BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

NAUJA BAUDŲ SKAIČIAVIMO TVARKA: STIPRESNIS ATGRASYMAS IR PROPORCINGESNĖS BAUDOS KONKURENCIJOS TAISYKLIŲ PAŽEIDĖJAMS

2012 01 30

2012 m. sausio 27 d. įsigaliojo nauja baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, skaičiavimo tvarka.1 Konkurencijos taryba nauja tvarka vadovausis skirdama sankcijas už konkurenciją ribojančius susitarimus bei už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi.2

Naujoji tvarka Konkurencijos tarybai leis labiau atsižvelgti į individualias su ūkio subjektų veikla ir jų dalyvavimu pažeidimuose susijusias aplinkybes, tuo pačiu bus užtikrintas skaidrumas ir didesnis aiškumas, kaip yra nustatomas baudos dydis už įvykdytą konkurencijos taisyklių pažeidimą.

Didžiausia galima bauda išlieka nepakitusi: kaip ir iki šiol, ji negalės viršyti 10 procentų įmonės metinių pajamų. Vis dėlto pagal naują tvarką šiose ribose baudos bus skaičiuojamos siekiant užtikrinti didesnį atgrasomąjį poveikį ir už nustatytus konkurencijos taisyklių pažeidimus skirti jas proporcingesnes. Pavyzdžiui, už konkurentų susitarimus dėl kainų nustatymo ar už pakartotinius pažeidimus galės būti skiriamos didesnės baudos nei galiojant ankstesnei tvarkai.

Naujos baudų skyrimo tvarkos tikslus ir jos poveikį ūkio subjektams komentuoja Konkurencijos tarybos l. e. p. Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus vedėja Giedrė Jarmalytė.

– Kodėl prireikė pakeisti iki šiol baudos dydžio nustatymo taisyklėse galiojusią tvarką?3

– Skiriant baudas už Konkurencijos įstatymo pažeidimus, ilgainiui išaiškėjo buvusių taisyklių trūkumai, ribojantys Konkurencijos tarybos galimybes tinkamai atsižvelgti į reikšmingas aplinkybes, susijusias su pažeidimus padariusių ūkio subjektų veikla, paties pažeidimo pobūdžiu ir trukme. Parengti naujas taisykles taip pat paskatino ir 2011 m. balandžio mėn. įsigalioję Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio pakeitimai, numatantys, jog Konkurencijos taryba, skirdama baudą, be kita ko, turi atsižvelgti ir į ūkio subjektų prekių, susijusių su pažeidimu, pardavimų vertę, bei galiojančios Europos Komisijos baudų dydžio nustatymo gairės.4, kurios taip pat didelę svarbą teikia su pažeidimu susijusių prekių pardavimų vertei, pažeidimo trukmei bei atgrasomajam baudų poveikiui

– Kokie yra pagrindiniai baudos dydžio nustatymo tvarkos pasikeitimai?

– Pagrindiniai pasikeitimai yra tokie:

• skaičiuodama baudą Konkurencijos taryba paims tam tikrą procentą – ne daugiau kaip 30 – su pažeidimu susijusių gautų pajamų ir daugins šį dydį iš pažeidimo trukmės metais. Tuo tarpu pagal anksčiau galiojusias taisykles pradinis baudos dydis būdavo skaičiuojamas kaip atitinkamas procentas nuo visų įmonės pajamų ir didinamas po 10 procentų už kiekvienus pažeidimo metus;

• siekiant atgrasyti ūkio subjektus nuo draudžiamų konkurentų susitarimų dėl kainų nustatymo, rinkos pasidalijimo, gamybos ar pardavimų kiekių ribojimo, šių pažeidimų atveju prie apskaičiuoto pradinio baudos dydžio galės būti pridedama suma, lygi nuo 15 iki 25 procentų nustatytos pardavimų vertės;

• įtvirtinta galimybė reikšmingai padidinti baudas tais atvejais, kai įmonė pakartotinai padaro pažeidimą, už kurį jai jau buvo paskirta Konkurencijos įstatyme numatyta sankcija. Šiuo atveju pradinis baudos dydis didinamas iki 100 procentų už kiekvieną ankstesnį pažeidimą, o tai turėtų labiau atgrasyti nuo konkurencijos taisyklių pažeidimų.

– Kodėl buvo padaryti būtent šie pakeitimai?

– Konkurencijos taryba pritaria Europos Komisijos nuomonei, kad su pažeidimu susijusių prekių pardavimo vertės ir pažeidimo trukmės derinys objektyviausiai parodo ekonominę pažeidimo svarbą ir santykinę kiekvieno pažeidime dalyvaujančio ūkio subjekto reikšmę. Be to, būtent nuo su pažeidimu susijusių prekių pardavimų vertės nustatomas pagrindinis baudos dydis leidžia užtikrinti, kad ūkio subjektui paskirta bauda bus proporcinga, ypač tais atvejais, kai su pažeidimu susijusi veikla nėra pagrindinė ūkio subjekto veikla. Naujose taisyklėse, siekiant objektyvesnio padaryto pažeidimo įvertinimo, taip pat įtvirtinta, kad pažeidimo trukmė turi tiesioginę įtaką baudos dydžiui – bauda didėja tiek kartų, kiek metų truko pažeidimas. Reikšmingi baudos padidinimai (siekiantys iki 100 procentų bazinio dydžio) už kiekvieną anksčiau padarytą pažeidimą bei papildomas atgrasomasis baudos dydis turėtų skatinti ūkio subjektus nedaryti ir ypač nekartoti konkurencijos teisės normų pažeidimų.

– Ko gali tikėtis ūkio subjektai įsigaliojus naujai baudų dydžio nustatymo tvarkai – griežtesnių piniginių sankcijų už pažeidimus ar didesnio Konkurencijos tarybos atlaidumo?

– Svarbu pabrėžti, kad nauja tvarka nekeičia Konkurencijos įstatyme nustatyto maksimalaus baudos dydžio – 10 procentų ūkio subjekto bendrųjų metinių pajamų. Kaip ir anksčiau, Konkurencijos taryba kiekvieną nustatytą pažeidimą vertins ir baudas skirs atsižvelgusi į su konkrečiu pažeidimu susijusią situaciją. Tačiau naujos detalesnės taisyklės turėtų leisti Konkurencijos tarybai objektyviau įvertinti padaryto pažeidimo pobūdį bei skirti baudą, kuri labiau atspindėtų atskiros įmonės dalyvavimo pažeidime aplinkybes. Pavyzdžiui, jei pažeidimas truks keletą metų, apskaičiuotas pradinis baudos dydis (iki 30 proc. nuo su pažeidimu susijusių pajamų) bus dauginamas iš pažeidimo trukmės metų skaičiaus. Kaip minėta, už pažeidimo pakartotinumą bauda bus didinama iki 100 procentų už kiekvieną ankstesnį pažeidimą.

– Ar didelių baudų grėsmė nepaskatins konkurencijos taisyklių nesilaikančių įmonių, pavyzdžiui, rinką tarpusavio susitarimu pasidalijusių konkurentų, dar labiau slėpti padarytus pažeidimus, tikintis, kad šie taip ir liks neišaiškinti?

– Manome, kad taip neturėtų įvykti, kadangi šalia didelių baudų grėsmės išliks visiško atleidimo nuo baudos galimybė. Konkurencijos taryba ir toliau ragina įmones, sudariusias kartelinius susitarimus (pavyzdžiui, dėl kainų nustatymo ar teritorijų pasidalijimo) su savo konkurentais, kuo skubiau nutraukti pažeidimą ir apie jį pirmoms pranešti mūsų institucijai bei su ja bendradarbiauti, taip visiškai išvengiant gresiančios baudos. Tokią galimybę numato Konkurencijos įstatymas bei specialios taisyklės.5 Na, o naujoji tvarka aiškiau ir detaliau nei iki šiol paaiškina, kaip Konkurencijos taryba galės mažinti baudas toms įmonėms, kurios negali būti visiškai atleistos nuo baudos: pavyzdžiui, jos padėjo Konkurencijos tarybai atskleisti kartelį, tačiau pranešė apie dalyvavimą kartelyje vėliau nei kitas kartelio dalyvis ar netenkino kurios nors kitos atleidimo nuo baudos sąlygos.

Tikimasi, kad aiškesnė ir detalesnė bendrovių skatinimo ateiti į Konkurencijos tarybą, pranešti apie pažeidimą ir padėti jį ištirti sistema padės išaiškinti daugiau pažeidimų. Atleidimo nuo baudos ar reikšmingo jos sumažinimo, galinčio siekti net iki 75 proc. baudos dydžio, už bendradarbiavimą su Konkurencijos taryba sistema yra veiksminga priemonė išaiškinant konkurenciją ribojančius susitarimus. Tai patvirtina didėjanti Konkurencijos tarybos patirtis bei gausi tokias atleidimo nuo baudų sistemas taikančių kitų institucijų (pavyzdžiui, Europos Komisijos) praktika. Taigi, draudžiamų susitarimų dalyviai, įvertinę naujas baudų taisyklių nuostatas, turėtų įsitikinti, jog jiems gresiančių didelių baudų jie gali išvengti tik bendradarbiaudami su Konkurencijos taryba.

– Kada bus pradėta taikyti nauja baudų dydžio nustatymo tvarka?

– Nepriklausomai nuo to, kada buvo padarytas pažeidimas (ar prieš naujos tvarkos įsigaliojimą, ar po to), naujos baudų dydžio nustatymo taisyklės bus taikomos tiems ūkio subjektams, dėl kurių veiksmų tyrimo išvados (pranešimas apie atliktą tyrimą) bus parengtos po šių taisyklių įsigaliojimo. Tai reiškia, kad iš esmės visų šiuo metu Konkurencijos tarybos tiriamų pažeidimų ir pažeidimų, dėl kurių tyrimai bus pradėti ateityje, dalyviai jiems gresiančias baudas turėtų vertinti jau ne pagal ankstesnes, o pagal naująsias taisykles.

Su išsamiu Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašu galima susipažinti-

http://www.konkuren.lt/index.php?show=nutlrv_view&nut_id=1345

Paaiškinimai:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 64 patvirtino Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašą. Šis aprašas naujai reglamentuoja Konkurencijos įstatymo 41 straipsnyje numatytų baudų už Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnių pažeidimus, kuriuos tiria Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, dydžio nustatymo tvarką ir įgyvendina Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio nuostatas.

2. Konkurenciją ribojančius susitarimus draudžia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnis ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnis, o draudimą piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi – Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnis. Įprastai didžiausios baudos yra skiriamos už sunkiausius konkurencijos reikalavimų pažeidimus – vadinamuosius kainų kartelius.

3. Iki naujos tvarkos įsigaliojimo Konkurencijos taryba vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1591 patvirtintomis Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklėmis - http://www.konkuren.lt/index.php?show=nutlrv_view&nut_id=882

4. Europos Komisijos baudų dydžio nustatymo gairės - http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/fines.html

5. Ūkio subjektų, kurie yra draudžiamo konkurentų susitarimo dalyviai, atleidimą nuo baudos įtvirtina Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 43 straipsnis. Ūkio subjektas, kuris yra draudžiamo konkurentų susitarimo dalyvis, pateikęs Konkurencijos tarybai visą informaciją apie tokį susitarimą, atleidžiamas nuo baudos, numatytos už šį pažeidimą, esant visoms nustatytoms sąlygoms. Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklės - http://www.konkuren.lt/index.php?show=nutlrv_view&nut_id=883

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 09 13