BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsniu, koncentracija – tai:

  1. susijungimas, kai prie ūkio subjekto, kuris tęsia veiklą, prijungiami vienas ar keletas kitų ūkio subjektų, kurie kaip savarankiški ūkio subjektai baigia veiklą, arba kai įsteigiamas naujas ūkio subjektas iš dviejų ar daugiau ūkio subjektų, kurie kaip savarankiški ūkio subjektai baigia veiklą; 
  2. kontrolės įgijimas, kai tas pats fizinis asmuo ar tie patys fiziniai asmenys, kurie turi vieno ar daugiau ūkio subjektų kontrolę, arba ūkio subjektas ar keletas ūkio subjektų, veikdami susitarimo pagrindu, kartu steigia naują ūkio subjektą (išskyrus atvejus, kai toks naujas ūkio subjektas neatlieka autonomiško ūkio subjekto funkcijų) arba įgauna kito ūkio subjekto kontrolę įsigydami įmonę ar jos dalį, visą ūkio subjekto turtą ar turto dalį, akcijas ar kitus vertybinius popierius, balsavimo teises, sudarydami sutartis ar kitu būdu. 

Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 8 straipsniu, apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu dvidešimt milijonų eurų ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu du milijonai eurų. 

Pranešimas apie koncentraciją turi būti pateiktas Konkurencijos tarybai iki koncentracijos įgyvendinimo. 

Koncentracija negali būti įgyvendinta tol, kol nėra gautas Konkurencijos tarybos leidimas. 

Informavimo pranešimo pateikimas  

Ketindami pranešti apie numatomą vykdyti koncentraciją, užpildykite Informavimo pranešimą ir atsiųskite jį elektroniniu paštu spg@kt.gov.lt ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki pateikiant pranešimo apie koncentraciją projektą ar pranešimą apie koncentraciją. 

Informavimo pranešimas yra skirtas sudaryti sąlygas tiek pranešimą apie koncentraciją teikiantiems asmenims, tiek Konkurencijos tarybai tinkamai ir operatyviai įgyvendinti pranešimo apie koncentraciją pateikimo Konkurencijos tarybai procesą. 

Pranešimo apie koncentraciją projekto ar pranešimo apie koncentraciją pateikimas 

Pranešimas apie koncentraciją turi būti parengtas užpildant Pranešimo apie koncentraciją formos šabloną, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, be kita ko, numatytais Konkurencijos įstatyme, Pranešimo apie koncentraciją tvarkoje bei Pranešimo apie koncentraciją tvarkos priede pateiktoje Pranešimo apie koncentraciją formoje.  

Pažymime, kad pranešime apie koncentraciją esanti informacija privalo būti teisinga ir visa, vadovaujantis turimais faktais turi būti atlikti visi kuo tiksliausi įvertinimai, pateiktos visos atitinkamų dokumentų kopijos. Pranešime apie koncentraciją klaidingos, neteisingos ar ne visos informacijos pateikimas pranešimą apie koncentraciją pateikusiam asmeniui grėstų pinigine sankcija, taip pat tokiu atveju Konkurencijos taryba turėtų teisę pakeisti arba panaikinti priimtą nutarimą dėl koncentracijos.  

Siekdami sumažinti riziką dėl klaidingos, neteisingos ar ne visos informacijos pateikimo bei sudaryti prielaidas spartesniam pranešimo apie koncentraciją priėmimui nagrinėti, rekomenduojame pasinaudoti galimybe pateikti Konkurencijos tarybos ekspertams pranešimo apie koncentraciją projektą. Su Konkurencijos tarybos ekspertais neformalios procedūros metu galėsite pasikonsultuoti, be kita ko, dėl pranešime apie koncentraciją privalomos pateikti informacijos apimties, argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų.   

Pranešimą apie koncentraciją ar jo projektą atsiųskite elektroniniu paštu spg@kt.gov.lt (siunčiamame elektroniniame laiške pridėkite (cc) Konkurencijos tarybos ekspertą, kuris buvo paskirtas nagrinėti koncentraciją, apie kurią pranešėte pateikdami Informavimo pranešimą).  

Teikiant pranešimo apie koncentraciją projektą ar pranešimą apie koncentraciją, prašome vadovautis Dokumentų pateikimo Konkurencijos tarybai atmintine, kurioje rasite detalią informaciją, be kita ko, apie dokumentų teikimą elektroniniu būdu, išorinėse laikmenose, reikalavimus dokumentų priedams (žr. priedų sąrašo formą) ir kitą aktualią techninio pobūdžio informaciją, kuri padės tinkamai pateikti pranešimą apie koncentraciją. 

Užmokesčio už pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimą dydis yra 21 100 eurų.

Užmokesčio už prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą dydis yra 7 000 eurų.

Užmokesčiai už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą mokami į Konkurencijos tarybos sąskaitą Nr. LT387300010151055532, esančią banke „Swedbank“, AB.

Paaiškinimai dėl užmokesčio už pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimą ir už prašymo leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą dydžių nustatymo.

 

Praktikoje pasitaiko, kad koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai įgyvendina koncentraciją prieš tai nesikreipę į Konkurencijos tarybą ir negavę jos leidimo (kriterijai, kada apie sandorį reikia pranešti, yra aptarti skiltyje „Kada privaloma pranešti apie koncentraciją?“).  

Jeigu turite duomenų apie neteisėtai įgyvendintą koncentraciją, t. y. koncentraciją, apie kurią turėjo būti pranešta Konkurencijos tarybai ir gautas jos leidimas, visą informaciją galite atsiųsti elektroniniu paštu spg@kt.gov.lt.  

Jūsų informacija gali padėti Konkurencijos tarybai nustatyti neteisėtai įgyvendintą koncentraciją,  įvertinti nepraneštos koncentracijos poveikį rinkai, įpareigoti tokią pareigą pažeidusį ūkio subjektą nutraukti pažeidimą bei taikyti jo atžvilgiu sankcijas. 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 13 straipsniu, Konkurencijos taryba koncentracijos priežiūros procedūrą gali taikyti ir savo iniciatyva, nors ir nėra viršijami nustatyti bendrųjų pajamų rodikliai, kai yra tikėtina, kad po koncentracijos bus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje. Pavyzdžiui, atitinkamoje rinkoje prieš koncentraciją veikė trys ūkio subjektai, tačiau po koncentracijos susijungė du didžiausi konkurentai, todėl dėl šios koncentracijos galėjo būti sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje. 

Tokią procedūrą Konkurencijos taryba gali pradėti tik tuo atveju, jeigu nuo sandorio įgyvendinimo praėjo ne daugiau kaip 12 mėn.

Jeigu turite duomenų apie koncentraciją, po kurios galėjo būti sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje, visą Jūsų turimą informaciją galite pateikti elektroniniu paštu spg@kt.gov.lt.  

Už koncentracijos, apie kurią buvo privaloma pranešti, įgyvendinimą be Konkurencijos tarybos leidimo, koncentracijos tęsimą jos sustabdymo laikotarpiu, Konkurencijos tarybos nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ar privalomų įpareigojimų pažeidimą ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 10 procentų bendrųjų metinių pasaulinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.  

Už informacijos, reikalingos koncentracijai nagrinėti nepateikimą, taip pat neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą gali būti skiriama piniginė bauda iki 1 procento bendrųjų metinių pasaulinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Už Konkurencijos tarybos nurodymų pateikti informaciją vykdymą ne laiku ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda už kiekvieną pažeidimo vykdymo (tęsimo) dieną iki 5 procentų vidutinių dienos bendrųjų pasaulinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. 

Šios sankcijos yra numatytos Konkurencijos įstatymo 36 straipsnyje

Atnaujinta: 2015 11 27