Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA NAUJAI REGLAMENTUOS MAŽAREIKŠMIUS SUSITARIMUS

2004 12 10

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą, kuriuo patvirtinti „Reikalavimai ir sąlygos susitarimams, kurie dėl savo mažareikšmio poveikio negali itin riboti konkurencijos“. Iki šiol galiojęs Konkurencijos tarybos 2000 m. sausio 13 d. nutarimas „Dėl reikalavimų ir sąlygų susitarimams, kurie dėl savo mažareikšmio poveikio nelaikomi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalių pažeidimu“, išdėstytas nauja redakcija. Nutarime išlieka pagrindinis principas, kad susitarimams, turintiems mažareikšmį poveikį konkurencijai, netaikomas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis (konkurenciją ribojančių susitarimų draudimas), tačiau pasikeičia reikalavimai ir sąlygos tokiems susitarimams.

Konkurencijos tarybos pirmininkas Rimantas Stanikūnas teigia, kad šis nutarimas yra svarbus ūkio subjektams, nes jame tiksliau išdėstyti kriterijai, kuriais vadovaudamiesi ūkio subjektai galės įvertinti, ar jų sudaromi susitarimai yra mažareikšmiai ir jie negali itin apriboti konkurencijos. Kadangi konkurenciją ribojantys susitarimai daro didelę žalą vartotojams, tai tokių susitarimų mažareikšmiškumo nustatymo kriterijai turi padėti tiek Konkurencijos tarybai, tiek patiems ūkio subjektams įvertinti Konkurencijos įstatyme draudžiamus veiksmus ir sudarytų susitarimų atitikimą mažareikšmiškumo kriterijams.

Nutarimas parengtas išanalizavus mažareikšmių susitarimų reglamentavimą Europos Sąjungos valstybėse narėse ir jose taikomas taisykles, kurios yra pakankamai artimos Europos Komisijos de minimis pranešimui.

Lyginant su iki šiol galiojusiais reikalavimais mažareikšmiams susitarimams, atsiranda kai kurių esminių skirtumų, kurie svarbūs ūkio subjektams. Atsisakyta susitarimų mažareikšmį poveikį vertinti remiantis ūkio subjektų metinėmis bendrosiomis pajamomis. Vertinimo kriterijumi paliekama tik susitariančių ūkio subjektų užimama atitinkama rinkos dalis. Vertikaliesiems susitarimams (pvz., susitarimas tarp automobilių gamintojo ir tų automobilių pardavėjo) rinkos dalis padidinama nuo 10 procentų iki 15 procentų. Horizontaliesiems (pvz., susitarimas tarp dviejų automobilių gamintojų) ir mišriesiems susitarimams rinkos dalis padidinama nuo 5 procentų iki 10 procentų. Apibrėžta, kaip vertinama situacija, kai rinkos dalys nežymiai (iki 2 procentinių punktų) viršija reikalavimuose numatytas užimamos atitinkamos rinkos dalies ribas. Taip pat išplėstas sutartinių apribojimų sąrašas, kuriems esant susitarimai nebūtų laikomi tenkinančiais mažareikšmiškumo sąlygas.

Šie ir kiti svarbūs pakeitimai Konkurencijos tarybos nutarimu patvirtintuose „Reikalavimuose ir sąlygose susitarimams, kurie dėl savo mažareikšmio poveikio negali itin riboti konkurencijos“ turi padėti ūkio subjektams dar sėkmingiau konkuruoti rinkoje. Konkurencijos tarybos pirminkas R. Stanikūnas pabrėžia, kad Konkurencijos įstatymas saugo ne tik sąžiningą konkurenciją, bet ir gina mažų įmonių interesus. Todėl sukuriamos sąlygos įmonėms, užimančioms nedidelę rinkos dalį, sudaryti susitarimus, kurie leistų kooperuotis tiek įsigyjant žaliavas, tiek jas perdirbant ir realizuojant produkciją. Susitarimai, kurie yra mažareikšmiai, dėl savo pobūdžio neturi įtakos konkurencijai.

Atstovė viešiesiems ryšiams