Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „EUROCOM“ VEIKSMŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2004 12 16
  • Nutarimo Nr.: 2S-18
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Rimanto Stanikūno, Konkurencijos tarybos narių: Vytauto Kavaliausko, Danguolės Klimašauskienės, Jono Rasimavičiaus ir Gendriko Stuko;
sekretoriaujant Zitai Balsienei;
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos valstybės tarnautojams: Elonui Šatui, Vytautui Gliebui, Jurgitai Brėskytei ir Jūratei Šovienei;
proceso šalims: UAB „Omnitel“ (pareiškėjas) atstovei Loretai Andziulytei; UAB „Eurocom“ atstovei advokato padėjėjai Natalijai Semionovai
viešame bylų nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo bylą dėl UAB „Eurocom“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2004 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr.1S-74 UAB „Omnitel“ pareiškimo pagrindu.
Tyrimas atliktas dėl reklamos, kurioje pateikiami teiginiai: „Omnitel jus klaidina! Remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, apskaičiavus operatorių teikiamas mobiliojo ryšio kainas, Eurocom kaina- geriausia!“ Reklamoje grafiniu būdu pavaizduoti skirtingo aukščio stulpai, įvardinti kaip Eurocom, Omnitel, Bitė ir Tele2, bei nurodomi atitinkami dydžiai: Eurocom - 0,36 Lt, Omnitel- 0,51 Lt, Bitė- 0,56 Lt, Tele2- 0,65 Lt.
Tyrimo metu nustatyta, kad nagrinėjama reklama buvo skelbiama dienraščiuose: „Lietuvos rytas“ - 2004 m. balandžio 24, 26, 28 ir 30 dienomis; „Verslo žinios“ - 2004 m. balandžio 26, 28 ir 30 dienomis; „Respublika“ - 2004 m. balandžio 24, 27 ir 30 dienomis; „Kauno diena“ - 2004 m. balandžio 24 ir 29 dienomis; „Klaipėda“ - 2004 m. balandžio 27 ir 30 dienomis.
Nagrinėjamos reklamos 15 sekundžių trukmės vaizdo klipas buvo skleidžiamas televizijos kanalais: LRT - 2004-04-27 1 kartą, 2004-04-28 3 kartus, 2004-04-29 4 kartus ir 2004-04-30 4 kartus; TV3 - 2004-04-27 2 kartus, 2004-04-28 1 kartą; LNK - 2004-04-27 1 kartą, 2004-04-28 1 kartą, 2004-04-29 2 kartus, 2004-04-30 1 kartą; TV4 - 2004-04-27 1 kartą, 2004-04-28 1 kartą, 2004-04-29 1 kartą ir 2004-04-30 1 kartą.
Nagrinėjama reklama taip pat buvo skelbiama interneto svetainėje www.eurocom.lt nuo 2004-04-24 iki 2004-05-19.
Nustatyta, kad nagrinėjamos reklamos davėja - UAB „Eurocom“.
Tyrimo metu UAB „Eurocom“ buvo paprašyta pagrįsti nagrinėjamos reklamos teiginių teisingumą bei nurodyti, kaip buvo apskaičiuotos reklamoje pateiktos mobiliojo ryšio kainos. Savo paaiškinimuose (2004-05-27) bendrovė nurodė, kad reklamoje pateiktos kainos buvo apskaičiuotos remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaitos apie telekomunikacijos sektorių už 2003 m. II pusmetį duomenimis, t.y. kiekvieno judriojo ryšio paslaugų teikėjo vidutines pajamas, gautas iš vieno abonemento per mėnesį teikiant viešojo judriojo telefono ryšio paslaugas (ataskaitos 27 diagrama), padalijus iš pokalbių, inicijuotų atitinkamo judriojo telefono ryšio tinkle, trukmės, tenkančios vienam abonentui per mėnesį (ataskaitos 26 diagrama). UAB „Eurocom“ teigimu, ataskaitos 4 skirsnio 1 pastraipoje nurodoma, kad viešojo judriojo telefono ryšio paslaugas 2003 m. II pusmetį teikė 6 teikėjai: UAB „Omnitel“, UAB „Bitė GSM“, UAB „Tele2“, taip pat 3 nauji teikėjai: UAB „Eurocom“, UAB „Laracijos telekomunikacijos“ ir UAB „Teledema“. Todėl į ataskaitos 26 ir 27 diagramų skiltis „kiti teikėjai“, bendrovės nuomone, įeina 3 naujos judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo įmonės. Naudodamasi ataskaitos 4 skirsnio 2 pastraipoje pateiktais duomenimis, jog naujų operatorių bendras abonentų skaičius metų pabaigoje buvo 17,9 tūkst., o UAB „Eurocom“ turimų judriojo telefono ryšio abonentų skaičius sudaro 90,7 % visų naujų operatorių bendro abonentų skaičiaus, bendrovė apskaičiavo savo mobiliojo ryšio kainą.
Ataskaitą paskelbusi Ryšių reguliavimo tarnyba 2004-05-12 raštu Nr. (25.1)-1B-1572 Konkurencijos tarybai nurodė, kad ji „nepaskelbė tokios informacijos, pagal kurią būtų galima teisingai apskaičiuoti vidutinę judriojo ryšio paslaugų teikėjų teikiamo judriojo ryšio paslaugų kainą“. Be to, nurodė, kad rodiklis - „operatorių teikiama mobiliojo ryšio kaina“ yra nenaudotinas, nes neaišku, kaip toks rodiklis apskaičiuojamas.
Tyrimo išvadose nagrinėjami UAB „Eurocom“ veiksmai įvertinti kaip neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimas, t.y. UAB „Eurocom“ reklamoje neobjektyviai lygino savo ir kitų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų mobiliojo ryšio kainas, klaidino vartotojus, diskreditavo ir menkino UAB „Omnitel“ vardą ir tuo pažeidė Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 1, 3 ir 5 p. reikalavimus.
Posėdžio metu UAB „Eurocom“ atstovė sutiko su tyrimo išvadomis, kad UAB „Eurocom“ skelbta reklama yra klaidinanti. Atstovė teigė, kad UAB „Eurocom“ reklamos nebūtų buvę, jeigu nebūtų UAB „Omnitel“ klaidinančios reklamos. Atstovė prašė nepripažinti, kad UAB „Eurocom“ skelbta reklama kokiu nors būdu pažeidė UAB „Omnitel“ reputaciją. Atstovė rėmėsi tuo, kad Konkurencijos taryba UAB „Omnitel“ skelbtą reklamą pripažino klaidinančia, todėl UAB „Eurocom“ visiškai pagrįstai teigė, kad UAB „Omnitel“ skleista reklama buvo klaidinanti ir tokiu būdu niekaip nepažeidė UAB „Omnitel“ nei reputacijos, nei įvaizdžio, nes sakė tiesą.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Tyrimo metu nustatyta, kad nagrinėjamos reklamos davėja yra UAB „Eurocom“, kuri tai patvirtino 2004-05-27 raštu.
Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama apibrėžiama kaip bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine - ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis.
Nagrinėjamoje reklamoje grafiniu būdu vaizduojamos Eurocom, Omnitel, Bitė, Tele2 mobiliojo ryšio kainos, kur Eurocom kaina nurodyta mažiausia, be to, žodžiais Eurocom kaina įvardyta kaip geriausia. Tokiu būdu, reklamuojama UAB „Eurocom“ paslaugų patraukli savybė- kaina, tuo skatinant vartotojus naudotis jos paslaugomis. Laikytina, kad reklamoje yra tiesiogiai nurodomi UAB „Eurocom“ konkurentai: UAB „Omnitel“, UAB „Bitė GSM“ ir UAB „Tele2“, kurie taip pat teikia viešojo judriojo telefono ryšio paslaugas, todėl reklama pripažįstama lyginamąja (Reklamos įstatymo 2 str. 5 d.).
Reklamos įstatymo 6 str. numato sąrašą reikalavimų, kuriuos turi tenkinti lyginamoji reklama. Minėto straipsnio 1 d. 1 p. numato, jog lyginamoji reklama neturi būti klaidinanti pagal Reklamos įstatymo 2 str. 4 d. ir 5 str.
Klaidinanti reklama- tai tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybei konkuruoti (2 str. 4 d.). Vertinant, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama į jos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijus (5 str. 2 d.). Reklamoje pateikti teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu (5 str. 2 d. 1 p.).
Nagrinėjamoje reklamoje pateikiamas ir lyginamas išvestinis dydis - mobiliojo ryšio kaina, kuris apskaičiuotas kiekvieno iš paslaugų teikėjų vidutines pajamas, gautas iš vieno abonento per mėnesį teikiant viešojo judriojo telefono ryšio paslaugas, padalinus iš pokalbių, inicijuotų atitinkamo judriojo telefono ryšio tinkle, trukmės, tenkančios vienam abonentui per mėnesį.
Vartotojas, tapęs mobiliojo ryšio abonentu, naudojasi šiomis paslaugomis: pokalbiais, trumpųjų žinučių (SMS), vaizdo žinučių (MMS) siuntimu, balso paštu, interneto telefonu paslauga (WAP) bei įvairiomis papildomomis mokamomis paslaugomis. Be to, mobiliojo ryšio mokėjimo planai paprastai numato minimalų mėnesio mokestį, taikomos įvairios nuolaidos. Į vartotojo apmokamą sąskaitą įtraukiami mokesčiai už visas šias paslaugas. Taigi, ataskaitos 27 diagramoje pateikti duomenys (judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjo vidutinės pajamos iš vieno abonento per mėnesį) apima daugelio įvairių skirtingų paslaugų kainas. Tačiau UAB „Eurocom“, apskaičiuodama mobiliojo ryšio kainą, vidutines mėnesines sąskaitas dalino tik iš vienos paslaugos- telefoninių pokalbių. Todėl mobiliojo ryšio paslaugos kainos apskaičiavimas yra neteisingas. Tai patvirtino ir Ryšių reguliavimo tarnyba 2004-05-12 raštu Nr. (25.1)-1B-1572, adresuotu Konkurencijos tarybai.
Vartotojas, tapęs mobiliojo ryšio abonentu, gali naudotis įvairiomis mobiliojo ryšio paslaugomis, už kurias atsiskaito pagal vieną bendrą sąskaitą (t.y. nėra atskirai mokama už pokalbius, žinutes ir pan.), todėl tikėtina, kad mobiliojo ryšio kainą vartotojas sieja su visomis mobiliojo ryšio abonento gaunamomis paslaugomis. Aukščiau nurodytu būdu apskaičiuota mobiliojo ryšio kaina gali suklaidinti vidutinį vartotoją, ji neatspindi vartotojų mokamos sumos už paslaugas.
UAB „Eurocom“ pateikti argumentai ir išvestinio dydžio apskaičiavimai neįrodo reklamoje pateiktų teiginių teisingumo. Atsižvelgus į išdėstytą, konstatuotina, kad reklamoje pateiktos mobiliojo ryšio kainos- grafiniu būdu pavaizduotos mobiliojo ryšio kainos: Eurocom - 0,36 Lt, Omnitel- 0,51 Lt, Bitė- 0,56 Lt, Tele2- 0,65 Lt ir teiginiai: „Remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, apskaičiavus operatorių teikiamas mobiliojo ryšio kainas, Eurocom kaina- geriausia!“ yra neteisingi.
Vertinant, ar šie neteisingi teiginiai gali paveikti vartotojų ekonominį elgesį, atsižvelgiama į tai, jog kaina yra vienas svarbiausių kriterijų vartotojui renkantis prekes ar paslaugas. Nagrinėjamu atveju svarbia aplinkybe laikytina tai, kad judriojo telefono ryšio paslaugų rinkoje yra labai didelis paslaugų kiekis, jų kainų diferencijavimo laipsnis taip pat yra labai aukštas, kainos priklauso nuo daugelio aplinkybių, tokių kaip: tinklas, kuriame kalbama; paros laikas, kada kalbama (skirstoma į piko ir ne piko laiką); taikomos įvairios nuolaidos ir pan. Paprastam reklamos vartotojui sudėtinga palyginti ir įvertinti, kurio mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo kainos yra geriausios, todėl sudėtinga įvertinti ir šios reklamos teisingumą.
Be to, reklamoje pateikta informacija yra grindžiama kompetentingos valstybės institucijos, atsakingos už judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų priežiūrą - Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis. Ši nuoroda sustiprina paprasto, neturinčio specialių žinių, reklamos vartotojo pasitikėjimą reklamoje skelbiamos informacijos teisingumu.
Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad nagrinėjamoje reklamoje pateikti neteisingi teiginiai galėjo paveikti reklamos vartotojų sprendimus, susijusius su mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo pasirinkimu, todėl reklama pripažintina pažeidžiančia Reklamos įstatymo 6 str. 1d. 1 p.
Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 3 p. numatyta, jog lyginamoji reklama leidžiama, jei reklamoje yra objektyviai lyginamos viena ar daugiau šių prekių ir paslaugų reikšmingų, svarbių, galimų patikrinti ir būdingų savybių, taip pat gali būti lyginama ir kaina.
Nagrinėjamoje reklamoje lyginamos judriojo telefono ryšio paslaugas teikiančių bendrovių UAB „Eurocom“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ ir UAB „Bitė GSM“ mobiliojo ryšio kainos. Mobilusis ryšys nėra konkreti paslauga su iš anksto žinoma kaina - tai išvestinis dydis, todėl svarbu nustatyti, kaip jis buvo apskaičiuotas.
Kaip nustatyta aukščiau, reklamoje nurodyti mobiliojo ryšio kainų dydžiai yra neteisingi, t.y. dydžiai: Eurocom - 0,36 Lt, Omnitel - 0,51 Lt; Bitė - 0,56 Lt; Tele2 - 0,65 Lt nėra šių bendrovių mobiliojo ryšio kaina. Mobiliojo ryšio kaina buvo apskaičiuota pajamas, gaunamas už visas paslaugas, padalijus tik iš vienos paslaugos - abonento inicijuotų pokalbių trukmės. Nurodytu būdu apskaičiuoti išvestiniai dydžiai neatspindi realios paslaugų kainos. Laikytina, kad neteisingai apskaičiavus konkuruojančių ūkio subjektų teikiamų paslaugų kainas, neįmanoma šių kainų objektyviai palyginti.
Atsižvelgus į šias aplinkybes konstatuotina, kad reklamos teiginiai „Remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, apskaičiavus operatorių teikiamas mobiliojo ryšio kainas, Eurocom kaina - geriausia!“ bei reklamoje grafiniu būdu lyginamos mobiliojo ryšio kainos, nurodomos kaip: Eurocom - 0,36 Lt, Omnitel- 0,51 Lt, Bitė- 0,56 Lt, Tele2- 0,65 Lt yra neobjektyvūs, todėl nagrinėjama reklama neatitinka Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 3 p. lyginamajai reklamai keliamų reikalavimų.
Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 5 p. reikalauja lyginamojoje reklamoje nediskredituoti ir nemenkinti konkurento prekių ar paslaugų ženklų, firmos vardo, kitų skiriamųjų žymenų, jo prekių, paslaugų, veiklos, finansinės ar kitokios padėties.
UAB „Eurocom“ teigimu, nagrinėjama reklama buvo atsakas į UAB „Omnitel“ skleistą reklamą. Nuo 2004 m. balandžio 20 d. iki 2004 m. gegužės 8 d. dienraščiuose, įvairiais televizijos kanalais, prekybos centre „Akropolis“ buvo skelbiama UAB „Omnitel“ reklama, kurioje pateikiami teiginiai: „Faktas juodu ant balto Omnitel kaina- geriausia! Operatorių teikiama mobiliojo ryšio kaina apskaičiuota remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis.“ Reklamoje taip pat grafiniu būdu pavaizduoti skirtingo aukščio stulpai, įvardinti kaip Omnitel, Bitė ir Tele2, bei nurodomi atitinkami dydžiai: Omnitel- 0,51 Lt, Bitė- 0,56 Lt, Tele2- 0,65 Lt.
Palyginus nagrinėjamą UAB „Eurocom“ reklamą su UAB „Omnitel“ skelbta reklama matyti, kad nagrinėjamos reklamos teiginiu „Omnitel jus klaidina“ reklamos davėjas siekė parodyti, kad UAB „Omnitel“ reklamos teiginys „Omnitel kaina - geriausia“ yra neteisingas. Reklamoje UAB „Omnitel“ pavaizduojama neigiamai kaip klaidinanti vartotoją.
Reklamos įstatymo 3 str. 1 d. 1 p. numatyta, kad reklama turi būti teisinga. Minėto įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. nurodoma, kad reklamoje pateikti teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu.
UAB „Eurocom“ reklamos teiginio „Omnitel jus klaidina“ teisingumui pagrįsti nurodė mobiliojo ryšio kainos apskaičiavimą, pagal kurį, anot reklamos davėjo, ne UAB „Omnitel“, o UAB „Eurocom“ kaina yra geriausia. Aukščiau buvo konstatuota, kad UAB „Eurocom“ mobiliojo ryšio kaina apskaičiuota neteisingai, todėl laikytina, kad reklamos skleidimo metu bendrovė neturėjo nagrinėjamo reklamos teiginio teisingumą pagrindžiančių duomenų.
Atsižvelgus į išdėstytą, konstatuotina, kad UAB „Eurocom“, naudodama teiginį „Omnitel jus klaidina“, pažeidė Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 5 p.
Už Reklamos įstatymo pažeidimą skirdama baudą Konkurencijos taryba atsižvelgia į pažeidimo trukmę - pažeidimas tęsėsi nuo 2004-04-24 iki 2004-05-19, į pažeidimo padarymo mastą - reklama buvo skleista 5 dienraščiuose (viso 14 kartų), transliuota 4 nacionaliniais televizijos kanalais (viso - 24 kartus). Taip pat atsižvelgiama į tai, kad reklamos davėjas pripažino padaręs Reklamos įstatymo pažeidimą bei savo noru nutraukė neleidžiamos lyginamosios reklamos skleidimą.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 1, 3 ir 5 p., 19 str. 2 d. 1, 5 ir 6 p., 22 str. 1 ir 10 d.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti UAB „Eurocom“ skelbtą reklamą - grafine išraiška pateiktą informaciją: Eurocom - 0,36 Lt; Omnitel - 0,51 Lt; Bitė - 0,56 Lt; Tele2 - 0,65 Lt ir teiginius: „Omnitel jus klaidina! Remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, apskaičiavus operatorių teikiamas mobiliojo ryšio kainas, Eurocom kaina - geriausia!“ neleidžiama lyginamąja reklama.
2. Įpareigoti UAB „Eurocom“ per 14 d. nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žinių” priede „Informaciniai pranešimai” paneigti neleidžiamą lyginamąją reklamą dienraščiuose „Respublika“, „Lietuvos rytas“, „Kauno diena“ ir „Klaipėda“ atspausdinant ne mažesnį kaip ¼ A4 formato lapo paneigimą.
4. Už neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą skirti UAB „Eurocom“ 16 tūkstančių litų baudą.
5. Įpareigoti UAB „Eurocom” informuoti Konkurencijos tarybą apie nutarimo įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas

Teismo procesas baigtas