Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKSMŲ ATSISAKANT IŠDUOTI LEIDIMĄ UAB “UNION CLINIC VILNIUS” STEIGTI PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2004 09 02
  • Nutarimo Nr.: 1S-131
  • Nutrauktas tyrimas
Konkurencijos taryba 2004 m. rugsėjo 2 d. tvarkomajame posėdyje     išnagrinėjo klausimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų atsisakant išduoti leidimą UAB „Union Clinic Vilnius“ steigti pirminės sveikatos priežiūros įstaigą atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas Konkurencijos tarybos 2004 m. sausio 8 d. nutarimu Nr. 1S-3 UAB „Union Clinic Vilnius“ (Tilto 1/2, Vilnius) pareiškimo pagrindu. UAB „Union Clinic Vilnius“ savo veiklą vykdo nuo 2001 m. vasario 15 d. Įmonė savo įstatus įregistravo 2001 m. liepos 9 d., o perregistravo 2002 m. sausio 16 d. papildžiusi savo ūkinės veiklos rūšių sąrašą punktu: „Bendrosios praktikos gydytojų veikla (85.12.10)“. UAB „Union Clinic Vilnius“ sveikatos priežiūros veiklą vykdo nuo 2002 m. vasario mėn.
UAB „Union Clinic Vilnius“ 2003-09-29 bei 2003-11-03 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę su prašymu išduoti leidimą steigti pirminės sveikatos priežiūros įstaigą UAB „Union Clinic Vilnius“, adresu Tilto g. ½, Vilnius, vadovaudamasi Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 17 str. papildymo įstatymu bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002-07-03 sprendimu Nr.640. Vilniaus miesto savivaldybė nurodė, kad leidimai steigti pirminės sveikatos priežiūros įstaigas ir jų filialus išduodami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002-07-03 sprendimu Nr.640 patvirtinta tvarka, tačiau jos 4 punktas reglamentuoja, kad leidimai steigti minėtas įstaigas išduodami, jeigu jie steigiami pirminės sveikatos priežiūros plėtros programoje rekomenduojamose teritorijose. Atsižvelgus į tai, kad vieta, kurioje UAB „Union Clinic Vilnius“ pageidauja steigti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą neįtraukta į rekomenduojamų teritorijų sąrašą, leidimas steigti išduotas nebuvo.
Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2004-03-31 sprendimu Nr. 1-306 patvirtino Leidimų steigti LNSS nepriklausančias ir kitas pirminės sveikatos priežiūros įstaigas ir (ar) jų filialus išdavimo tvarką (toliau – tvarka), taip pat pripažino netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002-07-03 sprendimą Nr. 640 „Dėl Leidimų steigti LNSS nepriklausančias ir kitas pirminės sveikatos priežiūros įstaigas ir (ar) jų filialus išdavimo tvarkos tvirtinimo“. Remiantis šios tvarkos 2 punktu, leidimus sveikatos priežiūros įstaigoms išduoda Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, o ginčus, susijusius su leidimų išdavimu, nagrinėja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento direktoriaus sudaryta komisija (9 p.).
Tvarkos 4 punkte nurodoma, kad leidimus steigti PSP įstaigas ir (ar) jų filialus bei teikti PSP paslaugas išduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, jeigu jie steigiami PSP plėtros programoje nurodytose teritorijose.
Sveikatos priežiūros įstaigų klasifikaciją, jų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, veiklos, jos valstybinio reglamentavimo pagrindus nustato Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas. Remiantis šiuo įstatymu, sveikatos priežiūros įstaigos yra skirstomos į Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau – LNSS), kuri reglamentuojama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, priklausančias įstaigas ir į nepriklausančias LNSS įstaigas.
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 3 straipsnyje išvardintos LNSS įstaigoms priskiriamos licencijas sveikatos priežiūrai turinčios įstaigos:
1. Valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosios ir biudžetinės įstaigos.
2. Valstybės ir savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinės ir viešosios įstaigos.
3. Valstybės ir savivaldybių įmonės bei įmonės, kurių daugiau kaip 50 procentų akcijų priklauso valstybei ar savivaldybei.
4. Kitos įmonės bei įstaigos, sudariusios sutartis su Valstybine ar teritorine ligonių kasomis arba kitais LNSS veiklos užsakovais – šių sutarčių galiojimo laikotarpiu.
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 17 str. 2 d. nustato, kad, steigiant LNSS nepriklausančias ir kitas pirminės sveikatos priežiūros įstaigas ir (ar) jų filialus, būtinas savivaldybės, kurios teritorijoje steigiama įstaiga, valdybos išduotas leidimas. Leidimo išdavimo tvarką nustato savivaldybės taryba, leidimas gali būti neišduodamas, jei įstaigos ir (ar) filialo steigimas prieštarauja savivaldybės tarybos patvirtintai pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programai (planui).
LR Vietos savivaldos įstatymo 7 str. nurodomos savivaldybių priskirtosios (ribotai savarankiškos) funkcijos, tame tarpe ir sekančios funkcijos: savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001-12-12 sprendimu Nr.456 „Dėl pirminės sveikatos priežiūros Vilniaus mieste programos tvirtinimo“ patvirtintoje programoje nurodoma:
„BPG kabinetus, atskirus nuo poliklinikų, bei kitas PSP paslaugas teikiančias įstaigas būtų tikslinga steigti tik nuo poliklinikų atitolusiose teritorijose“.
Pareiškėjas ketina steigti bendrosios praktikos gydytojų kabinetą (toliau – BPG), t.y. ketina vykdyti pirminę sveikatos priežiūrą.
Pirminė sveikatos priežiūra (PSP) - nespecializuota kvalifikuota asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal Bendrosios praktikos gydytojo ir Bendrosios praktikos slaugytojo normų reikalavimus, kompleksas.
Šios paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų: pirminės sveikatos priežiūros centrų, poliklinikų, bendrosios praktikos gydytojų kabinetų. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra priklausančios LNSS ir LNSS nepriklausančios įstaigos. LNSS įstaigų teikiamų paslaugų kainas nustato Sveikatos apsaugos ministerija, o LNSS nepriklausančių įstaigų teikiamų paslaugų kainas nustato jų valdymo organai ar savininkai šių įstaigų įstatuose nustatyta tvarka. Teritorinės ligonių kasos sudaro sutartis su valstybės, savivaldybių ir kitomis licenciją sveikatos priežiūros  veiklai turinčiomis arba akredituotomis šiai veiklai bei pageidaujančiomis tokias sutartis sudaryti asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. Įstaiga, sudariusi sutartį su Teritorine ligonių kasa, tampa LNSS įstaiga. Taigi, pirminės sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems bus teikiamos kaip nemokamos tik LNSS įstaigose.
UAB „Union Clinic Vilnius“ nori steigti pirminės sveikatos priežiūros filialą Vilniaus mieste. Atitinkamai geografinė pirminės sveikatos priežiūros paslaugų, atliekamų bendrosios praktikos gydytojo, rinka yra Vilniaus miesto teritorija. Kadangi UAB „Union Clinic Vilnius“ ketina sudaryti sutartį su Teritorine ligonių kasa, tai atitinkama rinka yra LNSS įstaigų teikiamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų, atliekamų bendrosios praktikos gydytojo, Vilniaus miesto rinka.
Vilniaus miesto savivaldybė paaiškino, kad LNSS nepriklausančios ir kitos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 17 str. 2 d. prasme, – tai visos įstaigos ar įmonės įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka turinčios teisę teikti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-03-31 sprendimu Nr.1-306 patvirtintą tvarką LNSS nepriklausančioms ir šiai sistemai priklausančioms įstaigoms išduodami skirtingi leidimai. Išduodant leidimą LNSS nepriklausančiai įstaigai nurodoma, kad leidžiama steigti LNSS nepriklausančią įstaigą. Išduodant leidimus steigti LNSS nepriklausančias įstaigas negalioja reikalavimai jas steigti PSP Vilniaus mieste plėtros programoje nurodytose teritorijose.
Įstaigai, kuri ketina priklausyti LNSS, leidimai išduodami, jei ji steigiasi programoje numatytoje teritorijose.
Vilniaus miesto savivaldybė nurodė, kad leidimai steigti pirminės sveikatos priežiūros įstaigas 2002-2004 metais buvo išduoti 18 nepriklausomų (steigiamų atskirai nuo poliklinikų) rangovų. Iš leidimų matyti, kad buvo leista steigti pirminės sveikatos priežiūros įstaigas ar filialus Vilniaus miesto Vydūno, Elnių, Gedvydžių, Kalvarijų ir kt. gatvėse, t.y. leidimai buvo išduoti sutinkamai su programos nuostatomis.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis draudžia valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų   skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 17 str. 2 d. nustato, kad, steigiant LNSS nepriklausančias ir kitas pirminės sveikatos priežiūros įstaigas ir (ar) jų filialus, būtinas savivaldybės, kurios teritorijoje steigiama įstaiga, valdybos išduotas leidimas, kurio išdavimo tvarką nustato savivaldybės taryba. Leidimas gali būti neišduodamas, jei įstaigos ir (ar) filialo steigimas prieštarauja savivaldybės tarybos patvirtintai pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programai (planui).
Vietos savivaldos įstatymo 7 str. nurodomos savivaldybių priskirtosios (ribotai savarankiškos) funkcijos, tame tarpe ir savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas.
Sveikatos sistemos įstatymo 5 str. nustatyti sveikatinimo veiklos reguliavimo principai, tame tarpe – asmens sveikatos priežiūros prieinamumas, kuris apibrėžiamas kaip valstybės nustatyta tvarka pripažįstamos sveikatos priežiūros sąlygos, užtikrinančios asmens sveikatos priežiūros paslaugų ekonominį, komunikacinį ir organizacinį priimtinumą asmeniui ir visuomenei. Vilniaus miesto savivaldybė nurodė, kad savivaldybės tarybos patvirtinta pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programa buvo sudaryta atsižvelgiant į pirminės sveikatos priežiūros paslaugų poreikį toliau nuo poliklinikų įsikūrusiems gyventojams. Programoje numatytos steigimosi vietos iš tikrųjų yra nutolusios nuo poliklinikų, tokiose vietose gyvenantiems asmenims sveikatos priežiūros paslaugos yra sunkiau prieinamos. Tyrimo metu nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės priimtų teisės aktų nuostatos neteikia privilegijų ir nėra diskriminacinės – nėra pagrindo teigti, kad savivaldybės atskirai nuo poliklinikos steigiamo BPG kabineto vieta prieštarautų programos nuostatoms. Priešingai, savivaldybės steigiamos PSP įstaigos vieta taip pat būtų parenkama vadovaujantis programa, t.y. ten, kur egzistuoja tokių paslaugų poreikis, tokiu būdu užtikrinant sveikatos priežiūros prieinamumo principo įgyvendinimą.
Taigi, savivaldybės teisės aktų nuostatomis nėra išskiriamas nė vienas ūkio subjektas. Tai, kad vienodas reguliavimas taikomas visiems ūkio subjektams, netaikant privilegijų ir nediskriminuojant, reiškia, kad Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimai nepažeidžiami.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 str. 1 d., 2 d. 1 p., 
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų atsisakant išduoti leidimą UAB „Union Clinic Vilnius“ steigti pirminės sveikatos priežiūros įstaigą atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas