Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBAI - DEŠIMT METŲ

2002 10 30

Svarbiausi Konkurencijos tarybos veiklos faktai

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai 2002 m. lapkričio 1 d. sukanka 10 metų.

 • Institucija buvo įsteigta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugsėjo 15 d. priimto pirmojo po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pagrindu. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1992 m. spalio 21 d. nutarimu „Dėl Valstybinės kainų ir konkurencijos tarnybos bei Konkurencijos tarybos nuostatų patvirtinimo“ nuo 1992 m. lapkričio 1 d. įsteigė Valstybinę kainų ir konkurencijos tarnybą.
 • Valstybinei kainų ir konkurencijos tarnybai buvo patikėta formuoti valstybinę konkurencijos skatinimo ir antimonopolinę politiką, kontroliuoti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo ir Kainų įstatymo, derinti ūkio subjektų ir vartotojų interesus užkertant kelią įstatymų pažeidimams.
 • Konkurencijos taryba iš pradžių veikė kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta kolegiali institucija prie Valstybinės kainų ir konkurencijos tarnybos. Konkurencijos taryba buvo įpareigota priimti sprendimus, susijusius su LR Konkurencijos įstatymu, vadovaudamasi parengta medžiaga, kurią jai pateikdavo Valstybinė kainų ir konkurencijos tarnyba. Tarybai buvo suteikta teisė už įstatymų pažeidimus taikyti ūkio subjektams nustatytas sankcijas ir skirti baudas.
 • Konkurencijos tarybą sudarydavo ir trejiems metams skirdavo LR Vyriausybė. Pirmoji Konkurencijos tarybos vadovė - Filomena Jasevičienė. 1993 m. spalio 19 d. Vyriausybės potvarkiu Konkurencijos tarybos pirmininku paskiriamas Rimantas Stanikūnas, Valstybinės kainų ir konkurencijos tarnybos generalinis direktorius.
 • 1995 m. liepos mėn., numačius naujas institucijos funkcijas, buvęs tarnybos pavadinimas pakeičiamas į „Konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba“. Nuo 1996 m. tarnybai pavedama valstybės pagalbos politikos kontrolė. 1997 m. tarnyba įsikuria pastate A. Vienuolio g. 8 Vilniuje.
 • 1999 m. balandžio 2 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo priimtas naujas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas, o pagal jo įsigaliojimo įstatymą Konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba reorganizuota į Konkurencijos tarybos administraciją. Vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis, 1999 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas pasirašė dekretą Nr. 641 „Dėl Konkurencijos tarybos“. Atsižvelgęs į Ministro Pirmininko teikimą, Prezidentas paskyrė naujos sudėties Konkurencijos tarybą - pirmininką Rimantą Stanikūną ir keturis narius, vertingą mokslo ir praktinę patirtį turinčius žmones.
 • 2002 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė dekretą Nr. 1954 „Dėl Konkurencijos tarybos“, nes baigėsi dviejų Tarybos narių trejų metų kadencija. Atsižvelgęs į Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko teikimą, Prezidentas šešeriems metams Konkurencijos tarybos nariais paskyrė Vytautą Kavaliauską ir Gendriką Stuką. Kiti du savo kadenciją tęsiantys Konkurencijos tarybos nariai - Danguolė Klimašauskienė ir Jonas Rasimavičius.
 • Pagal patvirtintus nuostatus Konkurencijos taryba be pagrindinių savo funkcijų, susijusių su Konkurencijos įstatymo priežiūra, vykdo valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolę, atlieka tyrimus dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos pagal Reklamos įstatymą, o taip pat vykdo funkcijas, kurias jai numato kiti įstatymai. Įkūrus Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, ši institucija perėmė Konkurencijos tarybai priklausiusią vartotojų teisių gynimo funkciją.
 • Vykdydama Konkurencijos įstatymo ir derybų dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje reikalavimus, Konkurencijos taryba sėkmingai parengė visus būtinus poįstatyminius teisės aktus ir jų taikymo procedūras. Parengti ir priimti teisės aktai visiškai atitinka Europos Sąjungos reikalavimus ir konkurencijos teisė Lietuvoje praktiškai yra suderinta su ES galiojančiomis konkurencijos taisyklėmis. Pastaraisiais metais Konkurencijos taryba nuveikė tikrai nemažai, kad būtų sėkmingai plėtojama sąžininga konkurencija ir laiku užkertamas kelias jos pažeidimams. Atlikdama tyrimus ir priimdama nutarimus, ši institucija stengiasi įtvirtinti kuo veiksmingesnę konkurenciją rinkose išaiškindama esamus pažeidimus ir tuo pačiu padėdama kurti kuo palankesnę verslo atmosferą šalyje. 2001 m. pabaigoje sėkmingai buvo baigtos Lietuvos derybos su Europos Sąjunga konkurencijos skyriuje. Ir ankstesniais metais, ir šiemet Europos Komisijos reguliariosiose ataskaitose apie Lietuvos pažangą rengiantis narystei Europos Sąjungoje Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pasiekimai įgyvendinant konkurencijos politikos reikalavimus vertinami palankiai.
 • 2001 metais Konkurencijos taryba priėmė 78 nutarimus, susijusius su Konkurencijos įstatymo priežiūra, ir 27 nutarimus, skirtus kitų įstatymų vykdymo kontrolei ( Valstybės pagalbos ūkio subjektams, Reklamos ir kt.). 2001 m. už įstatymų pažeidimus ūkio subjektams skirta 1 mln. 442 tūkst. litų baudų. Didžioji skirtų baudų dalis - už draudžiamus susitarimus.
 • Per 2002 m. tris ketvirčius pradėti 73 nauji tyrimai, priimta 60 nutarimų. Už įstatymų pažeidimus ūkio subjektams skirta daugiau kaip 2,2 mln. litų baudų.
 • Atstovė viešiesiems ryšiams