BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „MEDIPRESA“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2009 03 19
  • Nutarimo Nr.: 1S-42
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2009 m. kovo 19 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo atsisakymo pradėti tyrimą dėl UAB „Medipresa“ veiksmų atitiktiesLietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio reikalavimams klausimą.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryba gavo 2008 m. gruodžio 31 d. UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros bei UAB „Impress Teva“ (toliau – Pareiškėjai) pareiškimą, kuriuo prašoma pradėti tyrimą dėl UAB „Medipresa“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams. Konkurencijos taryba 2009 m. vasario 5 d. raštu kreipėsi į Pareiškėjus dėl papildomos informacijos pateikimo.
Pareiškimo duomenimis, UAB „Medipresa“ yra žurnalų leidybos veiklą vykdančių ūkio subjektų UAB „Žurnalų leidybos grupė“, UAB „Veido periodikos leidykla“ ir UAB „Ekspress leidyba“ įsteigtas ūkio subjektas, veikiantis didmeninėje leidinių platinimo rinkoje, galimai užimantis dominuojančią padėtį didmeninėje žurnalų platinimo rinkoje ir piktnaudžiaujantis šia padėtimi atliekant veiksmus, draudžiamus pagal Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį.
Pareiškėjai nurodo, jog UAB „Medipresa“ įvairių leidėjų leidžiamų žurnalų platinimui taiko nuolaidas ir kitas paslaugų teikimo sąlygas, neatsižvelgdama į pardavimų apimtis ir kitus veiksnius, kurie galėtų ekonomiškai pagrįsti kainodarą. UAB „Medipresa“ akcininkų leidinių platinimui taiko įvairias nuolaidas, kurių netaiko kitų žurnalų leidėjams.
Pareiškėjų duomenimis, UAB „Medipresa“ taip pat prašo leidėjų pateikti informaciją apie kitų platintojų jiems taikomas paslaugų sąlygas, teikia platinimo pasiūlymus leidėjams, siūlydami paslaugos teikimą vykdyti palankesnėmis sąlygomis, ir tuo būdu daro poveikį konkurentams.
Pareiškėjai nurodo, kad UAB „Medipresa“ naudojasi turimomis išimtinėmis teisėmis platinti steigėjų grupės leidžiamus žurnalus - derantis su UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra dėl mažmeninio platinimo, reikalauja išskirtinių tiekimo sąlygų. Kitiems didmeninio platinimo rinkoje veikiantiems subjektams UAB „Medipresa“ teikia platinti leidinius reikalaudama platinti tik nurodytose mažmeninio platinimo vietose.
Pateiktame pareiškime pabrėžiama, kad UAB „Medipresa“ kontrolės struktūra ir egzistuojanti vertikali integracija neleidžia rinkos dalyviams veiksmingai konkuruoti dėl UAB „Medipresa“ akcininkų leidžiamų žurnalų platinimo. UAB „Medipresa“ yra vienintelis ir išimtinis steigėjų leidžiamų žurnalų platintojas. Tai sąlygoja, kad platintojai susiduria su skirtingomis konkurencinėmis sąlygomis, nes UAB „Medipresa“ platinami žurnalai sudaro esminę Lietuvoje leidžiamų žurnalų pardavimo dalį.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus, įskaitant ir tiesioginį ar netiesioginį nesąžiningų kainų arba kitų pirkimo ar pardavimo sąlygų primetimą bei draudimą panašaus pobūdžio sutartyse taikyti nevienodas (diskriminacines) sąlygas atskiriems ūkio subjektams, taip sudarant jiems skirtingas konkurencijos sąlygas.
Siekiant įvertinti, ar pareiškime išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą pradėti tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimo, visų pirma reikėtų atsižvelgti į tai, ar yra pakankamai duomenų, kad skundžiamas ūkio subjektas gali užimti dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje. Pareiškėjai UAB „Medipresa“ dominavimą didmeninėje žurnalų platinimo rinkoje grindžia įmonės galimybe daryti vienpusę lemiamą įtaką veikiant nepriklausomai nuo konkurentų, tiekėjų ir vartotojų.
Vertinant galimą UAB „Medipresa“ dominavimą žurnalų platinimo rinkoje, būtina atsižvelgi į keletą Konkurencijos tarybos nutarimų, susijusių su spaudinių platinimo rinkos vertinimu. 2007 m. gruodžio 29 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-190 buvo patvirtinti įpareigojimai, taikomi UAB „Impress Teva“ ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūrai. Šie įpareigojimai nustatyti atsižvelgus į tai, kad UAB „Impress Teva“ užima dominuojančią padėtį didmeninėje spaudinių platinimo rinkoje Lietuvos Respublikoje, o UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra valdo svarbų mažmeninio platinimo kanalą, t.y. spaudos kioskus. 2008 m. gegužės 28 d. buvo priimtas Konkurencijos tarybos nutarimas Nr. 1S-65, kuriame taip pat buvo konstatuotas UAB „Impress Teva“ dominavimas didmeninėje spaudinių platinimo rinkoje, nustatytas įvertinus ir rinkoje veikiančius įmonės konkurentus, t. y. ir vieną iš pagrindinių konkurentų didmeninėje spaudinių platinimo rinkoje UAB „Medipresa“. 2009 m. vasario 5 d. raštu buvo kreiptasi į Pareiškėjus, prašant nurodyti teisinius ar rinkos struktūros pasikeitimus, leisiančius UAB „Medipresa“ įvardinti kaip ūkio subjektą, veikiantį kitoje rinkoje, nei apibrėžta aukščiau minėtame Konkurencijos tarybos nutarime.
Pateiktame atsakyme Pareiškėjai pažymėjo, kad situacija rinkoje pakito Konkurencijos tarybai2007 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1S-190 nustačius įpareigojimus UAB „Impress Teva“ taikyti kaštais paremtą kainodarą - UAB „Impress Teva“ vykdomą veiklą grindžiant ekonominiais skaičiavimais, UAB „Medipresa“ pareiškime nurodyti veiksmai riboja konkurencijos sąlygas.
Pažymėtina, kad prieš Konkurencijos tarybai nustatant įpareigojimus, susijusius su Pareiškėjų koncentracija ir veikla didmeninėje spaudinių platinimo rinkoje, dėl jų taip pat buvo išreikšti Pareiškėjų pasiūlymai, kurie iš esmės sutapo su Konkurencijos tarybos nuomone. Taigi, atitinkamą koncentraciją vykdę subjektai sutiko su nustatytomis konkurencijos problemomis, pripažino UAB „Impress Teva“ užimamą dominuojančią padėtį didmeninėje spaudinių platinimo rinkoje Lietuvos Respublikoje.
Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjai nenurodė jokių esminių aplinkybių, dėl kurių būtų pasikeitusios ar atsiradusios naujos didmeninėje spaudinių platinimo rinkoje teikiamų paslaugų savybės ar įvykę kiti reikšmingi pokyčiai šioje rinkoje, nėra jokio pagrindo manyti, kad ankstesniuose minėtuose Konkurencijos tarybos nutarimuose pateiktas rinkos apibrėžimas turėtų būti keičiamas, skaidant atitinkamą didmeninio spaudinių platinimo rinką į dvi atskiras dienraščių ir žurnalų didmeninio platinimo rinkas. Tokiu atveju taip pat nėra pagrindo ir įtarti galimo UAB „Medipresa“ dominavimo.
Pažymėtina, kad Konkurencijos įstatymo 9 straipsnyje nurodyti veiksmai draudžiami ūkio subjektui, užimančiam dominuojančią padėtį rinkoje, todėl nesant duomenų, leidžiančių įtarti galimą UAB „Medipresa“ dominavimą, nėra pagrindo pradėti tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi. Be to, Pareiškėjų teiginiai, kad UAB „Medipresa“ taiko diskriminacinę kainodarą ar vykdo piktnaudžiavimo veiksmus, panašaus pobūdžio sutartyse taikant nevienodas (diskriminacines) sąlygas nėra pagrįsti faktiniais įrodymais.
Pareiškėjų nurodyti UAB „Medipresa“ teikiami platinimo pasiūlymai kitiems leidėjams vertintini kaip konkurencijos sąlygomis veikiančios įmonės veiksmai, jeigu ir turintys poveikį konkurentams, tačiau nesudarantys pagrindo įtarti galimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimo.
Pareiškėjų argumentai dėl UAB „Medipresa“ steigėjų grupės leidžiamų žurnalų platinimo (nurodant, kad UAB „Medipresa“ turi išimtines konkrečių žurnalų platinimo teisės) yra sietini su leidybos, o ne platinimo rinka, kadangi Pareiškėjai akcentuoja būtent šių leidinių, o ne tam tikrų didmeninio platinimo paslaugų svarbą kitiems platintojams, veikiantiems tiek didmeninio, tiek ir mažmeninio leidinių platinimo lygmenyse. Pareiškėjai nurodo, kad UAB „Medipresa” steigėjų leidžiami žurnalai suteikia UAB „Medipresa” absoliutų pranašumą prieš kitus platintojus dėl esminio ištekliaus. Remiantis Europos Komisijos praktika, esminiai ištekliai yra suprantami kaip ištekliai arba infrastruktūra, be kurios ūkio subjektai neturi galimybės teikti paslaugų savo klientams1. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo manyti, kad neturėdami galimybės platinti pareiškime nurodytų žurnalų, didmeniniame ar mažmeniniame spaudinių platinimo lygmenyse veikiantys platintojai (UAB „Impress Teva“ ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra) apskritai negalėtų veikti rinkoje, kadangi, kaip nurodo patys Pareiškėjai, Lietuvoje yra leidžiama daugybė kitų žurnalų. Taigi, nėra pagrindo teigti, kad, UAB „Medipresa“ steigėjams atsisakius teikti savo leidžiamus žurnalus konkretiems platintojams, galėtų būti ribojama konkurencija, tuo darant žalą vartotojams.
Remiantis pateikta informacija, nėra pagrindo įtarti, kad UAB „Medipresa“ veiksmai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 9 straipsniu, 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 25 straipsnio 4 dalies 5 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Medipresa“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikoskonkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams.
 
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas

11993 m. gruodžio 21 d. Europos Komisijos sprendimas byloje Nr. 94/119/EC (Port of Rodby), OL, 1994 L 055, p. 52.

Teismo procesas baigtas