Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBėS VEIKSMų ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

  • 2001 12 13
  • Nutarimo Nr.: 146
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių D.Klimašauskienės, J.Rasimavičiaus, A.Klimo, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, R.Norvaišaitei, D.Stadalnikienei, A.Žegūnaitei,
dalyvaujant: Vilkaviškio m. daugiabučių namų gyventojų asociacija: pirmininkas Justinas Ignotas Tėvelis,
UAB „Telšių keliai“: direktorius Algirdas Juozas Slavinskas,
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija: Administracijos direktorius Alfonsas Brazas,
Vidaus reikalų ministerija: Viešojo administravimo departamento Savivaldybių reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Irena Ilevičienė,
Vilkaviškio rajono savivaldybė apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuota Konkurencijos tarybos registruotu raštu Nr.1528, įteiktu 2001-12-05, tačiau atstovai posėdyje nedalyvavo,
viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 4 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas 2001-07-18 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.87 Vilkaviškio miesto daugiabučių namų gyventojų asociacijos pareiškimo pagrindu.
Šių metų balandžio mėn. Vilkaviškio mieste buvo įgyvendinama konteinerinė buitinių atliekų surinkimo sistema. Vilkaviškio rajono savivaldybė sudarė sutartį su UAB „Švaresta“ aptarnauti atliekų surinkimo sistemą, neskelbdama konkurso. Vilkaviškio m. daugiabučių namų gyventojų asociacija, būdama nepatenkinta aukštais įkainiais, atsisakė UAB „Švaresta“ paslaugų. Gyventojų atstovai bandė susitarti su SPAB „Marijampolės švara“ dėl aukščiau minėtų paslaugų teikimo, tačiau tam nepritarė Vilkaviškio rajono savivaldybė. Vilkaviškio miesto gyventojų atstovams Vilkaviškio rajono savivaldybė paaiškino, kad pasiūlymas komunalines atliekas vežti UAB „Marijampolės švara“ neatitinka Vilkaviškio rajono savivaldybės patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių. Nepavykus šio klausimo išspręsti, asociacija 2001 m. gegužės 26 d. raštu kreipėsi į Vyriausybės atstovą Marijampolės apskrityje. Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje paaiškino, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nėra pažeistas, o asociacijai buvo pasiūlyta, vadovaujantis rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, pasirinkti alternatyvius atliekų šalinimo būdus.
Pareiškėjas teigė, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės sprendimas UAB „Švaresta“ suteikti išimtines teises buitinių-gamybinių atliekų surinkimui, rūšiavimui, nenumatant galimybės kitiems ūkio subjektams pasiūlyti savo paslaugas, diskriminuoja kitus ūkio subjektus. Tačiau, kaip nurodo pareiškėjas, gyventojai negali pasirinkti alternatyvių atliekų šalinimo būdų. Pareiškėjas prašo išanalizuoti, ar tokie Vilkaviškio rajono savivaldybės veiksmai nepažeidžia Konkurencijos įstatymo.
Tyrimo metu buvo gautas UAB „Telšių keliai“ pareiškimas, kuriame išdėstyti faktai susiję su šiuo tyrimu. UAB „Telšių keliai“ nurodė, kad nuo šių metų jie pradėjo vykdyti Vilkaviškio m. gyventojams kietų atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugą pagal sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis. Šią bendrovę teikti minėtą paslaugą pasikvietė patys Vilkaviškio gyventojai. Vilkaviškio rajono savivaldybė 2001 07 16 d. raštu Nr.001-829 informavo UAB „Telšių keliai“, kad Vilkaviškio raj. savivaldybė vadovaudamasi Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos 2001 m. sausio 24 d. patvirtintomis „Vilkaviškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis“, kartu su UAB „Švaresta“ įgyvendina atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą Vilkaviškio rajone. Rašte nurodyta, kad UAB „Telšių keliai“ veikla prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės normatyviniams dokumentams, reglamentuojantiems atliekų tvarkymą, bei aukščiau minėtoms Vilkaviškio raj. savivaldybės patvirtintoms Atliekų tvarkymo taisyklėms. Buvo pareikalauta iki šių metų liepos 20 d. nutraukti bendrovės neteisėtą veiklą.
Konkurencijos taryba kreipėsi į Vilkaviškio rajono savivaldybę su prašymu paaiškinti savo veiksmus. Savivaldybė 2001 m. liepos 7 d. raštu Nr.001-01-20/775 informavo, kad UAB „Švaresta“ 1998 m. dalyvavo Aplinkos ministerijos ir investicijų Fondo atliekų tvarkymo projekte ir parengė „Buitinių-gamybinių atliekų Vilkaviškio rajono surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo“ projektą, kuriam savivaldybė pritarė. Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu, LR Vyriausybės 1999 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr.293 „Buitinių-gamybinių atliekų Vilkaviškio rajone surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo“ projektu, savivaldybė, atstovaujama tuometinio rajono mero J.Mačio, ir UAB „Švaresta“ 1999 m. gruodžio 10 d. pasirašė sutartį, kur abi šalys įsipareigojo organizuoti buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo ir rūšiavimo sistemos sukūrimą rajone, kuri būtų privaloma visiems ūkio subjektams ir gyventojams.
Vilkaviškio rajono savivaldybė informavo, kad 2001 m. sausio 26 d. patvirtintos „Vilkaviškio rajono savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklės“. Šių taisyklių 6 punktas nustato, kad visi atliekų turėtojai privalo apmokėti išlaidas už atliekų tvarkymą savivaldybės patvirtintais tarifais ir laikytis šių taisyklių nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų. Tų pačių taisyklių 9 punkte nurodoma, kad atliekų turėtojas, sudaręs sutartis su atliekų tvarkytoju UAB „Švaresta“, naudojasi jose nustatyta atliekų tvarkymo sistema bei apmoka nustatytas išlaidas, išskyrus 10 ir 11 punktus. Taisyklių 10 punktas nustato, kad gyventojai, įmonės, organizacijos ir sodų bendrijos gali atsisakyti teikiamų augalinės kilmės ir kitokių biodegraduojančių atliekų tvarkymo paslaugų, jei turi įrenginius, atitinkančius nustatytus reikalavimus. Taisyklių 11 punktas suteikia galimybę įmonėms, organizacijoms ir gyventojams atsisakyti naudotis atliekų tvarkymo priemonėmis, nurodytomis taisyklėmis ir naudotis kitomis priemonėmis, jei yra pranešama apie savo atsisakymą savivaldybės seniūnijoms bei nurodoma, kokia bus naudojama atitinkanti šių taisyklių reikalavimus atliekų surinkimo, rūšiavimo ir išvežimo tvarka. Taip pat juridiniai asmenys ir gyventojai gali patys savo lėšomis surūšiuotas atliekas pristatyti į UAB „Švaresta“ tam tikslui skirtas aikšteles ar atliekų sąvartynus, sumokėdami atitinkamo dydžio mokesčius, nustatytus savivaldybės“.
Konkurencijos tarybai pakartotinai užklausus, kuo remiantis buvo suteikta prioritetinė teisė vykdyti atliekų tvarkymo veiklą UAB „Švaresta“, buvo atsakyta, kad UAB „Švaresta“ prioritetinė teisė tvarkyti savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą suteikta atsižvelgus, kad 1999 m. balandžio 26 d. investicinis projektas buvo teigiamai įvertintas Lietuvos aplinkos apsaugos investicinės agentūros, o 2000 m. spalio 17 d. buvo priimtas sprendimas investicinį projektą finansuoti suteikiant vieną milijoną litų. Pati bendrovė investavo dar vieną milijoną litų. Dėl šių investicijų bendrovė kartu su UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ sėkmingai vykdo įsipareigojimus aptarnaudamos savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą. Vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 20 punktu ir 10 straipsnio 4,5 ir 6 punktais, savivaldybė laiko, kad naujiems viešųjų paslaugų teikėjams leisti tvarkyti savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą yra netikslinga.
Buvo kreiptasi į UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ su prašymu pakomentuoti esamą situaciją Vilkaviškio rajono atliekų tvarkymo rinkoje. Bendrovė informavo, kad iki 2001 m. balandžio mėn. jie veždavo atliekas iš Vilkaviškio, Kybartų bei Virbalio miestų gyventojų, įstaigų ir organizacijų. 2001 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybai patvirtinus atliekų tvarkymo taisykles, kur buvo nurodyta, kad buitines atliekas rajone iš visų fizinių ir juridinių asmenų surenka UAB „Švaresta“, aukščiau minėta bendrovė nutraukė atliekų vežimą iš Vilkaviškio miesto daugiabučių namų.
Paslaugų skyrius pateikė Konkurencijos tarybai išvadą, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės 2001 m. sausio 26 d. sprendimu Nr.150 (Priedas Nr.1) patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 9 punktas suteikia išskirtines teises UAB „Švaresta“ ir tuo pažeidžia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus. Paslaugų skyrius pasiūlė įpareigoti Vilkaviškio rajono savivaldybę suderinti Atliekų tvarkymo taisyklių 9 punktą su Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimais ir apie tai pranešti per 4 mėnesius nuo nutarimo įsigaliojimo dienos Konkurencijos tarybai.
Posėdyje dalyvavęs Vilkaviškio m. daugiabučių namų asociacijos pirmininkas J.Tėvelis teigė, jog su tyrimo išvadomis visiškai sutinka. Jis paaiškino, kad asociacija buvo priversta parašyti pareiškimą Tarybai po to, kai Vilkaviškio rajono savivaldybė, turėdama savo įmonę, kurios paslaugos įkainis buvo 1,4 lito vienam gyventojui, sudarė sutaris su UAB „Švaresta“, kurios atliekų išvežimo įkainis jau buvo 2,36 lito vienam gyventojui. Jis teigė, kad neaišku kokiu pagrindu savivaldybė nustatė UAB „Švaresta“ paslaugų įkainį 2,36 lito vienam gyventojui.
Posėdyje dalyvavusio UAB „Telšių keliai“ direktoriaus A.Slavinsko nuomone, yra visiškai nesuprantama, kodėl savivaldybė UAB „Švaresta“ sudaro išskirtines sąlygas. Savivaldybė be jokio teisinio pagrindo surinko jų bendrovės konteinerius, o sutartys, kurias UAB „Telšių keliai“ sudarė su gyventojais, yra nevykdomos.
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos Administracijos direktorius A.Brazas atkreipė dėmesį, kad atliekų tvarkymas yra viešoji paslauga, kurią reglamentuoja, organizuoja ir administruoja vietos savivaldos institucija, nagrinėjamu atveju, savivaldybės Taryba. A.Brazas teigė, kad tai, kaip bus organizuojama, administruojama savivaldybės atliekų sistema, sprendžia ne gyventojai, o vietos valdžia ir gyventojai privalo pasirašyti sutartis su ta įmone, kurią pasirinko savivaldybė. Savivaldybė įmonės pasirinkimą gali daryti tokiais būdais: 1) pavesdama kaip privalomą užduotį atliekų tvarkymo sistemą eksploatuoti savo nuosavybės arba tarpsavivaldybinei specialios paskirties įmonei, bet tik tuo atveju, jeigu atliekų tvarkymo taisyklėse nustatoma, kad įmokas už atliekų surinkimą ir tvarkymą susirenka pati įmonė; 2) organizuodama atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus atrankos konkursą taisyklėse nustatant, kad įmokas susirenka pats operatorius; 3) nusprendusi, jog įmokas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą atliekų turėtojai turi sumokėti į savivaldybės biudžetą, paslaugoms pirkti organizuodama paslaugų viešojo pirkimo konkursą. A.Brazas, vertindamas Vilkaviškio rajono tarybos veiksmus, teigė, jog visa problema tame, kad buvo pasirinktas privatus operatorius neskelbiant jokių konkursų.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnis įtvirtina valstybės valdymo ir savivaldos institucijų pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį sudaro dvi dalys, kurių pirmoji nurodo pareigą valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, vykdančioms joms pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu, užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Taigi, ūkinės veiklos reguliavimas turi būti pagrįstas sąžiningos konkurencijos laisvės principu. Tai yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas principas, kuris sudaro ne tik 4 straipsnio, bet ir viso Konkurencijos įstatymo pagrindą.
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 punktas numato, kad „valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus“.
Taigi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies pažeidimas yra tada, kai egzistuoja trijų aplinkybių visuma:
institucijos sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes;
sprendimo pasekmėje atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams;
skirtingų konkurencijos sąlygų įmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Pagrindinis įstatymas reglamentuojantis atliekų surinkimą yra Atliekų tvarkymo įstatymas. Šio įstatymo 4 straipsnio 3 punktas nustato, kad komunalinių atliekų tvarkymą įskaitant ir jų surinkimą iš gyventojų, organizuoja savivaldybės. Šios įstatymo 31 straipsnis nurodo, kad savivaldybės pagal savo kompetenciją rengia, leidžia ir įgyvendina atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir kontroliuoja jų vykdymą savo teritorijose.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatoma, kad savivaldybė organizuoja viešųjų paslaugų teikimą per esančius viešųjų paslaugų teikėjus (biudžetines ir viešąsias įstaigas, savivaldybės įmones, akcines bendroves ir kitus subjektus), steigdama naujus viešųjų paslaugų teikėjus (viešąsias ir kitas įstaigas bei įmones), arba sudarydama viešųjų paslaugų teikimo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis.
Atliekų tvarkymo įstatymo (1998 m. birželio 16 d. Nr.VIII-787) 4 straipsnio 3 dalis numato, kad „komunalinių atliekų tvarkymą, įskaitant jų surinkimą iš gyventojų, organizuoja savivaldybės“. Taip pat šio įstatymo 31 straipsnis numato, kad savivaldybės organizuoja savo teritorijose atliekų tvarkymą, sąvartynų įrengimą, naudojimą, rekultivavimą ir monitoringą, antrinių žaliavų surinkimą, rengia ir įgyvendina susidarančių atliekų tvarkymo programas, parenka žemės sklypus komunalinėms atliekos tvarkyti, kaupia lėšas šiems darbams atlikti.
Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 49 punktas numato, kad vietos savivaldos institucijos organizuoja atliekų tvarkymo sistemas, reikalingas savivaldybių teritorijose susidarančioms atliekoms tvarkyti, ir apimančias visas atliekas, išskyrus įmonių atliekas, nurodytas šių įmonių gamtos išteklių naudojimo leidimų IV dalyje, kurios perduodamos tvarkyti leidime nurodytoms atliekų tvarkymo įmonėms. Savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos turi apimti atliekų surinkimą, vežimą naudojimą ir šalinimą. Šio įsakymo 51 punktu numatyta, kad savivaldybių tarybos turi patvirtinti taisykles, apibrėžiančias atliekų tvarkymo sistemos organizavimą. Taip pat įsakymo 59 punktas numato, kad gyventojai, įmonės ir organizacijos privalo naudotis vietos savivaldos institucijų nustatytomis atliekų tvarkymo sistemomis.
Vilkaviškio rajono savivaldybė, priimdama atliekų tvarkymo taisykles ir pasirašydama aukščiau minėtas taisykles, vadovavosi aukščiau paminėtais teisės aktais, kurie reglamentuoja atliekų tvarkymą, tačiau nė vienas iš jų nenumato išimtinių teisių suteikimo kokiam nors ūkio subjektui ar taip pat subjektų grupei ir jokiai valdymo institucijai nėra numatyta teisė suteikti išimtines teises teikti aukščiau paminėtas paslaugas. Savivaldybei yra suteikiama teisė pačiai organizuoti atliekų surinkimą, tačiau šis organizavimas turi būti vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.
Valdymo ar savivaldos institucijos sprendimas, kuriuo tam tikram ūkio subjektui suteikiama išimtinė teisė vykdyti tam tikrą ūkinę veiklą, yra absoliuti privilegija ir diskriminacija kitų ūkio subjektų atžvilgiu, nes kiti ūkio subjektai netenka teisės vykdyti tam tikrą ūkinę veiklą. Išimtinių teisių suteikimo pasekmėje atsiranda ir absoliutūs konkurencijos sąlygų skirtumai atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams – šiuo atveju atliekų surinkimo paslaugų rinkoje Vilkaviškio mieste. Ūkio subjektas, turintis išimtines teises, visai nesusiduria su konkurencija atitinkamoje rinkoje, o iš kitų ūkio subjektų atimama galimybės konkuruoti ir jie priversi pasitraukti iš tos rinkos. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išimtinių teisių suteikimą ūkio subjektui veikti kurioje nors ūkio srityje yra įvardinęs kaip monopolizavimą.
Suteikus išimtines teises UAB „Švaresta“, kita įmonė yra priversta nutraukti savo veiklą šioje rinkoje, o naujai ateinančios įmonės netenka galimybės įeiti į ją ir vykdyti veiklos.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 4 str., 19 str. 1 d. 4 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Įpareigoti Vilkaviškio rajono savivaldybę pakeisti Vilkaviškio rajono savivaldybės 2001 01 26 sprendimu Nr. 150 (Priedas Nr.1) patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 9 punktą, suteikiantį išskirtines teises UAB „Švaresta“ taip, kad jis atitiktų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus;
Pavesti Vilkaviškio rajono savivaldybei per du mėnesius nuo Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo dienos pranešti Konkurencijos tarybai apie šio įpareigojimo įvykdymą.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas