BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „IMP BALTIC“ VEIKSMŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIUI

  • 2001 03 29
  • Nutarimo Nr.: 5/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams: V.Rimkui, V.Vorobjovai, L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei, A.Žegūnaitei.
dalyvaujant ūkio subjekto, įtariamo Konkurencijos įstatymo pažeidimu atstovams: UAB „IMP Baltic“ įgaliotai atstovei Klientų aptarnavimo skyriaus koordinatorei Sigitai Pileckytei, įgaliotam advokato padėjėjui Gediminui Pranevičiui,
viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB ”IMP BALTIC” veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsniui.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas dėl UAB „IMP BALTIC“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsniui buvo pradėtas 2001 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Tarybos iniciatyva.
UAB „IMP Baltic“ išplatino Lietuvos Respublikos gyventojams reklaminius lankstinukus, kuriuose siūloma tapti informatyvios Namų medicinos enciklopedijos prenumeratoriais. Už tai žadama 3 nuostabios 100 Lt vertės dovanos ir galimybė dalyvauti loterijoje, kurioje galima laimėti šiuolaikišką elektrinį dantų šepetėlį. Minėti reklaminiai lankstinukai buvo platinami su žurnalais ir dienraščiais „Moteris“, „Šeimos sveikata“, „Sveikas žmogus“, „Ji“, „Laima“, „Mano namai“, „Mažylis“, „Tavo vaikas“, „Vyras ir moteris“, „Malonumas“, „Žmonės“, „Pelėda“, „Mamos žurnalas“, „Viltys ir likimai“, „Savaitė su TV“, „Savaitė“, „Moters savaitgalis“, „TV gidas“, „Ekstra“, dienraščiu „Lietuvos rytas“. Iš viso buvo atspausdinta 600 tūkstančių reklaminių lankstinukų.
Tyrimą dėl įstatymo pažeidimo atlikę pareigūnai pristatė tyrimo išvadas, kuriose teigiama, kad 100 Lt sumą sudaro ne 3, o 4 daiktų (dovanų) vertė, tai 36 kortelės (38,85 Lt), segtuvas (10,25 Lt), 18-os skyrių rodyklė (12,90 Lt) ir elektrinis dantų šepetukas (38,00 Lt). Tokiu būdu, 3 dovanų vertė ne 100 Lt kaip skelbiama reklaminiame lankstinuke, o 62 Lt, todėl tyrimą atlikę pareigūnai teiginį „3 nuostabios 100 Lt vertės dovanos“ siūlo vertinti kaip klaidinančią reklamą. Tyrimas taip pat padarė išvadą, kad reklaminiame lankstinuke nurodytas teiginys „100 Lt vertės dovana“ yra klaidinantis dar ir dėl to, kad nenurodyta, jog 100 Lt vertės dovaną vartotojas gali gauti su sąlyga, jeigu laimės „auksinių koriukų“ loteriją. Praleista dalis informacijos, kuri yra reikalinga vartotojo klaidinimui išvengti.
Reklaminiame lankstinuke nurodyta: „Mes garantuojame, kad jūs galite per 10 dienų nuo pristatomojo siuntinio gavimo atsisakyti prenumeratos. Atsisakymo atveju tereikia pranešti apie savo sprendimą laišku arba telefonu“. Tačiau reklaminiame lankstinuke nenurodytas telefono numeris, kuriuo paskambinus, vartotojas galėtų atsisakyti prenumeratos, kas tyrimą atlikusių pareigūnų teigimu taip pat klaidina vartotojus.
Reklaminiame lankstinuke nenurodyta visos prenumeratos kaina, jos trukmė, duomenys apie paslaugų teikėją (įmonės pavadinimas ir adresas) bei loterijos laimėjimo (elektrinio dantų šepetuko) kilmės šalis bei gamintojas. Ši informacija vartotojo apsisprendimui pasinaudoti pasiūlymu yra itin svarbi, nes tiesiogiai paliečia jo ekonominius interesus.
Atsižvelgiant į visa tai, tyrimą atlikę pareigūnai siūlė Konkurencijos tarybai pripažinti UAB „IMP Baltic“ reklaminiame lankstinuke apie Namų medicinos enciklopediją nurodytus aukščiau minėtus teiginius klaidinančia reklama, įpareigoti bendrovę nutraukti šios klaidinančios reklamos naudojimą ir įspėti, kad nenutraukus klaidinančios reklamos naudojimo bus skiriamos Reklamos įstatymo nustatytos baudos. Taip pat pasiūlė įpareigoti UAB „IMP Baltic“ paneigti klaidinančią reklamą atspausdinant 600 tūkst. reklaminių lankstinukų ir juos išplatinant su tais pačiais žurnalais ir dienraščiais kaip ir ankstesnius reklaminius lankstinukus.
Posėdyje dalyvavusi įgaliota atstovė S.Pileckytė pateikė Konkurencijos tarybai išsamią bendrovės verslo schemą ir paaiškino, kad pirmiausia vartotojui išsiunčiamas reklaminis lankstinukas su pasiūlymu ir tik tada, jei vartotojas susidomi šiuo pasiūlymu ir atsiunčia užpildytą užsakymo kuponą, jis tampa „Namų medicinos enciklopedijos“ prenumeratoriumi, kliento duomenys įvedami į bendrovės duomenų bazę, jam išsiunčiamas pristatomasis rinkinys ir detalus paaiškinamasis raštas, kuriame be kitos informacijos yra ir Klientų aptarnavimo skyriaus telefono numeris. Visą Namų medicinos enciklopediją sudaro 105 rinkiniai (vieno rinkinio - 12 kortelių - kaina yra 12,95 Lt plius pašto išlaidos), tačiau, kada vartotojas ją surinks pilnai, priklauso nuo kliento pasirinkto rinkimo būdo, kurių bendrovė siūlo įvairių. Posėdyje dalyvavęs įgaliotas advokato padėjėjas G.Pranevičius teigė, kad minėtą reklaminį lankstinuką reikia vertinti kaip visumą ir taip vertinant yra pateikiama teisinga informacija, nes keliose lankstinuko vietose yra nurodyta 3 dovanų ir 1 papildomo prizo vertė, todėl reklaminį teiginį „3 nuostabios 100 Lt vertės dovanos“ galima vertinti tik kaip tam tikrą netikslumą. Dėl lankstinuke nenurodyto telefono numerio, G.Pranevičius paaiškino, kad atsisakyti prenumeratos galima tik po to, kai ji jau užsakyta, o tada klientas gauna išsamų laišką dėl vartotojo teisių atsisakant prenumeratos ir šiame laiške jau nurodomas telefono numeris. G.Pranevičius paaiškino, kad Reklamos įstatymas nenumato, jog vaizdinėje reklamoje būtų privalomas reklamos davėjo telefono numeris. Dėl reklaminiame lankstinuke nenurodytos visos prenumeratos kainos ir prenumeratos trukmės, G.Pranevičius paaiškino, kad yra nurodyta vieno rinkinio kaina, o šiuo atveju kiekvieną rinkinį reikia vertinti kaip atskirą savarankišką produktą, ir klientas pats sprendžia, kiek tokių rinkinių jis įsigis ir kada nutrauks prenumeratą, tuo pačiu nuo kliento pasirinkimo priklauso ir visos prenumeratos surinkimo trukmė. G.Pranevičius taip pat paaiškino, kad didžioji reklaminių lankstinukų tiražo dalis buvo išplatinta dar 2000 m., tačiau neneigė, kad dalis tiražo buvo platinama ir 2001 m. Šiuo metu minėti reklaminiai lankstinukai neplatinami, todėl, G.Pranevičiaus nuomone, netikslinga reikalauti pašalinti pažeidimą, kurio bendrovė jau nedaro. G.Pranevičius teigė, kad 2001 m. rugpjūčio mėnesį bendrovė platins naują reklaminių lankstinukų emisiją ir tada bus atsižvelgta į pareikštas pastabas, bus ištaisyti netikslumai ir pateikta tikslesnė informacija.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Reklamos įstatymo 5 str. 1 d. draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Klaidinančios reklamos sąvoka pateikta Reklamos įstatymo 2 str. 4 d., pagal kurią, klaidinanti reklama suprantama kaip reklama, kuri bet kokiu būdu klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta ar kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Taigi, informacija gali būti pripažinta klaidinančia reklama, kuri draudžiama Reklamos įstatymo 5 str. įrodžius šių trijų aplinkybių visetą:
1. informacija yra reklama, remiantis Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. pateiktu reklamos apibrėžimu;
2. reklama suklaidino ar galėjo suklaidinti asmenis remiantis Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. pateiktais reklamos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijais, t.y. reklama turi vieną iš žemiau išvardintų požymių:
2.1. reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi; arba
2.2. reklamoje pateikta informacija yra neišsami ir praleistos informacijos dalies pateikimas, atsižvelgiant į kitą toje reklamoje pateiktą informaciją, yra būtinas reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti; arba
2.3. reklamos pateikimo būdas ir forma yra tokie, kad reklamos vartotojas gali suvokti numanomą neteisingą (klaidinantį) reklamos teiginį.
3. reklama galėjo paveikti asmenų ekonominį elgesį arba pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Dėl UAB „IMP BALTIC“ lankstinuke vartotojams teikiamos informacijos įvertinimo pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d.
Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. nurodo, kad reklama laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine <…> veikla, skatinanti įsigyti prekių <…>.
UAB „IMP BALTIC“ registravimo pažymėjime nurodyta, kad viena iš įmonės veiklos rūšių yra prekyba. Kaip nurodo pati įmonė, UAB “IMP BALTIC” yra tarptautinės bendrovės „International Masters Publishers“ padalinys, kurios pagrindinis verslas yra bukletų ir patariamojo pobūdžio knygų leidyba. UAB „IMP BALTIC“ šiuo metu platina vieną iš „International Masters Publishers“ gaminių – Namų medicinos enciklopediją, tad galima teigti, kad UAB „IMP BALTIC“ viena iš komercinės-ūkinės veiklos sričių yra Namų medicinos enciklopedijos platinimas. Taigi, lankstinuke pateikta informacija apie Namų medicinos enciklopediją yra informacija, tiesiogiai susijusi su UAB „IMP BALTIC“ komercine-ūkine veikla. Platiname lankstinuke vartotojams pabrėžiami Namų medicinos enciklopedijos privalumai, nurodomos jos įsigijimo sąlygos, tiesiogiai siūloma įsigyti šią prekę, tad ši informacija gali būti vertinama kaip informacija, skatinanti įsigyti prekių.Remiantis išdėstytu Konkurencijos taryba daro išvadą, kad UAB „IMP BALTIC“ lankstinuke vartotojams teikiama informacija yra reklama pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d.
Dėl UAB „IMP BALTIC“ platinamos reklamos klaidinančio pobūdžio pagal Reklamos įstatymo 5 str. 2 d.
UAB „IMP BALTIC“ reklaminiame lankstinuke siūlo vartotojams įsigyti Namų medicinos enciklopediją. Lankstinuke nurodoma, kad tai yra 18 skyrių kortelių segtuvas, kuriame gausu informacijos apie įvairias ligas, jų gydymą ir profilaktiką. Taip pat nurodoma, kad ši enciklopedija bus komplektuojama palaipsniui, kas 2-3 savaites siunčiant po 12 Namų medicinos enciklopedijos kortelių, už kiekvieną siuntą mokant po 12,95 lito ir pašto išlaidas. Tačiau nenurodoma nei kiek kortelių sudaro Namų medicinos enciklopediją, nei kiek vartotojui kainuos šis galutinai sukomplektuotas leidinys, nei kiek laiko truks prenumerata. Iš leidinuke pateiktos informacijos vartotojas ir pats negali apskaičiuoti nei galutinės Namų medicinos enciklopedijos kainos, nei kada jis įsigis pilną šį leidinį. Taigi, reklaminiame leidinuke nenurodyta vartotojui labai svarbi informacija – galutinė prekės kaina ir prenumeratos trukmė.
Kaip jau buvo minėta, remiantis Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. reklama laikoma klaidinančia, jei ji turi vieną iš 3 šiame straipsnyje nurodytų požymių, vienas kurių yra reklamos neišsamumas. Reklama laikoma klaidinančia, jei joje pateikta informacija yra neišsami ir praleistos informacijos dalies pateikimas, atsižvelgiant į kitą toje reklamoje pateiktą informaciją, yra būtinas reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti.
Šiuo atveju, vartotojui nepateiktos informacijos dalis yra labai svarbi ir gali iš esmės lemti vartotojų apsisprendimą prenumeruoti leidinį. Vartotojui nurodomas tik periodinės įmokos dydis, kuris yra santykinai nedidelis. Vartotojas, tapdamas šios enciklopedijos prenumeratoriumi tikisi įsigyti pilną, išsamų leidinį, kuriame, kaip teigia reklamos davėjai, yra daug informacijos apie virškinimo, odos, širdies, infekcines ir kitas ligas (viso 18 skyrių). Santykinai nedidelis periodinis mokestis gali suklaidinti vartotoją, nes jis nežino kokią kainą jam teks mokėti už pilną leidinį. Informacija, kad galutinė leidinio kaina yra, pavyzdžiui, 100 litų ar 1000 litų be abejo yra labai svarbi vartotojui priimant sprendimą ar verta tapti šio leidinio prenumeratoriumi. Vartotojas taip pat nežino kiek laiko truks tokios periodinės įmokos ir kada jis įsigis pilną leidinį. Taigi, neturėdamos informacijos apie siūlomos Namų medicinos enciklopedijos galutinę kainą ir prenumeratos trukmę, vartotojas negali tinkamai įvertinti savo ekonominių galimybių pirkti šį leidinį, todėl gali būti suklaidintas manydamas, kad šis leidinys jam kainuos daug pigiau ar kad jis turės šį leidinį daug anksčiau nei iš tikrųjų.
UAB „IMP BALTIC“ argumentus, kad prenumeratos trukmė priklauso nuo vartotojo norų, o prenumeratos kaina yra nurodyta, Konkurencijos taryba atmeta. Vartotojas, tapdamas Namų medicinos enciklopedijos prenumeratoriumi, tikisi įsigyti pilną leidinį – enciklopediją – ką ir reklamuoja UAB „IMP BALTIC“, o ne keletą kortelių iš skirtingų leidinio skyrių. Prenumerata yra įprastas leidinių įsigijimo būdas. Dauguma vartotojų prenumeruoja laikraščius, žurnalus, knygas, taip pat ir enciklopedijas ir tokių prenumeratų kaina ir trukmė yra esminė informacija, kuri praktikoje visada pateikiama vartotojams ir kurios pagrindu vartotojai priima ekonomiškai pagrįstus sprendimus.
Atsižvelgiant į išdėstytą, Konkurencijos taryba daro išvadą, kad praleistos informacijos dalis apie galutinę Namų medicinos enciklopedijos kainą ir prenumeratos trukmę yra būtina reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti. UAB „IMP BALTIC“ reklaminiame lankstinuke pateikta informacija vertinama kaip klaidinanti pagal Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 2 p.
UAB „IMP BALTIC“ išplatintame reklaminiame lankstinuke teigiama „3 nuostabios 100 litų vertės dovanos“. Šis teiginys yra neteisingas, nes, reali 3 dovanų vertė yra 62 litai, o 100 litų sudaro 3 dovanų ir 1 laimėjimo vertė.
UAB „IMP BALTIC“ argumentus, kad šis teiginys negali būti laikomas klaidinančiu, kadangi reklaminiame buklete atskirai yra nurodyta 3 dovanų ir 1 laimėjimo vertė, Konkurencijos taryba laiko nepagrįstais. Jei reklaminiame lankstinuke pateikiami du vienas kitam prieštaraujantys teiginiai iš kurių vienas yra teisingas, tai nereiškia, kad reklama nėra klaidinanti. Atvirkščiai, vartotojas yra suklaidinamas, nes gaudamas tokią informaciją jis nėra tikras, kuris iš šių teiginių yra teisingas. Be to, teiginys „3 nuostabios 100 litų vertės dovanos“ reklaminiame lankstinuke yra pabrėžiamas, kartojamas daugiau nei 5 kartus, tuo tarpu tą informaciją, kur teisingai nurodoma dovanų ir laimėjimo kaina lankstinuke surasti sunku.
Taigi, remiantis išdėstytu Konkurencijos taryba daro išvadą, kad teiginys „3 nuostabios 100 litų vertės dovanos“ vertinamas kaip klaidinanti informacija pagal Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 1 p.
Dėl UAB „IMP BALTIC“ lankstinuke vartotojams teikiamos klaidinančios informacijos poveikio vartotojų ekonominiam elgesiui
Kaip jau buvo minėta, ne kiekviena reklama, kurioje pateikta informacija yra neišsami ar pateikiami teiginiai neteisingi yra draudžiama kaip klaidinanti reklama, o tik ta, kuri gali paveikti asmenų ekonominį elgesį arba pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Įstatymų leidėjas šia teisės norma išreiškė savo valią, kad teiginys reklamoje, net jei jis yra neišsamus ar neteisingas, negali būti draudžiamas jei jis nepaveikia vartotojo ekonominės elgsenos. Kitaip tariant, jei vidutinis vartotojas aiškiai suvokia, kad teiginys reklamoje yra neteisingas arba nepilnas, tai tokia reklama neįtakoja jo sprendimų dėl prekės įsigijimo ir todėl neturi būti draudžiama. Pavyzdžiui, vartotojas, pamatęs reklaminį klipą kaip valiklio gamintojo firminio ženklo etiketėje pavaizduotas Misteris Properis atgyja ir už jus plauna grindis, neperka šio valiklio tikėdamasis tokio rezultato kaip rodoma reklamoje arba nesipila benzino Neste degalinėje, nes tikisi, kad jo automobilis ims šypsotis kaip kad per reklaminį klipą. Tokia reklama, nors joje ir yra neteisingos informacijos, negali suklaidinti vidutinio vartotojo ir atitinkamai paveikti jo ekonominio elgesio. Tuo tarpu mūsų nagrinėjamu atveju, praleista ir klaidinanti informacija gali iš esmės pakeisti vartotojų sprendimus. Neabejotina, kadkaina yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių vartotojų elgseną. Kaip jau buvo minėta anksčiau, vartotojas yra verčiamas priimti sprendimą dėl prekės pirkimo ar nepirkimo nežinodamas galutinės prekės kainos bei termino per kurį jis įgis pilnai sukomplektuotą prekę. Savaime suprantama, kad nežinodamas šios informacijos vartotojas negali įvertinti savo ekonominių galimybių, t.y. realiai nustatyti ar pagal jo turimas pajamas ši prekė yra „pigi“ ar „brangi“, nežinodamas leidinio apimties (kortelių skaičiaus), negali nustatyti kokia jo nuomone, šio leidinio vertė ir pagaliau, nežinodamas prenumeratos trukmės negali įvertinti ar jam verta ją įsigyti. Neturėdamas šios svarbios informacijos vartotojas spėlioja, tikisi, to, kas jam atrodytų priimtina, o šie jo lūkesčiai nebūtinai turi atitikti tikrovę, ko pasekoje jis bus suklaidintas. Klaidinantis teiginys „3 nuostabios 100 litų vertės dovanos“ taip pat gali paveikti vartotojų ekonominį elgesį, nes vartotojas nebūtinai pastebės, kad kitoje lankstinuko vietoje nurodyta, kad 3 dovanų vertė yra ne 100, o 62 litai. Be to, net ir pastebėjęs tai, vartotojas negalės būti tikras dėl dovanos dydžio, nes, kaip jau buvo minėta, klaidinantis teiginys reklaminiame lankstinuke kartojamas daug kartų, pabrėžiant šios dovanos piniginę vertę. 38 litų suma yra pakankamai reikšminga, kad galėtų nulemti vartotojo sprendimą tapti siūlomo leidinio prenumeratoriumi ar ne.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Konkurencijos taryba daro išvadą, kad UAB „IMP BALTIC“ platinamoje reklamoje naudojamas klaidinantis teiginys „3 nuostabios 100 litų vertės dovanos“ ir praleista informacijos dalis apie galutinę prekės kainą, ir prenumeratos trukmę gali paveikti vartotojų ekonominį elgesį.
Taigi, Konkurencijos taryba konstatuoja, kad UAB „IMP BALTIC“ lankstinuke vartotojams platinama informacija yra reklama, kuri dėl joje naudojamų neteisingų teiginių ir praleistos informacijos dalies gali klaidinti vartotojus ir paveikti jų ekonominį elgesį. Skleisdama šią reklamą UAB „IMP BALTIC“ pažeidė Reklamos įstatymo 5 str. 1 d.
Tyrimo išvadose nurodoma, kad UAB „IMP BALTIC“ skleidžiama reklama yra klaidinanti dar ir todėl, kad joje praleista svarbi informacijos dalis apie dantų šepetėlio kilmės šalį, taip pat nėra nurodytas leidinį platinančios įmonės telefonas. Konkurencijos taryba mano, kad tuo atveju, kai prekės įsigyjamos paštu, tokia informacija yra svarbi siekiant išvengti vartotojų klaidinimo ir užtikrinti, kad jie galėtų gauti išsamią informaciją apie prekės savybes bei kainą. Tačiau, Konkurencijos tarybos nuomone, ši informacija nėra tiek svarbi vartotojui, kad galėtų lemti jo apsisprendimą tapti leidinio prenumeratoriumi ar ne.
Taigi, Konkurencijos taryba daro išvadą, kad reklamoje praleista informacijos dalis apie prekės kilmės šalį ir įmonės telefono numerį negali paveikti vartotojų ekonominio elgesio ir todėl nepažeidžia Reklamos įstatymo 5 str.
Dėl UAB „IMP BALTIC“ nurodytų procesinių atlikto tyrimo trūkumų
UAB „IMP BALTIC“ atstovai savo atsiliepimuose dėl atlikto tyrimo nurodė, kad atliekant tyrimą buvo pažeisti visapusiškumo, pilnumo ir objektyvumo reikalavimai, nes:
Tyrimą atlikę pareigūnai pateikė baigtinį sąrašą informacijos ir dokumentų, kuriuos UAB „IMP BALTIC“ privalo pateikti, tačiau nenurodė, kad įmonė gali pateikti paaiškinimus dėl tariamo pažeidimo;
Atlikę tyrimą, Konkurencijos tarybos pareigūnai pateikė Konkurencijos tarybai ir įmonei, įtariamai pažeidus įstatymą tyrimo išvadas, kas yra išskirtinė Konkurencijos tarybos prerogatyva;
Inkriminuojant draudžiamos klaidinančios reklamos naudojimą būtina vertinti vartotojų nuomone, tuo tarpu tyrimas nesiremia vartotojų tyrimų duomenimis.
Konkurencijos taryba šiuos argumentus laiko nepagrįstais. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymu, klaidinanti reklama išskiriama kaip viena iš nesąžiningos konkurencijos formų, todėl tyrimas ir sprendimų priėmimas dėl klaidinančios reklamos vykdomas remiantis Konkurencijos įstatyme įtvirtinta teisena dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų. Konkurencijos įstatymo 34 str. numato šalių teisę bet kurioje tyrimo stadijoje būti išklausytoms ir duoti paaiškinimus, tačiau nenumato pareigos tyrimą atliekantiems pareigūnams tokius paaiškinimus surinkti. UAB „IMP BALTIC“ buvo informuota apie vykdomą tyrimą ir savo teisėmis, kurias jai suteikia Konkurencijos įstatymas pasinaudojo tiek, kiek manė esant reikalinga. Viena iš tokių teisių, nustatytų Konkurencijos įstatymo 27 str. yra tyrimą atliekančių pareigūnų veiksmų apskundimas. Šia savo teise, kaip ir teise duoti paaiškinimus, UAB „IMP BALTIC“ tyrimo eigoje nepasinaudojo.
Svarbu pažymėti, kad UAB „IMP BALTIC“ buvo sudarytos sąlygos, kaip numato Konkurencijos įstatymas, pareikšti savo paaiškinimus raštu baigus tyrimą bei būti išklausytai žodžiu Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdyje, ką įmonė ir padarė. Taigi, įmonės teisės į gynybą nebuvo apribotos ar kaip kitaip pažeistos.
Konkurencijos įstatymo 30 str. nustato, kadKonkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai, baigę tyrimą, bylą su savo išvadomis ir pasiūlymais perduoda nagrinėti Konkurencijos tarybai. Pabaigus tyrimą, proceso šalims pateikiamos tyrimą atlikusio įgalioto pareigūno išvados raštu (Konkurencijos įstatymo 34 str. 1d.). Taigi, tyrimo išvadų formulavimas ir pateikimas Konkurencijos tarybai bei asmeniui, įtariamam įstatymo pažeidimu, yra Konkurencijos įstatymu nustatyta pareiga, o ne procesinis pažeidimas.
Nei Reklamos, nei Konkurencijos įstatymas nepasako, kokie duomenys gali būti vertinami kaip įrodymai sprendžiant klaidinančios reklamos bylas. Be abejo, tokiais įrodymais gali būti ir atliktos vartotojų apklausos bei vartotojų elgsenos tyrimai. Tačiau tai nėra vienintelė įrodinėjimo priemonė tokiose bylose. Įstatymų leidėjas nereikalauja nustatyti vartotojų suklaidinimo fakto, o tik suklaidinimo galimybę. Todėl Konkurencijos taryba mano, kad vartotojo ekonominės elgsenos ar suklaidinimo galimybė gali būti įrodinėjama remiantis protingumo kriterijais prognozuojant vidutinio vartotojo elgseną konkrečioje situacijoje.
Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu bei Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 str., 19 str. 2 d. 1 p., 3 p., 4 p. ir 5 p.,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. Pripažinti UAB „IMP BALTIC“ reklaminiame lankstinuke apie Namų medicinos enciklopediją pateiktą informaciją klaidinančia reklama;
2. Įpareigoti UAB „IMP BALTIC“ nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą tokiu būdu:
2.1. nedelsiant nutraukti reklaminių lankstinukų, su nurodyta klaidinančia reklama, platinimą;
2.2. ateityje skleidžiant reklamą nurodyti vartotojams galutinę pilnai sukomplektuoto leidinio kainą, jos įsigijimo terminus, taip pat nenaudoti reklamoje neteisingų teiginių.
3. Įspėti UAB „IMP BALTIC“, kad nenutraukus klaidinančios reklamos naudojimo, kaip tai nurodyta šio nutarimo 2 punkte, bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 straipsnyje nustatytos sankcijos;
4. Įpareigoti UAB „IMP BALTIC“ per 1 mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo datos paneigti klaidinančią reklamą tokiu būdu:
4.1. Paskelbti informacinį pranešimą, kuriame būtų nurodyta:
4.1.1. kad buvo platinamas UAB „IMP BALTIC“ reklaminis lankstinukas, kuriuo buvo siūloma vartotojams tapti Namų medicinos enciklopedijos prenumeratoriais;
4.1.2. data, kada minėtas lankstinukas buvo platinamas;
4.1.3. kad minėtame lankstinuke buvo pateikta nepilna informacija, būtina vartotojams sprendimui dėl prenumeratos priimti;
4.1.4. galutinė pilnai sukomplektuoto leidinio kaina;
4.1.5. prenumeratos trukmė.
4.2. Informacinis pranešimas turi būti paskelbtas šiuose žurnaluose ir dienraščiuose: „Moteris“, „Šeimos sveikata“, „Sveikas žmogus“, „Ji“, „Laima“, „Mano namai“, „Mažylis“, „Tavo vaikai“, „Vyras ir moteris“, „Malonumas“, „Žmonės“, „Pelėda“, „Mamos žurnalas“, „Viltys ir likimai“, „Savaitė su TV“, „Savaitė“, „Moters savaitgalis“, „TV gidas“, „Ekstra“ ir dienraščiu „Lietuvos Rytas“.
5. Įpareigoti UAB „IMP BALTIC“ per 1 mėnesį nuo šio nutarimo įvykdymo dienos informuoti Konkurencijos tarybą apie šio nutarimo įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Konkurencijos tarybospirmininkas R.Stanikūnas

Teismo procesas baigtas