Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „EUROINVESTICIJOS“ VEIKSMŲ ATITIKTIES REKLAMOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2005 03 10
  • Nutarimo Nr.: 2S-5
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos narių: Vytauto Kavaliausko, Jono Rasimavičiaus, Danguolės Klimašauskienės, Gendriko Stuko (posėdžio pirmininkas);
sekretoriaujant Zitai Balsienei;
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijai: Elonui Šatui, Vytautui Gliebui, Elenai Navickaitei, Jūratei Šovienei;
dalyvaujant UAB “Topo centras” atstovui Ramūnui Kardeliui;
dalyvaujant UAB “Euroinvesticijos” atstovui Audriui Ramuckiui;
2005 m. kovo 10 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB “Euroinvesticijos” skelbtos reklamos atitikties Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr.1S - 147 „Dėl UAB „Euroinvesticijos“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus tyrimo pradėjimo“ UAB „Topo centras“ iniciatyva.
Tyrimo metu nustatyta, jog UAB „Euroinvesticijos“ 100 000 egz. tiražu išplatino reklaminį leidinį „Eurokompiuteriai“ (2004 m. rugsėjis-spalis), kurio pirmajame puslapyje grafinės išraiškos būdu lygintos tam tikros komplektacijos kompiuterių kainos prekybos tinkluose „Topo centras“, „Sonex“, „BMS“ bei „Eurokompiuteriai“, kurios atitinkamai pateiktos kaip 2199 Lt, 2026 Lt, 1968 Lt, 1759 Lt. Šalia minėto palyginimo nurodyta: „Dauguma IT produktų prekybos bendrovių generuoja neįprastai didelius pelnus pardavinėdamos kompiuterinę techniką gyventojams. Iš mažmeninių vartotojų sukrauto pelno statomi blizgantys (net vakariečiams nematyti) prekybos centrai, užsakomos tendencingos, brangiai kainuojančios, pirkėjus klaidinančios reklaminės akcijos. Tačiau UAB „Euroinvesticijos“ (kompiuterių tinklo „EUROKOMPIUTERIAI“ bendrovė-savininkė) <...> nutarė ženkliai mažesne pelno marža pardavinėti kompiuterinę techniką gyventojams <...>“.
Nustatyta, kad šis leidinys buvo platinamas kartu su dienraščiu „Lietuvos rytas“ bei UAB „Euroinvesticijos“ prekybos salonuose nuo 2004 m. rugsėjo 11 d. iki rugsėjo pabaigos.
Nustatyta, jog šios reklamos davėja yra UAB „Euroinvesticijos“ ir ši reklama laikytina lyginamąja reklama.
Be to, nustatyta, jog UAB “Euroinvesticijos” iš dalies paneigė šią reklamą dar iki tyrimo pradėjimo - 2004 m. rugsėjo 24 d. dienraščio “Lietuvos rytas” Nr. 222 buvo išspausdintas paneigimas, kuriame nurodoma, kad UAB “Euroinvesticijos” neigia informaciją, paskelbtą informaciniame reklaminiame leidinyje “Eurokompiuteriai” (rugsėjis, spalis) apie bendroves “Topo centras”, “Sonex”, “BMS”. UAB “Euroinvesticijos” atsiprašo minėtų bendrovių savininkų, darbuotojų bei pirkėjų. Kitame savo leidinyje “Eurokompiuteriai” (spalis-lapkritis) bendrovė taip pat atsiprašė UAB “Topo centras”, UAB “Sonex”, UAB “BMS” savininkų, darbuotojų bei pirkėjų.
Bylų nagrinėjimo posėdyje UAB “Topo centras” atstovas R.Kardelis sutiko su Konkurencijos tarybos pranešime pateiktomis išvadomis ir palaikė savo pareiškimą. Pareiškė, jog įstatymas buvo pažeistas, todėl turi būti taikoma atsakomybė. Teigė, kad pardavimų skaičiui reklama didelės įtakos nepadarė - buvo parduota 5 kompiuteriais mažiau.
UAB “Euroinvesticijos” atstovas A.Ramuckis 2005-02-10 rašte ir bylų nagrinėjimo posėdyje pripažino, kad reklama buvo nekorektiška kitų verslo subjektų atžvilgiu bei neatitiko verslo etikos ir ,galbūt, prieštaravo Reklamos įstatymui. Teigė, kad iš karto stengėsi paneigti ir pašalinti visus reklamos trūkumus, kad skrajutės buvo platinamos tik Vilniaus ir Klaipėdos apskrityse.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.
Tyrimo metu surinkta informacija leidžia teigti, kad UAB “Euroinvesticijos” prekybos kompiuterine technika veikla laikytina komercine-ūkine veikla, o reklaminiame leidinyje skleista reklama yra susijusi su UAB “Euroinvesticijos” vykdoma veikla ir skatina vartotojus naudotis pastarosios teikiamomis paslaugomis. Atsižvelgus į tai darytina išvada, kad reklaminiame leidinyje skleista reklama yra reklama pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d.
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis numato, kad lyginamąja reklama laikoma reklama, kurioje tiesiogiai ar netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos. UAB “Euroinvesticijos” reklaminiame leidinyje išspausdinta reklama, kurioje grafinės išraiškos būdu lyginamos kompiuterio (procesorius Pentium INTEL 2.6, kietasis diskas 120 GB, FDD 3,5” vaizdo plokštė GF FX 5200 128 MB DDR, optinis įrenginys CD-RW 52×32×52×16+DVD) kainos kompiuterių prekybos tinkluose „Topo centras“, „Sonex“, „BMS“ bei „Eurokompiuteriai“, laikytina lyginamąja, nes joje lyginama reklamos davėjos UAB „Euroinvesticijos“, prekiaujančios kompiuterine technika, parduodama prekė su UAB „Topo centras“, UAB „Sonex kompiuteriai“, UAB „BMS“ parduodamomis prekėmis. UAB “Euroinvesticijos”, UAB “Topo centras”, UAB “Sonex”, UAB “BMS” laikytinos konkuruojančiomis bendrovėmis, kadangi šios bendrovės prekiauja kompiuterine technika ir konkuruoja dėl kompiuterinės technikos pirkėjų.
Kadangi nagrinėjama UAB “Euroinvesticijos” skelbta reklama laikytina lyginamąja reklama, turėtų būti nustatyta, ar ji atitinka lyginamajai reklamai keliamus reikalavimus.
Vadovaujantis Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu, lyginamoji reklama leidžiama, jeigu ji nėra klaidinanti pagal šio įstatymo 2 straipsnio 4 dalį ir 5 straipsnį. Klaidinančios reklamos sąvoka pateikta Reklamos įstatymo 2 str. 4 d., pagal kurią klaidinanti reklama suprantama kaip reklama, kuri bet kokiu būdu klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta ar kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti, pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje esantį klaidinančios reklamos apibrėžimą Konkurencijos tarybai, remiantis protingumo kriterijumi, pakanka nustatyti asmens suklaidinimo galimybę, o ne konkretų suklaidinimo faktą. Be to, Konkurencijos taryba vadovaujasi Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. numatytais kriterijais - nustatant klaidinantį reklamos pobūdį, pakanka nustatyti, kad ji yra klaidinanti nors pagal vieną numatytą kriterijų, šiuo atveju - teisingumo kriterijų. Remiantis teisingumo kriterijumi, reklamoje pateiktus reklaminius teiginius galima pripažinti neteisingais, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu. UAB „Euroinvesticijos“ tyrimo metu pateikti UAB „Topo centras“, UAB „Sonex kompiuteriai“ bei UAB „BMS“ komerciniai pasiūlymai, kuriais remiantis, UAB „Euroinvesticijos“ teigimu, buvo nustatytos reklamoje nurodomos kompiuterių kainos nevertintini kaip tinkami įrodymai, kadangi nėra pasirašyti, patvirtinti bendrovių antspaudais, nėra kitų duomenų, kurie leistų nustatyti, jog pasiūlymus pateikė būtent ta konkreti bendrovė. Atkreiptinas dėmesys, kad vėlesnėje reklamoje - leidinyje „Eurokompiuteriai“ (2004 m. spalio-lapkričio mėn.) UAB „Euroinvesticijos“ pripažino, kad nagrinėta informacija buvo neteisinga.
Vertinant, ar aukščiau nurodyti neteisingi teiginiai gali paveikti reklamos vartotojų ekonominį elgesį, pažymėtina, kad kaina yra vienas svarbiausių kriterijų vartotojams renkantis prekes ar paslaugas. Kaip nurodoma Reklamos įstatymo 5 str. 3 d., kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, ypač reikia atsižvelgti į joje esančią informaciją apie prekių (paslaugų) įsigijimo ir vartojimo (naudojimo) sąlygas - kainą ar jos apskaičiavimo būdą. Atsižvelgiant į tai, teigtina, kad minėti neteisingi teiginiai dėl savo klaidinančio pobūdžio galėjo paveikti reklamos vartotojų sprendimus, susijusius su kompiuterinės technikos įsigijimu ir dėl šių priežasčių galėjo pakenkti UAB „Topo centras“, UAB „Sonex kompiuteriai“, UAB „BMS“ galimybėms konkuruoti parduodant kompiuterinę techniką.
Pagal Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 3 p. lyginamoji reklama leidžiama, jei joje objektyviai lyginamos viena ar daugiau prekių ir paslaugų reikšmingų, svarbių, galimų patikrinti ir būdingų savybių. Be to, nurodoma, jog lyginamojoje reklamoje gali būti lyginama ir kaina. Nagrinėjamoje reklamoje UAB „Euroinvesticijos“, grafinės išraiškos būdu lygindama aukščiau nurodytos komplektacijos kompiuterio kainas kompiuterių prekybos tinkluose „Topo centras“, „Sonex“, „BMS“ bei „Eurokompiuteriai“, pateikė neteisingas kompiuterio kainas, todėl laikytina, kad reklamos davėjas, nurodydamas neteisingas kompiuterio kainas konkurentų prekybos tinkluose, kurios yra gerokai didesnės nei UAB „Euroinvesticijos“ priklausančiame kompiuterių tinkle „Eurokompiuteriai“, neobjektyviai (šališkai), sau naudingu būdu nagrinėjamoje reklamoje lygino minėtas kompiuterio kainas.
Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad lyginamoji reklama leidžiama, jeigu ji nediskredituoja ir nemenkina konkurento prekių ar paslaugų ženklų, firmos vardo, kitų skiriamųjų žymenų, jo prekių, paslaugų, veiklos, finansinės ar kitokios padėties. Nagrinėjamoje reklamoje grafinės išraiškos būdu lyginant aukščiau minėtos komplektacijos kompiuterio kainas kompiuterių prekybos tinkluose „Topo centras“, „Sonex“, „BMS“, „Eurokompiuteriai“ bei reklamos vartotojams pateikiant informaciją, kad „Topo centre“, „BMS“, „Sonex“ aukščiau nurodytos komplektacijos kompiuteris kainuoja žymiai brangiau nei UAB „Euroinvesticijos“ priklausančiame tinkle „Eurokompiuteriai“, žemiau pateikiami teiginiai „Dauguma IT produktų prekybos bendrovių generuoja neįprastai didelius pelnus pardavinėdamos kompiuterinę techniką gyventojams. Iš mažmeninių vartotojų sukrauto pelno statomi blizgantys (net vakariečiams nematyti) prekybos centrai, užsakomos tendencingos, brangiai kainuojančios, pirkėjus klaidinančios reklaminės akcijos. Tačiau UAB „Euroinvesticijos“ (kompiuterių tinklo „EUROKOMPIUTERIAI“ bendrovė-savininkė) <...> nutarė ženkliai mažesne pelno marža pardavinėti kompiuterinę techniką gyventojams <...>“ reklamos vartotojui gali suformuoti aukščiau paminėtų bendrovių, kurios, UAB „Euroinvesticijos“ teigimu, pelnosi vartotojų sąskaita taikydamos neįprastai aukštas kainas, neigiamą vertinimą. Tai, kad būtent su UAB „Topo centras“, UAB „BMS“ bei UAB „Sonex kompiuteriai“ vartotojai gali susieti aukščiau minėtus teiginius, vėlesnėje reklamoje - leidinyje „Eurokompiuteriai“ (2004 m. spalio-lapkričio mėn.) pripažino ir UAB „Euroinvesticijos“. Kadangi vartotojai yra suinteresuoti pirkti prekes kuo mažesnėmis kainomis bei gauti teisingą informaciją apie siūlomas prekes, neigiamai vertinamos įmones, kurios pelnosi vartotojų sąskaita taikydamos neįprastai aukštas kainas ar klaidina vartotojus. Todėl darytina išvada, kad tokie neteisingi teiginiai diskredituoja ir menkina UAB „Topo centras“, UAB „BMS“ bei UAB „Sonex kompiuteriai“, prekiaujančių kompiuterine technika, firmų vardus.
Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad reklamos davėjas už klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą atsako tik tuo atveju, jei jis neįrodo, kad šio įstatymo nuostatos buvo pažeistos ne dėl jo kaltės. Iš tyrimo byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Euroinvesticijos“ yra nagrinėtos reklamos davėja, kadangi tyrimo metu surinkti įrodymai patvirtino šią bendrovę savo iniciatyva ir interesais užsakius nagrinėjamą reklamą. Kadangi UAB „Euroinvesticijos“ nepateikė įrodymų, kad Reklamos įstatymo 6 straipsnis buvo pažeistas ne dėl UAB „Euroinvesticijos“ kaltės, konstatuotina, kad pastaroji bendrovė yra atsakinga už neleidžiamos lyginamosios reklamos skleidimą.
Reklamos įstatymo 22 straipsnio 10 dalis numato, kad baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, pažeidimo trukmės ir masto, atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių. Konkurencijos taryba, vertindama UAB „Euroinvesticijos“ padarytą Reklamos įstatymo 6 straipsnio pažeidimą, atsižvelgė į tai, kad UAB „Euroinvesticijos“ reklama pagal savo pobūdį buvo neleidžiama lyginamoji reklama, kuri galėjo suklaidinti reklamos vartotojus ir paveikti jų ekonominį elgesį. Be to, buvo atsižvelgta į vidutinį neleidžiamos lyginamosios reklamos skleidimo mastą - nagrinėtu laikotarpiu buvo išplatinta 100 000 egzempliorių reklaminių leidinių. Konkurencijos taryba taip pat atsižvelgė į tai, kad 2004 m. spalio mėn. UAB „Euroinvesticijos“ reklaminiame leidinyje „Eurokompiuteriai“ (2004 m. spalio-lapkričio mėn.) iš dalies paneigė skleistą neleidžiamą lyginamąją reklamą.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 5 str., 6 str. 1 d. 1 p., 3 p., 5 p., 19 str. 2 d. 1 p., 6 p., 22 str. 1 d., 10 d., 23 str. 1 d.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti UAB “Euroinvesticijos” skleistą reklamą: „Dauguma IT produktų prekybos bendrovių generuoja neįprastai didelius pelnus pardavinėdamos kompiuterinę techniką gyventojams. Iš mažmeninių vartotojų sukrauto pelno statomi blizgantys (net vakariečiams nematyti) prekybos centrai, užsakomos tendencingos, brangiai kainuojančios, pirkėjus klaidinančios reklaminės akcijos <...>“ bei grafinės išraiškos būdu lyginamas kompiuterio (procesorius Pentium INTEL 2.6, kietasis diskas 120 GB, FDD 3,5” vaizdo plokštė GF FX 5200 128 MB DDR, optinis įrenginys CD-RW 52×32×52×16+DVD) kainas prekybos tinkluose „Topo centras“, „Sonex“, „BMS“ bei „Eurokompiuteriai“, kurios atitinkamai pateikiamos kaip 2199 Lt, 2026 Lt, 1968 Lt, 1759 Lt, neleidžiama lyginamąja reklama.
2. Už neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą skirti UAB „Euroinvesticijos“ 15 000 Lt piniginę baudą.
3. Įpareigoti UAB „Euroinvesticijos“ informuoti Konkurencijos tarybą apie nutarimo vykdymą ir per 14 dienų nuo nutarimo įvykdymo pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo “Valstybės žiniose” gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas

Teismo procesas baigtas – nutarimas pakeistas iš dalies