Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMŲ, KURIAIS UAB „VILNIAUS KAPITALINĖ STATYBA“ ĮGALIOTA VYKDYTI STATINIŲ STATYBOS VALDYTOJO FUNKCIJAS, ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO NUOSTATOMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2006 10 26
  • Nutarimo Nr.: 1S-118
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), 2006 m. spalio 26 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Kartelių skyriaus pranešimą „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės sprendimų, kuriais UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ įgaliota vykdyti statinių statybos valdytojo funkcijas, atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms“.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2005 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1S-102 pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštą, kuriame buvo prašoma išnagrinėti, ar Vilniaus miesto savivaldybės sprendimai, kuriais savivaldybė įgaliojo UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ vykdyti statinių statybos valdytojo funkcijas atitinka Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 4 straipsnio reikalavimus, tai yra, ar šie sprendimai nediskriminuoja kitų ūkio subjektų. Kartu su prašymu atlikti tyrimą buvo pateiktas pareiškimas, kuriame teigiama, kad statybos objektuose, kurių užsakovas yra Vilniaus miesto savivaldybė, o statinio statybos valdytojo funkcijas vykdo UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ susidarė konfliktinė situacija, nes Vilniaus miesto savivaldybė statinio techninės priežiūros paslaugas perka iš UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ ne konkurso tvarka. Tyrimas pratęstas Konkurencijos tarybos 2006 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 1S-8, 2006 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 1S-42 ir 2006 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 1S-80.
Tyrimo metu buvo atlikta Vilniaus miesto savivaldybės priimtų sprendimų analizė ir nustatyta, kad Vilniaus miesto valdyba 2001 m. balandžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 719V „Dėl statybų užsakovo funkcijų vykdymo perskirstymo“, kuriuo pavedė UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ vykdyti užsakovo funkcijas mokyklų renovacijos, kapitalinio remonto bei mokyklų priestatų statybos darbams bei visiems kitiems statiniams ir inžineriniams tinklams, finansuojamiems iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto ir kitų viešųjų lėšų. Taip pat įpareigojo Miesto plėtros departamentą Vilniaus m. savivaldybės 2001 m. biudžete numatytas senamiesčiui tvarkyti kapitalines investicijas skirti UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ ir nuo 2001 m. liepos 1 d. visas užsakovo funkcijas darbams, atliekamiems senamiestyje, pavesti šiai bendrovei.
Vilniaus miesto valdyba 2002 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 2523V „Dėl projektavimo ir statybų užsakovo funkcijų vykdymo“, kurio 1 punkte pavedama UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ vykdyti daugiaaukščių gyvenamųjų namų Karaliaučiaus gatvės sklype Nr.1 ir sklype Nr.2 projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 30-383 UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ buvo įpareigota organizuoti ir vykdyti dviejų gyvenamųjų namų Karaliaučiaus g. sklype Nr.1 ir sklype Nr.2 statybą, o savivaldybės Ekonomikos departamentas įpareigotas apmokėti už darbus pagal Energetikos ir ūkio departamento pateiktus atliktų darbų aktus.
Vilniaus miesto valdyba 2001 m. gegužės 24 d. priėmė sprendimą Nr. 1031V „Dėl išlaidų normatyvo techninei priežiūrai išlaikyti“, kuriuo buvo nustatytas UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ visuomenės lėšomis finansuojamuose statybos objektuose statybų užsakovo išlaikymo normatyvą 4,5 proc. nuo atliktų statybos ir projektavimo darbų kainos.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 30-902 UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ buvo įgaliotavykdyti statinio statybos valdytojo funkcijas įgyvendinant Gedimino prospekto nuo Jogailos g. iki Vasario 16-sios g. rekonstrukciją, o savivaldybės Energetikos ir ūkio departamentas įpareigotas šiam objektui skirtas lėšas pervesti šiai bendrovei.
Taip pat Vilniaus miesto savivaldybė ir UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ pasirašė sutartis, pagal kurias UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ turėjo atlikti statybos valdytojo funkcijas, įskaitant ir statinių statybos techninės priežiūros funkcijas: 2004 m. birželio 21 d. sutartis Nr. 242-004/61; 2005 m. balandžio 15 d. sutartis Nr. A72-64/16; 2005 m. rugsėjo 12 d. papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2005 m. balandžio 15 d. sutartis Nr. A72-64/16; 2005 m. kovo 4 d. sutartis Nr. 69-005/11.
Taip pat nustatyta, kad statybos rangos sutartyse tarp UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“, kaip statinio statybos valdytojos, ir rangovų numatoma sąlyga, kad viena iš rangovo pareigų – apmokėti UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ 4,5 proc. nuo atliktų darbų vertės už statinio statybos valdytojo funkcijų vykdymą ir darbų techninę priežiūrą.
Tyrimo metu Vilniaus miesto savivaldybė pateikė paaiškinimus dėl šių priimtų sprendimų. Ji paaiškino, kad pavesdama UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ atlikti statinių statybos valdytojo funkcijas bei vykdyti statinių statybos techninę priežiūrą, vadovavosi Europos Teisingumo Teismo praktika bylose dėl Europos Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvų taikymo vidaus sandoriams, pagal kurią viešuosius pirkimus reglamentuojančios Europos Sąjungos direktyvos yra netaikytinos vidaus sandoriams – perkančiosios organizacijos sutartims su savo kontroliuojamomis bendrovėmis, turinčiomis savarankišką teisinį statusą bei atitinkančiomis Europos Teisingumo Teismo suformuluotus kriterijus. Vilniaus miesto savivaldybė nurodė, kad jos ir UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ sandoriai dėl statinių valdytojo funkcijų ir techninės priežiūros atlikimo visiškai atitinka Europos Teisingumo Teismo praktikoje nustatytus kriterijus ir laikytini vidaus sandoriais, kuriems taisyklės viešųjų pirkimų srityje netaikytinos, nes Vilniaus miesto savivaldybei priklauso 100 proc. UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ akcijų, be to, visus UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ veiklos priežiūros ir valdymo organų narius bei bendrovės vadovą skiria ir renka, bei įmonės darbuotojų etatų sąrašą tvirtina Vilniaus miesto savivaldybė arba jos sudaryti bendrovės veiklos priežiūros ir valdymo organai.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis įtvirtina pozityvią pareigą, kad valstybės valdymo ir savivaldos institucijos, vykdydamos pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta negatyvi pareiga – valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Taigi, nagrinėjant Vilniaus miesto savivaldybės sprendimus konkurencijos teisės požiūriu, pirmiausiai svarbu nustatyti, ar jos priimti sprendimai nelemia skirtingų konkurencijos sąlygų.
Su statybomis susijusius klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (toliau – Statybos įstatymas). Šiame įstatyme yra suformuluotos atskirų statybos dalyvių ir jų veiklos sąvokos. Nurodoma, kad statytojas (užsakovas) yra asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam asmeniui). Statinio statybos valdymas – statinio statybos organizavimo būdas, kai statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio statybos valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio statybos valdytojo pagrindu. Statinio statybos valdytojas veikia statytojo (užsakovo) vardu ir darbus organizuoja pagal šias statybos techninės veiklos pagrindines sritis: statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra. Statinio statybos valdytojas – asmuo, veikiantis kaip įgaliotojo – statytojo (užsakovo) įgaliotinis, valdantis statinio statybą, organizuojantis statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka jo pasamdytas šią teisę turintis asmuo. Statinio statybos techninė priežiūra yra suprantama kaip statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
Taigi, darytina išvada, kad Vilniaus miesto savivaldybė nagrinėjamu atveju veikė kaip statytojas (užsakovas), o UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ atliko statinio statybos valdytojo bei statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas. Tai rodo, kad Vilniaus miesto savivaldybė įgyvendino savo, kaip statytojos (užsakovės), teisę pasirinkti statinio statybos valdytoją ir pareigą organizuoti ir atlikti statinio statybos techninę priežiūrą, įtvirtintas Statybos įstatyme ir taikomas visiems statytojams (užsakovams), nepriklausomai ar tai yra privatūs asmenys, ar valstybės valdymo ar savivaldos institucijos. Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, kad minėtas funkcijas UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ atliko tik tais atvejais, kai statytojas (užsakovas) buvo Vilniaus miesto savivaldybė, bei į tai, kad tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybė buvo priėmusi privalomo pobūdžio teisės norminius aktus, kuriais būtų vienaip ar kitaip reguliuojama statinio statybos valdymo veikla ar statinio statybos techninės priežiūros veikla, darytina išvada, kad minėti Vilniaus miesto savivaldybės sprendimai nesuteikė privilegijų ir nediskriminavo atskirų ūkio subjektų ar jų grupių. Dėl šių priežasčių laikytina, kad Vilniaus miesto savivaldybė nepažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų.
Pareiškėjo keliama problema, kad Vilniaus miesto savivaldybė statinio techninės priežiūros paslaugas perka iš UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ ne konkurso tvarka, šiuo atveju nelaikytina Konkurencijos įstatymo pažeidimu, nes, kaip minėta aukščiau, nebuvo nustatyta, kad dėl to buvo sudarytos skirtingos konkurencijos sąlygos. Pastebėtina, kad konkursų skelbimo tvarką ir kitus viešųjų pirkimų santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, kurio priežiūra nepatenka į Konkurencijos tarybos kompetenciją.
Nagrinėjant statybos rangos sutarčių tarp UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“, kaip statinio statybos valdytojo, ir rangovų sąlygą, kad viena iš rangovo pareigų – apmokėti UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ 4,5 proc. nuo atliktų darbų vertės už statinio statybos valdytojo funkcijų vykdymą ir darbų techninę priežiūrą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad atlyginimo už statinio statybos valdytojo ir statinio statybos techninės priežiūros funkcijų atlikimą klausimą reglamentuoja Statybos įstatymas bei Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas). Atsižvelgiant į tai, kad Statybos įstatymas nurodo, jog tarp statytojo (užsakovo) ir statinio statybos valdytojo sudaroma pavedimo sutartis, atlyginimą UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ už šių funkcijų vykdymą reguliuoja Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios pavedimo santykius. Be to, pareigos atlyginti už statinio statybos techninės priežiūros funkcijų vykdymą paskirstymą taip pat reguliuoja Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios atlygintinių paslaugų teikimo santykius. Dėl šių priežasčių, pareigų, susijusių su atlyginimu už UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ vykdomas funkcijas, netinkamas nustatymas laikytinas civilinės teisės dalyku, ir atsakomybė gali kilti pagal Civilinį kodeksą, tačiau tai nėra pakankama aplinkybė nustatant Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimą, nes, kaip minėta aukščiau, dėl to nebuvo sudarytos skirtingos konkurencijos sąlygos.
Apibendrinant išdėstytą, konstatuotina, kad Vilniaus miesto savivaldybės sprendimai, kuriais buvo pavesta UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ atlikti statinio statybos valdytojo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas, nesuteikė UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ privilegijų ir nediskriminavo kitų ūkio subjektų ar jų grupių, kas būtų galėję lemti skirtingų konkurencijos sąlygų atsiradimą ūkio subjektams. Taigi, tyrimo metu paaiškėjo, kad tokiuose Vilniaus miesto savivaldybės sprendimuose nėra Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo sudėties.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 4 straipsniu, 30 straipsnio 2 dalies 1 punktų,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės sprendimų, kuriais UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ įgaliota vykdyti statinių statybos valdytojo funkcijas, atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms“ nutraukti.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas