Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA: KONCESIJŲ ĮSTATYME NUMATYTA VIDAUS SANDORIŲ IŠIMTIS GALI NEIGIAMAI PAVEIKTI KONKURENCIJĄ

STOP.jpg

Konkurencijos taryba įvertino Koncesijų įstatymo projektą ir informavo Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, kad siūlymas keisti reguliavimą, kuriuo šiame įstatyme būtų leidžiama taikyti vidaus sandorio išimtį, gali būti nesuderinamas su sąžiningos konkurencijos laisvės užtikrinimu.

Projekto rengėjai nurodo, kad įstatymą būtina keisti, nes šiuo metu savivaldybės neturi galimybės sudaryti vidaus sandorių, nors Vietos savivaldos įstatymas nustato atvejus, kuomet savivaldybė gali steigti naujus viešųjų paslaugų teikėjus ir Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka be konkurso pavesti viešosios paslaugos teikimą jau įsteigtiems subjektams. Konkurencijos tarybos nuomone, įstatymo papildymas nuostatomis dėl vidaus sandorių sudarymo išimties galėtų neigiamai paveikti konkurenciją.

Konkurencijos tarybos ekspertų vertinimu, atsižvelgiant į tai, jog koncesijos yra susijusios su valstybės ar savivaldybių turtu (žeme, pastatais), savivaldybei nusprendus koncesininku parinkti savo įmonę, ši visada atitiktų minėtas sąlygas ir dėl to savivaldybei nereikėtų organizuoti konkurso bei taikyti kitų Koncesijos įstatymo nuostatų. Taigi, tais atvejais, kai infrastruktūros koncesininku siektų būti savivaldybės įmonė, konkurencija savivaldybių lygmenyje iš esmės būtų panaikinta, kadangi savivaldybių įmonėms teisė tapti koncesininku būtų suteikiama be konkurencingos procedūros.

Institucija įžvelgė riziką, jog tokių nuostatų įtvirtinimas Koncesijų įstatyme galėtų paskatinti savivaldybes steigti savo įmones tam, kad joms būtų galima tiesiogiai perduoti naujai sukurtą turtą. 

„Priėmus teikiamus siūlymus, poveikis konkurencijai būtų neigiamas, nes dėl konkurencijos ribojimo ir neproporcingos savivaldybių įmonių plėtros galėtų mažėti privataus kapitalo investavimo galimybės, paslaugų teikimo efektyvumas, paslaugų įvairovė ir kokybė, naujovių diegimas, dėl ko nukentėtų vartotojų gerovė“, – rašoma Konkurencijos tarybos išvadoje.

Įstatymo projekte taip pat pasigendama saugiklių dėl galimo netinkamo vidaus sandorio išimties taikymo – nenurodyta priežiūros institucija, galinti imtis priemonių, bei sankcijos.

Konkurencijos taryba nuosekliai laikosi pozicijos, jog vidaus sandorių liberalizavimas ne tik neužtikrina sąžiningos konkurencijos laisvės, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo principų, bet ir didina korupcijos pasireiškimo tikimybę bei nesudaro sąlygų racionaliai ir efektyviai naudoti viešąsias lėšas. Vidaus sandoris gali būti sudaromas tik išimtiniu atveju, kai vykdant konkurencingą paslaugos teikėjo parinkimo procedūrą neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo.

Projekto rengėjams rekomenduota atlikti numatomo teisinio reguliavimo poveikio konkurencijai vertinimą ir aptarti išdėstytas rizikas.