BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Valstybės pagalbos skaidrumo svetainė

Kas yra valstybės pagalbos skaidrumo reikalavimai?

Pagalbos teikėjas yra atsakingas už informacijos apie suteiktą valstybės pagalbą viešą paskelbimą, jeigu tokia pareiga yra įtvirtinta Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklėse. Pagalbos teikėjas taisyklėse nurodytą informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą jose nustatytais terminais ir tvarka skelbia Europos Komisijos sukurtoje Valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje (angl. Transparency Award Module arba TAM) adresu: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/.

Pagal skirtingas valstybės pagalbos taisykles teikiamai valstybės pagalbai nustatomi skirtingi skaidrumo reikalavimai:

ES teisės aktas

Kada atsiranda pareiga skelbti informaciją?

Terminas informacijai paskelbti

Komisijos komunikatas  „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai paremti COVID-19 ligos protrūkio metu, sistema“

Skaidrumo reikalavimai netaikomi pagal 3.9 ar 3.10 skyrius teikiamai pagalbai

 

Pasiekus 100 000 eurų individualios pagalbos ribą

Per 12 mėnesių nuo pagalbos skyrimo dienos

Pirminiame žemės ūkio ar žuvininkystės sektoriuje veikiantiems subjektams pasiekus 10 000 eurų individualios pagalbos ribą

Apie kiekvieną pagal 3.11 skyrių suteiktą rekapitalizacijos priemonę

Per 3 mėnesius nuo rekapitalizacijos

 

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius

Pasiekus 500 000 eurų individualios pagalbos ribą

Per 6 mėnesius nuo pagalbos skyrimo datos arba pagalbos mokesčių lengvatų forma atveju – per vienus metus nuo nustatytos mokesčių deklaracijos pateikimo datos

Pirminiame žemės ūkio sektoriuje veikiantiems subjektams pasiekus 60 000 eurų individualios pagalbos ribą

Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje veikiantiems subjektams pasiekus 30 000 eurų individualios pagalbos ribą

 

2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius

Pirminiame žemės ūkio sektoriuje veikiantiems subjektams pasiekus 60 000 eurų individualios pagalbos ribą

Per 6 mėnesius nuo pagalbos skyrimo datos arba pagalbos mokesčių lengvatų forma atveju – per vienus metus nuo nustatytos mokesčių deklaracijos pateikimo datos

Subjektams, vykdantiems žemės ūkio produktų perdirbimo ar prekybos veiklą arba vykdantiems veiklą miškų ūkio sektoriuje ar į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 42 straipsnio taikymo sritį nepatenkančią veiklą, pasiekus 500 000 eurų individualios pagalbos ribą

 

2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius

Pasiekus 30 000 eurų individualios pagalbos ribą

Per 6 mėnesius nuo pagalbos skyrimo datos arba pagalbos mokesčių lengvatų forma atveju – per vienus metus nuo nustatytos mokesčių deklaracijos pateikimo datos

 

2022–2027 m. regioninės valstybės pagalbos gairės

Pasiekus 100 000 eurų individualios pagalbos ribą

Per 6 mėnesius nuo pagalbos skyrimo datos arba pagalbos mokesčių lengvatų forma atveju – per vienus metus nuo nustatytos mokesčių deklaracijos pateikimo datos

 

Komisijos komunikatas  „Valstybės pagalbos, skirtos bendriems Europos interesams svarbių projektų vykdymui skatinti, suderinamumo su vidaus rinka analizės kriterijai“

Pasiekus 100 000 eurų individualios pagalbos ribą

Per 6 mėnesius nuo pagalbos skyrimo datos

 

Komisijos komunikatas „Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“

Pasiekus 500 000 eurų individualios pagalbos ribą

Per 6 mėnesius nuo pagalbos skyrimo datos

Pirminiame žemės ūkio sektoriuje veikiantiems subjektams pasiekus 60 000 eurų individualios pagalbos ribą

 

Komisijos komunikatas  „Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sistema“

Pasiekus 500 000 eurų individualios pagalbos ribą

Per 6 mėnesius nuo pagalbos skyrimo datos

 

Komisijos komunikatas  „Valstybės pagalbos klimatui, aplinkos apsaugai ir energetikai 2022 m. gairės“

Pasiekus 100 000 eurų individualios pagalbos ribą

Per 6 mėnesius nuo pagalbos skyrimo datos arba pagalbos mokesčių lengvatų forma atveju – per vienus metus nuo nustatytos mokesčių deklaracijos pateikimo datos

 

Komisijos komunikatas „Tam tikrų valstybės pagalbos priemonių, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema po 2021 m., gairės“

Pasiekus 500 000 eurų individualios pagalbos ribą

Per 6 mėnesius nuo pagalbos skyrimo datos

 

Komisijos komunikatas dėl valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti gairių

Pasiekus 100 000 eurų individualios pagalbos ribą

Per 6 mėnesius nuo pagalbos skyrimo datos arba pagalbos mokesčių lengvatų forma atveju – per vienus metus nuo nustatytos mokesčių deklaracijos pateikimo datos

 

Komisijos komunikatas „Valstybės pagalbos žvejybos ir akvakultūros sektoriui tikrinimo gairės“

Pasiekus 30 000 eurų individualios pagalbos ribą

Per 6 mėnesius nuo pagalbos skyrimo datos

 

Komisijos komunikatas dėl valstybės pagalbos filmams ir kitiems garso ir vaizdo kūriniams

Pasiekus 500 000 eurų individualios pagalbos ribą

Per 6 mėnesius nuo pagalbos skyrimo datos

 

Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui ES gairės

Pasiekus 500 000 eurų individualios pagalbos ribą

Per 6 mėnesius nuo pagalbos skyrimo datos

 

Valstybės pagalbos oro uostams ir oro transporto bendrovėms gairės

Pasiekus 500 000 eurų individualios pagalbos ribą

Per 6 mėnesius nuo pagalbos skyrimo datos

 

Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gairės 2014–2020 m.

Pirminiame žemės ūkio sektoriuje veikiantiems subjektams pasiekus 60 000 eurų individualios pagalbos ribą

Per 6 mėnesius nuo pagalbos skyrimo datos

Subjektams, vykdantiems veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ar prekybos veiklą arba vykdantiems veiklą miškų ūkio sektoriuje ar į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 42 straipsnio taikymo sritį nepatenkančią veiklą, pasiekus 500 000 eurų individualios pagalbos ribą

Kaip gauti prisijungimą prie Valstybės pagalbos skaidrumo svetainės?

Norėdamas gauti prisijungimą prie Valstybės pagalbos skaidrumo svetainės, pagalbos teikėjas turi raštu kreiptis į Konkurencijos tarybą ir nurodyti savo darbuotoją (vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį), kuris turėtų būti paskirtas instituciniu administratoriumi Valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje. Konkurencijos taryba prisijungimą paskirtajam darbuotojui sukuria per 5 darbo dienas nuo reikalavimus atitinkančio prašymo gavimo. Kiekviena institucija gali turėti daugiau negu vieną institucinį administratorių.

Instituciniai administratoriai gali suteikti prisijungimus ir roles (duomenų įvedimo teisę turinčio subjekto ar tvirtinimo teisę turinčio subjekto) savo institucijos darbuotojams. Prisijungimų skaičius nėra ribojamas.

Daugiau informacijos apie skaidrumo reikalavimus, kurie yra taikomi valstybės pagalbai, ir Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę rasite čia.

Atnaujinta: 2024 02 22