Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


TEISMAS SAVO GALUTINĮ SPRENDIMĄ PAGRINDĖ IR EUROPOS KOMISIJOS NUOMONE

2009 10 26

Konkurencijos taryba po trejų bylinėjimosi metų sulaukė palankaus sprendimo. Pirmą kartą su konkurencijos pažeidimais susijusių bylų praktikoje Lietuvoje, siekdamas visapusiškai įvertinti Konkurencijos tarybos priimto nutarimo pagrįstumą, teismas buvo kreipęsis į Europos Komisiją prašydamas pateikti nuomonę nagrinėjamu klausimu. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal bendrovių „Schneidersöhne Baltija“ (dabar – UAB „Papyrus Lietuva“) ir „Libra Vitalis“ apeliacinius skundus dėl Konkurencijos tarybos nutarimo panaikinimo, paskelbė neskundžiamą nutartį. LVAT pripažino, kad Konkurencijos taryba iš esmės teisingai įvertino nustatytą pažeidimą – draudžiamą susitarimą tarp šešių santykinai didelės koncentracijos oligopolinėse rinkose (kreidinio popieriaus rinkoje ir biuro popieriaus rinkoje) veikusių ūkio subjektų ir skyrė jiems baudas.

Šis teismo sprendimas labai svarbus įtvirtinant Konkurencijos įstatymo reikalavimus ir pagrindžiant konkurencijos teisės praktiką tais atvejais, kai tenka nagrinėti potencialiai neigiamą kartelinių susitarimų tarp ūkio subjektų jiems tarpusavyje keičiantis konfidencialaus pobūdžio informacija poveikį konkurencijai.

Konkurencijos taryba lygiai prieš trejus metus - 2006 m. spalio 26 d. priėmė nutarimą, kad didmenine prekyba popieriumi užsiimantys ūkio subjektai – UAB „Antalis Lietuva“, UAB „Libra Vitalis“, UAB „Lukas“, UAB „MAP Lietuva“, UAB „Papyrus Distribution“ ir UAB „Schneidersöhne Baltija“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio bei Europos Bendrijų steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei skyrė jiems baudas. Šie ūkio subjektai pažeidė konkurencijos taisykles dėl to, kad nuo 1999 m. iki 2004 m. gegužės mėn. kiekvieną metų ketvirtį keisdavosi konfidencialaus pobūdžio informacija apie savo užimamas rinkos dalis atitinkamose kreidinio popieriaus ir biuro popieriaus rinkose bei informacija, iš kurios galima sužinoti ir atskiro ūkio subjekto atitinkamų rūšių popieriaus pardavimų apimtis. Konkurencijos taryba konstatavo, jog toks keitimasis informacija ribojo konkurenciją minėtose atitinkamose rinkose - sumažino šių ūkio subjektų paskatas konkuruoti tarpusavyje bei apsunkino naujų ūkio subjektų atėjimą į šias atitinkamas rinkas. Tokio pobūdžio pažeidimas apėmė visos Lietuvos kreidinio popieriaus rinką ir biuro popieriaus rinką.

UAB „Schneidersöhne Baltija“ (dabar – UAB „Papyrus Lietuva“) ir UAB „Libra Vitalis“, nesutikdamos su tokiu Konkurencijos tarybos nutarimu, jį apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 2007 m. birželio 7 d. sprendime šis teismas konstatavo, jog Konkurencijos taryba teisingai nustatė, jog dėl vykdyto keitimosi informacija konkurencijos ribojimas pasireiškė paskatų konkuruoti sumažėjimu bei kliūčių patekti į atitinkamas rinkas padidėjimu. Taip pat teismas patvirtino ir Konkurencijos tarybos nutarimo išvadą dėl tokių informacijos mainų poveikio prekybai tarp valstybių narių – Europos Bendrijų steigimo sutarties 81 straipsnio pažeidimo. UAB „Schneidersöhne Baltija“ ir UAB „Libra Vitalis“, nesutikdamos su tokiu Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu, apeliacine tvarka jį apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

LVAT 2009 m. spalio 16 d. nutartimi iš esmės patvirtino Konkurencijos tarybos išvadas dėl šio draudžiamo susitarimo konkurenciją ribojančio poveikio. Tuo tarpu pasisakydamas dėl EB steigimo sutarties 81 straipsnio nuostatų taikymo, teismas laikėsi nuomonės, kad po 2004 m. gegužės 1 d., kai Lietuva tapo ES nare, tirti ūkio subjektai tarpusavyje informacija apsikeitė tik vieną kartą ir iš esmės nutraukė Konkurencijos įstatymo pažeidimą. Atsižvelgęs į šią aplinkybę LVAT nusprendė, kad UAB „Libra Vitalis“ ir UAB „Schneidersöhne Baltija“ už pažeidimą skirtos baudos turėjo būti vienu aštuntadaliu mažesnės, nei jas skyrė Konkurencijos taryba (pavyzdžiui, UAB „Schneidersöhne Baltija“ – 179 450 Lt ( buvo skirta bauda 235 330 Lt), UAB „Libra Vitalis“ - 170 494 Lt (buvo skirta– 194 850 Lt).

Teismas pripažino Konkurencijos tarybos tyrimo išvadas, kad nagrinėtu atveju informacijos mainų konkurencijos ribojimo poveikis galėjo pasireikšti dviem būdais: paskatų konkuruoti sumažėjimu ir kliūčių patekti į atitinkamas rinkas padidėjimu. Išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, buvo pateikta pakankamai įtikinamų, nuoseklių ir logiškų argumentų dėl nagrinėto keitimosi informacija galimo antikonkurencinio poveikio. Antikonkurencinis poveikis, be kita ko, lietė pirmaujančius atitinkamų rinkų dalyvius, kurių veiksmai galėjo daryti didžiausią įtaką šioms rinkoms. Išplėstinė teisėjų kolegija nusprendė, kad Konkurencijos tarybos išvados apie informacijos mainų antikonkurencinį poveikį yra padarytos nepažeidžiant esminių procedūrinių taisyklių, yra pakankamai išsamiai ir įtikinamai motyvuotos, byloje nėra duomenų apie tai, kad darant šias išvadas buvo remiamasi netiksliomis ar iškreiptomis faktinėmis aplinkybėmis ar piktnaudžiauta įgaliojimais.

Vertindama informacijos mainų antikonkurencinį poveikį išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į Europos Komisijos nuomonę ir Bendrijos teismų praktiką, neturėjo pagrindo abejoti tuo, kad keitimosi informacija sistema, kokia buvo nagrinėta šiuo atveju, gali reikšmingai sumažinti rinkos dalyvių priimamų sprendimų savarankiškumą, tokiu būdu pakeičiant normalios konkurencijos riziką praktiniu bendradarbiavimu.

Konkurencijos taryba, vertindama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo paskelbtą sprendimą, pabrėžia, kad nepriklausomas ūkio subjektų elgesys rinkoje yra labai svarbus plėtojant konkurenciją. Tiek Europos Sąjungos konkurencijos taisyklės, tiek ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas draudžia konkurentams, ypač susivienijusiems į asociacijas, kurios jungia tapačią produkciją gaminančias ar parduodančias įmones, bendradarbiauti ir keistis tokia informacija, kaip kainos, jų dinamika, rinkos dalys ir jų dinamika. Toks veiksmų „koordinavimas“ gali būti pripažintas karteliniu susitarimu. Įmonių asociacijos turėtų labai atsargiai vykdyti savo politiką ir jokiu būdu nesikeisti ta informacija, kuri yra konfidenciali ir leidžia koordinuoti tarpusavio veiklą.

Išsamią LVAT nutartį galima rasti čia.

Atstovė viešiesiems ryšiams