BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA NUBAUDĖ LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMUS

2007 06 21

Konkurencijos taryba, posėdyje išnagrinėjusi tyrimo išvadas ir išklausiusi suinteresuotų šalių paaiškinimus, priėmė nutarimą dėl audito paslaugų rinkoje veikiančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams. Tyrimas buvo atliekamas pagal UAB „Audata“ ir UAB „Baltijos auditas“ prašymus ir apėmė 2004-2007 metų laikotarpį.

Įvertinusi tyrimo išvadas, Konkurencijos taryba nutarė, kad Lietuvos auditorių rūmai pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 str. reikalavimus dėl pateiktų suderintų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų audito paslaugų minimalių kainų, darbo laiko sąnaudų minimalių normatyvų, vienos valandos minimalaus įkainio. Lietuvos auditorių rūmai (LAR) įpareigoti nutraukti veikas, pažeidžiančias Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo reikalavimus. Už Konkurencijos įstatymo pažeidimą LAR skirta 30 tūkst. Lt bauda.

ES struktūrinių fondų paramos lėšų auditas yra platesnis, negu įmonių finansinės atskaitomybės auditas ir yra ypač svarbus siekiant ES struktūrinių fondų paramos lėšų Lietuvai tinkamo panaudojimo. LAR yra vienintelė asociacija, vienijanti visus atestuotus auditorius (daugiau nei 400) ir audito įmones (daugiau nei 200) bei įgyvendinanti jų savivaldą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tyrimo metu buvo aiškinamasi, ar LAR prezidiumas, nustatydamas ES struktūrinių fondų paramos lėšų audito minimalias kainas, minimalias darbo laiko sąnaudas bei minimalų valandinį įkainį, neribojo konkurencijos piktnaudžiaudamas savo administracinio poveikio priemonėmis, t. y. primesdamas auditoriams ir audito įmonėms audito paslaugų teikimo kainas.

Tyrimo metu nustatyta, kad 2004 m. LAR tinklalapyje buvo paskelbta informacija apie ES struktūrinių fondų paramos lėšų audito minimalias kainas auditoriams ir audito įmonėms. Paskelbta tokio pobūdžio informacija sudarė prielaidų riboti konkurenciją teikiant ES struktūrinių fondų paramos lėšų audito paslaugas Lietuvoje, nes ūkio subjektai, teikiantys šias paslaugas, ir ūkio subjektai, planuojantys pirkti minėtas audito paslaugas, naudojosi LAR parengtomis ir tinklalapyje paskelbtomis minimaliomis audito kainomis, nors jos ir buvo rekomendacinio pobūdžio. Tokiu būdu, LAR pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio punktą, kuris draudžia susitarimą tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ir pardavimo sąlygas.

Be to, LAR prezidiumas, 2006 m. sausį patvirtinęs projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemones, audito atlikimo rekomenduotinus minimalius darbo laiko sąnaudų normatyvus bei išsiuntęs juos bei darbo laiko sąnaudų planą auditoriams ir audito įmonėms, taip pat pažeidė Konkurencijos įstatymo reikalavimus. Nustatyta, kad LAR prezidiumas, keisdamas audito įmonių atrinkimo patikrinimui metodiką, siekė, kad audito įmonės, norėdamos išvengti reguliarių patikrinimų, padidintų kainas už teikiamas audito paslaugas. LAR naudojo ir kitas priemones ( raštus, svarstymus posėdžiuose ir kt.), kuriomis buvo siekiama, kad audito įmonės didintų audito paslaugų kainas ir tai darytų pagal LAR parengtus minimus dokumentus.

Išanalizavus teisės aktus paaiškėjo, kad nei ES, nei Lietuvos Respublikos teisės aktai neįpareigoja LAR rekomenduoti ES struktūrinių paramos lėšų audito minimalių kainų, darbo laiko sąnaudų minimalių normatyvų, vienos valandos minimalaus įkainio. Priešingai, mokestį už audito paslaugas turi nustatyti auditorius ir audituojamos įmonės vadovas susitarimo pagrindu. Be to, Europos Komisija vienoje iš savo ataskaitų apie konkurenciją laisvųjų profesijų srityje yra nurodžiusi, kad rekomenduojamos kainos, kaip ir fiksuojamos kainos, gali sukelti nemažą neigiamą poveikį konkurencijai: viena vertus, rekomenduojamos kainos gali palengvinti kainų derinimą tarp paslaugų tiekėjų, kita vertus, jos gali klaidinti vartotojus dėl pagrįstų kainų lygio.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 02 03