Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGISTRŲ CENTRAS“ VEIKSMŲ ATITIKTIES KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2004 12 30
  • Nutarimo Nr.: 1S-184
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2004 m. gruodžio 30 d. posėdyje išnagrinėjo Paslaugų skyriaus paranešimą dėl UAB „Korporacijos „Matininkai“ (Justiniškių g. 62a, Vilnius), AB „Šiaulių hidroprojektas“ (Aušros al. 29a, Šiauliai), VĮ „Valstybinis žemėtvarkos institutas“ (J.Lelevelio g. 6, Vilnius), UAB „Vilniaus hidroprojektas“ (Žalgirio g. 88-209, Vilnius), UAB „Geotec Baltija“ (Vytauto g. 77-107, Ukmergė), UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ (Žalgirio g. 90-301, Vilnius), UAB „Alidadė“ (Panerių g. 51-205, Vilnius), UAB „Šilutės hidroprojektas“ (Taikos g. 6, Šilutė) prašymo įvertinti VĮ „Registrų centras“ (V.Kudirkos g. 18, Vilnius) veiksmų atitikimą Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Prašyme pareiškėjai nurodo, kad VĮ „Registrų centras“ išimtine teise tvarko nekilnojamojo turto kadastrą, nekilnojamojo turto registrą. VĮ „Registrų centras“ veikia nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų paslaugų, turto vertinimo paslaugų rinkose, kurios yra liberalizuotos. Pareiškėjų nuomone, tokia VĮ „Registrų centras“ padėtis suteikia jai galimybę sudaryti išskirtines sąlygas savo padaliniui, teikiančiam pastatų ir statinių kadastrinių matavimų paslaugas. Pareiškėjai nurodo, kad šioje rinkoje veikiančios įmonės tampa nekonkurencingos lyginant su VĮ „Registrų centras“, nes jo padaliniams, teikiantiems pastatų ir statinių kadastrinių matavimų paslaugas, nereikia mokėti už kadastrinių matavimų bylos parengimo ir pateiktų duomenų atitikimo įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams patikrą. Pareiškėjų pateiktais duomenimis kadastrinių matavimo darbų pelno norma yra apie 10 proc., o imamas mokestis siekia 20-40 proc. sutartinio užmokesčio už kadastrinius matavimus. Įtraukus minėtą mokestį į paslaugos kainą užsakovui, įmonės negali konkuruoti su VĮ „Registrų centras“.
VĮ „Registrų centras“ teikia dvi paslaugas: parengtos kadastrinių matavimų bylos suderinimo paslaugą ir nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus.
Paslaugų rinkos apibrėžtos kaip parengtos kadastrinių matavimų bylos suderinimas ir  nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų rinka. Nagrinėjamos rinkos nebuvo skaidomos į smulkesnius segmentus atsižvelgiant į atliekamo tyrimo apimtį ir sudėtingumą bei tyrimo metu iškeltus klausimus.
Pirmąją paslaugą VĮ „Registrų centras“ teikia išimtinėmis teisėmis kaip Kadastro tvarkytojas - tai, remiantis Lietuvos Respublikos Kadastro įstatymo 4 str., nustatyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 8 punkte.
Kita paslauga yra nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai. Nuo 2003 m. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas statinių kadastrinius matavimus leido atlikti visoms įmonėms, turinčioms galiojančias licencijas šiai veiklai atlikti. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinius matavimus atlieka juridiniai asmenys, turintys šiam darbui licencijas. Licenciją turintys asmenys nekilnojamojo turto objektų kadastrinius matavimus gali atlikti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Kadangi Lietuvoje veikia nekilnojamojo turto kadastro ir kadastrinių matavimų veiklos reguliavimo sistema, tai geografinė nurodytų nekilnojamojo turto kadastro paslaugos ir kadastrinių matavimų rinka apibrėžta kaip nacionalinę Lietuvos rinką.
Valstybės įmone „Registrų centras“ sudaro šie struktūriniai padaliniai:
Centrinė įstaiga, įsikūrusi Vilniuje, administruoja nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, nekilnojamojo turto vertinimą, projektuoja, diegia ir naudoja nekilnojamojo turto registro informacinę sistemą, vadovauja ir kontroliuoja įmonės filialų veiklą, tvarko Juridinių įmonių registrą.
Įmonė turi 11 filialų, esančių kiekviename apskrities centre ir Mažeikių mieste, kurie registruoja nekilnojamąjį turtą ir teises į jį, teikia oficialią informaciją apie nekilnojamąjį turtą ir savininkų teises į jį; kaupia kadastro ir registro duomenis, atlieka kadastrinius matavimus, turto vertinimą bei rinkos tyrimus, tvarko turto formavimo archyvus; taip pat 39 filialų skyrius rajonų centruose ir stambesniuose šalies miestuose, kurie registruoja nekilnojamąjį turtą ir teises į jį, išduoda nuosavybės ar naudojimo teisę įrodančius dokumentus, teikia informacines paslaugas nekilnojamojo turto savininkams ir naudotojams. Įmonės filialai veikia pagal įmonės įstatus, įmonės administracijos vadovo suteiktus įgaliojimus, kurie nustatomi filialo nuostatais.
VĮ „Registrų centras“ kaip Kadastro tvarkytojas vienintelė atlieka kadastrinių matavimų bylų patikrą.
Didelė dalis turinčių licencijas ūkio subjektų neatlieka kadastrinių matavimų (neatliko jų 2003 m.) ir ruošiasi šia veikla užsiimti tik ateityje. VĮ “Registrų centras” užimama kadastrinių matavimų rinkos dalis sudaro apie 90 %. Kitų įmonių rinkos dalis labai nežymi ir dažniausiai neviršija 1 proc. VĮ „Registrų centras“ faktiškai atlieka statinių ir patalpų kadastrinius matavimus. Dauguma kitų veiklą vykdančių įmonių informavo, kad atlieka žemės sklypų kadastrinius matavimus. Iš 7 pareiškėjų vienintelė UAB korporacija „Matininkai“ atlieka statinių kadastrinius matavimus, dvi iš jų nevykdo kadastrinių matavimų, o likusios vykdo žemės kadastrinius matavimus.
Kadastrinius matavimus atlieka licenciją turintis ūkio subjektas, vadovaudamasis savo paties nustatytais įkainiais už kadastrinius matavimus, o kadastrinių bylų patikrą atlieka kadastro tvarkytojas. Už šiuos darbus kadastro tvarkytojas ima atitinkamą atlyginimą. Pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis skaičiuojamas atlyginimas už minėtus darbus, yra 2003 m. gegužės 5 d. VĮ „Registrų centras“ direktoriaus įsakymas Nr. 77 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2003-04-30 įsakymo Nr. V-74 „Dėl atlyginimo už kadastro darbus, kuriuos atlieka kadastro tvarkytojas, teikdamas duomenis juridiniam ir fiziniam asmeniui ir priimdamas duomenis iš juridinio asmens, atliekančio kadastrinius matavimus, laikinųjų kainininkų patvirtinimo“ laikino sustabdymo“ . Šio įsakymo 2 punkte nustatoma, kad teikiant duomenų paketo formavimo duomenis ar iki turto registravimo atliekant bylos suderinimą juridiniam asmeniui, atliekančiam kadastrinius matavimus, už darbus apmokama sutartiniais pagrindais vadovaujantis šiais laikinais kainininkais. Atlyginimas už parengtos bylos suderinimą, kai atliekamas nekilnojamojo daikto kadastro duomenų atnaujinimas po rekonstravimo, remonto ar kitokio pertvarkymo, apskaičiuojamas pagal 2 priede nurodytus įkainius pritaikant koeficientą 0,30.
2003 m. liepos 8 d. VĮ „Registrų centras“ rašte Nr.(1.7./1100)s-1547 paaiškinama, kad minėto laikinojo kainininko 2 priede nurodyti įkainiai taikomi apskaičiuoti atlyginimui už parengtos kadastrinių matavimų bylos suderinimą su kadastro tvarkytoju, kai atliekamas nekilnojamojo daikto formavimas. 2003 m. liepos 3 d. VĮ „Registrų centras“ direktoriaus įsakyme Nr. v-91 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų darbų, atliekamų įmonės filialų darbuotojų, organizavimo tvarkos patvirtinimo“ rašoma, kad siekiant, kad įmonės darbuotojai ir kiti juridiniai asmenys, atliekantys kadastrinius matavimus, turėtų vienodas galimybes dalyvauti rinkoje, patvirtinama nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų darbų, atliekamų įmonės filialų darbuotojų, organizavimo tvarka (toliau-Tvarka). Tvarkoje nurodoma, kad už parengtą kadastro duomenų paketą kadastro tvarkymo grupės darbuotojas paskaičiuoja atlyginimą už paketo parengimą ir už atliktą kadastrinių matavimų bylos patikrą ir suderinimą pagal VĮ „Registrų centras“ direktoriaus 2003 gegužės 5 d. įsakymą Nr.V-77. Už atliktus kadastrinius matavimus užsakovas apmoka vykdytojui pagal VĮ „Registrų centras“ direktoriaus 2003 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. v-33 „Dėl statinių kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo darbų laikinojo kainininko taikymo“.
Kiekvienas ūkio subjektas, vykdantis kadastrinius matavimus, yra laisvas nustatyti įkainius už kadastrinius matavimus. Dėl atliekamo bylos suderinimo arba kitaip bylos patikros ir atlyginimo už šį veiksmą, VĮ “Registrų centras” ir juridiniai asmenys, atliekantys kadastrinius matavimus, yra sudarę sutartis, kuriose nustatomas atlyginimas už bylos patikrą.
Kadastrinių matavimų atveju analizė parodė, kad už kadastrinių matavimų bylos patikrą VĮ „Registrų centras“ Vilniaus m. filialui buvo taikomi įkainiai, nustatyti 2003 m. gegužės 5 d. VĮ „Registrų centras“ direktoriaus įsakymu Nr. 77.
Kiti juridiniai asmenys už kadastrinių matavimų bylos patikrą atsiskaitė pagal sutartyse nustatytus įkainius. Sutartyse nustatyti įkainiai sutampa su įkainiais, nustatytais 2003 m. gegužės 5 d. VĮ „Registrų centras“ direktoriaus įsakymu Nr. 77.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad VĮ “Registrų centras” yra sudariusi su ūkio subjektais, atliekančiais žemės kadastrinius matavimus, sutartis dėl žemės sklypų planų patikrinimo. Žemės sklypų planų patikrinimo sutartyse už geodeziškai išmatuotų žemės sklypų patikrinimą numatytas mokestis už vieną žemės sklypo posūkio tašką yra žymiai mažesnis nei nekilnojamojo daikto kadastro duomenų paketo parengimo ir matininkų parengtų duomenų priėmimo sutartyje.
Atlikta analizė parodė, kad nors ir sutarčių objektas iš dalies sutampa, tačiau esant kitoms skirtingoms sąlygoms (pagal vieną patikrinimo paslauga yra privaloma, o pagal kitą – ne ir kt.) sutartys negali būti laikomos panašaus pobūdžio sutartimis.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Dominuojanti įmonės padėtis rinkoje pati savaime nėra draudžiama, tačiau įmonė, užimanti dominuojančią padėtį rinkoje, turi specialią pareigą susilaikyti nuo elgesio, kuris iškraipytų konkurenciją rinkoje, t.y. veiksmai, kurie silpnina konkurencinę rinkos struktūrą, gali būti laikomi piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi rinkoje ir dėl to yra draudžiami. Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus. Straipsnyje pateikiamas pavyzdinis draudžiamų veiksmų sąrašas, tarp jų ir:
- panašaus pobūdžio sutartyse nevienodų (diskriminacinių) sąlygų taikymą atskiriems ūkio subjektams, tuo sudarant jiems skirtingas konkurencines sąlygas.
Kaip jau minėta, veiksmai, pripažinti piktnaudžiavimu, gali būti įvairūs, tačiau tyrimo metu konkrečiai nagrinėjamas diskriminavimas kainomis. Dominuojanti įmonė, taikydama nepagrįstą kainų diskriminavimą, gali sukelti faktinę ekonominę žalą vienoms įmonėms ir suteikti pranašumą kitoms.
VĮ „Registrų centras“ yra vienu metu kadastro tvarkytoja ir veikia kadastrinių matavimų rinkoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kadastro įstatymo 4 str. kadastrą tvarko vienintelė įmonė – VĮ „Registrų centras“.
Surinkta informacija rodo, kad kadastro tvarkytojas – VĮ „Registrų centras“, nustatė ir taikė vienodas atsiskaitymo sąlygas už kadastrinių matavimų bylos parengimo duomenų patikrą (parengtos kadastrinių matavimų bylos suderinimo paslauga) kaip savo įmonės padaliniams taip ir pareiškėjams. Tai, kad VĮ „Registrų centras“, nustatė ir taikė vienodas atsiskaitymo sąlygas už kadastrinių matavimų bylos parengimo duomenų patikrą (parengtos kadastrinių matavimų bylos suderinimo paslauga) kaip savo įmonės padaliniams taip ir pareiškėjams, reiškia, kad Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimai nepažeidžiami.
Kadangi žemės sklypų planų patikrinimo sutartys ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų paketo parengimo ir matininkų parengtų duomenų priėmimo sutartys nėra panašaus pobūdžio sutartys, tai  skirtingų tarifų taikymas skirtingo pobūdžio sutartyse nelaikomas 9 straipsnio pažeidimu.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 str. 1 d., 2 d. 1p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl VĮ „Registrų centras“ veiksmų taikant nevienodas atsiskaitymo sąlygas panašaus pobūdžio sutartyse atitikimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas