Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL TEO LT, AB VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMU, ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2008 01 31
  • Nutarimo Nr.: 1S-14
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2008 m. sausio 31 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl TEO LT, AB veiksmų, susijusių su fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimu, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryba 2007 m. lapkričio 15 d. gavo UAB „CSC Telecom“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „Cubio“, UAB „Norby Telecom“, UAB „Interneto pasaulis“ (toliau – Pareiškėjai) prašymą nustatyti: 1) ar TEO LT, AB nustatydamas didmenines nacionalinio terminavimo ir inicijavimo kainas, kurios yra ypatingai artimos TEO LT, AB teikiamų mažmeninių paslaugų kainoms ar net už jas mažesnės, nepažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimų; 2) ar TEO LT, AB parduodamas galutiniams paslaugų gavėjams nuostolingai piko metu pakalbių srautus į judriojo telefono ryšio operatorių tinklus, nepažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimų; 3) ar TEO LT, AB, nustatydamas neprotingai didelius mažmeninius pokalbių galutiniams TEO LT, AB paslaugų gavėjams tarifus į kitų viešojo fiksuoto telefono ryšio operatorių tinklus, lyginant su tais, kurie buvo nustatyti pokalbiams į judriojo ryšio tinklus bei paties TEO LT, AB tinklą, nepažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimų. Taip pat Pareiškėjai prašo: 1) įpareigoti TEO LT, AB sumažinti savo didmeninių paslaugų (nacionalinio terminavimo ir nacionalinio inicijavimo) kainas, arba proporcingai pakelti TEO LT, AB viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų mažmenines kainas į TEO LT, AB ir judriojo telefono ryšio tinklus; 2) įpareigoti TEO LT, AB sumažinti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų mažmenines kainas į alternatyvaus ryšio operatorių tinklus; 3) įpareigoti TEO LT, AB taikyti mažmeninėms viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugoms vienodo dydžio procentinę maržą, skaičiuojamą nuo terminuojančio operatoriaus terminavimo kainos.
Pareiškėjai savo rašte Konkurencijos tarybai pateikia skaičiavimus, kuriais remiantis jie mano, kad „TEO LT, AB kaip dominuojantis subjektas atitinkamoje rinkoje nustato savo galutiniams paslaugų gavėjams už skambučius į alternatyvius operatorių tinklus diskriminuojančias kainas.“ Pareiškėjų teigimu, šios „kainos ne tik neproporcingai didelės kaštų atžvilgiu, bet ir šių kainų nustatymo principas (kainodara) skirtingas (-a) nei tas (-a), kuris (-i) taikomas (-a) skambučių, skirtų judriojo ryšio operatoriams, atžvilgiu. Pareiškėjai taip pat mano, kad skambučių, skirtų judriojo ryšio operatoriams, kainos yra per mažos, be to, daugeliu atveju šią kryptį TEO LT, AB parduoda nuostolingai, bei TEO LT, AB „nustatytos didmeninės nacionalinio terminavimo ir inicijavimo kainos yra nepakankamai mažos ar net kai kuriais atvejais didesnės už TEO LT, AB teikiamų mažmeninių paslaugų kainas.“
Pastebėtina, kad Konkurencijos taryba 2007-12-06 nutarimu Nr.1S-168 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl TEO LT, AB veiksmų, susijusių su fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimu, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams“ atsisakė pradėti tyrimą dėl TEO LT, AB veiksmų, susijusių su fiksuoto telefono ryšio teikiamų kainų nustatymu paslaugų gavėjams.
Pagal Elektroninių ryšių įstatymo 3 straipsnio 48 dalį, skambutis yra viešųjų telefono ryšio paslaugų priemonėmis sukurtas sujungimas, suteikiantis dvipusio ryšio galimybę realiu laiku. Ryšių reguliavimo tarnyba savo ataskaitoje („Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju fiksuoto telefono ryšio tinklu, rinkos tyrimo ataskaita“, 2005 m.) nurodo, kad skambutį sudaro trys pagrindiniai elementai: skambučio inicijavimas, tranzitas (atskirais atvejais tranzito elemento gali nebūti) ir užbaigimas. Ryšių reguliavimo tarnyba yra apibrėžusi ir ištyrusi pagrindines skambučio elementų rinkas (pagal Europos Komisijos rekomendacijas) ir konstatavusi, kad tose rinkose didelę rinkos galią turi TEO LT, AB, bei nustačiusi šiai bendrovei tam tikrus įpareigojimus.
Aukščiau minėti įpareigojimai viešojo fiksuoto telefono ryšio atskiruose rinkos elementuose yra nustatyti Ryšių reguliavimo tarnybos 2006-09-18 įsakymu Nr.1V-988 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkoje“, 2006-06-27 įsakymu Nr.1V-776 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“, 2005-12-29 įsakymu Nr.1V-1166 „Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“, 2006-02-20 įsakymu Nr.1V-217 „Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, turinčio didelę įtaką nacionalinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinkoje“. Šiais Įsakymais didelę įtaką turinčiam ūkio subjektui (konkrečiai - TEO LT, AB) yra nustatyti: 1) kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai; 2) nediskriminavimo įpareigojimai; 3) skaidrumo įpareigojimai; 4) apskaitos atskyrimo įpareigojimai; 5) įpareigojimai užtikrinti, kad nacionalinių skambučių vartotojams kaina nebūtų mažesnė nei kaina, orientuota į sąnaudas apskaičiuotas pagal pilnai paskirstytų sąnaudų metodą (angl. Fully Distributed Costs - FDC) ir t.t. Pažymėtina, kad už šių įsipareigojimų laikymosi priežiūrą yra atsakinga Ryšių reguliavimo tarnyba. Tokiu būdu, TEO LT, AB teikiamų paslaugų alternatyviems operatoriams didmeninių kainų dydžių ir kainų dydžių galutiniams vartotojams pagrįstumą nagrinėja Ryšių reguliavimo tarnyba.
Pastebėtina, kad judriojo ir fiksuoto ryšio rinkos paslaugos nėra tarpusavyje pakeičiamos. Kaip nurodo Ryšių reguliavimo tarnyba savo rinkos tyrimo ataskaitoje („Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje rinkų tyrimo ataskaita“, 2006 m., p.13), nors teoriškai nacionalinių skambučių vartotojams paslaugos gali būti pakeičiamos viešosiomis judriojo telefono ryšio paslaugomis, tačiau Europos Komisija ne kartą1 1V-988 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, rinkoje“ numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad nacionalinių skambučių vartotojams kaina nebūtų mažesnė nei kaina, orientuota į sąnaudas, apskaičiuotas pagal pilnai paskirstytų sąnaudų metodą (angl. Fully Distributed Costs – FDC). Atsižvelgiant į tai, kainų dydžių galutiniams vartotojams, skambinantiems į judriojo ryšio operatorių tinklus, pagrįstumą nagrinėja Ryšių reguliavimo tarnyba. pažymėjo, kad pagrindinis skirtumas tarp šių dviejų paslaugų yra mobilumas – savybė, būdinga tik viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms. Dėl šios priežasties nacionaliniai skambučiai vartotojams negali būti pakaitalu viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms. Atsižvelgiant į tai, Ryšių reguliavimo tarnyba nustato, kad viešosios vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugos, teikiamos fiksuotoje vietoje, ir viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos nėra pakeičiamos paklausos atžvilgiu ir viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos nėra įtraukiamos į atitinkamos rinkos apibrėžimą. Darytina išvada, kad Pareiškėjų nurodomas TEO LT, AB kainų į judriojo ryšio tinklus ir kainų į fiksuotuojo ryšio tinklus palyginimas nėra teisingas, kadangi šios paslaugos priskirtinos atskiroms rinkoms ir šių paslaugų teikimo kaštai, bei kainų dydžiai negali būti lyginami tarpusavyje. Be to, pažymėtina, kad nesvarbu ar yra skambinama į fiksuoto ryšio tinklą, ar į judriojo ryšio tinklą yra taikomas Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.
Taip pat pažymėtina, kad TEO LT, AB savo paslaugų vartotojams, kurie skambina TEO LT, AB tinkle esantiems kitiems TEO AB, LT tinklo abonentams ir savo vartotojams, skambinantiems alternatyvių operatorių tinkluose esantiems abonentams, taiko skirtingus paslaugų tarifus. Tačiau, šiuo atveju, visiems TEO LT, AB nacionalinių skambučių vartotojams sąlygos yra vienodos, t. y. jie nėra diskriminuojami tarpusavyje, todėl teiginys, kad TEO LT, AB vartotojai, mokėdami skirtingus paslaugų tarifus, skambindami į TEO LT, AB tinklą ir į alternatyvių operatorių tinklus, yra diskriminuojami, laikytinas nepagrįstu.
Elektroninių ryšių įstatymo 23 straipsnio 1 punkte yra taip pat nurodyta, kad „Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę nustatyti operatoriui, turinčiam didelę įtaką rinkoje, įpareigojimus, susijusius su sąnaudų padengimu ir kainų kontrole, įskaitant įpareigojimus teikti prieigą tokiomis kainomis, kurios būtų pagrįstos sąnaudomis (atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą), bei įpareigojimus, susijusius su sąnaudų apskaitos sistemomis skirtomis konkrečioms prieigos rūšims teikti, kai rinkos tyrimo metu nustatyta, kad veiksmingos konkurencijos trūkumas (ūkio subjektų, turinčių didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, buvimas) reiškia, kad atitinkamas operatorius galėtų palaikyti pernelyg dideles kainas arba naudoti kainų spaudimų, tuo darydamas žalą galutiniams paslaugų gavėjams“. Elektroninių ryšių įstatymo 23 straipsnio 3 punkte nurodoma, kad „Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę reikalauti pakeisti kainas arba nustatyti aukščiausią kainų ribą.“ Pastebėtina, kad Ryšių reguliavimo tarnyba yra atlikusi nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje rinkos tyrimą. Atlikus šį tyrimą, buvo nustatytas įpareigojimas TEO LT, AB taikyti kainas, kurios būtų pagrįstos sąnaudomis. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, fiksuoto ryšio paslaugų žemiausią ir aukščiausią kainų ribas bei kainų pagrįstumą sąnaudomis pagal savo kompetenciją nustato Ryšių reguliavimo tarnyba.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.
Tačiau remiantis Elektroninių ryšių įstatymu, sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių rinkose, užtikrina Ryšių reguliavimo tarnyba, kuri turi teisę ūkio subjektams, turintiems didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, nustatyti tam tikrus privalomus įpareigojimus. Remdamasi Elektroninių ryšių įstatymu, Ryšių reguliavimo tarnyba aukščiau nurodytais Įsakymais nustatė įpareigojimus TEO LT, AB dėl siūlomų kainų dydžio pagrįstumo viešojo fiksuoto telefono rinkoje nacionalinių skambučių vartotojams (mažmeninėje rinkoje) ar alternatyviems operatoriams (didmeninėje rinkoje).
Taigi darytina išvada, jog Elektroninių ryšių įstatyme įtvirtinta Ryšių reguliavimo tarnybos pareiga užtikrinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių srityse, nustatant didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams tam tikrus įpareigojimus, laikytina specialiąja norma Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio normos atžvilgiu.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, konstatuotina, kad Konkurencijos taryba nėra kompetentinga atlikti tyrimą pagal Pareiškėjų nurodytas aplinkybes.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl TEO LT, AB veiksmų, susijusių su fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimu, atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas


1 Decisions in the cases No.COMP/M.2803 – Telia/Sonera of 10 July 2002, No.COMP/M.2547 – Pirelli/Edizone/Olivetti/Telecom Italia of 20 September 2001 and No.COMP/M.1439 Telia/Telenor of 12 April 2000.

Teismo procesas baigtas