Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL AS VIASAT VEIKSMŲ, SKLEIDŽIANT SKAITMENINĖS TELEVIZIJOS PASLAUGŲ REKLAMĄ, ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2010 05 31
  • Nutarimo Nr.: 2S-14
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) bylos nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl AS Viasat (Estijos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, registracijos kodas 10308880) veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) 5 straipsnio ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 16 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Atsižvelgusi į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Konkurencijos tarybai persiųstus vartotojų skundus dėl AS Viasat skaitmeninių paslaugų reklamos, Konkurencijos taryba 2009-03-26 nutarimu Nr. 1S-48 pradėjo tyrimą dėl skaitmeninės televizijos paslaugų reklamos atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams. Tyrimas buvo pratęstas Konkurencijos tarybos 2009-07-09 nutarimu Nr. 1S-20. Atsižvelgusi į tyrimo metu surinktą informaciją Konkurencijos taryba 2009-10-22 nutarimu Nr. 1S-170 tyrimą dėl AS Viasat paslaugų reklamos atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams papildė AS Viasat veiksmų, skleidžiant tokią reklamą, atitikties Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio reikalavimams vertinimu bei tyrimą pratęsė. Dar kartą tyrimas buvo pratęstas Konkurencijos tarybos 2009-12-24 nutarimu Nr. 1S-201. Tyrimo metu dėl informacijos pateikimo buvo susirašinėjama su AS Viasat, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba ir Lietuvos kabelinės televizijos asociacija, buvo nagrinėta internete skelbiama informacija apie AS Viasat teikiamas paslaugas bei kita tyrimui reikšminga informacija.
Atsižvelgus į tyrimo metu surinktą informaciją, nustatyta, kad AS Viasat atskirais laikotarpiais per įvairias priemones skleidė reklamas, kuriomis buvo reklamuojamos AS Viasat teikiamos paslaugos „Auksinis paketas“ atskiros akcijos:
1) „Auksinio paketo“ akcija, kurios metu pasirašius terminuotą 36 mėn. sutartį visą sutarties laikotarpį AS Viasat skaitmeninės televizijos paslaugos turėjo kainuoti 29 Lt/mėn., o kortelės nuomos mokestis turėjo būti 24 Lt/metams (toliau – 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcija). Šios akcijos reklamoje buvo naudojami teiginiai: „kiekviena Lietuvos šeima „Viasat“ skaitmenine televizija 3 metus mėgausis tik už 29 Lt/mėn.“, „Paslaugos mokestis visą sutarties laikotarpį su tiesioginiu debetu – 29 Lt/mėn.“, „Abonentinis paslaugos mokestis 1-36 mėn. – 29 Lt/mėn.“, „Paslaugos mokestis 36 mėn. 29 Lt/mėn.“, „Kortelės nuomos mokestis (1 kartą per metus) – 24 Lt“, „Viasat <...> 29 Lt/mėn., pusė paslaugos mokesčio visą sutarties laikotarpį“.
Ši reklama buvo skleidžiama:
1. 2007-05-01 – 2007-07-08 per televiziją, radiją ir spaudą;
2. 2007-11-01 – 2007-12-31 per televiziją ir radiją.
Šios reklamos skleidimo laikotarpiais AS Viasat su vartotojais dėl reklamuojamų paslaugų sudarė 30 206 sutartis.
2) „Auksinio paketo“ akcija, kurios metu pasirašius terminuotą 24 mėn. sutartį AS Viasat skaitmeninės televizijos paslaugos pirmais sutarties metais turėjo kainuoti 29 Lt/mėn., antrais sutarties metais turėjo kainuoti 59 Lt/mėn., o kortelės nuomos mokestis turėjo būti 24 Lt/metams (toliau – 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcija). Šios akcijos reklamoje buvo naudojami teiginiai: „pasirašius „Viasat“ „Auksinio paketo“ 24 mėn. sutartį, paslaugos mokestis 12 mėn. – 29 LT/mėn. su tiesioginiu debetu“, „Antraisiais sutarties metais – 59 Lt/mėn. su tiesioginiu debetu“ „Kortelės nuomos mokestis (1 kartą per metus) – 24 Lt“.
Ši reklama buvo skleidžiama:
1. 2006-10-01 – 2007-01-15 per televiziją, radiją, spaudą ir internetą;
2. 2007-03-21 – 2007-04-30 per televiziją, radiją, spaudą, internetą ir lauko reklamos stenduose;
3. 2007-07-01 – 2007-10-31 per televiziją, radiją ir spaudą;
4. 2008-02-01 – 2008-02-03 per televiziją, radiją ir spaudą;
5. 2008-04-28 – 2008-08-07 per televiziją, radiją ir spaudą.
Šios reklamos skleidimo laikotarpiais AS Viasat su vartotojais dėl reklamuojamų paslaugų sudarė 19 033 sutartis.
3) „Auksinio paketo“ akcijos „Auksinis nulis“ (toliau – „Auksinio nulio“ akcija) reklamoje buvo naudojami šie teiginiai: „Gaudyk auksinį nulį“ bei „užsisakykite AUKSINĮ PAKETĄ dabar ir metus matysite daugiau nei 50 TV kanalų nemokamai“. Ši reklama buvo skleidžiama 2008-08-08 – 2008-10-12 per televiziją, radiją, spaudą, internetą ir lauko reklamos priemones (degalinių gaubtai, stendai). Vartotojai, siekdami pasinaudoti „Auksinio nulio“ akcija, turėjo pasirašyti sutartį, o ją pasirašydami turėjo sumokėti 100 Lt vienkartinį kortelės aktyvavimo mokestį, bei 50 Lt metinį kortelės nuomos mokestį. Šios reklamos skleidimo laikotarpiu AS Viasat su vartotojais dėl reklamuojamų paslaugų sudarė 4 948 sutartis.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad AS Viasat nuo 2008-09-01 visiems savo klientams padidino metinį kortelės nuomos mokestį iki 50 Lt/metams, o nuo 2009-02-01 visiems „Auksinio paketo“ vartotojams, kurie paslaugų teikimo sutartis su AS Viasat pasirašė iki 2008-11-01, padidino abonentinį paslaugų mokestį 6 Lt/mėn. Šie mokesčiai buvo padidinti iš viso 63 827 AS Viasat paslaugų vartotojams.
AS Viasat apie būtinybę padidinti šiuos mokesčius informavo vartotojus, nurodydama, kad dėl naujų kanalų įtraukimo į „Auksinį paketą“ ir ekonominio būtinumo (pridėtinės vertės mokesčio padidėjimo ir autorinių mokesčių padidėjimo) didėja AS Viasat paslaugų kaina. Be to, AS Viasat informavo Konkurencijos tarybą, kad 159 jos paslaugų vartotojai dėl abonentinio mokesčio ir metinio kortelės nuomos mokesčio padidinimo kreipėsi į AS Viasat ir į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, tačiau su visais šiais vartotojais AS Viasat ginčus išsprendė taikiai – pasiūlė papildomą kompensaciją, o norintiems nutraukti sutartis leido jas nutraukti nepatyrus neigiamų finansinių pasekmių.
Tyrimo metu taip pat buvo nagrinėjamos AS Viasat reklamuojamos skaitmeninės televizijos paslaugos ir nustatyta, kad AS Viasat reklamomis skatino vartotojus užsisakyti ir naudotis AS Viasat teikiamomis skaitmeninės televizijos paslaugomis, t. y. už abonentinį mokestį vartotojams buvo sudaryta galimybė matyti TV programų komplektą „Auksinis paketas“, kurį sudaro daugiau nei 50 įvairių pramoginių, informacinių, sporto, muzikinių, filmų ir kitų TV programų, kurių tokia apimtimi ir turiniu paprastai vartotojai neturi galimybės matyti savarankiškai, t. y. nesinaudodami tam tikro paslaugų teikėjo mokamomis paslaugomis. Atsižvelgus į tai, nustatyta, kad AS Viasat teikia mokamas daugiakanalės televizijos paslaugas, t. y. komplektuoja transliuojamas TV programas (pvz., „TV3 Lietuva“, „LNK“, „LTV“, „BBC World“, „TV1000“ ir kt.) ir jas savo naudojamu tinklu ir/ar įranga retransliuoja vartotojams (abonentams) už tam tikrą mokestį. Šias paslaugas skaitmeniniu būdu per palydovą AS Viasat teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tokio pobūdžio paslaugos, kai sudaromi tam tikri TV programų komplektai, kurie už tam tikrą  mokestį retransliuojami vartotojams, taip pat teikiamos naudojant ir kitas technologijas bei būdus ir pagal tai gali būti skirstomos į kabelinę televiziją, palydovinę televiziją, mikrobangę televiziją, skaitmeninę antžeminę televiziją ir kt. Taigi, analogiškas kaip ir AS Viasat nagrinėjamose reklamose reklamuojamas paslaugas teikia tiek visos Lietuvos Respublikos teritorijos mastu, tiek regioniniu ar vietiniu lygmeniu veikiantys daugiakanalės televizijos paslaugų teikėjai, pvz., UAB „Balticum TV“, UAB „Vinita“, UAB „Mikrovisatos TV“, UAB „Init“, UAB „Viginta“, TEO LT, AB ir kt.
Tyrimas buvo baigtas ir tyrimo metu nustatytos aplinkybės bei jų pagrindu padarytos išvados buvo išdėstytos Konkurencijos tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos skyriaus 2010-02-25 pranešime apie atliktą tyrimą Nr. 5S-10. Pranešime buvo pripažinta, kad AS Viasat skleistos 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos, 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir „Auksinio nulio“ akcijos reklamos gali būti pripažintos klaidinančiomis reklamomis, pažeidžiančiomis Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus, o AS Viasat veiksmai, skleidžiant 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamas, gali būti pripažinti nesąžiningos konkurencijos veiksmais, pažeidžiančiais Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio reikalavimus bei daugelio ūkio subjektų ir vartotojų interesus. Šis pranešimas apie atliktą tyrimą buvo pateiktas AS Viasat susipažinti. AS Viasat 2010-03-25 pateikė savo nuomonę ir paaiškinimus dėl pranešime apie atliktą tyrimą išdėstytų aplinkybių bei tyrimo išvadų.
AS Viasat nuomone, pranešime apie atliktą tyrimą padarytos išvados dėl galimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio ir Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio pažeidimo yra nepagrįstos, kadangi 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos, 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir „Auksinio nulio“ akcijos reklamų Konkurencijos taryba negali pripažinti klaidinančia reklama, nes, viena vertus, nėra nustatyta, kad reklama jos skleidimo metu buvo neteisinga. Kita vertus, Konkurencijos taryba nėra kompetentinga vertinti reklamos teiginių pagal Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo (toliau – Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas) 7 straipsnį. AS Viasat nuomone, Konkurencijos taryba taip pat negali nagrinėti klaidinančios reklamos naudojimo pagal Konkurencijos įstatymo 16 straipsnį, kaip vienos iš nesąžiningos konkurencijos veiksmų formų. Be to, AS Viasat nurodė, kad tyrimo metu nenustatyta, jog skleidžiant 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamas būtų pažeisti daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesai. Priešingai, AS Viasat teigimu, AS Viasat buvo vienintelis skaitmeninės televizijos paslaugas teikiantis ūkio subjektas, o kilę ginčai su vartotojais dėl mokesčių padidinimo buvo taikiai išspręsti. AS Viasat taip pat nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-09-29 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-12819-534/2009 pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ieškinį AS Viasat dėl sutarties tipinių sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir jų pakeitimo patvirtino Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir AS Viasat 2009-07-31 pasirašytą taikos sutartį, pagal kurią AS Viasat įsipareigojo iki 2009-10-01 pakeisti vartotojams sutarčių tipines sąlygas į su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba suderintą tipinių sąlygų redakciją.
2010-05-20 įvyko Konkurencijos tarybos viešas bylos nagrinėjimo posėdis, kurio metu dalyvavęs AS Viasat atstovas pateikė paaiškinimus ir argumentus dėl AS Viasat atžvilgiu įtariamo Reklamos įstatymo 5 straipsnio ir Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio pažeidimo, kurie iš esmės atitiko raštu 2010-03-25 paaiškinimuose išdėstytą AS Viasat poziciją.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį klaidinanti reklama – tai tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali klaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 7 punktas kaip vieną iš nesąžiningos konkurencijos veiksmų formų draudžia reklamos, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikoma klaidinančia, naudojimą. Tokio pobūdžio nesąžiningos konkurencijos veiksmus tirti ir Konkurencijos įstatymo nustatytas sankcijas taikyti Konkurencijos taryba gali, jei tokie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus.
Atsižvelgus į šias įstatymų nuostatas, nagrinėjant AS Viasat veiksmų, skleidžiant 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos, 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir „Auksinio nulio“ akcijos reklamas, atitiktį Reklamos įstatymo 5 straipsnio ir Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio reikalavimams, būtina nustatyti, ar šios reklamos yra klaidinančios reklamos, bei ar klaidinančių reklamų skleidimas pažeidė daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus.
1. Dėl AS Viasat skleistų reklamų klaidingumo
Atsižvelgus į Reklamos įstatymo nuostatas, nagrinėjant, ar tam tikra ūkio subjekto skleista informacija gali būti pripažinta klaidinančia reklama, būtina nustatyti, ar skleidžiama informacija yra reklama pagal Reklamos įstatymą, ar reklama klaidina ar gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta ar kuriuos ji pasiekia, bei ar tokia reklama gali paveikti vartotojo ekonominį elgesį arba pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti.
Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį reklama laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad AS Viasat atskirais laikotarpiais skleidė informaciją apie galimybę lengvatinėmis sąlygomis naudotis jos teikiamomis skaitmeninės televizijos paslaugomis, tokiu būdu skatindama vartotojus užsisakyti ir naudotis šiomis paslaugomis. Tai patvirtina įvairiais būdais (per spaudą, televiziją, radiją, internetą, lauko reklamos stenduose) AS Viasat skleistos informacijos pobūdis ir turinys:
1) informacija apie 36 mėn. „Auksinio paketo“ akciją buvo skleidžiama naudojant šiuos teiginius: „kiekviena Lietuvos šeima „Viasat“ skaitmenine televizija 3 metus mėgausis tik už 29 Lt/mėn.“, „Paslaugos mokestis visą sutarties laikotarpį su tiesioginiu debetu – 29 Lt/mėn.“, „Abonentinis paslaugos mokestis 1-36 mėn. – 29 Lt/mėn.“, „Paslaugos mokestis 36 mėn. 29 Lt/mėn.“, „Kortelės nuomos mokestis (1 kartą per metus) – 24 Lt“, „Viasat <...> 29 Lt/mėn., pusė paslaugos mokesčio visą sutarties laikotarpį“;
2) informacija apie 24 mėn. „Auksinio paketo“ akciją buvo skleidžiama naudojant šiuos teiginius: „pasirašius „Viasat“ „Auksinio paketo“ 24 mėn. sutartį, paslaugos mokestis 12 mėn. – 29 LT/mėn. su tiesioginiu debetu“, „Antraisiais sutarties metais – 59 Lt/mėn. su tiesioginiu debetu“ „Kortelės nuomos mokestis (1 kartą per metus) – 24 Lt“;
3) informacija apie „Auksinio nulio“ akciją buvo skleidžiama naudojant šiuos teiginius: „Gaudyk auksinį nulį“ bei „užsisakykite AUKSINĮ PAKETĄ dabar ir metus matysite daugiau nei 50 TV kanalų nemokamai“.
Tokia viešai skleidžiama informacija apie lengvatines naudojimosi AS Viasat teikiamomis paslaugomis sąlygas akivaizdžiai skatino vartotojus užsisakyti ir naudotis AS Viasat teikiamomis paslaugomis, todėl laikytina reklama Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 straipsnio prasme. Pastebėtina, kad AS Viasat nei tyrimo metu, nei savo paaiškinimuose dėl tyrimo išvadų neneigė, jog ši informacija apie skaitmeninės televizijos paslaugas laikytina reklama, kurios davėja yra AS Viasat.
1.1. Dėl 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamos klaidingumo vertinimo
Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio nuostatas konkrečios reklamos klaidingumas vertinamas atsižvelgus į jos teisingumo, išsamumo ar pateikimo kriterijus. Kad reklama būtų pripažinta klaidinančia, pakanka nustatyti, jog ji neatitinka bent vieno iš minėtų kriterijų. Nagrinėjamos AS Viasat skleistos 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamos vertintinos pagal šiose reklamose naudojamų teiginių teisingumo kriterijų.
Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu. Ar pakanka reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančių duomenų, sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.
Vadovaujantis šiuo reklamos teisingumo kriterijumi, konstatuotina, kad AS Viasat 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklama ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklama laikytinos klaidinančiomis reklamomis. Tokia išvada darytina atsižvelgus į su šių reklamų skleidimu susijusias aplinkybes.
AS Viasat 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklama, kurioje buvo teigiama „kiekviena Lietuvos šeima „Viasat“ skaitmenine televizija 3 metus mėgausis tik už 29 Lt/mėn.“, „Paslaugos mokestis visą sutarties laikotarpį su tiesioginiu debetu – 29 Lt/mėn.“, „Abonentinis paslaugos mokestis 1-36 mėn. – 29 Lt/mėn.“, „Paslaugos mokestis 36 mėn. 29 Lt/mėn.“, „Kortelės nuomos mokestis (1 kartą per metus) – 24 Lt“, skatino vartotojus užsisakyti AS Viasat teikiamas paslaugas, leisdama vartotojams pagrįstai tikėtis, jog už paslaugas visą sutarties laikotarpį vartotojui reikės mokėti 29 Lt/mėn. mokestį bei 24 Lt/metams kortelės nuomos mokestį, t. y. tokius mokesčius, kokie buvo nurodyti skleidžiamoje reklamoje. Tačiau AS Viasat nuo 2009-02-01, t. y. nepasibaigus reklamos skleidimo metu sudarytų su vartotojais sutarčių laikotarpiui (reklamos skleidimo laikotarpio pradžioje 2007-05-01 sudarytos terminuotos 36 mėn. sutartys turėjo galioti iki 2010-05-01), padidino paslaugos mokestį nuo 29 Lt/mėn. iki 35 Lt/mėn., bei nuo 2008 m. rugsėjo mėn. padidino kortelės nuomos mokestį nuo 24 Lt iki 50 Lt. Taigi, visi vartotojai, kurie atsižvelgę į 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamos teiginius sudarė terminuotas 36 mėn. sutartis su AS Viasat, tikėdamiesi reklamoje nurodytomis sąlygomis naudotis AS Viasat paslaugomis, buvo suklaidinti. Dėl šių priežasčių, laikytina, kad AS Viasat 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklama, buvo neteisinga ir tuo galėjo suklaidinti vartotojus bei paveikti jų ekonominį elgesį, t. y. sprendimus ar veiksmus, susijusius su AS Viasat teikiamų paslaugų užsakymu ir naudojimusi jomis. Atsižvelgus į tai, konstatuotina, kad minėti reklaminiai teiginiai turi Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytų klaidinančios reklamos požymių ir tuo pažeidžia Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
Savo pobūdžiu analogiška yra ir AS Viasat skleista 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklama, kurioje buvo teigiama „pasirašius „Viasat“ „Auksinio paketo“ 24 mėn. sutartį, paslaugos mokestis 12 mėn. – 29 LT/mėn. su tiesioginiu debetu“, „Antraisiais sutarties metais – 59 Lt/mėn. su tiesioginiu debetu“ bei „Kortelės nuomos mokestis (1 kartą per metus) – 24 Lt“. Šia reklama vartotojai taip pat buvo skatinami užsisakyti AS Viasat paslaugas, jiems pagrįstai tikintis, kad už šias paslaugas reikės mokėti tokio dydžio mokesčius, kokie buvo nurodyti reklamoje. Tačiau AS Viasat nuo 2009-02-01 padidino paslaugų mokestį 6 Lt/mėn., o nuo 2008 m. rugsėjo mėn. padidino kortelės nuomos mokestį iki 50 Lt/metams. Taigi, vartotojams, kuriems iki 2009-02-01 nebuvo praėję vieneri metai nuo sutarties su AS Viasat sudarymo dienos, mėnesinis paslaugos mokestis buvo padidintas nuo 29 Lt/mėn. iki 35 Lt/mėn., o vartotojams, kuriems vieneri metai nuo sutarties pasirašymo jau buvo praėję, bet nebuvo praėję antri sutarties metai, mėnesinis paslaugos mokestis buvo padidintas nuo 59 Lt/mėn. iki 65 Lt/mėn. Taip pat nuo 2008 m. rugsėjo mėn. buvo padidintas kortelės nuomos mokestis nuo 24 Lt iki 50 Lt. Pastebėtina, kad AS Viasat paslaugų teikimo sąlygas nuo reklamoje nurodytų sąlygų pakeitė visiems vartotojams, kurie, atsižvelgę į minėtus 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamos teiginius, terminuotas 24 mėn. sutartis su AS Viasat sudarė nuo 2007-03-21 (vieno iš pirmųjų laikotarpių, kai buvo skleista ši reklama, pradžia), nes jų sutartys su AS Viasat mokesčių padidinimo metu dar nebuvo pasibaigusios. Taigi, yra didelė tikimybė, kad visi šie vartotojai buvo suklaidinti AS Viasat 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamos teiginių. Dėl šių priežasčių, laikytina, kad AS Viasat 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklama buvo neteisinga ir tuo galėjo suklaidinti vartotojus bei paveikti jų ekonominį elgesį, t. y. sprendimus ar veiksmus, susijusius su AS Viasat teikiamų paslaugų užsakymu ir naudojimusi jomis. Atsižvelgus į tai, konstatuotina, kad minėti reklaminiai teiginiai turi Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytų klaidinančios reklamos požymių ir tuo pažeidžia Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
Šių išvadų dėl 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamos teiginių neteisingumo nepaneigia AS Viasat pareikšta nuomonė, kad šios reklamos negali būti laikomos klaidinančiomis, nes tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad jų skleidimo metu jose pateikta informacija apie mokesčių už paslaugas dydžius būtų neteisinga. AS Viasat nurodo, kad šių reklamų skleidimo metu vartotojams buvo taikomi būtent tokie mokesčiai, kokie buvo nurodyti minėtose reklamose. Tuo tarpu aplinkybė, kad mokesčiai buvo padidinti jau pasibaigus šių reklamų skleidimo laikotarpiams, AS Viasat teigimu, nesudaro pagrindo šių reklamų vertinti kaip neteisingų ir klaidinančių, nes pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą reklamos neteisingumas turi būti vertinamas pagal reklamos skleidimo metu egzistavusias, o ne vėliau atsiradusias aplinkybes, šiuo atveju – jau pasibaigus reklamos skleidimo laikotarpiui įvykusį atitinkamų AS Viasat paslaugų mokesčių padidinimą.
Ši AS Viasat prielaida yra nepagrįsta ir prieštarauja Reklamos įstatymo 5 straipsnio nuostatoms. Kaip yra aiškiai nurodyta Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, neteisinga ir todėl klaidinančia reklama laikoma tokia reklama, kai reklamos davėjas negali pagrįsti šių reklamoje naudojamų teiginių teisingumo jos naudojimo metu. Be to, pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 5 dalies nuostatas, sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti, ypač reikia atsižvelgti į joje esančią informaciją inter alia apie paslaugų naudojimo sąlygas, įskaitant kainą, reklamos davėjo įsipareigojimus bei kitą informaciją.
Kaip matyti iš 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamos teiginių, AS Viasat šiose reklamose nurodė ne tik teikiamų paslaugų kainą, tačiau taip pat ir įsipareigojimą ateičiai, kad tokios reklamoje nurodytos kainos bus taikomos vartotojams atitinkamai 36 mėn. ir 24 mėn. Taigi, AS Viasat argumentas, kad šių reklamų skleidimo metu vartotojams buvo taikomos reklamose nurodytos kainos, niekaip nepatvirtina pačių reklamose naudotų nagrinėjamų teiginių teisingumo, nes šie teiginiai yra susiję ne tik su paslaugų kainos (mokesčių) konkrečiais dydžiais reklamos naudojimo metu, tačiau ir su AS Viasat įsipareigojimu tokias kainas išlaikyti ateityje konkretų, aiškiai apibrėžtą laikotarpį – atitinkamai 36 mėn. ir 24 mėn. Tuo tarpu, šių reklaminių teiginių neteisingumą ir klaidingumą akivaizdžiai patvirtina būtent ta aplinkybė, kad AS Viasat, nepaisydama reklaminiuose teiginiuose nurodyto įsipareigojimo reklamose nurodytas paslaugų kainas išlaikyti aiškiai apibrėžtą laikotarpį, vis dėlto šias kainas padidino. Taigi, yra akivaizdu ir tai, kad AS Viasat net 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamų skleidimo metu negalėjo niekaip pagrįsti šiose reklamose naudojamų teiginių, susijusių su AS Viasat įsipareigojimu atitinkamas paslaugų kainas išlaikyti tam tikrą laikotarpį, teisingumo, nes jų neteisingumą akivaizdžiai įrodo vėlesni pačios AS Viasat veiksmai ir sprendimai, susiję su paslaugų mokesčių padidinimu be išimties visiems „Auksinio paketo“ vartotojams, nepriklausomai nuo to, kokios priežastys lėmė šį padidinimą.
Pastebėtina, kad, priešingai, nei teigia AS Viasat, aplinkybė, jog paslaugų kainos vartotojams buvo pakeistos atsižvelgus į standartines sutarčių, kurias jie pasirašė, sąlygas, o vartotojai pasirašydami šias sutartis buvo su šiomis sąlygomis supažindinti ir sutiko su jų nuostata, kad pasikeitus aplinkybėms AS Viasat turi teisę pakeisti paslaugų kainas, nesudaro pagrindo nagrinėjamų 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamų vertinti kaip teisingų. Priešingai, sutarčių nuostatos, kurios, AS Viasat teigimu, suteikė teisę AS Viasat pakeisti paslaugų kainas, įskaitant ir tas kainas, kurios pagal akcijų sąlygas buvo nurodytos reklamose, tik patvirtina, kad ir šių reklaminių teiginių skleidimo metu AS Viasat numatė galimybę pakeisti mokesčius už paslaugas, taigi, suvokė, kad gali padidinti reklamose nurodomas paslaugų kainas, nepaisant reklamose skelbto įsipareigojimo reklamose nurodytą laikotarpį taikyti būtent reklamose nurodytas paslaugų kainas. Tai akivaizdžiai paneigia AS Viasat argumentus, kad reklamos skleidimo metu naudoti teiginiai, susiję su paslaugų kainomis, yra teisingi. Taigi, atsižvelgus į išdėstytą, galima pagrįstai teigti, kad AS Viasat nepateikė ir negalėjo pateikti jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog reklamos naudojimo metu nagrinėjami reklaminiai teiginiai buvo teisingi.
Pažymėtina, kad prekės ar paslaugos kaina yra viena svarbiausių prekę apibūdinančių savybių (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2001-11-05 sprendimas administracinėje byloje Nr. I11-1099/2001). Reklamos įstatymo 5 straipsnio 5 dalies 3 punkte taip pat nurodoma, jog, kai sprendžiama, ar reklama klaidinanti, be kita ko, ypač reikia atsižvelgti į joje esančią informaciją apie prekių (paslaugų) įsigijimo sąlygas, kainą. Taigi, informacija apie paslaugos kainas nagrinėjamu atveju turėtų būti laikoma esmine ir lemiančia vartotojų apsisprendimą bei ekonominį elgesį.
Atsižvelgus į tai, kad skelbdama aukščiau nurodytus reklaminius teiginius, AS Viasat skleidė neteisingą informaciją, o reklamoje nurodomų paslaugų kaina yra patraukli ir svarbi „Auksinio paketo“ paslaugos savybė, galinti daryti įtaką reklamos vartotojų elgesiui priimant sprendimus, susijusius su šios paslaugos įsigijimu, konstatuotina, kad AS Viasat 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamos, kurioje nurodoma neteisinga informacija, galėjo suklaidinti šios reklamos vartotojus. Tikėtina, kad žinodamas teisingą informaciją, t. y., jog ne visą reklamoje nurodytą laikotarpį galės naudotis „Auksinio paketo“ paslaugų kainomis, kurios nurodytos reklamoje, reklamos vartotojas pasirinktų kitų ūkio subjektų teikiamas analogiškas paslaugas. Tai patvirtina Konkurencijos taryboje gauti vartotojų skundai, iš kurių akivaizdžiai matyti, kad vartotojai nebūtų pasinaudoję AS Viasat reklamoje skelbiama akcija, jei būtų žinoję, kad AS Viasat padidins teikiamų paslaugų mokesčius, bei dėl to, tikėtina, būtų pasirinkę kitų ūkio subjektų teikiamas analogiškas paslaugas. Atsižvelgus į išdėstytą, 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamos laikytinos klaidinančiomis.
Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad atitinkamų sąlygų buvimas sutartyse, bet kuriuo atveju negali pakeisti pačiose reklamose naudotų teiginių teisingumo vertinimo, nes vartotojų ekonominis elgesys, kai jie pasirašo atitinkamas paslaugų teikimo sutartis su AS Viasat, jau būna paveiktas skleistos reklamos ir joje nurodytos informacijos apie AS Viasat teikiamų paslaugų kainas ir kitas sąlygas, susijusias su šių kainų taikymo laikotarpiu. Kita vertus, atsižvelgus į AS Viasat skleistose 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamose naudotus teiginius, kurie aiškiai ir nedviprasmiškai įvardino reklamuotų AS Viasat paslaugų teikimo sąlygas, vidutiniai vartotojai, būdami pakankamai informuoti, protingai atidūs ir apdairūs, neturėjo jokio pagrindo netikėti AS Viasat skleistais teiginiais ir papildomai tikrinti šių teiginių teisingumo.
Be to, pastebėtina ir tai, kad AS Viasat, 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamose skleisdama neteisingą informaciją apie savo teikiamas paslaugų kainas ir jų taikymo sąlygas, bei tokiu būdu vartotojams pateikdama palankesnę informaciją apie savo paslaugas, nei tai būtų galėjusi padaryti, jei skleista infromacija būtų buvusi teisinga, iš esmės pagerino savo padėtį konkurentų, galinčių pasiūlyti analogiškas paslaugas vartotojams, atžvilgiu. Tokiu būdu AS Viasat 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamomis ne tik suklaidino vartotojus, tačiau ir neteisėtai pateikdama patrauklesnius pasiūlymus pakenkė kitų ūkio subjektų galimybėms konkuruoti, kurie dėl tokių AS Viasat veiksmų, kaip paaiškinta toliau šiame nutarime, prarado dalį savo potencialių klientų. Taigi, tokio pobūdžio AS Viasat elgesys, skleidžiant nagrinėjamas klaidinančias reklamas, padarė tiesioginę neigiamą įtaką tiek vartotojų interesams, tiek ir sąžiningai konkurencijai. Atkreiptinas dėmesys, kad tokios pozicijos dėl ūkio subjekto neteisėtos Reklamos įstatymo atžvilgiu elgsenos vertinimo sąžiningos konkurencijos tarp ūkio subjektų kontekste laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2005-11-17 nutartyje administracinėje byloje Nr. A1-931/2005 padaręs išvadą, kad neteisėta Reklamos įstatymo prasme reklamos davėjo elgsena daro tiesioginę neigiamą įtaką vienam esminių laisvosios rinkos elementų – sąžiningai konkurencijai ir įstatymais ginamoms vartotojų teisėms.
Apibendrinus išdėstytą konstatuotina, kad AS Viasat 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklama, atskirais laikotarpiais skleista nuo 2007-05-01 iki 2007-12-31, kurioje buvo teigiama „kiekviena Lietuvos šeima „Viasat“ skaitmenine televizija 3 metus mėgausis tik už 29 Lt/mėn.“, „Paslaugos mokestis visą sutarties laikotarpį su tiesioginiu debetu – 29 Lt/mėn.“, „Abonentinis paslaugos mokestis 1-36 mėn. – 29 Lt/mėn.“, „Paslaugos mokestis 36 mėn. 29 Lt/mėn.“, „Kortelės nuomos mokestis (1 kartą per metus) – 24 Lt“; bei AS Viasat 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklama, atskirais laikotarpiais skleista nuo 2007-03-21 iki 2008-08-07, kurioje buvo teigiama „pasirašius „Viasat“ „Auksinio paketo“ 24 mėn. sutartį, paslaugos mokestis 12 mėn. – 29 LT/mėn. su tiesioginiu debetu“, „Antraisiais sutarties metais – 59 Lt/mėn. su tiesioginiu debetu“ bei „Kortelės nuomos mokestis (1 kartą per metus) – 24 Lt“, yra klaidinančios reklamos, pažeidžiančios Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
1.2. Dėl „Auksinio nulio“ akcijos reklamos klaidingumo vertinimo
Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 6 dalį, klaidinančia reklama visais atvejais laikoma reklama, kuri turi Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 1-21 punktuose nustatytų klaidinančios komercinės veiklos požymių. Šio įstatymo 7 straipsnio 18 punkte nurodyta, kad komercinė veikla, kuri pagal to paties įstatymo 2 straipsnio 4 dalį apima ir reklamą, yra klaidinanti, jeigu ji pasireiškia kaip produkto apibūdinimas kaip „papildomai už tą pačią kainą“, „nemokamas“ ar panašiai, jeigu vartotojas turi mokėti, išskyrus būtinąsias išlaidas, susijusias su produkto įsigijimu, paėmimu ar mokėjimu už jo pristatymą.
AS Viasat skleistoje „Auksinio nulio“ akcijos reklamoje buvo teigiama „Gaudyk auksinį nulį“ bei „užsisakykite AUKSINĮ PAKETĄ dabar ir metus matysite daugiau nei 50 TV kanalų nemokamai“. Tačiau tyrimo metu buvo nustatyta, kad vartotojas, norėdamas pasinaudoti šiuo reklamoje nurodytu pasiūlymu ir žiūrėti metus daugiau nei 50 TV kanalų nemokamai, vis dėlto turėjo sumokėti 100 Lt vienkartinį kortelės aktyvavimo mokestį ir 50 Lt metinį kortelės nuomos mokestį. Taigi, vartotojas, norėjęs metus laiko žiūrėti 50 TV kanalų nemokamai, vis tiek turėjo patirti papildomų išlaidų, kurios nebuvo susijusios su produkto įsigijimu, paėmimu ar mokėjimu už pristatymą ar kitomis būtinomis išlaidomis. Atsižvelgus į šias aplinkybes, darytina išvada, kad AS Viasat skleista „Auksinio nulio“ akcijos reklama turi Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 18 punkte nurodytus klaidinančios komercinės veiklos požymius, todėl ši reklama yra klaidinanti reklama ir pažeidžia Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
AS Viasat, nesutikdama, kad „Auksinio nulio“ akcijos reklama gali būti pripažinta klaidinančia reklama, nurodė, kad turi būti įrodyta, jog ši reklama suklaidino ar galėjo suklaidinti vartotojus, nes, AS Viasat nuomone, Konkurencijos taryba negali remtis Reklamos įstatymo 5 straipsnio 6 dalimi, jei Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nėra pripažinusi, kad AS Viasat skleista „Auksinio nulio“ akcijos reklama yra klaidinanti komercinė veikla pagal Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 7 straipsnį.
Ši AS Viasat prielaida yra nepagrįsta ir prieštarauja Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo bei Reklamos įstatymo nuostatoms. Konkurencijos tarybos kompetencija taikyti Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatas yra aiškiai įtvirtinta šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad Konkurencijos taryba kontroliuoja, ar reklama nėra klaidinanti, ir lyginamąją reklamą Reklamos įstatymo ir Konkurencijos įstatymo nustatyta tvarka. Pabrėžtina, kad, kaip nurodyta aukščiau, reklama yra viena iš komercinės veiklos vartotojams formų. Dėl šių priežasčių yra akivaizdu, kad vykdydama klaidinančios reklamos priežiūrą pagal Reklamos įstatymą ir ypač atsižvelgusi į šio įstatymo 5 straipsnio 6 dalį, Konkurencijos taryba yra kompetentinga vertinti, ar konkreti reklama yra klaidinanti reklama inter alia ir pagal Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 7 straipsnyje nurodytus nesąžiningos komercinės veiklos kriterijus. Tuo tarpu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba vykdo komercinės veiklos vartotojams priežiūrą visose kitose srityse, ką aiškiai nurodo ir atribojimą nuo Konkurencijos tarybos funkcijų numato šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalis.
Apibendrinus išdėstytą, konstatuotina, kad AS Viasat „Auksinio nulio“ akcijos reklama, skleista nuo 2008-08-08 iki 2008-10-12, kurioje buvo teigiama „Gaudyk auksinį nulį“ bei „užsisakykite AUKSINĮ PAKETĄ dabar ir metus matysite daugiau nei 50 TV kanalų nemokamai“ turi komercinės veiklos, kuri visais atvejais laikoma nesąžininga komercine veikla, požymių, todėl vadovaujantis Reklamos įstatymo 5 straipsnio 6 dalimis savaime laikytina klaidinančia reklama.
2. Dėl AS Viasat vykdytų nesąžiningos konkurencijos veiksmų skleidžiant klaidinančią reklamą
Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kokius veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant ir reklamos, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikoma klaidinančia, naudojimą. Pagal Konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalį Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tais atvejais, jeigu šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus.
Kaip matyti iš aukščiau šiame nutarime padarytų išvadų, AS Viasat, reklamuodama savo teikiamas paslaugas 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos, 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir „Auksinio nulio“ akcijos reklamomis, skleidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams prieštaraujančią klaidinančią reklamą. Taigi, Konkurencijos taryba vertindama, ar AS Viasat veiksmai skleidžiant klaidinančias reklamas pažeidžia Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio reikalavimus, turi nustatyti, kad AS Viasat skleistos reklamos pažeidė daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Kadangi tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad AS Viasat veiksmai, skleidžiant klaidinančią „Auksinio nulio“ akcijos reklamą, kurioje buvo teigiama „Gaudyk auksinį nulį“ bei „užsisakykite AUKSINĮ PAKETĄ dabar ir metus matysite daugiau nei 50 TV kanalų nemokamai“, būtų pažeidę daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus, toliau šiame nutarime nagrinėjami AS Viasat veiksmai, skleidžiant klaidinančias 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamas, atsižvelgiant į su šių reklamų skleidimu susijusias aplinkybes.
2.1. Dėl daugelio vartotojų interesų pažeidimo AS Viasat skleidžiant klaidinančias 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamas
Kaip matyti iš 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamų turinio bei jomis reklamuotų akcijų, kuriomis pasinaudoti buvo skatinami vartotojai, sąlygų, vartotojai šių reklamų skleidimo metu sudarę su AS Viasat „Auksinio paketo“ paslaugų teikimo terminuotas sutartis iš esmės įsipareigojo tam tikrą laikotarpį (atitinkamai 36 mėn. ir 24 mėn.) naudotis AS Viasat teikiamomis paslaugomis. Atsižvelgę į šių klaidinančių reklamų teiginius, jie turėjo pagrindą tikėtis, kad šių sutarčių galiojimo laikotarpiu jie mokės būtent šiose reklamose nurodytų dydžių mokesčius už paslaugų teikimą. Tačiau, nepasibaigus reklamuotų akcijų sąlygomis sudarytų su vartotojais sutarčių terminams, AS Viasat padidino paslaugų teikimo mokesčius visiems „Auksinio paketo“ paslaugų vartotojams (iš viso 63 827 vartotojai), įskaitant ir vartotojus, kurie sutartis su AS Viasat buvo sudarę pagal 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“  akcijos sąlygas.
Kadangi vartotojai, pasinaudoję klaidinančių 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamų skelbtais pasiūlymais, negalėjo numatyti, jog reklamose naudoti teiginiai dėl AS Viasat paslaugų teikimo sąlygų (mokesčių dydžių ir jų taikymo laikotarpių) galėjo būti neteisingi, o AS Viasat pakeitė šiuos mokesčius jau po šių klaidinančių reklamų skleidimo ir vartotojams jau sudarius terminuotas sutartis su AS Viasat, šie vartotojai akivaizdžiai patyrė neigiamas AS Viasat veiksmų, skleidžiant šias klaidinančias reklamas, pasekmes. Vartotojai už AS Viasat paslaugas turėjo sumokėti daugiau, nei prieš jiems sudarant sutartis reklamose skelbė AS Viasat, o tai akivaizdžiai pažeidė šių vartotojų interesus. Be to, būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad, net jei vartotojai, nesutikdami su padidintais AS Viasat paslaugų mokesčiais būtų norėję atsisakyti AS Viasat paslaugų, jie, atsižvelgus į tipines sutarčių, kurias pasirašydavo su AS Viasat, sąlygas, bet kuriuo atveju būtų patyrę papildomas su terminuotų sutarčių nutraukimu susijusias išlaidas. Tokiu būdu dėl AS Viasat skleistų klaidinančių reklamų suklaidinti vartotojai terminuotų sutarčių įsipareigojimais buvo susieti su AS Viasat. Jei būtų žinoję apie AS Viasat skleidžiamų reklamų klaidingumą, kaip jau minėta aukščiau, tikėtina, kad vartotojai būtų pasirinkę kitų analogiškų paslaugų teikėjų paslaugas.
Atsižvelgus į šias aplinkybes yra akivaizdu, kad tokie AS Viasat veiksmai, skleidžiant klaidinančias reklamas, ne tik lėmė padidėjusias, nei buvo galima pagrįstai tikėtis iš reklamose naudotų teiginių, vartotojų išlaidas AS Viasat paslaugoms, tačiau taip pat ir apribojo jų galimybes laisvai ir remiantis teisinga informacija pasirinkti kitą atitinkamų paslaugų teikėją tiek AS Viasat klaidinančių reklamų skleidimo metu prieš vartotojams sudarant sutartis su AS Viasat, tiek paaiškėjus šių vartotojų suklaidinimo faktui.
Remiantis tyrimo metu nustatyta informacija apie vartotojų, nagrinėjamų klaidinančių reklamų skleidimo metu sudariusių su AS Viasat sutartis, skaičių, bei šių sutarčių galiojimo terminus, darytina išvada, kad AS Viasat veiksmai, skleidžiant 36 mėn. „Auksinio paketo“ ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijų klaidinančias reklamas, pažeidė daugelio vartotojų interesus. Kadangi 2008-09-01 – 2009-02-01 laikotarpiu (t. y. mokesčių už AS Viasat paslaugas padidinimo metu) turėjo galioti visos klaidinančios 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamos skleidimo metu (nuo 2007-05-01 iki 2007-12-31) sudarytos terminuotos 36 mėn. trukmės sutartys; bei didžioji dalis 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamos skleidimo metu sudarytų terminuotų 24 mėn. sutarčių (sudarytų nuo 2007-03-21 iki 2008-08-07), AS Viasat veiksmai, skleidžiant klaidinančias šių akcijų reklamas, galėjo pažeisti net iki 49 239 vartotojų interesus, o tai sudaro reikšmingą dalį (apie ¾) visų vartotojų, kurie mokesčių keitimo metu naudojosi AS Viasat „Auksinio paketo“ paslaugomis (iš viso 63 827 vartotojai).
Pastebėtina, kad AS Viasat nurodyta aplinkybė, jog AS Viasat su 159 vartotojais, kurie dėl padidintų mokesčių už paslaugas kreipėsi į AS Viasat ir į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, taikiai išsprendė dėl to kilusius ginčus, bei tai, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-09-29 nutartimi buvo patvirtinta tarp Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir AS Viasat sudaryta taikos sutartis, kurią vykdydama AS Viasat pakeitė tipines sutarčių su vartotojais sąlygas, nepaneigia paties fakto, kad net ir minėti 159 vartotojai vis dėlto, AS Viasat padidinus paslaugų mokesčius, buvo suklaidinti dėl 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos sąlygų ir dėl to buvo pažeisti jų interesai, nes jie buvo priversti ieškoti būdų, kaip išspręsti su tuo susijusias problemas. Papildomai paminėtina ir tai, kad Konkurencijos taryboje gautuose vartotojų skunduose dėl AS Viasat veiksmų, susijusių su paslaugų mokesčių padidinimu, be kita ko, buvo nurodyta ir tai, kad AS Viasat skleistos reklamos, kuriose buvo nurodomi teikiamų paslaugų įkainiai, vartotojus suklaidino, nes jie tikėjosi, kad reklamose nurodytą laikotarpį jiems reikės mokėti reklamoje bei sutartyse nurodytus mokesčius.
Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą, konstatuotina, kad AS Viasat, skleisdama klaidinančias 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamas, tokiais savo veiksmais pažeidė daugelio vartotojų interesus.
2.2. Dėl daugelio ūkio subjektų interesų pažeidimo AS Viasat skleidžiant klaidinančias 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamas
Atsižvelgus į tyrimo metu nustatytas su AS Viasat klaidinančių 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamų skleidimu susijusias aplinkybes darytina išvada, kad, skleisdama šias klaidinančias reklamas, AS Viasat pažeidė ne tik daugelio vartotojų, tačiau ir daugelio ūkio subjektų interesus. Tokia išvada darytina įvertinus AS Viasat teikiamas paslaugas, kurias, skleidžiant klaidinančią reklamą, buvo skatinami užsisakyti ir jomis naudotis vartotojai, šių reklamų skleidimo mastą bei kitus ūkio subjektus, kurie vartotojams siūlo iš esmės tokias pačias paslaugas kaip ir reklamuotos AS Viasat paslaugos.
Dėl šios priežasties pirmiausiai būtina nustatyti su AS Viasat konkuruojančius ūkio subjektus, kurių interesus galėjo pažeisti AS Viasat veiksmai, skleidžiant klaidinančias 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamas. Atsižvelgus į Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 9 dalį, AS Viasat konkurentais laikytini visi ūkio subjektai, kurie veikia toje pačioje atitinkamoje rinkoje. Tuo tarpu pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 5-7 dalis bei pagal Konkurencijos tarybos 2000-02-24 nutarimu Nr. 17 patvirtintus Konkurencijos tarybos paaiškinimus dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo atitinkama rinka vertintina kaip prekių (paslaugų), kurios pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas, rinka teritorijoje, kurioje šias prekes (paslaugas) teikiantys ūkio subjektai susiduria su iš esmės vienodomis konkurencijos sąlygomis. Atkreiptinas dėmesys, jog atitinkamos rinkos apibrėžimas konkurencijos teisėje nėra savitikslis dalykas, jis priklauso nuo siekiamų tikslų, todėl, priklausomai nuo tiriamo konkurencijos klausimo pobūdžio, atitinkama rinka gali būti apibrėžiama skirtingai. Šiuo atveju, kaip jau minėta, atitinkamos rinkos apibrėžimo tikslas – nustatyti su AS Viasat konkuruojančius ūkio subjektus.
Tyrimo metu nustatyta, kad AS Viasat skleistose klaidinančiose reklamose vartotojus skatino užsisakyti ir naudotis jos teikiamomis daugiakanalės televizijos paslaugomis, t. y. AS Viasat komplektuoja transliuojamas TV programas (pvz., „TV3 Lietuva“, „LNK“, „LTV“, „BBC World“, „TV1000“ ir kt.) ir jas savo naudojamu tinklu ir/ar įranga retransliuoja skaitmeniniu būdu per palydovą vartotojams (abonentams) už tam tikrą mokestį. Tokio pobūdžio paslaugos vartotojams gali būti teikiamos naudojant įvairias technologijas bei būdus ir pagal tai gali būti skirstomos į kabelinę televiziją, palydovinę televiziją, mikrobangę televiziją, skaitmeninę antžeminę televiziją ir kt. Tačiau, atsižvelgus į tai, kad šiuo atveju yra nagrinėjama AS Viasat klaidinančios reklamos įtaka kitų ūkio subjektų galimybėms konkuruoti, skirtingus būdus ir technologijas, kuriomis gali būti teikiamos daugiakanalės televizijos paslaugos, nagrinėti pagal atskiras jos rūšis ar technologijas nėra pagrindo. Tokia išvada darytina dėl to, kad vidutinių vartotojų, kuriems buvo skirtos ir kuriuos pasiekė nagrinėjamos AS Viasat klaidinančios reklamos, požiūriu, nepriklausomai nuo technologijos ar būdo, kuriuo paslaugos yra teikiamos, jie gauna iš esmės tą patį rezultatą (paslaugą) – galimybę matyti daugiau TV programų, nei galėtų matyti, jei nesinaudotų jokių daugiakanalės televizijos paslaugas teikiančių ūkio subjektų paslaugomis.
Pastebėtina, kad šios išvados nekeičia aplinkybė, jog AS Viasat vartotojams teikia skaitmeninės palydovinės daugiakanalės televizijos paslaugas ir kad nagrinėjamomis klaidinančiomis reklamomis vartotojai buvo skatinami naudotis būtent skaitmeninės televizijos paslaugomis, nes nagrinėjamose reklamose nebuvo pateikta jokios informacijos apie galimus skaitmeninės televizijos privalumus ar kitus kokybinius skirtumus nuo kitais būdais ar technologijomis teikiamų daugiakanalės televizijos paslaugų. Taigi, vidutinio vartotojo, neturinčio specialių žinių apie skirtingas technologijas ir būdus, kuriais gali būti teikiamos daugiakanalės televizijos paslaugos, apsisprendimo, ar naudotis AS Viasat reklamuotomis paslaugomis ar kitų ūkio subjektų paslaugomis, negalėjo lemti AS Viasat teikiamų paslaugų techninė specifika, ypač, kai nagrinėjamose reklamose buvo akcentuojamos su paslaugų kainomis susijusios lengvatinės 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos sąlygos.
Kita vertus, AS Viasat teiginys, jog su AS Viasat konkuruoja tik skaitmeninės daugiakanalės televizijos paslaugų teikėjai, bet kuriuo atveju nedaro įtakos toliau šioje dalyje pateiktam vertinimui dėl klaidinančios reklamos skleidimu padarytos žalos daugelio ūkio subjektų interesams. Tokia išvada darytina atsižvelgus į tyrimo metu iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos gautus duomenis apie skaitmeninės televizijos paslaugų plėtrą ir šių paslaugų teikėjus. Nustatyta, kad AS Viasat klaidinančios reklamos skleidimo metu jau buvo skaitmeninės televizijos paslaugas teikiančių ūkio subjektų, ką pripažįsta ir pati AS Viasat. Tuo tarpu tai, kad tokias paslaugas teikiančių ūkio subjektų buvo mažiau nei ūkio subjektų, teikiančių daugiakanalės televizijos paslaugas (nepriklausomai nuo technologijos ar būdo), tik patvirtina, kad AS Viasat veiksmai, skleidžiant klaidinančią reklamą, galėjo dar labiau pakenkti visų kitų skaitmeninės paslaugų teikėjų interesams, nes, kaip paaiškinta toliau, dėl tokių AS Viasat veiksmų jie galėjo netekti žymiai didesnės dalies potencialių klientų.
Atsižvelgus į šias aplinkybes, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju specifinės paslaugų teikimo savybės, susijusios su skirtingomis technologijomis ar šių paslaugų teikimo būdais, nesudaro pagrindo šiuo atveju atskirai analizuoti daugiakanalės televizijos rūšis kaip atskiras paslaugų rinkas. Dėl šios priežasties šiuo atveju nagrinėtinos mokamos daugiakanalės televizijos paslaugos.
Kaip nustatyta tyrimo metu, AS Viasat savo paslaugas teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau, priklausomai nuo naudojamos daugiakanalės televizijos paslaugų teikimo technologijos ar būdo, ne visų ūkio subjektų teikiamos paslaugos gali apimti visą Lietuvos Respublikos teritoriją (pvz., kabeliniais tinklais teikiamos paslaugos dažniausiai apima tik tankiau apgyvendintas lokalias teritorijas). Ši aplinkybė nagrinėjamu atveju nėra reikšminga, nes šiuo atveju yra nagrinėjami AS Viasat veiksmai skleidžiant klaidinančią reklamą ir jos įtaką kitų ūkio subjektų galimybėms konkuruoti su AS Viasat. Dėl šios priežasties pakanka nustatyti su AS Viasat konkuruojančių ūkio subjektų ratą, nepriklausomai nuo šių ūkio subjektų veiklos masto. Kiti ūkio subjektai, net jei jų veiklos teritorija neapima visos Lietuvos Respublikos teritorijos, bet kuriuo atveju susiduria su AS Viasat, veikiančia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, konkurencija, todėl aplinkybė, ar būtų apibrėžta viena geografinė rinka, apimanti visą Lietuvos Respublikos teritoriją, ar kelios lokalinės geografinės rinkos, šiuo atveju yra nereikšminga. AS Viasat bet kuriuo atveju konkuruoja su visais ūkio subjektais, kurie teikia daugiakanalės televizijos paslaugas bet kur Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įvertinus tai, geografinė rinka nagrinėjamu atveju apibrėžtina kaip Lietuvos Respublikos teritorija.
Taigi, apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad toje pačioje daugiakanalės televizijos rinkoje Lietuvos Respublikoje veikia ir analogiškas kaip ir AS Viasat klaidinančiose reklamose reklamuotas paslaugas teikia tiek visos Lietuvos Respublikos teritorijos mastu, tiek regioniniu ar vietiniu lygmeniu veikiantys daugiakanalės televizijos paslaugų teikėjai, pvz., UAB „Balticum TV“, UAB „Vinita“, UAB „Mikrovisatos TV“, UAB „Init“, UAB „Viginta“, TEO LT, AB ir kt. Pastebėtina, kad net ir tuo atveju, jei būtų nagrinėjama siauriau apibrėžta atitinkama rinka, t. y. apimanti tik skaimeninės daugiakanalės televizijos paslaugos teikėjus Lietuvos Respublikoje, tai įtakos AS Viasat veiksmų, skleidžiant 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos klaidinančias reklamas, kaip pakenkusių daugelio ūkio subjektų interesams, vertinimui neturėtų. Bet kuriuo atveju su AS Viasat konkuruotų visi šių paslaugų teikėjai visoje Lietuvos Respublikoje, taigi, bet kuriuo atveju AS Viasat veiksmai, kaip paaiškinta toliau, pažeistų visų jos konkurentų interesus. Taigi, net jei būtų nagrinėjamos tik skaitmeninės daugiakanalės televizijos paslaugos, o ne bet kokiomis technologijomis ir būdais teikiamos daugiakanalės televizijos paslaugos, AS Viasat veiksmų kvalifikavimui pagal Konkurencijos įstatymą tai įtakos nedarytų.
Atsižvelgus į platų ūkio subjektų, konkuruojančių su AS Viasat ratą, bei į tai, kad nagrinėjamos klaidinančios 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamos buvo skleistos labai plačiu mastu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (nacionaliniuose TV kanaluose, nacionalinėje ir vietinėje spaudoje bei internete), darytina išvada, kad AS Viasat, skleisdama šias klaidinančias reklamas, pažeidė iš esmės visų ūkio subjektų, kurie teikia daugiakanalės televizijos paslaugas ir tokiu būdu konkuruoja su AS Viasat, interesus, įskaitant ir visų skaitmeninės daugiakanalės televizijos paslaugas teikiančių ūkio subjektų interesus.
Nesąžiningai konkuruodama, t. y. naudodama klaidinančią reklamą, kurioje akcentuojamos su mokesčių už paslaugas dydžiu susijusios paslaugų teikimo lengvatinės sąlygos (AS Viasat siūlė sumažintą nuo 59 Lt/mėn. iki 29 Lt/mėn. savo paslaugos mėnesinį mokestį), tokiu būdu paveikdama vartotojų ekonominį elgesį apsisprendžiant, kokio ūkio subjekto paslaugomis naudotis, AS Viasat paskatino daugiau vartotojų užsisakyti ir naudotis būtent jos paslaugomis, nei tai būtų galėjusi padaryti nenaudodama tokios klaidinančios reklamos. Tokiu būdu AS Viasat, skleisdama klaidinančią reklamą, pažeidė daugelio ūkio subjektų, kurie, konkuruodami sąžiningai, prarado dalį potencialių klientų, interesus. Šie klientai, jei būtų žinoję apie AS Viasat skleidžiamų reklamų klaidingumą, tikėtina, būtų pasirinkę kitų daugiakanalės televizijos paslaugų teikėjų paslaugas. Šią išvadą patvirtina Konkurencijos taryboje gauti vartotojų skundai, kuriuose nurodyta, kad jie nebūtų pasinaudoję AS Viasat reklamoje skelbiama akcija, jei būtų žinoję, kad bendrovė pakels teikiamų paslaugų mokesčius, bet tuo metu būtų pasirinkę kitų ūkio subjektų teikiamas analogiškas paslaugas.
Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad vartotojai, kurie AS Viasat reklamų skleidimo metu siekė pasinaudoti 36 mėn. „Auksinio paketo“ ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijų reklamose skelbtomis sąlygomis ir sudarė terminuotas 36 mėn. ir 24 mėn. sutartis su AS Viasat, todėl sąlyginai ilgą laikotarpį (tol, kol galios su AS Viasat sudarytos sutartys) šių vartotojų galimybės laisvai ir remiantis teisinga informacija pasirinkti kitą atitinkamų paslaugų teikėją, kaip jau paaiškinta aukščiau, buvo apribotos. Taigi, AS Viasat konkurentai ne tik klaidinančių 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamų skleidimo metu prarado potencialius klientus, tačiau ir santykinai ilgą laikotarpį, t. y. visą jų sutarčių su AS Viasat galiojimo laikotarpį, turėjo ribotas galimybes suklaidintus AS Viasat klientus paskatinti naudotis jų teikiamomis paslaugomis tokiomis sąlygomis, kurios galbūt labiau atitiktų vartotojų lūkesčius.
Atsižvelgus į išdėstytą, konstatuotina, kad AS Viasat, skleisdama klaidinančias 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamas, pažeidė daugelio ūkio subjektų interesus, pakenkdama jų galimybėms sąžiningai konkuruoti su AS Viasat teikiant vartotojams daugiakanalės televizijos paslaugas.
2.3. Išvados dėl AS Viasat nesąžiningos konkurencijos veiksmų vertinimo
Apibendrinus šio nutarimo 2.1 ir 2.2 dalyse padarytas išvadas, konstatuotina, kad AS Viasat, skleisdama 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamą, kurioje buvo teigiama „kiekviena Lietuvos šeima „Viasat“ skaitmenine televizija 3 metus mėgausis tik už 29 Lt/mėn.“, „Paslaugos mokestis visą sutarties laikotarpį su tiesioginiu debetu – 29 Lt/mėn.“, „Abonentinis paslaugos mokestis 1-36 mėn. – 29 Lt/mėn.“, „Paslaugos mokestis 36 mėn. 29 Lt/mėn.“, „Kortelės nuomos mokestis (1 kartą per metus) – 24 Lt“; bei skleisdama 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamą, kurioje buvo teigiama „pasirašius „Viasat“ „Auksinio paketo“ 24 mėn. sutartį, paslaugos mokestis 12 mėn. – 29 LT/mėn. su tiesioginiu debetu“, „Antraisiais sutarties metais – 59 Lt/mėn. su tiesioginiu debetu“ bei „Kortelės nuomos mokestis (1 kartą per metus) – 24 Lt“, atliko prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams nesąžiningos konkurencijos veiksmus, tokiu būdu pažeisdama daugelio ūkio subjektų interesus, pakenkdama jų galimybėms konkuruoti su AS Viasat, bei daugelio vartotojų interesus, skleisdama neteisingą informaciją apie AS Viasat paslaugų teikimo kainas ir kitas sąlygas. Šių nesąžiningos konkurencijos veiksmų atlikimo laikotarpis sutampa su minėtų klaidinančių reklamų skleidimo laikotarpiu, t. y. AS Viasat nesąžiningos konkurencijos veiksmai truko nuo 2007-03-21 iki 2008-08-08. Šiais veiksmais AS Viasat pažeidė Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 7 punkto reikalavimus.
3. Dėl AS Viasat taikytinų sankcijų
Reklamos įstatymo 22 straipsnio 13 dalyje nurodyta, kad bauda už klaidinančios reklamos skleidimą gali būti skiriama ne vėliau kaip per vienerius metus nuo reklamos skleidimo paskutinės dienos. Kadangi, kaip matyti iš tyrimo metu nustatytos informacijos, AS Viasat klaidinančių 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos, 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir „Auksinio nulio“ akcijos reklamų skleidimas baigėsi atitinkamai 2007-12-31, 2008-08-07 ir 2008-10-12, t. y. daugiau nei prieš vienerius metus, nagrinėjamu atveju svarstyti klausimo dėl taikytinų AS Viasat sankcijų pagal Reklamos įstatymo 22 straipsnį nėra pagrindo.
Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose nurodyta, kad Konkurencijos taryba, nustačiusi kad ūkio subjektai vykdė šio įstatymo pažeidimus, vadovaudamasi objektyvumo ir proporcingumo principais, turi teisę įpareigoti ūkio subjektus nutraukti neteisėtą veiklą, atlikti veiksmus, atkuriančius ankstesnę padėtį ar pašalinančius pažeidimo pasekmes, bei skirti ūkio subjektams šiame įstatyme nustatytas pinigines baudas. Atsižvelgus į šias nuostatas, AS Viasat už Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 7 punkto pažeidimą, kartu pažeidus ir daugelio ūkio subjektų bei daugelio vartotojų interesus, taikytinos Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose numatytos sankcijos.
3.1. Dėl įpareigojimų, susijusių su nesąžiningos konkurencijos veiksmais, nustatymo AS Viasat
AS Viasat pažeidė Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 7 punktą tuo, kad skleidė klaidinančias 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamas, jose pateikdama neteisingą informaciją apie šių „Auksinio paketo“ akcijų sąlygas, susijusias su paslaugų mokesčių dydžiais ir jų taikymo laikotarpiais.
Atsižvelgus į tai, kad šių veiksmų nesąžiningumas pasireiškė tuo, jog vartotojų atžvilgiu AS Viasat padidino už paslaugas mokėtinų mokesčių dydžius, nepaisydama reklamose skelbto įsipareigojimo taikyti reklamose nurodytus paslaugų mokesčių dydžius, darytina išvada, kad siekiant užtikrinti tinkamą suklaidintų vartotojų interesų apsaugą bei laikantis proporcingumo principo, yra tikslinga AS Viasat įpareigoti užtikrinti, kad vartotojams, kurie minėtų klaidinančių reklamų skleidimo laikotarpiu su AS Viasat sudarė sutartis dėl reklamuotų paslaugų teikimo, bus taikomos šiose reklamose skelbtos paslaugų kainos, arba sudaryti sąlygas šiems vartotojams su AS Viasat sudarytas sutartis dėl reklamuotų paslaugų teikimo nutraukti jiems dėl tokio nutraukimo nepatiriant papildomų išlaidų.
Pastebėtina, kad šis įpareigojimas, priešingai nei teigia AS Viasat, neprieštarauja Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-09-29 nutarčiai, kuria patvirtinta AS Viasat ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos taikos sutartis dėl tipinių sutarčių sąlygų, nes ši nutartis nėra susijusi su nesąžiningos konkurencijos veiksmų, skleidžiant klaidinančią reklamą, sukeltų neigiamų pasekmių vartotojams, o juo labiau konkurentams, šalinimu.
3.2. Dėl baudos už nesąžiningos konkurencijos veiksmus paskyrimo AS Viasat
Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad už atliktus nesąžiningos konkurencijos veiksmus, kuriuos tiria Konkurencijos taryba, ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda iki 3 proc. bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Šio įstatymo 42 straipsnyje išdėstyti baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo principai – skiriant baudas ūkio subjektams, atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pavojingumą, pažeidimo trukmę, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui, jei pažeidimą vykdė keli ūkio subjektai. Baudos dydis skaičiuojamas vadovaujantis Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklėmis (toliau – Baudos nustatymo taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-12-06 nutarimu Nr. 1591. Baudos nustatymo taisyklėse nurodyta, kad baudos dydis nustatomas apskaičiuojant baudos dydį už pažeidimo pavojingumą ir baudos dydį už pažeidimo trukmę.
Baudos nustatymo taisyklių 3 punkte nurodyta, jog nustatant pažeidimo pavojingumą, atsižvelgiama į pažeidimo pobūdį, mastą, pažeidimo sukeltas pasekmes atitinkamai rinkai (kai tai įmanoma nustatyti), ir su pažeidimu susijusios atitinkamos geografinės teritorijos (geografinės rinkos) plotą.
Vertinant pažeidimo pobūdį atsižvelgta į tai, kad klaidinančios reklamos skleidimas yra viena iš nesąžiningos konkurencijos formų, kuri savaime laikoma prieštaraujančia ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams. Be to, AS Viasat šiuos nesąžiningos konkurencijos veiksmus atliko skleisdamas savo pobūdžiu panašias bet atskiras 2 klaidinančias reklamas visos Lietuvos Respublikos mastu. Atsižvelgus į šias aplinkybes, baudos dydis už pavojingumą AS Viasat atveju sudaro 0,15 proc. AS Viasat bendrųjų metinių pajamų 2008 m.
AS Viasat nesąžiningos konkurencijos veiksmus vykdė, skleisdama klaidinančias 36 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos ir 24 mėn. „Auksinio paketo“ akcijos reklamas, todėl Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio pažeidimo trukmė sutampa su šių klaidinančių reklamų skelbimo trukme: nuo 2007-02-31 iki 2008-08-07, t. y. apytiksliai truko 1 metus ir 4 mėnesius. Taigi, remiantis Baudos nustatymo taisyklių 4 punktu, baudos dydis už pažeidimo trukmę AS Viasat sudaro 10 proc. nuo baudos dydžio už pažeidimo pavojingumą.
AS Viasat atžvilgiu atsakomybę sunkinančių aplinkybių, numatytų Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje, nenustatyta. Tačiau, tai, kad AS Viasat vis dėlto į ją besikreipusiems vartotojams atlygino dėl mokesčių už paslaugas padidinimo jų patirtą žalą, atitinkamai su jais taikiai išsprendusi kilusius nesutarimus, vertintina kaip AS Viasat atsakomybę lengvinanti aplinkybė, už kurią AS Viasat skirtinas baudos dydis mažinamas 10 proc.
Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, AS Viasat paskiriama 174 600 Lt dydžio piniginė bauda.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsniu, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 17 straipsnio 4 dalimi, 36 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 40 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 41 straipsnio 2 dalimi, 42 straipsniu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti klaidinančia reklama, pažeidžiančia Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus, šiuos AS Viasat (Estijos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, registracijos kodas 10308880) atskirais laikotarpiais įvairiais būdais skleistus reklaminius teiginius, reklamuojančius atskiras „Auksinio paketo“ akcijas:
1.1. „kiekviena Lietuvos šeima „Viasat“ skaitmenine televizija 3 metus mėgausis tik už 29 Lt/mėn.“, „Paslaugos mokestis visą sutarties laikotarpį su tiesioginiu debetu – 29 Lt/mėn.“, „Abonentinis paslaugos mokestis 1-36 mėn. – 29 Lt“, „Paslaugos mokestis 36 mėn. 29 Lt/mėn.“, „Kortelės nuomos mokestis (1 kartą per metus) – 24 Lt“, „Viasat <...> 29 Lt/mėn., pusė paslaugos mokesčio visą sutarties laikotarpį“;
1.2. „pasirašius „Viasat“ „Auksinio paketo“ 24 mėn. sutartį, paslaugos mokestis 12 mėn. – 29 Lt/mėn. su tiesioginiu debetu“, „Antraisiais sutarties metais – 59 Lt/mėn. su tiesioginiu debetu“, „Kortelės nuomos mokestis (1 kartą per metus) – 24 Lt“;
1.3. „Gaudyk auksinį nulį“, „užsisakykite AUKSINĮ PAKETĄ dabar ir metus matysite daugiau nei 50 TV kanalų nemokamai“.
2. Pripažinti AS Viasat veiksmus, skleidžiant šio nutarimo rezoliucinės dalies 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytą klaidinančią reklamą, nesąžiningos konkurencijos veiksmais, pažeidžiančiais Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 7 punkto reikalavimus.
3. Įpareigoti AS Viasat ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ užtikrinti vartotojams, kurie šio nutarimo rezoliucinės dalies 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytų klaidinančių reklamų skleidimo laikotarpiu su AS Viasat sudarė sutartis dėl reklamuotų paslaugų teikimo, kad jiems bus taikomos šiose reklamose skelbtos paslaugų kainos, arba sudaryti sąlygas šiems vartotojams su AS Viasat sudarytas sutartis dėl reklamuotų paslaugų teikimo nutraukti jiems nepatiriant papildomų išlaidų.
4. Už šio nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte nurodytus nesąžiningos konkurencijos veiksmus skirti AS Viasat 174 600 Lt baudą.
5. Įpareigoti AS Viasat per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 3 punkte numatyto įpareigojimo įvykdymo ir šio nutarimo rezoliucinės dalies 4 punkte nurodytos baudos sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
 
Šis nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skundo padavimas nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymo.
 
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 44 straipsniu, paskirta piniginė bauda per 3 mėnesius nuo šio nutarimo gavimo dienos turi būti sumokėta į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6920.
 
Pirmininkas Jonas Rasimas

Teismo procesas baigtas – nutarimas paliktas nepakeistas