Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA ĮPAREIGOTA PAKEISTI ĮSAKYMŲ PUNKTUS, PRIEŠTARAUJANČIUS KONKURENCIJOS ĮSTATYMUI

2002 11 28

Posėdžiuose apsvarsčiusi atliktų tyrimų išvadas Konkurencijos taryba priėmė nutarimus dėl Sveikatos apsaugos ministro kai kurių įsakymų punktų, prieštaraujančių Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Konkurencijos taryba įpareigojo Sveikatos apsaugos ministeriją pakeisti nurodytus įsakymų punktus taip, kad jie atitiktų Konkurencijos įstatymo reikalavimus. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis draudžia valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

Priimtus nutarimus trumpai pakomentuojame.

SKIRTINGOS KAINOS UŽ VAISTŲ REGISTRACIJĄ PRIEŠTARAUJA ĮSTATYMUI

Priimtas nutarimas, kuris įpareigoja Sveikatos apsaugos ministeriją pakeisti (panaikinti) 2002 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 143 „Dėl mokesčio dydžio nustatymo už Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie SAM atliekamą vaistų ekspertizę ir registraciją“ 3 punktą, įvestą Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 18 d. įsakymu Nr.281, kad jis neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms.

Prašymą įvertinti minimą Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Konkurencijos tarybai pateikė Etinių farmacijos kompanijų atstovybių asociacija. Asociacija nurodė, kad iki 2002 m. balandžio 1 d. užsienio ir Lietuvos gamintojams buvo nustatytos skirtingos kainos už medikamentų ekspertizę ir registraciją. Priėmus minimą įsakymą, kainos už vaistų registraciją ir ekspertizę užsienio ir Lietuvos farmacijos firmoms buvo padidintos ir nustatytos visiems vienodos. Tačiau birželio mėn. Sveikatos apsaugos ministerija įsakymą papildė nauju 3 punktu. Pagal šį punktą Lietuvos vaistų gamybos įmonėms kainos už vaistų registraciją ir ekspertizę buvo sumažintos iki 240 Lt. Tuo tarpu užsienio firmoms priklausomai nuo registruojamų medikamentų pobūdžio kainos gali svyruoti nuo 1320 iki 8800 Lt.

Pagal Lietuvos Respublikos vaistų įstatymą vaisto gamintojas vaistą registruojančiai institucijai, šiuo atveju Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai, turi apmokėti tik išlaidas, susijusias su vaisto ekspertizės atlikimu ir registravimo paslaugomis Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Tuo tarpu SAM nenurodė ekonominių priežasčių, galinčių pagrįsti skirtingas vaistų ekspertizės ir registracijos atlikimo išlaidas Lietuvos ir užsienio farmacijos firmoms. Tyrimas parodė, kad už vaistų registraciją užsienio gamintojai sumoka reikšmingas sumas, kurios gali daryti poveikį jų kaštams, o tuo pačiu ir kainoms. Dėl to jie gali būti diskriminuojami, o vietiniams gamintojams sukuriamos išskirtinės konkurencijos sąlygos. Be to, nustatytų kainų už vaistų registraciją skirtumai Lietuvos ir užsienio farmacijos firmoms gali sukelti kai kurių užsienio farmacininkų abejones, ar tikslinga veikti Lietuvos rinkoje, o tai gali turėti poveikį konkurencijai ar ją apriboti.

Konkurencijos taryba posėdyje pripažino, kad Sveikatos apsaugos ministerija, nustatydama skirtingas kainas, nesusietas su išlaidomis, Lietuvos ir užsienio gamintojams už vaistų registraciją ir ekspertizę, pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas.

REIKALAVIMUS DĖL VAISTINIŲ STEIGIMO VĖL TEKS PAKEISTI

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą, įpareigojantį Sveikatos apsaugos ministeriją panaikinti 2001 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 523 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 450 „Dėl reikalavimų vaistinėms ir būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimo tvarkos patvirtinimo „ dalinio pakeitimo“ 1.2 ir 1.3 papunkčius taip, kad jie atitiktų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, o ūkio subjektams būtų užtikrinta sąžiningos konkurencijos laisvė steigiant naujas vaistines ar jų filialus.

Konkurencijos taryba buvo priversta vėl grįžti prie jau svarstytos problemos dėl iki galo neįvykdyto jos priimto ankstesnio nutarimo. 2000 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. 1/b “Dėl vaistinių steigimo tvarkos norminių aktų atitikimo Konkurencijos įstatymo nuostatas“ Konkurencijos taryba buvo pareikalavusi Sveikatos apsaugos ministeriją pakeisti ministro įsakymu patvirtintų „Reikalavimų vaistinėms“ bei „Būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimo tvarkos“ nurodytus punktus taip, kad jie neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Konkurencijos taryba tuomet nustatė konkurencijos sąlygų skirtumus dėl to, kad ūkio subjektams buvo uždrausta steigti vaistines arčiau kaip 500 m. nuo esančios būtinojo aprūpinimo vaistinės. Tai sudarė kliūtis naujiems ūkio subjektams įeiti į rinką, o joje jau esantiems suteikė privilegijas. Šis draudimas iškraipė konkurenciją vaistinių rinkoje, nes dirbtinai ribojo privačių ūkio subjektų, siekiančių veikti rinkoje, skaičių.

Sveikatos apsaugos ministerijai neįvykdžius minėto nutarimo, Konkurencijos taryba kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydama pripažinti nurodytus punktus prieštaraujančiais Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui. Teismui ruošiantis bylą nagrinėti, buvo priimtas Sveikatos apsaugos 2001 09 04 įsakymas Nr. 472, kuriuo nurodyti punktai pripažinti netekusiais galios. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartimi bylą nutraukė.

Tačiau 2001 m. spalio 8 d. Sveikatos apsaugos ministras priėmė įsakymą Nr. 253, kuriame vėl buvo atnaujintos nuostatos, kurios Konkurencijos tarybos ankstesniu nutarimu buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konkurencijos įstatymui. Dėl teisinių aplinkybių, susijusių su naujai priimtu Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, Konkurencijos taryba buvo priversta dar kartą svarstyti šį klausimą ir priimti nutarimą, įpareigojantį Sveikatos apsaugos ministeriją panaikinti apribojimus, prieštaraujančius sąžiningos konkurencijos laisvei vaistinių rinkoje ir nesuderinamus su Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatomis. Konkurencijos tarybos nuomone, administracinėmis priemonėmis saugoti būtinojo aprūpinimo vaistinių rinką nėra tikslinga, o ministro įsakymu įteisintas konkurencijos ribojimas nėra būtinas įgyvendinti valstybės funkcijas - aprūpinti gyventojus būtiniausiais vaistais.

Atstovė viešiesiems ryšiams