BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL UAB „TEZ TOUR“ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS NUSTATYTŲ ĮPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMO

  • 2009 01 29
  • Nutarimo Nr.: 2S-5
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Rimanto Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: Vytauto Kavaliausko, Jono Rasimavičiaus, Sigito Cemnolonskio, Jūratės Šovienės;
sekretoriaujant Zitai Balsienei;
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijai: Vytautui Gliebui, Elenai Navickaitei, Elonui Šatui, Vaidai Urbonavičiūtei;
dalyvaujant UAB „Tez tour“ atstovei Akvilei Grikienytei;
viešame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Tez Tour“ Konkurencijos tarybos nustatytų įpareigojimų nevykdymo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos iniciatyva 2008 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr.1S-165.
Konkurencijos taryba 2008 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 2S-14 UAB „Tez Tour“ reklaminiuose kataloguose bei interneto tinklalapyje www.travelman.lt skelbtus reklaminius teiginius „Viešbutis „Sultan Beach 3+ žvaigždutės.“, „Viešbučio kategorija šalyje - 4 žvaigždutės.“ pripažino klaidinančia reklama. UAB „Tez Tour“ buvo įpareigota per 2 darbo dienas nuo nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ nutraukti nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą internete, užsakant poilsį viešbutyje „Sultan Beach“, sutartyje atskiru punktu nurodyti teisingą viešbučio kategoriją ir per 2 darbo dienas nuo nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo “Valstybės žinių“ priede “Informaciniai pranešimai“ paneigti naudotą klaidinančią reklamą, 10 dienų iš eilės skelbiant pagrindiniame interneto tinklalapio www.travelman.lt puslapyje paneigimą. Be to, UAB „Tez Tour“ buvo įpareigota per 14 dienų nuo nurodytų įpareigojimų įvykdymo informuoti Konkurencijos tarybą apie įpareigojimų įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
Tyrimo metu nustatyta, kad 2008 m. lapkričio 6 d., 18 d., 20 d., 26 d., 2008 m. gruodžio 18 d. interneto svetainėje www.travelman.lt UAB „Tez Tour“ toliau skelbė Konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimu Nr.2S-14 klaidinančia pripažintą reklamą, kurios skleidimą bendrovė buvo įpareigota nutraukti.
Be to, nustatyta, kad bendrovė nei tyrimo metu, nei viešo posėdžio metu nepateikė įrodymų, rodančių įvykdžius 2008 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 2S-14 nustatytą įpareigojimą paneigti naudotą klaidinančią reklamą.
Tyrimo išvados dėl UAB „Tez Tour“ Konkurencijos tarybos nustatytų įpareigojimų nevykdymo 2008 m. gruodžio 29 d. raštu Nr. (5.1-11)6V-1554 buvo išsiųstos bendrovei. UAB „Tez Tour“ 2009 m. sausio 7 d. rašte nurodė ir viešo posėdžio metu pakartojo, kad UAB „Tez Tour“ apskundė Konkurencijos tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 1S-165 „Dėl UAB „Tez Tour“ Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nustatytų įpareigojimų nevykdymo tyrimo pradėjimo“ Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Nurodė, kad skunde yra prašymas taikyti reikalavimų užtikrinimo priemones, t.y. stabdyti šio nutarimo galiojimą iki teismo sprendimo priėmimo. Be to, nurodė, kad Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo įteiktas skundas dėl 2008 metų birželio 19 d. nutarimo panaikinimo kartu su prašymu atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą. Skunde taip pat yra keliamas reikalavimas taikyti reikalavimų užtikrinimo priemones - t.y. stabdyti nutarimo, kuriuo reklama pripažinta klaidinančia, galiojimą iki teismo sprendimo priėmimo dienos.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Tez Tour“ neįvykdė Konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 2S-14 nustatytų įpareigojimų – nutraukti klaidinančia pripažintos reklamos naudojimą, užsakant poilsį viešbutyje „Sultan Beach“, sutartyje atskiru punktu nurodyti teisingą viešbučio kategoriją, bei paneigti naudotą klaidinančią reklamą – bendrovė iki šiol nepateikė įpareigojimų įvykdymą patvirtinančių įrodymų. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos (18 b.l.) ir iš bendrovės atstovės pasisakymo viešame Konkurencijos tarybos posėdyje, bendrovė pati pripažįsta neįvykdžius Konkurencijos tarybos aukščiau minėtu nutarimu skirtų įpareigojimų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 3 dalimi, Konkurencijos tarybos nutarimo apskundimas nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimų vykdymo, jei Vilniaus apygardos administracinis teismas nenusprendžia kitaip. Bendrovė nei tyrimo, nei viešo posėdžio metu Konkurencijos tarybai nepateikė Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarčių taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai sustabdyti Konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 2S-14 ir 2008 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 1S-165.
Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi atmetė UAB „Tez Tour“ prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir stabdyti Konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 2S-14. Atitinkamai Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 19 d. nutartimi atmetė UAB „Tez Tour“ prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir stabdyti Konkurencijos tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 1S-165.
Iš aukščiau nurodyto matyti, kad UAB „Tez Tour“ neturėjo pagrindo nevykdyti Konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 2S-14 nustatytų įpareigojimų, ko pasekmėje bendrovei skirtinos Reklamos įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje ir Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje numatytos sankcijos.
Kadangi viešo posėdžio metu bendrovė nepateikė įrodymų, kad nutraukė klaidinančios reklamos skleidimą ir įvykdė Konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 2S-14 nustatytus įpareigojimus, konstatuotina, kad UAB „Tez Tour“ klaidinančia pripažintą reklamą skelbė nuo 2008 m. liepos 15 d. iki 2009 m. sausio 15 d. – iš viso 184 dienas.
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) 22 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad už Konkurencijos tarybos įpareigojimo paneigti klaidinančią reklamą nevykdymą reklaminės veiklos subjektams skiriama vieno tūkstančio litų už kiekvieną nevykdymo dieną bauda.
Taigi, vadovaujantis Reklamos įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, už Konkurencijos tarybos įpareigojimo paneigti klaidinančią reklamą nevykdymą UAB „Tez Tour“ skirtina 184 000 litų piniginė bauda.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 4 dalimi, už Konkurencijos tarybos įpareigojimo nutraukti klaidinančia pripažintos reklamos naudojimą bei užsakant poilsį viešbutyje „Sultan Beach“, sutartyje atskiru punktu nurodyti teisingą viešbučio kategoriją, gali būti skiriama piniginė bauda už kiekvieną pažeidimo vykdymo (tęsimo) dieną iki 5 procentų vidutinių dienos bendrųjų pajamų praėjusiais ūkiniai metais.
Atsižvelgus į tai, kad apskaičiuota 184 000 Lt bauda atitinka padaryto pažeidimo pavojingumą ir galimai padarytą žalą įstatymo saugomiems asmenų interesams, apibendrinant padarytus pažeidimus – klaidinančios reklamos skleidimo tęsimą ir Konkurencijos tarybos įpareigojimo paneigti klaidinančią reklamą nevykdymą, vadovaujantis teisingumo bei protingumo kriterijais, bauda, kurią Konkurencijos taryba galėtų skirti vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 4 dalimi, nebus skiriama.
Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą, galutinis UAB „Tez Tour“ skiriamas baudos dydis yra 184 000 Lt.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 41 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti UAB „Tez Tour“ neįvykdžius Konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 2S-14 rezoliucinės dalies 2 punkte nustatyto įpareigojimo nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą ir 3 punkte nustatyto įpareigojimo paneigti klaidinančią reklamą.
2. Už įpareigojimų nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą ir paneigti klaidinančią reklamą nevykdymą UAB „Tez Tour“ skirti 184 000 Lt (vieno šimto aštuoniasdešimt keturių tūkstančių litų) piniginę baudą.
3. Įpareigoti UAB „Tez Tour“ per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nustatytos baudos sumokėjimo apie tai informuoti Konkurencijos tarybą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
 
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas

Teismo procesas baigtas – nutarimas paliktas nepakeistas