BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

SIŪLOMOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PATAISOS SUDARYTŲ SĄLYGAS ĮSTATYMĄ PRIŽIŪRĖTI EFEKTYVIAU

2010 10 19

Siekiant, kad Konkurencijos įstatymo priežiūra būtų efektyvesnė, Prezidentės iniciatyva, bendradarbiaujant su Konkurencijos taryba, parengtos ir teikiamos Seimui Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pataisos, kuriomis siūloma už kartelinius susitarimus ir nesąžiningą konkurenciją numatyti asmeninę įmonių vadovų atsakomybę, prailginti sankcijų skyrimo senaties terminus ir padidinti baudas. Konkurencijos taryba pastaruoju metu sulaukia klausimų, ar siūlomomis įstatymo pataisomis griežtinama ir netgi personalizuojama atsakomybė už nustatytus Konkurencijos įstatymo pažeidimus prisidės prie konkurencijos stiprinimo ir duos naudos eiliniams vartotojams. Konkurencijos tarybos nuomone, priimtos pataisos turėtų tik teigiamą įtaką verslo sąlygoms ir plėtrai, kadangi labiau atgrasintų nuo daromų sunkiausių Konkurencijos įstatymo pažeidimų. Be to, būtų galima greičiau išaiškinti Konkurencijos įstatymo pažeidimus, nuo kurių kenčia ne tik vartotojai, bet ir smulkus bei vidutinis verslas.

Pažymėtina, kad Konkurencijos taryba visada pasisako ir pasisakys už konkurencijos skatinimą, o šito galima siekti įvairiomis priemonėmis. Parengtas projektas dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3, 40, 42 straipsnių papildymo ir pakeitimo ir įstatymo papildymo 441, 442 straipsniais kaip tik sudaro prielaidas griežtinant atsakomybę efektyviau užkirsti kelią patiems sunkiausiems šio įstatymo pažeidimams, kuriais daroma žala asmenų, visuomenės ir valstybės interesams, ir tuo pačiu garantuoti veiksmingesnę sąžiningos konkurencijos apsaugą.

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą atsakomybė už Konkurencijos įstatymo pažeidimus taikoma tik ūkio subjektams – juridiniams asmenims. Tuo tarpu neretai už ūkio subjektų padarytus Konkurencijos įstatymo pažeidimus (už ūkio subjekto sudarytus draudžiamus konkurentų susitarimus ar piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi) atsakingi būtent jų vadovai – fiziniai asmenys. Tačiau už Konkurencijos įstatymo pažeidimus skyrus sankciją juridiniam asmeniui, ūkio subjekto vadovai, asmeniškai prisidėję prie šio įstatymo pažeidimų padarymo, sąžiningos konkurencijos taisyklių pažeidimo, išvengia atsakomybės ir nepatiria jokių neigiamų pasekmių. Dėl to įstatymo pataisomis įmonės vadovui, prisidėjusiam prie draudžiamų susitarimų, siūloma skirti baudą ir 3-5 metams apriboti teisę eiti viešosios ar privačiosios įmonės vadovo pareigas, būti valdymo organo nariu. Asmenų, kuriems paskirtos tokios sankcijos, sąrašą siūloma skelbti Konkurencijos tarybos interneto tinklalapyje. Pažymėtina, kad tokia atsakomybė yra numatyta nemažai užsienio valstybių, pavyzdžiui, Vokietijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje

Pataisomis taip pat siūloma pailginti sankcijų už Konkurencijos įstatymo pažeidimus skyrimo terminus. Per trumpi sankcijų skyrimo terminai neretai sudaro sąlygas įmonėms išvengti atsakomybės ir vilkinti Konkurencijos tarybos tyrimus. Jeigu Konkurencijos taryba atlieka tyrimą ar ginčas nagrinėjamas teisme, sankcijų skyrimo terminus siūloma stabdyti. Kaip parodė Konkurencijos tarybos veiklos praktika, dėl užsitęsusių teismo procesų neretai nepavyksta įgyvendinti Konkurencijos tarybos nutarimuose išdėstytų nuostatų, kurios kaip tik sukurtų sąlygas veiksmingesnei konkurencijai ir turėtų neabejotiną poveikį vartotojų gerovei. Būtent dėl besitęsiančių teisminių ginčų kai kuriose rinkose situacija, vertinant ją vartotojų požiūriu, keičiasi per lėtai (pavyzdžiui, degalų rinkoje).

Konkurencijos tarybos praktika skiriant ūkio subjektams baudas už Konkurencijos įstatymo pažeidimus parodė, kad šiuo metu įstatyme ir jo pagrindu priimtuose įgyvendinamuosiuose teisėsaktuose nustatytos baudų už Konkurencijos įstatymo pažeidimus apskaičiavimo taisyklės neužtikrina, kad būtų tinkamai pasiekti baudų skyrimo tikslai. Siūlomos Konkurencijos įstatymo pataisos taip pat leis patvirtinti naują baudų apskaičiavimo metodiką, atitinkančią Europos Komisijos baudų taikymo už konkurencijos taisyklių pažeidimus gaires, pagal kurią Konkurencijos taryba galės skirti didesnes, proporcingas visuomenei padarytai žalai, baudas. Projekte numatytos sankcijos taptų priemone, atgrasančia nuo pažeidimų darymo ir skatinančia prisipažinti dėl jau padarytų pažeidimų. Tokia nuostata siekiama paskatinti ūkio subjektus ir jų vadovus patiems pranešti apie pažeidimus ir padėti Konkurencijos tarybai išaiškinti sunkiausiai nustatomus Konkurencijos įstatymo pažeidimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 09 12