BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS TARPTAUTINIO VILNIAUS ORO UOSTO VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO IR SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 102 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2010 01 21
  • Nutarimo Nr.: 2S-1
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) bylų nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo bylą dėl Valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto (toliau – VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas, TVOU) veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 102 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas dėl VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams pradėtas Konkurencijos tarybos 2008-07-10 nutarimu Nr. 1S-95, gavus UAB „RSS MOTORS“ (toliau taip pat vadinama Pareiškėju) prašymą ištirti, ar VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmai nepažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnyje įtvirtinto draudimo piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi. 2008-09-25 nutarimu Nr. 1S-129 tyrimas buvo papildytas VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmų atitikties Sutarties 102 straipsnio (buvęs Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsnis) reikalavimams vertinimu. Tyrimas pratęstas Konkurencijos tarybos 2008-12-04 nutarimu Nr. 1S-171, 2009-03-05 nutarimu Nr. 1S-36, 2009-06-04 nutarimu Nr. 1S-80 ir 2009-09-10 nutarimu Nr. 1S-140.
UAB „RSS MOTORS“ savo pareiškime nurodė, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atlieka su sąžininga konkurencija nesuderinamus veiksmus, pažeisdamas Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus. Pareiškėjo teigimu, TVOU piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi pasireiškė tokiais veiksmais:
1) TVOU nepagrįstai atsisakė suteikti UAB „RSS MOTORS“ daugiau vietos degalų talpyklose reaktyvinių degalų laikymui. UAB „RSS MOTORS“ nurodė, jog, rengdamasi vykdyti naujai pasirašytas sutartis su aviakompanijomis dėl degalų tiekimo, kreipėsi į TVOU, prašydama leisti degalų talpyklose laikyti didesnį kiekį reaktyvinių degalų. TVOU atsisakė tenkinti šį prašymą, nurodydamas, jog laikyti papildomą kiekį nėra techninių galimybių. Anot UAB „RSS MOTORS“ (pagal jos pateikiamus skaičiavimus), TVOU teiginys, jog, padidinus degalų laikymo kiekį UAB „RSS MOTORS“, TVOU būtų priverstas dažniau atsivežti trūkstamą degalų kiekį, nėra pagrįstas, kadangi nėra pilnai išnaudojama TVOU priklausančių aviacinių degalų talpyklų talpa.
2) Nuo 2007-07-16 iki 2008 metų pradžios TVOU nesuteikė priešgaisrinės saugos reikalavimus atitinkančios vietos trečiam UAB „RSS MOTORS“ degalų pylimo automobiliui laikyti, teigdamas, kad nėra įrengta priešgaisrinės saugos reikalavimus atitinkanti vieta. UAB „RSS MOTORS“ nurodė, jog Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijoje visi naudojami degalų pylimo automobiliai laikomi toje pačioje aikštelėje. Prie pareiškimo pridedamame 2007-11-06 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuota, jog minėtoje aikštelėje buvo 11 metrų laisvos vietos, nebuvo įrengta jokių specialių mechanizmų (priešgaisrinės, degalų įpylimo ar kitos įrangos). Anot UAB „RSS MOTORS“, dėl šių aplinkybių buvo galimybė laikyti ir daugiau degalų pylimo automobilių, nepatiriant jokių papildomų kaštų, todėl TVOU atsisakymas nebuvo objektyviai pagrįstas.
3) TVOU nustatė nepagrįstai žemas tiekiamų aviacinių degalų orlaiviams kainas, pasinaudodamas tuo, jog įmonės teikiamų antžeminių paslaugų apskaita nėra atskirta nuo kitos vykdomos veiklos apskaitos.
Tyrimas pradėtas esant pagrindo manyti, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas, kaip įmonė, valdanti ir eksploatuojanti oro uosto infrastruktūrą, užima dominuojančią padėtį valdymo ir organizavimo paslaugų Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinkoje ir savo veiksmais galimai piktnaudžiauja šioje rinkoje, darydama įtaką susijusioje reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams rinkoje. Surinkta informacija leido įtarti, kad TVOU piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, nes galimai nepagrįstai atsisakė suteikti UAB „RSS MOTORS“ vietą trečiajam degalų pylimo automobiliui laikyti bei atsisakė padidinti degalų laikymo kvotą kuro bazėje. Tokiu būdu buvo apribotas UAB „RSS MOTORS“ priėjimas prie išteklių, būtinų vykdant orlaivių aprūpinimo degalais veiklą. Nepagrįstai žemos orlaiviams tiekiamų aviacinių degalų kainos taip pat gali sudaryti konkurencijos teisės normų (draudimo piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi) pažeidimą, kadangi tokie reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams rinkoje galimai dominuojančio ūkio subjekto veiksmai gali lemti konkurentų išstūmimą iš šios rinkos neteisėtu būdu.
Atliekant tyrimą buvo nagrinėjama priešsrovinė (ang. upstream) valdymo ir organizavimo paslaugų Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinka bei pasrovinė (ang. downstream) reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinka, nustatyta VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto padėtis šiose rinkose, išnagrinėti šio ūkio subjekto veiksmai bei jų atitiktis Konkurencijos įstatymo 9 straipsniui ir Sutarties 102 straipsniui. Tyrimo metu buvo nagrinėjamas laikotarpis nuo 2006-01-01 iki 2008-12-31.
Tyrimo metu nustatytos bendro pobūdžio faktinės aplinkybės
Lietuvos Respublikoje yra 4 tarptautiniai oro uostai: Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių. 2007 m. Tarptautiniame Vilniaus oro uoste aptarnauti 1 717 222 keleiviai, 2008 m. – 2 048 439 keleiviai.1 Antras pagal dydį Tarptautinis Kauno oro uostas 2007 m. aptarnavo 391 000 keleivių, o 2008 m. – 410 165 keleivius2. Tarptautinis Palangos oro uostas 2007 m. aptarnavo tik 93 379 keleivius, 2008 m. – 101 586 keleivius3. Tarptautinis Šiaulių oro uostas 2007-2008 m. nevykdė reguliarių keleivių skrydžių, iš viso 2008 m. aptarnauti tik 1146 keleiviai, kurie skrido užsakomaisiais arba verslo skrydžiais4. Taigi, esminė Lietuvos tarptautinio oro susisiekimo dalis tenka Tarptautiniam Vilniaus oro uostui.
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Šios įmonės steigėjas yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija). Pagal TVOU įstatus šiai įmonei yra suteikta išimtinė teisė eksploatuoti Tarptautinį Vilniaus oro uostą. Naudodamasi šia teise, įmonė teikia įvairias valdymo ir organizavimo paslaugas ūko subjektams, vykdantiems ūkinę veiklą Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijoje. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas taip pat teikia ir kitokias paslaugas, t.y. veikia kaip antžeminių paslaugų teikėjas. Viena iš teikiamų antžeminių paslaugų yra degalų orlaiviams tiekimas. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas yra vienintelis aviacinio benzino tiekėjas Tarptautiniame Vilniaus oro uoste. Iki 2006 m. gegužės mėn. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas taip pat buvo vienintelis reaktyvinių degalų tiekėjas orlaiviams Tarptautiniame Vilniaus oro uoste, tačiau nuo 2006 m. gegužės mėn. savo veiklą Tarptautiniame Vilniaus oro uoste pradėjo UAB „RSS MOTORS“, kuri taip pat tiekia reaktyvinius degalus orlaiviams. Tyrimo metu nustatyta, kad 2006 m. TVOU rinkos dalis sudarė 96 proc. visų Tarptautiniame Vilniaus oro uoste parduotų reaktyvinių degalų 5, tuo tarpu 2007 m. jo dalis sudarė 80 proc., o 2008 m. - atitinkamai 66 proc. UAB „RSS MOTORS“ parduotų reaktyvinių degalų dalis 2006 m. sudarė 4 proc. nuo bendro Tarptautiniame Vilniaus oro uoste parduotų reaktyvinių degalų kiekio, 2007 m. parduotų reaktyvinių degalų dalis sudarė 20 proc., o 2008 m. ši dalis padidėjo iki 34 proc. UAB „Baltic Ground Services“ antžeminių paslaugų teikėju orlaivius aprūpinant degalais ir tepalais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtinta tik 2009-01-27 įsakymu Nr. 3‑21, todėl šis ūkio subjektas tiriamu laikotarpiu nevykdė orlaivių aprūpinimo reaktyviniais degalais veiklos.
Pagrindiniai aviacinių degalų pirkėjai Tarptautiniame Vilniaus oro uoste yra tarptautinį susisiekimą vykdančios oro bendrovės (aviakompanijos). Dauguma skrydžių iš Tarptautinio Vilniaus oro uosto vykdomi į Europos Sąjungos valstybių narių miestuose esančius tarptautinius oro uostus6. Taip pat ir į Tarptautinį Vilniaus oro uostą dauguma skrydžių yra vykdoma iš Europos Sąjungos valstybių narių miestų7.
Nuo 2006-12-31 Tarptautiniam Vilniaus oro uostui pradėtos taikyti Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklės, patvirtintos 2002-04-12 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-144 (toliau – Antžeminių paslaugų teikimo taisyklės), kadangi oro uostas pasiekė šių taisyklių 1 punkte numatytas ribas8. Šios taisyklės įgyvendina 1996-10-15 Tarybos direktyvos 96/67/EB Dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką (toliau – Direktyva) nuostatas, skirtas antžeminių paslaugų rinkų liberalizavimui. Vadovaujantis Antžeminių paslaugų teikimo taisyklių VIII skirsnyje nustatytais reikalavimais, UAB „RSS MOTORS“ bei VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas 2006-12-22 buvo patvirtinti antžeminių paslaugų (aprūpinimo degalais ir tepalais) teikėjais9.
Faktinės aplinkybės, susijusios su vietos degalų talpyklose paskirstymu
VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto valdomose reaktyvinių degalų talpyklose vienu metu galima saugoti 3050 tonų reaktyvinių degalų. Tokią informaciją apie reaktyvinių degalų talpyklų (kurių Tarptautinio Vilniaus oro uosto kuro bazėje iš viso yra dvi) bendrą talpą pateikė tiek TVOU (2008-10-23 raštas, bylos I tomas, 51 lapas; 2009-02-02 raštas, bylos II tomas, 131 lapas), tiek ir Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA) (2009-06-15 raštas, bylos IV tomas, 27 lapas). CAA taip pat nurodė, kad po 113 t kiekvienoje talpykloje sudaro neišimamas technologinis likutis, bendras šio likučio kiekis – 226 t. Tokio likučio paskirtis yra neleisti dugno nuosėdoms patekti į išduodamus reaktyvinius degalus ir neleisti patekti orui į degalų išdavimo sistemą. CAA pažymėjo, kad ūkinei veiklai galima naudoti talpa sudaro 2824 t (3050 t-226 t).
2005-07-22 tarp UAB „RSS MOTORS“ ir VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto buvo sudaryta sutartis dėl reaktyvinių degalų laikymo, pagal kurią TVOU įsipareigojo suteikti UAB „RSS MOTORS“ talpas 120 tonų reaktyvinių degalų laikymui (bylos I tomas, 18-21 lapai). 2005-11-07 sutartis buvo pakeista ir UAB „RSS MOTORS“ buvo suteikta teisė už atlygį laikyti TVOU priklausančiose kuro talpose 500 tonų reaktyvinių degalų (bylos I tomas, 22 lapas).
UAB „RSS MOTORS“ 2007-06-19 raštu (bylos I tomas, 155 lapas) kreipėsi į TVOU, prašydama leisti degalų talpyklose laikyti didesnį kiekį reaktyvinių degalų (padidinti degalų laikymo kvotą nuo 500 t iki 800 t), nurodydama, jog nuo 2007-07-01 naujai įsigalioja sutartys su Tarptautiniame Vilniaus oro uoste veikiančiomis aviakompanijomis ir talpyklose laikomas kiekis bus nepakankamas.
2007-07-09 UAB „RSS MOTORS“ pateikė VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto gamybinės dispečerinės tarnybai pranešimą, kuriame nurodė, kad nuo 2007-07-09 pradeda tiekti reaktyvinius degalus pagal sutartį su aviakompanija „airBaltic“ (bylos II tomas, 148 lapas). Šiame pranešime taip pat nurodoma, kad UAB „RSS MOTORS“ aprūpins dalį šios aviakompanijos skrydžių, o likusios dalies skrydžių aptarnavimas teks TVOU. UAB „RSS MOTORS“ nurodė ir kitas aviakompanijas, kurioms tiekia ar tieks reaktyvinius degalus pagal sudarytas sutartis. UAB „RSS MOTORS“ prie šio pranešimo pridėjo ir sutarties su aviakompanija „airBaltic“ bendrąją dalį bei degalų tiekimo paskirstymo grafiką, sudarytą šios aviakompanijos (bylos IV tomas, 37-41 lapai). Minėtame grafike nurodomi konkretūs skrydžiai, kurių metu reaktyvinių degalų tiekimas orlaiviams yra patikėtas UAB „RSS MOTORS“ ir TVOU. Kaip savo 2009-06-16 rašte (bylos IV tomas, 44 lapas) patikslino UAB „RSS MOTORS“, šie grafikai buvo sudaryti trijų savaičių laikotarpiui, vėliau jie buvo keičiami bendru šalių susitarimu.
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas 2007-07-16 raštu (bylos I tomas, 156-157 lapai) atsisakė tenkinti UAB „RSS MOTORS“ prašymą, nurodydamas, jog laikyti papildomą degalų kiekį nėra techninių galimybių. Minėtame rašte TVOU nurodė, kad kvotos degalų talpyklose yra paskirstytos tokiu būdu: 1600 t priklauso TVOU, 660 t - AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ (toliau - „flyLAL“), 500 t - UAB „RSS MOTORS“10. TVOU atkreipė dėmesį, kad per mėnesį vidutiniškai parduoda 3200 tonų degalų, ir pagal tokius esamus kvotų paskirstymus jis yra priverstas papildomai atsivežti reaktyvinių degalų ir kas savaitę papildyti reaktyvinių degalų atsargas. Taip pat turi elgtis ir „flyLAL“. TVOU nurodė, jog pagal turimus duomenis UAB „RSS MOTORS“ reaktyvinių degalų pardavimo apimtys iki kreipimosi dėl degalų laikymo kvotos padidinimo per mėnesį niekada neviršydavo 500 tonų ribos, o tesiekdavo 53-177 tonas. Atsižvelgdamas į tokius duomenis, TVOU nurodė, jog neturi jokio pagrindo manyti, kad UAB „RSS MOTORS“ laikomas kuro kiekis bus nepakankamas, tokį prašymą laikė nepagrįstu faktiniais duomenimis. 2007-07-16 rašte minimi ir galimi techniniai nesklandumai, kadangi, UAB „RSS MOTORS“ suteikus papildomą kuro laikymo kvotą, TVOU ir „flyLAL“ turėtų dažniau atsivežti jiems reikalingą kuro kiekį. Tai sąlygotų technines kliūtis, susijusias su būtinu degalų nusistovėjimu, kuro tarnybos darbo trukdymu, degalų priėmimo kontrole. Dėl išdėstytų argumentų TVOU atsisakė tenkinti UAB „RSS MOTORS“ prašymą.
UAB „RSS MOTORS“ pakartotinai kreipėsi į VĮ Tarptautinį Vilniaus oro uostą 2007-08-23 raštu (bylos I tomas, 16 lapas), prašydamas padidinti saugojimo kvotą nuo 500 t iki 600 t. Šiame rašte UAB „RSS MOTORS“ nurodė, kad jų prašymas pagrįstas padidėjusiais reaktyvinių degalų pardavimais, sudarius sutartį su aviakompanija „airBaltic“, taip pat akcentavo, kad minėta sutartis tik perskirsto parduodamus reaktyvinių degalų kiekius tarp tiekėjų, tačiau bendras parduodamo kuro kiekis iš esmės nepakito, todėl nepakito ir techninės sąlygos.
2007-08-27 raštu (bylos I tomas, 17 lapas) TVOU taip pat atsisakė tenkinti šį prašymą, nurodydamas, kad 1200 tonų reaktyvinių degalų, kuriuos parduoda UAB „RSS MOTORS“ per mėnesį, galima atsivežti 3 kartus, tuo pačiu neviršijant sutartyje nustatyto saugomo kuro kiekio. Rašte taip pat užsimenama apie ketinimus organizuoti konkursą reaktyvinių degalų saugojimui TVOU priklausančiose kuro talpose. Jokių platesnių paaiškinimų ar motyvų minėtame rašte nepateikiama.
2007-09-17 VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui buvo pateiktas UAB „RSS MOTORS“ prašymas išimties tvarka leisti viršyti nustatytą 500 tonų degalų saugojimo kvotą ir priimti saugojimui visus 2007-09-15 atgabentus degalus (bylos II tomas, 162 lapas).
2008-04-14 UAB „RSS MOTORS“ dar kartą kreipėsi į TVOU, prašydama padidinti reaktyvinių degalų laikymo kvotą bent iki 600 tonų (bylos tomas II, 167 lapas). Savo prašyme UAB „RSS MOTORS“ nurodė, kad per pirmąjį 2008 m. ketvirtį ji parduodavo vidutiniškai 1000 tonų reaktyvinių degalų kas mėnesį. Esant tokiems pardavimo kiekiams ir turint tik 500 tonų reaktyvinių degalų laikymo kvotą, sudėtinga planuoti pakankamą degalų kiekio likutį, kadangi pagal sutartį su reaktyvinių degalų pardavėju mažiausias degalų siuntos kiekis yra 300 tonų. UAB „RSS MOTORS“ nurodo ir jam kilusius nepatogumus dėl keletą dienų vėlavusios degalų siuntos, kuomet teko laikinai sustabdyti degalų tiekimą aviakompanijai „airBaltic“.
Į šį pakartotinį UAB „RSS MOTORS“ prašymą TVOU atsakė 2008-04-25 raštu (bylos IV tomas, 70 lapas), kuriame nurodė, kad paraiškas reaktyvinių degalų tiekimui į orlaivius Tarptautiniame Vilniaus oro uoste yra pateikę ir daugiau kompanijų. Dėl šios priežasties TVOU nurodė neketinantis artimiausiu metu peržiūrėti degalų kvotos. Detalesnių paaiškinimų bei ateityje numatomos degalų laikymo kvotų paskirstymo tvarkos savo rašte TVOU nepateikė.
Tyrimo metu buvo nagrinėjamas motyvų, kuriais remdamasis TVOU atsisakė tenkinti UAB „RSS MOTORS“ prašymus, pagrįstumas, nustatytos šiam vertinimui reikšmingos aplinkybės, gauti TVOU paaiškinimai.
Faktinės aplinkybės, susijusios su vietos suteikimu degalų pylimo automobiliui
UAB „RSS MOTORS“ 2007-06-22 kreipėsi į VĮ Tarptautinį Vilniaus oro uostą su prašymu duoti leidimą į oro uosto teritoriją įvažiuoti ir suteikti stovėjimo vietą aikštelėje trečiam UAB „RSS MOTORS“ degalų pylimo automobiliui (bylos I tomas, 158 lapas).
TVOU 2007-07-16 rašte (bylos I tomas, 159 lapas) nurodė, jog jo kontroliuojamoje teritorijoje laikyti trečią UAB „RSS MOTORS“ priklausantį degalų pylimo automobilį objektyviai nėra įmanoma. Tokią savo poziciją TVOU grindė tuo, jog degalų pylimo automobilis gali stovėti Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijoje tik priešgaisrinės saugos reikalavimus atitinkančioje vietoje, o tokia vieta UAB „RSS MOTORS“ kreipimosi metu nėra įrengta. Taip pat minėtame rašte nurodyta, kad naujos vietos degalų pylimo automobiliui įrengimas sąlygotų nemažas laiko ir kitas sąnaudas. TVOU papildomai pažymėjo, jog rengiamas turto patikėjimo teisėmis valdomo žemės sklypo detalusis planas, kuriame bus numatyta dar viena vieta degalų pylimo automobiliui, o tokia vieta, patvirtinus detalųjį planą, bus suteikta teisės aktų nustatyta tvarka.
2007-08-17 prašymu (bylos I tomas, 27 lapas) UAB „RSS MOTORS“ dar kartą kreipėsi į TVOU, prašydama leisti eksploatuoti trečią degalų pylimo automobilį Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijoje. TVOU į šį prašymą atsakė 2007-09-17 raštu (bylos I tomas, 28 lapas), kuriame nurodė, jog visi argumentai dėl atsisakymo tenkinti UAB „RSS MOTORS“ prašymą jau išdėstyti ankstesniame 2007-07-16 rašte.
Trečias UAB „RSS MOTORS“ degalų pylimo automobilis į VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto kontroliuojamą teritoriją buvo įleistas 2008 m. sausio mėn. (TVOU 2009-02-02 raštas, bylos II tomas, 130 lapas; TVOU 2009-02-26 raštas bylos III tomas, 3 lapas). Vieta jį laikyti buvo suteikta asfaltuotame keliuke senos kuro bazės teritorijoje (vieta pažymėta TVOU pateiktoje schemoje, bylos II tomas, 133 lapas). TVOU nurodė, kad automobilis, laikomas šioje vietoje, galėjo būti naudojamas UAB „RSS MOTORS“ veiklai vykdyti. Tuo tarpu aikštelėje, kurioje laikomos kitos transporto priemonės, trečias degalų automobilis faktiškai leistas laikyti nuo 2008-08-01 (atitinkamo 2008-07-09 sudaryto sutarties tarp TVOU ir UAB „RSS MOTORS“ pakeitimo pagrindu, bylos II tomas, 106 lapas), kai turto panaudos būdu viena transporto priemonė buvo perduota Palangos oro uostui.
Tyrimo metu buvo analizuojama, ar objektyviai pagrįstas buvo VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto atsisakymas suteikti vietą laikyti trečią UAB „RSS MOTORS“ degalų pylimo automobilį TVOU kontroliuojamoje teritorijoje po UAB „RSS MOTORS“ kreipimosi.
Faktinės aplinkybės, susijusios reaktyvinių degalų kainomis
Tyrimo metu TVOU pateikė savo struktūrinio padalinio – Kuro tarnybos - finansinius duomenis, nurodydamas atitinkamos veiklos sąnaudas bei iš jos gautas pajamas, taip pat pateikė su reaktyvinių degalų pardavimo veiklos vykdymu susijusius dokumentus.
Tyrimo metu buvo analizuojamos TVOU pirkėjams taikomos reaktyvinių degalų kainos bei šių degalų įsigijimo iš tiekėjo AB „Mažeikių nafta“ (dabar – AB „ORLEN Lietuva“) kaina. Nustatyta, kad tiek TVOU, tiek UAB „RSS MOTORS“ tiriamu laikotarpiu reaktyvinius degalus pirko iš AB „Mažeikių nafta“ identiškomis arba labai panašiomis kainomis (su nedidelėmis kai kurių pavienių mėnesių išimtimis, kai UAB „RSS MOTORS“ reaktyvinius degalus pirko 6-7 proc. brangiau)11.
Tyrimo metu buvo vertinama, ar VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto orlaiviams tiekiamų reaktyvinių degalų kaina nebuvo labai artima, ar net žemesnė už jų įsigijimo iš tiekėjo AB „Mažeikių nafta“ kainą, taip pat buvo analizuojamos kitos aplinkybės, susijusios su UAB „RSS MOTORS“ skunde išdėstytais argumentais.
Kitos nustatytos aplinkybės
2009-10-12 VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui ir Pareiškėjui buvo išsiųstas pranešimas apie atliktą tyrimą, kuriame siūloma pripažinti VĮ Tarptautinį Vilniaus oro uostą pažeidus Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį, įpareigoti jį nutraukti neteisėtus veiksmus, jeigu jie dar yra tęsiami, bei skirti Konkurencijos įstatyme numatytas sankcijas. Apie atliktą tyrimą bei jo išvadas taip pat informuota Susisiekimo ministerija, pranešimas apie atliktą tyrimą jai pateiktas 2009-10-21 raštu.
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas savo nuomonės dėl tyrimo išvadų nepateikė, taip pat jo atstovai neatvyko į Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdį, nors apie posėdžio datą ir laiką buvo tinkamai informuoti.
Pareiškėjas savo 2009-11-12 atsiliepime į tyrimo išvadas pateikė pastabų dėl TVOU taikomos kainodaros vertinimo ir nurodė, kad kai kurie vertinimo aspektai kelia neaiškumų. Pareiškėjo nuomone, neaiškumų gali kilti dėl to, ar skaičiuojant kaštus buvo tinkamai atsižvelgta į kuro pylimo automobilių amortizaciją, darbo užmokesčio skaičiavimą, sąnaudas, susijusias su energijos ir komunalinėmis paslaugomis, civilinės atsakomybės draudimu, mokesčiais ir kt. UAB „RSS MOTORS“ taip pat kėlė klausimą dėl tinkamo reaktyvinių degalų tiekimo veiklos apskaitos atskyrimo nuo kitų TVOU vykdomų veiklų. Pastabų apie atlikto tyrimo išvadas dėl TVOU veiksmų, kuriais atsisakyta suteikti didesnę reaktyvinių degalų laikymo kvotą ir vietą trečiam degalų pylimo automobiliui laikyti, Pareiškėjas nepateikė.
Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdyje UAB „RSS MOTORS“ atstovai palaikė savo 2009-11-12 rašte išdėstytą poziciją.
Susisiekimo ministerija, išnagrinėjusi pranešimą apie atliktą tyrimą, informavo Konkurencijos tarybą, kad jos atstovas dalyvaus bylų nagrinėjimo posėdyje, tačiau savo nuomonės apie nagrinėjamą situaciją nepateikė. Susisiekimo ministerijos atstovas į bylos nagrinėjimo posėdį neatvyko, nors apie jo laiką ir vietą Konkurencijos taryba informavo.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.
Remdamasi 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo 5 straipsniu, nurodančiu, kad valstybių narių konkurencijos institucijos turi teisę atskirose bylose taikyti 81 ir 82 straipsnius (dabar – Sutarties 101 ir 102 straipsniai), Konkurencijos taryba, vertindama tiriamo ūkio subjekto veiksmus, taiko ir Sutarties 102 straipsnį, kuris kaip nesuderinamą su bendrąją rinka draudžia bet kokį vienos ar keleto įmonių piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi bendrojoje rinkoje arba didelėje jos dalyje, galintį paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą.
Vertinant, ar ūkio subjekto veiksmai pažeidė Konkurencijos įstatyme bei Sutartyje įtvirtintą draudimą piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, visų pirma reikia apibrėžti atitinkamą rinką, kurioje yra įtariamas galimas piktnaudžiavimas, taip pat nustatyti įtariamo pažeidėjo padėtį šioje rinkoje.
1. Dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo
Atitinkama rinka apibrėžiama vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 5, 6 ir 7 dalimis, taip pat Konkurencijos tarybos paaiškinimais dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, patvirtintais Konkurencijos tarybos 2000-02-24 nutarimu Nr. 17. Atitinkama rinka yra suprantama kaip tam tikros prekės rinka tam tikroje geografinėje teritorijoje. Prekės rinka apibrėžiama kaip visuma prekių, kurios pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas. Geografinė rinka apibrėžiama kaip teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš esmės panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prekės rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama nuo gretimų teritorijų.
Nagrinėjamu atveju, atsižvelgus į Pareiškėjo skundžiamus TVOU veiksmus, išskirtos dvi atitinkamos rinkos, t.y. priešsrovinė valdymo ir organizavimo paslaugų Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinka ir su šia rinka susijusi pasrovinė reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinka.
1.1. Valdymo ir organizavimo paslaugų Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinka
Kiekviename tarptautiniame oro uoste yra tam tikra infrastruktūra, kuri įrengta ir pastatyta tokiu būdu, kad būtų galima užtikrinti oro uosto paskirtį, t.y. užtikrinti tarptautinius skrydžius vykdančių orlaivių saugaus pakilimo bei nutūpimo galimybę. VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto tikslas, įtvirtintas įmonės įstatų 8 punkte, yra teikti viešąsias paslaugas eksploatuojant Tarptautinį Vilniaus oro uostą ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus. Įmonei yra pavesta administruoti ir valdyti Tarptautinio Vilniaus oro uosto infrastruktūrą, taip pat koordinuoti ir kontroliuoti įvairių minėtame oro uoste veikiančių įmonių veiklą, užtikrinti aviacijos saugumą Tarptautiniame Vilniaus oro uoste.
Visiems ūkio subjektams, vykdantiems savo ūkinę veiklą Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijoje, įskaitant aviakompanijas bei antžeminių paslaugų teikėjus, VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas teikia įvairias paslaugas, susijusias su oro uosto infrastruktūros eksploatavimu. Nagrinėjamu atveju išskirtinos valdymo ir organizavimo paslaugos, susijusios su reaktyvinių degalų tiekimo veikla. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nuosavybės teise valdo kuro talpyklas, kuriose laiko savo bei už užmokestį kitų ūkio subjektų degalus, valdo oro uosto įrenginius ir paskirsto teritoriją, reikalingą vykdant aprūpinimo degalais veiklą, atlieka reaktyvinių degalų kokybės testus, išduoda leidimus laikyti degalų pylimo automobilius ir kt. Šios ir kitos valdymo ir organizavimo paslaugos yra būtinos, ūkio subjektams norint teikti orlaivių aprūpinimo degalais paslaugas Tarptautiniame Vilniaus oro uoste. Valdymo ir organizavimo paslaugos yra specifinės, kadangi šios paslaugos susijusios su prieiga prie tam tikro tarptautinio oro uosto infrastruktūros, t.y. ūkio subjektui, gaunančiam tokias valdymo ir organizavimo paslaugas, sudaroma galimybė naudotis tarptautiniame oro uoste esančia infrastruktūra. Todėl tokios paslaugos nėra pakeičiamos jokiomis kitomis paslaugomis oro transporto sektoriuje ar kokiomis nors kitomis valdymo ir organizavimo paslaugomis kituose transporto sektoriuose. Tokį prekės rinkos apibrėžimą Konkurencijos taryba pateikė 2007-06-07 nutarime Nr. 2S-14 bei 2008-11-06 nutarime Nr. 2S-23, nagrinėdama VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmus Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir Sutarties 102 straipsnio kontekste, tokios pačios nuomonės dėl prekės rinkos apibrėžimo laikėsi ir Europos Komisija Alpha Flight Services/Aéroports de Paris byloje 12.
Geografinė teritorija, kurioje valdymo ir organizavimo paslaugas teikia VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas, apsiriboja Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorija.Pažymėtina, kad valdymo ir organizavimo paslaugos yra teikiamos būtent konkrečioje oro uosto teritorijoje ir tam tikros antžeminės paslaugos teikėjas negali gauti šių paslaugų iš kitų teritorijų nei tas oro uostas, kuriame tam tikras antžemines paslaugas teikiantis ūkio subjektas vykdo savo veiklą. Antžeminių paslaugų teikėjas (konkrečiu atveju UAB „RSS MOTORS“) negalėtų pasirinkti kitoje teritorijoje (kitame tarptautiniame oro uoste ar greta esančioje teritorijoje) valdymo ir organizavimo paslaugas teikiančio subjekto, kadangi konkretaus antžeminių paslaugų teikėjo veikla yra orientuota būtent į konkrečioje teritorijoje (tarptautiniame oro uoste) pasirinkusio tūpti/kilti orlaivio aptarnavimą, ir tą veiklą jis gali vykdyti tik naudodamasis to oro uosto paslaugomis, tokiu būdu gaudamas prieigą prie to oro uosto infrastruktūros. Reaktyvinių degalų tiekėjas, veikiantis Tarptautiniame Vilniaus oro uoste, nuomosis būtent šiame oro uoste esančias aviacinių degalų talpyklas, nes tik tam tikrų degalų atsargų turėjimas arti paslaugos teikimo vietos užtikrintų jos teikimo nenutrūkstamumą ir efektyvumą. Todėl geografiniu požiūriu VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto teikiamos valdymo ir organizavimo paslaugos nėra pakeičiamos kito tarptautinio oro uosto ar kitos (gretimos) teritorijos valdymo ir organizavimo paslaugomis. Dėl šių priežasčių Tarptautinis Vilniaus oro uostas laikytinas atitinkama geografine teritorija (rinka).
Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, galima išskirti atitinkamą priešsrovinę valdymo ir organizavimo paslaugų Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinką. VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto elgesys atitinkamoje priešsrovinėje rinkoje gali daryti įtaką ūkio subjektų, veikiančių kitose susijusiose rinkose, veiklai. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, taip pat į Pareiškėjo skundžiamus TVOU veiksmus, tikslinga išskirti pasrovinę reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinką.
1.2. Reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinka
Tam tikrame tarptautiniame oro uoste nusileidusiam/kylančiam orlaiviui reikalingas aptarnavimas, kad jis būtų parengtas skrydžiui, t.y. tam tikros antžeminės paslaugos. Daugelyje tarptautinių oro uostų antžemines paslaugas teikia ne tik oro uostą valdanti įmonė, bet ir tretieji asmenys – antžeminių paslaugų teikėjai. Antžeminių paslaugų teikimo taisyklių 2 priede aviacinio benzino ir reaktyvinių degalų tiekimas orlaiviams yra priskiriamas antžeminėms paslaugoms oro uoste.
Orlaiviams kaip varomoji jėga būtini degalai. Paprastai aviaciniai degalai yra aukštesnės kokybės, negu degalai, kurie naudojami mažiau kritinėse srityse, tokiose kaip šildymas ar kelių transportas. Į aviacinius degalus dedami priedai, skirti sumažinti apledėjimo riziką ar sprogimo riziką dėl aukštos temperatūros. Paprastai yra išskiriamos 2 aviacinių degalų rūšys: aviacinis benzinas (angl. avgas) ir reaktyviniai degalai (angl. JET fuel).
UAB „RSS MOTORS“ nuo pat veiklos pradžios iki šiol tiekia tik reaktyvinius degalus orlaiviams. TVOU taip pat tiekia reaktyvinius degalus, be to ir nedidelius kiekius aviacinio benzino. Reaktyvinių degalų tiekimas orlaiviams negali būti pakeista jokiomis kitomis antžeminėmis paslaugomis, kadangi orlaivis negalėtų pakilti/tūpti, negavęs šios paslaugos (kaip jau minėta, degalai yra varomoji jėga orlaiviams).
Aviacinis benzinas – tai įvairios benzino rūšys, klasifikuojamos pagal besiskiriantį savo oktaninį skaičių. Reaktyvinių degalų pagrindą paprastai sudaro žibalas. Aviacinis benzinas paprastai naudojamas stūmoklinio tipo varikliams, tuo tarpu reaktyviniai degalai naudojami turbininiams varikliams bei dyzeliniams orlaivių varikliams. Aviacinis benzinas labiau paplitęs kaip degalai asmeniniams orlaiviams, tuo tarpu reaktyviniai degalai naudojami aviakompanijų orlaiviuose, karinėje aviacijoje bei kituose dideliuose orlaiviuose.
Aviacinis benzinas ir reaktyviniai degalai negali būti pakeičiami vienas kitu dėl techninių orlaivių variklių savybių – į variklį, kuris varomas reaktyviniais degalais, negali būti pilamas aviacinis benzinas ir atvirkščiai – į variklį, kuris varomas aviaciniu benzinu, negali būti pilami reaktyviniai degalai. Atsižvelgiant į tai, išskiriama pasrovinė prekės rinka – reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams rinka.
Reaktyvinių degalų orlaiviams naudojimo savybės yra specifinės. Vykdydama skrydžius į/iš Vilnių/(-iaus) atitinkama aviakompanija yra priversta pirkti (piltis) reaktyvinius degalus būtent iš šiame oro uoste aprūpinimo degalais paslaugas teikiančių subjektų, kadangi piltis degalus iš kitos (gretimos) teritorijos ar kito tarptautinio oro uosto (pavyzdžiui Kauno ar Šiaulių tarptautinių oro uostų) aviakompanijai būtų finansiškai nepagrįsta ir ekonomiškai neefektyvu13. Orlaiviams piltis aviacinius degalus kitame tarptautiniame oro uoste nebūtų efektyvu, nes tai pareikalautų reikšmingų papildomų kaštų (dėl sugaišto papildomo laiko, sąnaudų skrendant į kitą tarptautinį oro uostą užsipilti aviacinių degalų, mokesčių už pakilimą/nusileidimą kitame tarptautiniame oro uoste ir kt.). Dėl to Tarptautinis Vilniaus oro uostas laikytinas geografine teritorija (rinka) apibrėžtos pasrovinės prekės rinkos atžvilgiu.
Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, atitinkama pasrovinė rinka apibrėžiama kaip reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinka.
2. Dominuojančios padėties nustatymas
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalimi, dominuojanti padėtis suprantama kaip vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri įgalina daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje, veiksmingai ribojant konkurenciją. Vadovaujantis Konkurencijos tarybos 2000-05-17 nutarimu Nr. 52 patvirtintais Konkurencijos tarybos paaiškinimais dėl dominuojančios padėties nustatymo, vienpusė lemiama įtaka suprantama kaip ūkio subjekto galimybė veikti atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurentų, tiekėjų ar pirkėjų ir galiausiai nuo vartotojų, darant poveikį prekių kainoms, įėjimo į rinką galimybėms ir kitoms veiklos sąlygoms, dėl ko veiksmingai ribojama konkurencija toje rinkoje.
Konkurencijos taryba 2007-06-07 nutarime Nr. 2S-14 bei 2008-11-06 nutarime Nr. 2S-23 konstatavo, kad dėl VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui įstatų pagrindu suteiktos išimtinės teisės eksploatuoti Tarptautinį Vilniaus oro uostą valdymo ir organizavimo paslaugų Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinkoje susidaro teisinės monopolijos situacija. Ši situacija yra nepakitusi ir nagrinėjamu atveju. Ūkio subjektai, veikiantys pasrovinėje rinkoje, neturi alternatyvų gauti atitinkamas paslaugas iš kito analogiškų paslaugų teikėjo. Ūkio subjektams, tiekiantiems reaktyvinius degalus, yra būtina turėti priėjimą prie atitinkamo oro uosto infrastruktūros, kadangi nėra techninių galimybių papildyti orlaivių degalų atsargas už atitinkamo oro uosto teritorijos ribų.
Šiuo atveju tarptautiniame oro uoste esanti infrastruktūra sudaro esminius išteklius (angl. essential facilities) konkurencijos teisės prasme. Esminių išteklių sąvoką Europos Komisija pateikė Port of Rødby byloje14. Esminiai ištekliai – įrenginiai (ištekliai) ar infrastruktūra, be kurios konkurentai (savininko) negalėtų pasiūlyti savo paslaugų klientams (vartotojams)15. Bronner byloje suformuluota nuostata, jog ištekliaus valdytojas privalo suteikti išteklių, kai valdytojo išteklius yra būtinas konkuruoti pasrovinėje rinkoje16. Išteklius yra laikomas būtinu, kai nėra alternatyvų ir kai yra techninių, teisinių ar ekonominių kliūčių, darančių alternatyvaus ištekliaus sukūrimą neįmanomą ar nepagrįstai sudėtingą17.
Taigi, VĮ Tarptautinis oro uostas, būdamas esminių išteklių valdytoju, užima dominuojančią padėtį atitinkamoje priešsrovinėje rinkoje. VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto užimama atitinkamos priešsrovinės rinkos dalis sudaro 100 proc.
UAB „RSS MOTORS“, vykdančiai veiklą atitinkamoje pasrovinėje rinkoje, būtina iš VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto gauti tam tikras valdymo ir organizavimo Tarptautiniame Vilniaus oro uoste paslaugas. Tokiu būdu VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto dominavimas valdymo ir organizavimo paslaugų Tarptautiniame Vilniaus oro uoste priešsrovinėje rinkoje bei jo veiksmai šioje rinkoje tiesiogiai daro įtaką atitinkamai pasrovinei rinkai.
Pasrovinėje reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinkoje veikia VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas ir UAB „RSS MOTORS“. Kaip jau buvo minėta, UAB „Baltic Ground Services“ buvo patvirtina antžeminių paslaugų teikėju 2009-01-27, todėl tiriamu laikotarpiu neveikė atitinkamoje pasrovinėje rinkoje. Taigi, TVOU veikia tiek kaip valdymo ir organizavimų paslaugų UAB „RSS MOTORS“ teikėjas, tiek ir kaip jos vienintelis konkurentas tiriamu laikotarpiu pasrovinėje reaktyvinių degalų teikimo orlaiviams rinkoje.
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas 2006 m. užėmė 96 proc. pastarosios atitinkamos rinkos dalį, o 2007 m. - 80 proc. rinkos dalį, 2008 m. TVOU rinkos dalis sudarė 66 proc. Tokie tyrimo metu surinkti duomenys, atsižvelgus į Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje įtvirtintą dominavimo prezumpciją, leidžia daryti išvadą, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas užima dominuojančią padėtį ir atitinkamoje pasrovinėje rinkoje. Europos Teisingumo Teismas taip pat yra pripažinęs, kad rinkos dalis yra esminis kriterijus nustatant ūkio subjekto dominavimą rinkoje. Kaip konstatuota Hoffmann-La Roche byloje, labai didelė ūkio subjekto užimama rinkos dalis savaime gali būti laikoma dominavimo įrodymu, išskyrus išimtinius atvejus18. Nagrinėjamu atveju matyti, kad, nors TVOU užimama reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams rinkos dalis pastaraisiais metais sumažėjo, tačiau išlieka gerokai didesnė nei Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje įtvirtinta dominavimo prezumpcija (40 proc. rinkos dalis).
3. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi
Konkurencijos įstatymas nedraudžia ūkio subjektams užimti dominuojančios padėties atitinkamoje rinkoje, tačiau yra draudžiama piktnaudžiauti užimama dominuojančia padėtimi. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 9 straipsniu, draudžiama piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.
Nagrinėjamu atveju nustatytas VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto dominavimas dviejose vertikaliai susijusiose rinkose, t. y. valdymo ir organizavimo paslaugų Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinkoje ir reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams Tarptautiniame Vilniaus oro uoste rinkoje. Atsižvelgus į Pareiškėjo pateikto skundo turinį bei argumentus, tyrimo metu buvo vertinamas VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto elgesys abejose šiose rinkose.
Nagrinėjant TVOU, kaip esminių išteklių valdytojo, veiksmus, buvo vertinamas atsisakymas suteikti UAB „RSS MOTORS“ daugiau vietos reaktyvinių degalų laikymo talpyklose bei atsisakymas suteikti vietą trečiajam UAB „RSS MOTORS“ degalų pylimo automobiliui laikyti. Šiuo aspektu paminėtinas 1993-12-21 Europos Komisijos sprendimas byloje Nr. 94/19/EB (Sea Containers v. Stena Sealink)19, kuriame nurodoma, kad esminių išteklių valdytojas, kuris naudojasi savo galia vienoje rinkoje, norėdamas apsaugoti ar sustiprinti savo padėtį kitoje susijusioje rinkoje, įskaitant ir atsisakymą suteikti priėjimą prie reikalingos infrastruktūros konkurentams, taip pat šio priėjimo suteikimą mažiau palankiomis sąlygomis nei sau, tokiu būdu sukuriant kliūtis konkurentui veikti rinkoje, pažeidžia Sutarties 86 straipsnį20. Bet koks atsisakymas suteikti priėjimą prie reikalingos infrastruktūros ar kitoks konkurentų veiklos ribojimas turi būti pagrįstas objektyviomis priežastimis ir tik tokiu atveju esminius išteklius valdančio ūkio subjekto veiksmai nebus laikomi konkurencijos taisyklių pažeidimu. Esminiai ištekliai yra suprantami kaip ištekliai arba infrastruktūra, be kurios ūkio subjektai neturi galimybės teikti paslaugų savo klientams21.
Kaip jau buvo minėta, VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atitinka esminių išteklių valdytojui taikomus reikalavimus, kadangi be šios įmonės valdomų išteklių kiti ūkio subjektai neturi galimybės vykdyti veiklos Tarptautiniame Vilniaus oro uoste. Todėl VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui taikytini ir atitinkami reikalavimai dėl veiksmų, atliekamų kitų ūkio subjektų atžvilgiu, objektyvaus pateisinimo. Tuo atveju, jeigu VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atsisakė suteikti prieigą prie reikalingos infrastruktūros savo konkurentui UAB „RSS MOTORS“ arba suteikė šią prieigą mažiau palankiomis sąlygomis nei sau pačiam nesant objektyvaus pateisinimo, įmonė pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį, o, esant ir kitoms būtinoms aplinkybėms, taip pat ir Sutarties 102 straipsnį.
Nagrinėjant VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto, kaip atitinkamoje pasrovinėje rinkoje dominuojančio ūkio subjekto elgesį, buvo analizuojama reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams kainodara bei kiti su tuo susiję aspektai. Pareiškėjo teigimu, VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas galėjo taikyti nepagrįstai mažas kainas ir taip siekti išstumti savo konkurentą iš rinkos. Kaip yra konstatavęs Europos Teisingumo Teismas, ne visi dominuojančio ūkio subjekto taikomi konkuravimo kainomis metodai gali būti laikomi teisėtais.22 Nepagrįstai žemos arba „grobuoniškos“ kainos yra suprantamos kaip toks dominuojančio ūkio subjekto kainų lygio nustatymas, kai pagrindinis tikslas yra ženklus konkurentų susilpninimas ar išstūmimas, o ne pelno siekimas. Taigi, jeigu dominuojantis ūkio subjektas taiko tokią kainodarą, jis pažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį, o, esant ir kitoms būtinoms aplinkybėms, taip pat ir Sutarties 102 straipsnį.
Toliau šiame nutarime nagrinėjami atitinkami TVOU veiksmai bei jų suderinamumas su konkurencijos teisės reikalavimais.
3.1. Veiksmai, susiję su kuro bazės talpų paskirstymu
3.1.1. Atsisakymas suteikti didesnę reaktyvinių degalų laikymo kvotą
Kaip matyti iš šio nutarimo aprašomojoje dalyje nurodytų aplinkybių, UAB „RSS MOTORS“ keletą kartų kreipėsi į TVOU su prašymu padidinti nustatytą reaktyvinių degalų laikymo limitą, paaiškindama savo prašymo pagrindą, t.y. nurodydama padidėjusios reaktyvinių degalų pardavimo kiekius dėl naujai įsigaliojusių sutarčių su klientais. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas į atitinkamus prašymus atsakė 2007-07-16, 2007-08-27 ir 2008-04-25 raštais, nurodydamas, kad galimybės patenkinti UAB „RSS MOTORS“ prašymą nėra. Savo atsisakymą padidinti reaktyvinių degalų laikymo kvotą net ir 100 t (nuo 500 t iki 600 t) VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas aiškino techninių galimybių stoka, nedidelėmis Pareiškėjo veiklos apimtimis ir nustatyto degalų laikymo limito pakankamumu, taip pat užsiminė apie kitų ūkio subjektų pateiktus prašymus dėl kuro talpos nuomos bei ketinimo organizuoti kuro talpų nuomos konkursą, tačiau pastarųjų savo argumentų nedetalizavo.
Tyrimo metu TVOU pateikė paaiškinimus, susijusius su reaktyvinių degalų saugojimo kvotų paskirstymu, tačiau iš esmės atkartojo ir detalizavo ankstesniuose savo raštuose UAB „RSS MOTORS“ pateiktą poziciją. Pavyzdžiui, 2008-10-23 rašte Konkurencijos tarybai TVOU nurodė analogiškus jau minėtiems atsisakymo padidinti kuro laikymo kvotą motyvus, akcentuodamas technines kliūtis, susijusias su degalų išdavimu, kuro tarnybos darbo trukdymu bei degalų priėmimo kontrole.
2009-02-26 rašte Konkurencijos tarybai (bylos III tomas, 3-4 lapai) TVOU paaiškino, kad „flyLAL“ ir UAB „RSS MOTORS“ suteiktos degalų saugojimo kvotos nustatomos sudarant paslaugų teikimo sutartis. Suteikiant atitinkamus saugojimo kiekius atsižvelgiama į kompanijų pageidavimus, o tikslūs kiekiai nustatomi derybų būdu. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nepateikė jokios informacijos apie konkrečios, aiškiais ir nediskriminaciniais kriterijais pagrįstos kvotų paskirstymo tvarkos egzistavimą ar bent apie ketinimus tokią tvarką nustatyti.
2009-04-10 rašte (bylos III tomas, 11 lapas) TVOU dar kartą pripažino ankstesnio Konkurencijos tarybos tyrimo metu23 nustatytą aplinkybę, kad kuro bazės pajėgumai yra 3-4 kartus didesni, t.y. teoriškai su turimais kuro bazės pajėgumais būtų galima parduoti atitinkamai didesnius reaktyvinių degalų kiekius. Tačiau TVOU taip pat pabrėžė, kad padidinus kvotą pagal UAB „RSS MOTORS“ prašymą iškiltų grėsmė, kad tokių prašymų ateityje būtų vis daugiau (tiek iš UAB „RSS MOTORS“, tiek ir iš kito kuro bazės naudotojo) ir TVOU pats nebegalėtų netrukdomai vykdyti reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams veiklos. Šiame rašte atkreipiamas dėmesys ir į UAB „RSS MOTORS“ prašymo padidinti degalų laikymo kvotą pateikimo metu buvusią situaciją, t.y. kad 2007 m. birželio mėn. iš kuro tarnybos buvo iš viso išduota 5103 t reaktyvinių degalų, iš kurių 3350 t buvo TVOU, 1623 t – „flyLAL“ ir tik 130 t – UAB „RSS MOTORS“ reaktyvinių degalų. Taigi, VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas teigia, kad atsižvelgiant į tokius turėtus duomenis nebuvo jokio objektyvaus pagrindo tenkinti 2007-06-19 UAB „RSS MOTORS“ pateiktą prašymą padidinti reaktyvinių degalų laikymo kvotą.
2009-05-13 rašte (bylos IV tomas, 9 lapas) TVOU nurodė, kad šiuo metu dėl mažos reaktyvinių degalų apyvartos antžeminių paslaugų tiekėjams suteikiamos jų pageidaujamos saugojimo kvotos, taip pat pateikė informaciją, kad UAB „RSS MOTORS“ degalų laikymo apimtys 2009 m. liko nepakitusios, o „flyLAL“ turėta degalų laikymo kvota buvo perduota UAB „Baltic Ground Services“.
VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto nurodyti atsisakymo suteikti didesnį reaktyvinių degalų laikymo limitą UAB „RSS MOTORS“ motyvai (pateikti tiek Pareiškėjui, tiek ir Konkurencijos tarybai) negali būti pripažinti objektyviais dėl toliau išdėstytų argumentų.
3.1.2. Atsisakymo suteikti didesnę reaktyvinių degalų laikymo kvotą objektyvumo įvertinimas
Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, kad, 2007-06-19 UAB „RSS MOTORS“ pateikus prašymą dėl reaktyvinių degalų laikymo kvotos padidinimo, TVOU valdomose talpose buvo 64 t laisvos, kitiems kuro bazės naudotojams nepaskirstytos kvotos. Kaip jau buvo minėta, TVOU valdo dvi reaktyvinio kuro talpas, kuriose ūkinei veiklai (reaktyvinių degalų saugojimui) gali būti naudojama 2824 t talpa. Nuo 2007 m. pradžios iki tiriamo laikotarpio pabaigos kvotos trims kuro talpomis besinaudojantiems ūkio subjektams buvo paskirstytos taip: 1600 t – VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui, 500 t – UAB „RSS MOTORS“ ir 660 t – „flyLAL“. Taigi, 2007-06-19 UAB „RSS MOTORS“ prašymo pateikimo metu TVOU turėjo galimybę suteikti bent šią nepanaudotą 64 t kvotą, nors tai ir nebūtų atitikę pateikto prašymo visa apimtimi.
Be to, atkreiptinas dėmesys į šio nutarimo aprašomojoje dalyje minimą 2007-07-09 UAB „RSS MOTORS“ pranešimą, pateiktą TVOU gamybinės dispečerinės tarnybai, kuriame buvo nurodyta, kad nuo 2007-07-09 UAB „RSS MOTORS“ pradeda tiekti reaktyvinius degalus pagal sutartį su aviakompanija „airBaltic“. UAB „RSS MOTORS“ prie šio pranešimo pridėjo ir sutarties su aviakompanija „airBaltic“ bendrąją dalį bei degalų tiekimo paskirstymo grafiką, sudarytą šios aviakompanijos. Minėtame grafike nurodomi konkretūs skrydžiai, kurių metu reaktyvinių degalų tiekimas orlaiviams yra patikėtas UAB „RSS MOTORS“ ir TVOU. Taigi, 2007-07-16 pateikdamas savo atsakymą dėl UAB „RSS MOTORS“ prašymo TVOU turėjo aiškiais įrodymais pagrįstus konkurento veiklos pasikeitimus (plėtrą), tačiau vis tiek atsisakė suteikti jam didesnę kuro talpų naudojimo kvotą, neatsižvelgdamas net į tai, kad kuro talpose buvo 64 t nepaskirstytos kvotos. Tokie VĮ Tarptautinio Vilniau oro uosto veiksmai, kai esant laisvų kuro bazės pajėgumų papildomos kuro saugojimo kvotos prašančiam ūkio subjektui apie tokių pajėgumų panaudojimo galimybę net neužsimenama, argumentuojant jo turima pakankama kvota, vertintini kaip nepagrįsti ir sudarantys Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimą.
Nors kuro bazėje UAB „RSS MOTORS“ prašymo pateikimo metu nebuvo laisvos visos prašomos kvotos (300 t), tačiau tai nereiškia, kad TVOU turėjo teisę, matydamas pateikto prašymo pagrįstumą, apskritai net nepasiūlyti UAB „RSS MOTORS“ pasinaudoti esamais laisvais mažesniais pajėgumais. Dėl išdėstytų aplinkybių laikytina, kad 2007-07-16 pateiktas TVOU atsisakymas suteikti didesnę reaktyvinių degalų saugojimo kvotą buvo nepagrįstas, todėl sudarė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimą.
Draudimą piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi pažeidžiantis VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto elgesys atsiskleidžia ir iš kitų tyrimo metu nustatytų aplinkybių, susijusių su ūkio subjektų naudojamų kuro bazės pajėgumų paskirstymu.
Remiantis Antžeminių paslaugų teikimo taisyklių 45 punktu, antžeminių paslaugų teikėjas ar savateikis turi teisę naudotis oro uosto įrenginiais, kurie reikalingi jų veiklai vykdyti. Jeigu oro uosto administracija nustato tam tikras naudojimosi oro uosto įrenginiais sąlygas, pagal kurias bus naudojamasi oro uosto įrenginiais, šios sąlygos turi būti tinkamos, objektyvios, viešos ir nediskriminuojančios. TVOU nėra nustatęs išsamių ir aiškių degalų saugojimo kvotos suteikimo sąlygų, tačiau, atsižvelgus į Konkurencijos įstatymo reikalavimus, tai nesuteikia jam teisės spręsti prieigos prie infrastruktūros suteikimo/nesuteikimo klausimo neatsižvelgiant į objektyvumo kriterijų. Pastarasis kriterijus reiškia, kad kvotos degalų saugojimo talpose turi būti paskirstomas taip, kad ūkio subjektai galėtų lygiais pagrindais konkuruoti reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams rinkoje. Tik tokiu būdu paskirstant ribotus išteklius būtų užtikinta sąžininga konkurencija ir pasiektas Antžeminių paslaugų teikimo taisyklėse ir Direktyvoje numatytas tikslas liberalizuoti šių paslaugų rinkas.
Galima sutikti su TVOU argumentu, kad vien pats ūkio subjekto prašymas negalėtų būti laikomas pakankamu pagrindu keisti nustatytas kuro saugojimo talpų naudojimo kvotas. Kitaip tariant, esant laisvos vietos talpose, ši vieta turėtų būti suteikiama jos paprašiusiam ūkio subjektui, kadangi tai niekaip nekeičia kitų ūkio subjektų veiklos ir kuro talpų naudojimo sąlygų, tuo tarpu laisvos vietos nesuteikimas riboja ūkio subjekto (nagrinėjamu atveju - UAB „RSS MOTORS“) veiklos plėtros galimybes. Jeigu prašoma suteikti papildoma kvota viršija turimos laisvos vietos talpose tūrį, tuomet turėtų būti sprendžiamas kvotų naujo paskirstymo klausimas. Reikalauti naujai paskirstyti kvotas vien tik dėl numatomos veiklos plėtros, tiksliau nenurodant ir nepagrindžiant numatomų pasikeitimų apimties, būtų nepagrįsta, todėl negalima būtų teigti, kad TVOU, gavęs UAB „RSS MOTORS“ prašymą, turėjo suteikti jam visą papildomai prašomą 300 t kvotą. Tačiau nagrinėjamu atveju nustatytos aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad UAB „RSS MOTORS“ prašymas buvo motyvuotas aiškiai pasikeitusia padėtimi reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams rinkoje ir apie tokius pasikeitimus TVOU buvo žinoma.
Tyrimo metu TVOU pateikė duomenis apie 2007 ir 2008 metais iš kuro talpų išduotus reaktyvinių degalų kiekius24 ūkio subjektams, kuriems talpyklose skirtos kvotos25:
1 lentelė

Išduotas reaktyvinių degalų kiekis 2007-2008 m.

2007 metai
 
Ūkio subjektas
Išduotas kiekis iš TVOU priklausančių talpyklų (t) atskirais mėnesiais
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
TVOU
1965
1982
2168
2608
3131
3350
2614
2181
2258
2391
1979
1483
UAB „RSS MOTORS“
177
72
53
96
95
130
901
1240
1140
1087
1053
1040
„flyLAL“
1237
962
1291
1056
1323
1623
1637
1739
1644
1868
1788
1724
Iš viso
3379
2926
3512
3760
4549
5103
5152
5160
5042
5346
4820
4247
2008 metai
 
Ūkio subjektas
Išduotas kiekis iš TVOU priklausančių talpyklų (t) atskirais mėnesiais
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
TVOU
1554
1769
1962
2082
2097
2362
2264
2297
2155
1922
1492
1589
UAB „RSS MOTORS“
 
1123
8840
11038
11062
11117
11230
11248
11283
11242
11035
5587
5544
„flyLAL“
1885
1872
2245
2316
2623
2981
2960
2833
2471
2122
1397
1009
Iš viso
4562
4481
5245
5460
5837
6573
6472
6413
5868
5079
3476
3142
 
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas taip pat pateikė degalų talpyklose atskirų ūkio subjektų laikytų reaktyvinių degalų kiekius26:
2 lentelė

Laikytas reaktyvinių degalų kiekis 2007-2008 m.

2007 metai, I pusmetis
 
Laikytas degalų kiekis TVOU priklausančiose talpyklose (t) atskirais mėnesiais
Ūkio subjektas
I
II
III
IV
V
VI
suma
vidurkis
Kvota
TVOU
1 766
1 917
1 831
2 806
3 139
3 750
15 209
2 534,83
1 600
UAB „RSS MOTORS“
293
0
0
0
63
119
475
79,17
500
„flyLAL“
1 149
1 038
1 309
1 268
1 024
1 581
7 369
1 228,17
660
2007 metai, II pusmetis
 
Laikytas degalų kiekis TVOU priklausančiose talpyklose (t) atskirais mėnesiais
Ūkio subjektas
VII
VIII
IX
X
XI
XII
suma
vidurkis
Kvota
TVOU
2 168
1 932
2 942
1 898
1 971
2 483
13 394
2 232,33
1 600
UAB „RSS MOTORS“
1 268
1 148
1 236
1 090
1 088
1 017
6 847
1 141,17
500
„flyLAL“
1 947
1 844
1 433
2 035
1 673
1 869
10 801
1 800,17
660
2008 metai, I pusmetis
 
Laikytas degalų kiekis TVOU priklausančiose talpyklose (t) atskirais mėnesiais
Ūkio subjektas
I
II
III
IV
V
VI
suma
vidurkis
Kvota
TVOU
753
1 527
2 250
2 157
2 278
2 034
10 999
1 833,17
1 600
UAB „RSS MOTORS“
953
903
1 037
1 187
1 137
1 178
6 395
1 065,83
500
„flyLAL“
1 803
1 739
2 578
1 980
2 683
3 322
14 105
2 350,83
660
2008 metai, II pusmetis
 
Laikytas degalų kiekis TVOU priklausančiose talpyklose (t) atskirais mėnesiais
Ūkio subjektas
VII
VIII
IX
X
XI
XII
suma
vidurkis
Kvota
TVOU
2 331
2 033
2 053
1 913
1 195
1 685
11 210
1 868,33
1 600
UAB „RSS MOTORS“
983
1 260
1 259
1 266
448
568
5784
964
500
„flyLAL“
2 835
2 813
2 320
2 355
1 396
542
12 261
2 043,5
660
 
Kaip matyti iš lentelėse pateiktų duomenų, iki prašymo pateikimo dienos UAB „RSS MOTORS“ parduodami reaktyvinių degalų kiekiai buvo ženkliai mažesni nei TVOU pardavimai (per pirmąjį 2007 m. pusmetį TVOU vidutiniai reaktyvinių degalų pardavimai per mėnesį viršijo UAB „RSS MOTORS“ pardavimus daugiau nei 24 kartus). 2007 m. liepos mėn. įvyko akivaizdūs pokyčiai reaktyvinių degalų tiekėjų veikloje. Nuo šio mėnesio labai ženkliai (beveik 7 kartus) padidėjo UAB „RSS MOTORS“ reaktyvinių degalų pardavimo aviakompanijoms kiekiai, tuo tarpu TVOU parduodamų reaktyvinių degalų kiekis sumažėjo. „flyLAL“ sunaudojami degalų kiekiai iš esmės liko ženkliai nepakitę. Taigi, nors bendras iš kuro talpų išduotas reaktyvinių degalų kiekis 2007 m. birželio-rugsėjo mėn. liko beveik nepakitęs, TVOU ir UAB „RSS MOTORS“ veiklos apimtys akivaizdžiai pasikeitė, t.y. UAB „RSS MOTORS“ parduodamų degalų kiekis nuo 2007 m. liepos mėn. padidėjo ir išliko ženkliai didesnis nei 2007 m. pirmąjį pusmetį, tuo tarpu TVOU reaktyvinių degalų pardavimų spartus didėjimas pasibaigė ir 2007 m. antrąjį pusmetį buvo galima stebėti aiškų pardavimų apimties sumažėjimą (1 lentelė). Tokius reaktyvinių degalų apyvartos pokyčius galima sieti su UAB „RSS MOTORS“ su aviakompanija „airBaltic“ naujai sudaryta sutartimi, kuria remiantis reaktyviniai degalai buvo pradėti tiekti būtent nuo 2007 m. liepos mėn. Kaip jau buvo minėta, apie numatomus tiekimo kiekių pasikeitimus TVOU buvo informuotas 2007-07-09 UAB „RSS MOTORS“ pranešimu.
Bendrus reaktyvinių degalų pardavimo kiekius visų pirma nulemia Tarptautiniame Vilniaus oro uoste vykdomų skrydžių skaičius, tačiau nagrinėjamu atveju svarbiausia įvertinti ne tikslias pardavimų apimties kiekvieno pasikeitimo priežastis, tačiau kuro talpų naudojimo kvotų paskirstymo tarp atskirų šių talpų naudotojų pagrįstumą ir objektyvumą. Kaip matyti iš 1 bei 2 lentelėse pateikiamų duomenų, UAB „RSS MOTORS“ ir TVOU naudojamos kuro talpų kvotos skiriasi 3,2 karto, t.y. UAB „RSS MOTORS“ naudojama kvota yra atitinkamai mažesnė. Nuo 2007 m. antrojo pusmečio šių ūkio subjektų parduotų ir talpyklose laikomų reaktyvinių degalų kiekis skyrėsi ne daugiau kaip 2 kartus (vertinant kiekvieno atitinkamo pusmečio vidurkį), t.y. TVOU veiklos apimtys buvo atitinkamai didesnės:
3 lentelė

Išduotų ir laikytų degalų vidurkis 2007 m. II pusmetį – 2008 m.

Reaktyvinių degalų tiekėjas
Išduotas kiekis iš TVOU priklausančių talpyklų vidutiniškai per mėnesį (t)
Laikytas degalų kiekis TVOU priklausančiose talpyklose vidutiniškai per mėnesį (t)
2007 m. II pusmetis
2008 m. I pusmetis
2008 m. II pusmetis
2007 m. II pusmetis
2008 m. I pusmetis
2008 m. II pusmetis
TVOU
2151
1904
1953,2
2232,33
1833,17
1868,33
UAB „RSS MOTORS“
1076,8
1068,3
989,8
1141,17
1065,83
964
„flyLAL“
1733,33
2320,33
5075
1800,17
2350,83
2043,5
TVOU ir UAB „RSS MOTORS“ degalų kiekių santykis
1,996
1,78
1,97
1,96
1,72
1,94
 
3 lentelėje pateikti skaičiavimai rodo, kad TVOU naudojasi 3,2 karto didesne kuro talpų kvota nei jo konkurentas UAB „RSS MOTORS“, nors, vertinant laikotarpį nuo 2007 m. II pusmečio iki 2008 m. II pusmečio imtinai, jo parduodamų ir kuro talpose laikomų degalų kiekis buvo didesnis už atitinkamus UAB „RSS MOTORS“ parduotus ir laikytus degalų kiekius ne daugiau kaip 2 kartus. Toks kuro talpų kvotų paskirstymas parodo, kad ūkio subjektai turi skirtingas kuro talpų naudojimo galimybes nepriklausomai nuo jų veiklos apimčių.
Įvertinus visus pateiktus duomenis, VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto 2007-07-16 atsakyme UAB „RSS MOTORS“ pateikiamas argumentas dėl nedidelių pastarosios bendrovės veiklos apimčių negali būti laikomas visiškai nepagrįstu vertinant papildomos kvotos, viršijančios laisvos 64 t vietos, suteikimą, kadangi iki to momento Pareiškėjas nedidele dalimi išnaudojo jam skirtą kvotą. Tačiau vėlesnių TVOU atsisakymų suteikti bent 100 t didesnę kvotą negalima vertinti kaip pagrįstų, kadangi TVOU, kontroliuodamas visą iš kuro bazės talpų išduodamą kuro kiekį, aiškiai matė pasikeitusią faktinę situaciją rinkoje.
Antrasis UAB „RSS MOTORS“ prašymas padidinti suteiktą kuro saugojimo kvotą iki 600 t buvo pateiktas 2007-08-23, jame akcentuojant aviakompanijos „airBaltic“ reaktyvinio kuro pirkimo pasikeitimus (anksčiau iš TVOU pirktą reaktyvinio kuro dalį ši aviakompanija nusprendė pirkti iš UAB „RSS MOTORS“). TVOU apie šiuos pasikeitimus žinojo jau nuo 2007-07-09, kai jam buvo pateiktas atitinkamas UAB „RSS MOTORS“ pranešimas su ketinamų aptarnauti orlaivių skrydžių grafikais. Nors negalima neabejotinai teigti, kad jau nuo šios dienos TVOU galėjo tiksliai įvertinti kuro pardavimų pasiskirstymo pokyčius, tačiau 2007-08-27 pateikdamas savo antrąjį atsakymą TVOU galėjo ir turėjo įvertinti gerokai pasikeitusią faktinę situaciją. Kaip nurodyta 1 lentelėje, UAB „RSS MOTORS“ reaktyvinių degalų pardavimai 2007 m. liepos mėnesį išaugo beveik 7 kartus (771 t), tuo tarpu TVOU pardavimai šį mėnesį sumažėjo labai panašiu 736 t kiekiu. Taigi, šie duomenys patvirtina reaktyvinių degalų pirkėjų elgsenos pokyčius. Panašios UAB „RSS MOTORS“ veiklos apimtys (su neryškiu padidėjimu) išliko ir vėlesniu laikotarpiu. Pavyzdžiui, 2007 m. rugpjūčio mėn. UAB „RSS MOTORS“ pardavimai buvo 9,5 karto didesni nei tų pačių metų birželio mėn., kai tuo tarpu TVOU pardavimai buvo atitinkamai 1,5 karto mažesni. Esant tokiai faktinei situacijai, TVOU 2007-08-27 rašte pateiktas pasiūlymas atsivežti reikalingą reaktyvinių degalų kiekį 3 kartus per mėnesį bei atsisakymas peržiūrėti degalų talpų kvotų paskirstymą laikytinas objektyviai nepagrįstu, todėl pažeidžiančiu konkurencijos teisės normų reikalavimus. Objektyvaus veiksmų pagrįstumo nebuvimas dar aiškesnis nagrinėjant trečiojo UAB „RSS MOTORS“ prašymo padidinti degalų saugojimo kvotą atvejį.
Minėtas prašymas buvo pateiktas 2008-04-14 po to, kai UAB „RSS MOTORS“ užsakyta reaktyvinių degalų siunta buvo pristatyta pavėluotai ir dėl šios priežasties UAB „RSS MOTORS“ negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų aviakompanijai „airBaltic“, reaktyvinių degalų teikimas jai laikinai buvo sustabdytas27. Apie šią iškilusią problemą buvo informuotas ir TVOU (bylos II tomas, 167 lapas). Ši aplinkybė parodo, kad didesnės kvotos turėjimas suteikia ūkio subjektui galimybes laisviau planuoti savo veiklą ir apsaugo jį nuo galimų veiklos nesklandumų, taigi, suteikia geresnes galimybes konkuruoti atitinkamoje pasrovinėje rinkoje. Dėl šios priežasties degalų talpyklų pajėgumai turi būti paskirstomi ne pagal subjektyvius VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto pageidavimus, bet suteikiant prieigą prie šio oro uosto infrastruktūros objekto aiškiais ir nediskriminaciniais pagrindais. Priešingu atveju TVOU, atsisakydamas suteikti tokią prieigą ar ją ribodamas, kaip ir yra nagrinėjamu atveju, gali daryti įtaką konkurento atitinkamoje pasrovinėje rinkoje veiklai ir taip neteisėtai riboti konkurenciją. 2008-04-25 TVOU atsakymas, kuriame nurodoma tik tai, kad yra ir kitų ūkio subjektų, ketinančių užsiimti reaktyvinių degalų tiekimo veikla Tarptautiniame Vilniaus oro uoste, negali būti laikomas objektyviai pateisinamu atsisakymu suteikti prašomą papildomą kvotą. Kaip matyti iš 1 bei 2 lentelėse pateikiamų duomenų, 2007 m. antrąjį pusmetį bei 2008 m. pirmąjį pusmetį TVOU reaktyvinių degalų pardavimai viršijo UAB „RSS MOTORS“ pardavimus (vertinant kiekvieno atitinkamo pusmečio vidurkį) ne daugiau kaip 2 kartus. Tuo tarpu Oro uostas turėjo net 3,2 karto didesnę kvotą nei UAB „RSS MOTORS“. Matydamas tokią faktinę situaciją, TVOU nepagrįstai atsisakė suteikti papildomą kvotą UAB „RSS MOTORS“.
Atkreiptinas dėmesys, kad reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams rinkoje veikiančių ūkio subjektų pardavimų apimtys gali keistis priklausomai nuo šių paslaugų pirkėjų sprendimų, todėl kuro talpų paskirstymas negali būti nekintamas. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas turi tokiu būdu valdyti jam perduotą infrastruktūrą, kad pasrovinėje rinkoje būtų užtikrinta sąžininga konkurencija. Taigi, esant būtinybei, atsižvelgdamas į motyvuotus šioje rinkoje veikiančių ūkio subjektų prašymus bei faktinės situacijos pasikeitimus, TVOU privalo nediskriminaciniais ir aiškiais pagrindais iš naujo paskirstyti degalų saugojimo kvotas. Jeigu atitinkamoje pasrovinėje rinkoje pradėtų veikti daugiau ūkio subjektų, tai taip pat būtų pagrindas keisti nustatytas talpų naudojimo kvotas. Todėl išankstinis atsisakymas suteikti papildomą prašomą kvotą, jokiam naujam ūkio subjektui nepradėjus veikti pasrovinėje rinkoje, nesudaro pagrindo išvengti atsakomybės pagal Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį.
TVOU pateikti argumentai dėl techninių kliūčių, susijusių su būtinybe kitiems kuro bazės naudotojams atsivežti reaktyvinius degalus dažniau, taip pat su kuro nusistovėjimo reikalavimais, taip pat laikytini nepagrįstais. Kaip buvo nustatyta ankstesnio Konkurencijos tarybos tyrimo metu, taip pat ir paties TVOU teigimu, dabartinės kuro bazės pajėgumai yra 3-4 kartus didesni, todėl būtų galima patenkinti atitinkamai didesnius reaktyvinių degalų pirkėjų poreikius. Taigi, TVOU tenka pareiga paskirstyti turimus išteklius taip, kad visiems ūkio subjektams tektų vienoda veiklos rizika, susijusi su kuro atsivežimų dažnumu ir kitais šios veiklos ypatumais. Iš TVOU pateikiamų argumentų galima suprasti, kad kuro nusistovėjimo reikalavimai galėtų būti pažeisti, jeigu degalus dažniau atsivežti turėtų TVOU, tačiau dėl neaiškų priežasčių tokių pačių galimų nesklandumų neįžvelgiama, jeigu dažniau atsivežti degalus tektų veiklą plečiančiam konkurentui. Bet kuriuo atveju, atsižvelgiant į nurodytus maksimalius galimus kuro bazės logistinius pajėgumus, akivaizdu, kad bet kurio ūkio subjekto veiklos plėtra yra galima, tik tam turi būti sudaromos tinkamos sąlygos atitinkamai valdant ir paskirstant kuro talpas. Ši pareiga tenka VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui, kaip esminių išteklių valdytojui, todėl jis privalo ne bandyti bet kokiomis priemonėmis kliudyti konkurento veiklos plėtrai, o užtikrinti tinkamą šios pareigos vykdymą.
Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nepagrįstai atsisakė suteikti papildomą kuro talpų kvotą UAB „RSS MOTORS“, tuo pažeisdamas Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus, t.y. piktnaudžiaudamas dominuojančia padėtimi.
3.2. Atsisakymas suteikti vietą degalų pylimo automobiliui ir šio atsisakymo objektyvumo įvertinimas
Kaip nurodyta šio nutarimo aprašomojoje dalyje, VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas keletą kartų atmetė ir Pareiškėjo prašymą dėl vietos trečiajam degalų pylimo automobiliui suteikimo (atitinkami TVOU raštai Pareiškėjui buvo pateikti 2007-07-16 ir 2007-09-17). Šie TVOU veiksmai taip pat susiję su UAB „RSS MOTORS“ veiklos plėtros galimybių ribojimu, todėl tyrimo metu buvo vertinamas tokio elgesio objektyvumas.
Pagrindinis TVOU pateiktas argumentas dėl tokio elgesio rinkoje buvo tai, kad trečiajam degalų pylimo automobiliui laikyti nebuvo tinkamos vietos Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijoje. Šį argumentą VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nurodė ir Konkurencijos tarybai 2008-10-23 rašte, tvirtindamas, kad dėl šios priežasties UAB „RSS MOTORS“ 2007 metais laikyti trečią degalų pylimo automobilį nebuvo objektyviai įmanoma.
2009-04-22 raštu TVOU taip pat paaiškino, jog tam tikru metu aikštelėje gali būti ne visos transporto priemonės, kadangi jos gali būti remontuojamos, ruošiamos žiemos sezonui, daroma jų patikra ar jos naudojamos pagal paskirtį, tuo tarpu žiemos sezono metu bet kurią dieną ar valandą aikštelėje gali būti pastatyta sniego valymo technika. Šiais motyvais TVOU ginčijo UAB „RSS MOTORS“ pateiktus argumentus, kad aikštelėje buvo laisvos vietos papildomoms transporto priemonėms laikyti. TVOU tyrimo metu pateikė transporto priemonių laikymo aikštelės schemą, nurodydamas ir joje laikomas atitinkamas transporto priemones UAB „RSS MOTORS“ kreipimosi metu (bylos III tomas, 43 lapas).
2009-04-10 rašte pažeidimu įtariamas ūkio subjektas nurodė, kad pagal nustatytus priešgaisrinės saugos reikalavimus atstumai tarp krovininių automobilių privalo būti ne mažesni kaip 0,8 m28. Pateiktame aikštelės plane, kuriame pavaizduotos 2007-06-22 (UAB „RSS MOTORS“ kreipimosi metu) aikštelėje laikytos transporto priemonės, matyti, kad atstumai tarp TVOU priklausančių penkių kuro užpylimui skirtų automobilių yra po 2 m, tuo tarpu, kai kitos transporto priemonės, įskaitant ir UAB „RSS MOTORS“ degalų užpylimo automobilius, sustatytos 1 m atstumu. TVOU priklausančius kuro užpylimo automobilius pastačius 1 m atstumu, būtų atsiradę 4 m papildomos vietos, tuo tarpu vienas degalų pylimo automobilis užima 3 – 3,1 m (plotis).
Tokios faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad TVOU atsisakymas suteikti vietą trečiajam degalų pylimo automobiliui buvo objektyviai nepagrįstas. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas turėjo galimybę perskirstyti aikštelės teritoriją, nepažeisdamas priešgaisrinės saugos reikalavimų, ir suteikti UAB „RSS MOTORS“ prašomą papildomą automobilio laikymo vietą. Net ir tuo atveju, jeigu dėl kokių nors priežasčių vietos aikštelėje nebūtų galimybės suteikti, byloje nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo abejoti, kad UAB „RSS MOTORS“ prašymas galėjo būti patenkintas, suteikiant prašytą vietą kitoje oro uosto teritorijos dalyje.
Kaip nurodyta šio nutarimo aprašomojoje dalyje, iš pradžių (nuo 2008 m. sausio mėn.) vieta trečiajam degalų pylimo automobiliui laikyti buvo suteikta ne aikštelės teritorijoje, o kitoje Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijos dalyje, t.y. asfaltuotame keliuke senos kuro bazės teritorijoje. Tyrimo metu buvo nagrinėjama, ar vieta degalų pylimo automobiliui bent jau šioje vietoje negalėjo būti suteikta iš karto po UAB „RSS MOTORS“ kreipimosi 2007-06-22.
TVOU Konkurencijos tarybai 2009-02-26 ir 2009-04-10 raštais nurodė, jog anksčiau nei 2008-01-14 negalėjo leisti stovėti trečiam UAB „RSS MOTORS“ automobiliui todėl, jog ši teritorija buvo tvarkoma, į ją keliuku buvo vežamos ir sandėliuojamos Aerodromo tarnybos gelžbetonio medžiagos ir atliekami kiti darbai. Kaip šį savo teiginį patvirtinantį įrodymą TVOU pateikė 2008-04-15 VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto orlaivių stovėjimo aikštelių prie terminalo rekonstrukcijos darbų organizavimo planą (bylos III tomas, 45-47 lapai). Šiame darbų organizavimo plane nurodoma, jog orlaivių stovėjimo aikštelių prie terminalo rekonstrukcijos darbai bus vykdomi 2008-04-14 – 2008-08-31. TVOU tyrimo metu nepateikė jokių kitų dokumentų, galinčių patvirtinti jo teiginį, jog į senos kuro bazės teritoriją UAB „RSS MOTORS“ automobilis negalėjo būti įleistas anksčiau nei 2008-01-14.
Taigi, pateiktas darbų organizavimo planas paneigia argumentą, kad senos kuro bazės teritorijoje iki 2008-01-14 vyko darbai, iš šio dokumento matyti, kad darbai oro uosto teritorijoje buvo vykdomi keliais mėnesiais vėliau (2008-04-14 – 2008-08-31), nei leista senos kuro bazės teritorijoje stovėti trečiam UAB „RSS MOTORS“ degalų pylimo automobiliui. Dėl visų šių aplinkybių teiginys, jog anksčiau nei 2008-01-14 buvo neįmanoma leisti stovėti trečiam UAB „RSS MOTORS“ automobiliui todėl, jog buvo tvarkoma ši teritorija, nėra objektyviai pagrįstas. TVOU turėjo galimybę sudaryti sąlygas leisti stovėti trečiam UAB „RSS MOTORS“ degalų pylimo automobiliui senos kuro bazės teritorijoje iškart po jo kreipimosi, t.y. po 2007-06-22.
Tyrimo metu VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas Konkurencijos tarybai nepateikė objektyvaus atsisakymo motyvų, kodėl UAB „RSS MOTORS“ trečio degalų pylimo automobilio negalima buvo laikyti kontroliuojamoje Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijoje (aikštelėje ar senos kuro bazės teritorijoje) po UAB „RSS MOTORS“ kreipimosi. Todėl tokie TVOU veiksmai, nesant objektyviai pagrįstų atsisakymo priežasčių, pripažintini piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi ir todėl pažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus.
Apibendrinant pasakytina, kad nė viena iš VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto nurodytų priežasčių, kuriomis remiantis buvo atsisakyta suteikti prieigą prie Pareiškėjo prašytos oro uosto infrastruktūros, nėra objektyvi ir todėl nė viena iš jų neįrodo VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto elgesio teisėtumo UAB „RSS Motors“ atžvilgiu. Nurodomų „objektyvių“ motyvų prieštaringumas bei jų paviršutiniškas pobūdis parodo, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas detaliai ir išsamiai nesvarstė UAB „RSS Motors“ pateiktų prašymų patenkinimo galimybės, o kaip tik stengėsi bet kokiu būdu išvengti konkurento veiklos plėtimosi. Kaip jau buvo minėta, nesant objektyvaus veiksmų pateisinimo, esminių išteklių valdytojo taikomas prieigos ribojimas laikytinas Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimu.
Europos Komisija Frankfurt Airport byloje nurodė29, jog oro uostą valdanti bendrovė (oro uosto operatorius) privalo įgyvendinti savo organizacines teises laikydamasi konkurencijos taisyklių. Šiuo atveju tas pats reikalavimas turi būti taikomas VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui. Kaip oro uostą valdanti ir jo administravimo funkcijas vykdanti įmonė, TVOU privalo nepiktnaudžiauti savo užimama dominuojančia padėtimi priešsrovinėje atitinkamoje rinkoje atskirų antžeminių paslaugų teikėjų atžvilgiu (jų nediskriminuoti ar nedaryti kitokio poveikio, kuris draudžiamas Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio). Konstatuotina, kad tokių reikalavimų VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nesilaikė ir todėl pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus. Pabrėžtina dar ir tai, kad tokiais savo veiksmais VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas iš dalies užkirto kelią ir Direktyvoje įtvirtintam antžeminių paslaugų rinkos liberalizavimo tikslo įgyvendinimui, kadangi nepagrįstai ribojo ūkio subjekto laisvę teikti antžemines paslaugas.
3.3. VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto taikytos reaktyvinių degalų kainodaros įvertinimas
UAB „RSS MOTORS“ savo pareiškime Konkurencijos tarybai nurodė, kad, jos manymu, VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas taikė „per žemas“ reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams kainas. Konkurencijos teisėje dominuojančio ūkio subjekto taikomos „per žemos“ kainos apibūdinamos kaip „grobuoniškos“. Šią sąvoką Europos Teisingumo Teismas išaiškino AKZO byloje30, kurioje konstatavo, jog bus preziumuojama, kad dominuojantis ūkio subjektas taiko „grobuoniškas“ kainas (piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi), kai jo taikoma kaina už prekes ar paslaugas bus žemiau vidutinių kintamų kaštų, kadangi tokiu atveju kiekvienas pardavimas reikš nuostolį dominuojančiam ūkio subjektui31. Šiame sprendime Europos Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad kai dominuojančio ūkio subjekto taikomos kainos yra aukščiau vidutinių kintamų kaštų, bet žemiau už vidutinius bendruosius kaštus, tokios kainos bus laikomos „grobuoniškomis“, jei jos pripažįstamos kaip plano dalis, kuriuo siekiama pašalinti konkurentą32. Tuo tarpu, jeigu dominuojantis ūkio subjektas nustato kainas virš vidutinių bendrųjų kaštų, tokios kainos nėra laikomos „grobuoniškomis“.
Siekiant išsiaiškinti, ar TVOU taikoma kainodara gali būti laikoma pažeidžiančia konkurencijos teisės normų reikalavimus, tyrimo metu buvo analizuojami šio ūkio subjekto reaktyvinių degalų pardavimo veiklos kaštai bei iš šios veiklos gaunamos pajamos.
Žemiau lentelėje pateikti TVOU Kuro tarnybos veiklos rezultatai:
4 lentelė
TVOU Kuro tarnybos veiklos rezultatai 2006, 2007, 2008 m. (litais) *
Metai
Bendrieji kaštai (BK)**
Pastovūs kaštai
Kintamieji kaštai
Tiesioginės veiklos pajamos (TVP)
Skirtumas tarp TVP ir BK
Veiklos rezultatas %
2006
52.068.373
2.822.891
49.245.482
53.034.619
966.246
1,822
2007
52.409.665
2.749.794
49.659.871
53.376.575
966.910
1,811
2008
62.604.845
3.255.379
59.349.466
63.019.919
415.074
0,659
 
* šioje lentelėje pateiktuose duomenyse atsispindi ir aviacinio benzino pardavimo veiklos kaštai bei pajamos, tačiau atsižvelgiant į itin mažas aviacinio benzino pardavimo apimtis, šie duomenys laikytini tinkamais vertinant TVOU reaktyvinių degalų parvimo veiklos rezultatus.
** bendrieji kaštai = pastovieji kaštai + kintamieji kaštai.
Iš lentelės matyti, kad TVOU reaktyvinių degalų veiklos pajamos (jos atspindi taikytas reaktyvinių degalų pardavimo kainas aviakompanijoms) viršijo bendruosius kaštus daugiau kaip 1,8 proc. 2006 ir 2007 m., beveik 0,7 proc. 2008 m., tuo pačiu viršydamos ir kintamuosius kaštus. Tai reiškia, jog 2006, 2007 ir 2008 m. TVOU pajamos, gautos pardavus 1 toną reaktyvinių degalų, atitinkamai viršijo vidutinius kintamuosius kaštus bei vidutinius bendruosius kaštus33. Todėl TVOU vykdoma reaktyvinių degalų veikla yra pelninga, o ne nuostolinga.
Išanalizavus didmeninio reaktyvinių degalų pardavėjo AB „Mažeikių nafta“ (dabar – AB „ORLEN Lietuva“) VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui išrašytas sąskaitas-faktūras už 2006-2007 metus, 2008 m. I pusmetį ir jose nurodytas reaktyvinių degalų pirkimo kainas bei jas palyginus su TVOU atitinkamu laikotarpiu taikytomis parduodamų reaktyvinių degalų pasirinktinai 3 aviakompanijoms („airBaltic“, „Czech Airlines“, „Lufthansa“) kainomis, nustatyta, kad TVOU reaktyvinių degalų pardavimo marža (antkainis) minėtoms aviakompanijoms 2006 m. atskirais mėnesiais viršijo atitinkamo mėnesio degalų įsigijimo kainą iš AB „Mažeikių nafta“ nuo 6,1 proc. (rugsėjo mėn.) iki 7,7 proc. (gruodžio mėn.), o metinis pardavimo antkainio vidurkis sudarė 6,8 proc.; 2007 metais pardavimo antkainis atitinkamai svyravo nuo 4,6 proc. (gruodžio mėn.) iki 7,7 proc. (vasario mėn.), vidurkis – 5,4 proc.; 2008 m. I pusmetį vidutinė pardavimo marža sudarė 2,9 proc. Tuo tarpu vidutinė UAB „RSS MOTORS“ reaktyvinių degalų pardavimo marža 2006 m. sudarė apie 7 proc. nuo pajamų, gautų iš šios veiklos, o 2007 m. svyravo nuo 5,7 iki 6,6 proc. (bylos II tomas, 58-60 lapai).
Taigi, tiriamu laikotarpiu TVOU vykdyta reaktyvių degalų tiekimo veikla buvo pelninga, nors ir stebima reaktyvinių degalų pardavimo maržos (antkainio) mažėjimo tendencija.
Apibendrinant išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad nėra pagrindo vertinti VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto tiriamu laikotarpiu taikytos kainodaros kaip „grobuoniškos“, t.y. pažeidžiančios Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus. Kaip jau buvo minėta, TVOU gautos pajamos iš reaktyvinių degalų tiekimo veiklos tiriamu laikotarpiu viršijo kintamuosius bei bendruosius kaštus. Tai reiškia, jog TVOU taikyta reaktyvinių degalų kaina aviakompanijoms viršijo ne tik vidutinius kintamuosius kaštus, bet ir vidutinius bendruosius kaštus.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad UAB „RSS MOTORS“ rinkos dalis 2007 m. padidėjo net 16 proc., o 2008 m. padidėjo dar 14 proc. Tai papildomai iliustruoja, jog TVOU taikomos kainos negalėjo būti per žemos ir šių kainų taikymas negalėjo turėti konkurentą UAB „RSS MOTORS“ iš atitinkamos pasrovinės rinkos stumiančio poveikio, todėl TVOU taikytos kainos negali būti laikomis „grobuoniškomis“.
Vertindamas analogiškas pranešime apie atliktą tyrimą išdėstytas išvadas, Pareiškėjas suabejojo Konkurencijos tarybos atliktos analizės tikslumu ir nurodė, kad į tam tikrus patiriamus kaštus galėjo būti neatsižvelgta. UAB „RSS Motors“ teigimu, galėjo būti netinkamai įvertinti pastovūs kaštai, kadangi juose galėjo neatsispindėti kuro pylimo automobilių amortizacija, taip pat netinkamai gali būti nurodomas ir darbo užmokestis (su kuro tiekimo susijusios kelios TVOU tarnybos, todėl atsiranda darbo užmokesčio priskyrimo vienai ar kitai veiklai problema). Pareiškėjas kėlė klausimą ir dėl kitų sąnaudų priskyrimo reaktyvinių degalų pardavimo veiklai (pavyzdžiui, susijusių su energijos ir komunalinėmis paslaugomis, civilinės atsakomybės draudimu ir kt.). Dėl šių Pareiškėjo keliamų abejonių pasakytina, kad, atsižvelgus į nagrinėjamu atveju nustatytas aplinkybes bei minėtą Europos Teisingumo Teismo praktiką, detalus nurodytų aplinkybių vertinimas negalėtų pakeisti galutinių išvadų dėl konkurencijos teisės normų pažeidimo buvimo ar nebuvimo. Tokia išvada darytina dėlto, kad pagal tyrimo metu surinktus duomenis TVOU taikytos kainos viršijo vidutinius kintamuosius kaštus, todėl taikoma kainodara savaime negali būti vertinama kaip „grobuoniška“ (TVOU nepatiria nuostolio dėl kiekvienos reaktyvinių degalų tonos pardavimo). Tuo tarpu pastovių kaštų tikslinimas būtų prasmingas tuo atveju, jeigu būtų įrodymų dėl TVOU siekiamo įgyvendinti konkurento išstūmimo iš rinkos plano. Tokių įrodymų nagrinėjamoje byloje nėra surinkta. Galima pastebėti, kad Pareiškėjas nuolat sėkmingai didino savo rinkos dalį, todėl nematyti ir galimo stūmimo iš rinkos poveikio.
Apibendrinant visa tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo teigti, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas tirtu laikotarpiu taikė „grobuoniškas“ kainas, parduodamas reaktyvinius degalus aviakompanijoms. Dėl šios priežasties dėl šių TVOU veiksmų nėra piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi sudėties (Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimo).
4. VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmų atitikties Sutarties 102 straipsnio reikalavimams įvertinimas
Sutarties 102 straipsnis draudžia dominuojančiam subjektui atlikti analogiškus veiksmus kaip ir Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis, tačiau, be viso to, kad būtų pažeistas Sutarties 102 straipsnis, turi būti galimybė, jog tam tikro ūkio subjekto elgesys rinkoje paveiks valstybių narių tarpusavio prekybą. Lietuvos Respublika Europos Sąjungos nare tapo 2004-05-01, todėl nuo šios dienos tiesiogiai pradėtas taikyti ir Sutarties 102 straipsnis.
Kaip buvo nurodyta, nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta, jog TVOU būtų taikęs „grobuoniškas“ reaktyvinių degalų kainas. Dėl šios priežasties negali būti keliamas klausimas ir dėl šių veiksmų atitikties Sutarties 102 straipsnio reikalavimams.
Europos Komisijos pranešimo „Paaiškinimai dėl Sutarties 81 ir 82 straipsniuose naudojamos sąvokos „poveikis prekybai“ 13 punkte nurodoma, kad susitarimų ir veiksmų gebėjimas paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą turi būti pastebimas. Kaip nurodoma minėtų paaiškinimų 45 punkte, pastebimumo vertinimas priklauso nuo kiekvieno atskiro atvejo aplinkybių, ypač nuo susitarimo ar veiksmo pobūdžio, nuo produktų, kurie yra jų objektu ir nuo nagrinėjamų įmonių padėties rinkoje. Nagrinėjant VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmų, susijusių su atsisakymu suteikti reikalingą infrastruktūrą, atitiktį Sutarties 102 straipsnio reikalavimams, pasakytina, kad pastebimumo kriterijus nėra tenkinamas.
Dėl išdėstytų priežasčių nėra pagrindo konstatuoti, kad buvo pažeisti Sutarties 102 straipsnio reikalavimai, todėl tyrimas šiuo atžvilgiu nutrauktinas.
5. Dėl VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui nustatytinų įpareigojimų
Pagal Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konkurencijos taryba, nustačiusi, kad ūkio subjektai įvykdė šio įstatymo draudžiamus veiksmus, vadovaudamasi objektyvumo ir proporcingumo principais, turi teisę įpareigoti ūkio subjektus nutraukti neteisėtą veiklą. Nagrinėjamu atveju vienas iš Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimų buvo nutrauktas dar iki tyrimo pradėjimo, t.y. vieta trečiam UAB „RSS MOTORS“ degalų pylimo automobiliui Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijoje buvo suteikta 2008 m. sausio. mėn. Taigi, dėl šių veiksmų nėra pagrindo reikalauti neteisėtos veiklos nutraukimo, kadangi pagal tyrimo metu surinktus duomenis ji jau yra nutraukta.
Dėl kito nustatyto Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimo (atsisakymo suteikti daugiau vietos UAB „RSS MOTORS“ reaktyvinių degalų laikymo talpyklose) pasakytina, kad tiriamu laikotarpiu nebuvo nustatyta, kad TVOU būtų nutraukęs atitinkamus savo veiksmus, įrodymų, kurie patvirtintų tokių veiksmų nutraukimą, TVOU taip pat nepateikė. 2009-05-13 rašte TVOU nurodė, kad šiuo metu dėl mažos reaktyvinių degalų apyvartos antžeminių paslaugų tiekėjams suteikiamos jų pageidaujamos saugojimo kvotos, taigi, iš tokio paaiškinimo galima suprasti, kad 2009 m. kilusios problemos dėl konkurencijos ribojimo išsisprendė savaime. Pastebėtina, kad tokios aplinkybės savaime nereiškia nustatytos neteisėtos veiklos nutraukimo. Pasikeitus sąlygoms rinkoje, VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto pareiga tinkamai paskirstyti valdomų kuro talpyklų naudojimo limitus nedingsta. Ši pareiga turi būti vykdoma atsižvelgiant į pasikeitimus rinkoje, atitinkamus ūkio subjektų prašymus ir kitas aplinkybes, kaip tai buvo nurodyta šiame nutarime aukščiau. Atsižvelgus į tai, jog tyrimo metu buvo nagrinėjamas laikotarpis iki 2008-12-31, bei į tai, kad duomenų apie aptariamo pažeidimo nutraukimą tyrimo metu nebuvo gauta, VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui turi būti taikomas įpareigojimas nutraukti neteisėtą veiklą, jeigu ji iki šiol nėra nutraukta.
6. Dėl skirtinos baudos dydžio
Pagal Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konkurencijos taryba, nustačiusi, kad ūkio subjektai įvykdė šio įstatymo draudžiamus veiksmus, vadovaudamasi objektyvumo ir proporcingumo principais, turi teisę skirti pinigines baudas. Remiantis Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi, skiriamos baudos ūkio subjektams diferencijuojamos atsižvelgus į pažeidimo pavojingumą, pažeidimo trukmę, ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes.
Pažeidimo pavojingumas priklauso nuo pažeidimo pobūdžio bei pažeidimo masto, t.y. pažeidimo sukeltų pasekmių atitinkamai rinkai (kai tai įmanoma nustatyti) ir su pažeidimu susijusios atitinkamos geografinės rinkos. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas piktnaudžiavo savo užimama dominuojančia padėtimi valdymo ir organizavimo paslaugų Tarptautiniame Vilniaus oro uoste priešsrovinėje rinkoje, kurioje TVOU užimama rinkos dalis sudarė 100 procentų, o pažeidimo geografinė rinka apėmė Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritoriją. Dėl tokių VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmų UAB „RSS MOTORS“ patyrė nepatogumų veikti atitinkamoje pasrovinėje rinkoje, bendrovei buvo sudarytos kliūtys plėsti savo veiklą tiekiant reaktyvinius degalus aviakompanijoms. Pastebėtina, kad TVOU veiksmais nepagrįstai buvo ribojama UAB „RSS MOTORS“ prieiga prie svarbiausių oro uosto infrastruktūros elementų, reikalingų vystant reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams veiklą, t.y. nebuvo sudaryta galimybė naudotis didesniu limitu kuro talpyklose bei užkirstas kelias eksploatuoti įsigytą degalų pylimo automobilį. Tokie VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmai vertintini kaip sunkus pažeidimas.
Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju pažeidimas vertintinas kaip pavojingesnis nei tas, kuris buvo konstatuotas 2007-06-07 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 2S-14, kai VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui buvo skirta 50 000 litų bauda34, kadangi nagrinėjamu atveju nustatytas ne tik nepagrįstas atsisakymas suteikti vietą trečiam degalų pylimo automobiliui laikyti, bet atsisakyta suteikti prieigą ir prie kito svarbaus infrastruktūros objekto, t.y. atsisakyta suteikti didesnį degalų laikymo limitą kuro talpyklose. VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto padarytas pažeidimas nagrinėjamu atveju vertintinas kaip mažiau pavojingas už 2008-11-06 Konkurencijos tarybos nutarime Nr. 2S-23 nustatytą pažeidimą, kuomet TVOU savo veiksmais apskritai užkirto kelią naujo rinkos dalyvio įėjimui į rinką35.
VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmai, atsisakant suteikti daugiau vietos UAB „RSS MOTORS“ reaktyviniams degalams laikyti degalų talpyklose, prasidėjo nuo 2007-07-16 (kai TVOU pirmą kartą atsisakė tenkinti UAB „RSS MOTORS“ prašymą). Šis pažeidimas paskutinę tiriamo laikotarpio dieną (2008-12-31) dar nebuvo nutrauktas. TVOU veiksmai, kuriais atsisakyta suteikti priešgaisrinius reikalavimus atitinkančią vietą trečiam UAB „RSS MOTORS“ degalų pylimo automobiliui laikyti, truko nuo2007-07-16 (kai TVOU pateikė rašytinį atsisakymą UAB „RSS MOTORS“ patenkinti atitinkamą prašymą) iki 2008-01-14 (kai UAB „RSS MOTORS“ trečią degalų pylimo automobilį leista laikyti senoje Tarptautinio Vilniaus oro uosto kuro bazės teritorijoje). Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes bauda už pažeidimo trukmę didinama 10 procentų (už vienerius pažeidimo metus).
Nustatyta viena VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto atsakomybę lengvinanti aplinkybė, t.y. kad vieta trečiam UAB „RSS MOTORS“ degalų pylimo automobiliui laikyti buvo suteikta dar iki UAB „RSS MOTORS“ kreipimosi į Konkurencijos tarybą ir tyrimo pradėjimo. Nors TVOU elgesys UAB „RSS MOTORS“ atžvilgiu kliudė pastarajai bendrovei laisvai veikti rinkoje, tačiau kliūtys, susijusios su trečiojo degalų pylimo automobilio eksploatavimu, buvo pašalintos paties TVOU valia. Už šią lengvinančią aplinkybę skirtinos baudos dydis mažinamas 30 procentų.
Taip pat nustatyta viena VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto atsakomybę sunkinanti aplinkybė. Pagal Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 3 dalį viena iš ūkio subjekto atsakomybę sunkinančių aplinkybių yra pakartotinai įvykdytas pažeidimas, už kurį ūkio subjektui jau buvo paskirtos šiame įstatyme numatytos sankcijos. 2007-06-07 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 2S-14 TVOU jau buvo pripažintas pažeidusiu Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį, jam skirtos Konkurencijos įstatyme numatytos sankcijos. Taip pat 2008-11-06 nutarimu Nr. 2S-23 TVOU pripažintas pažeidusiu Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsnio (dabar – Sutarties 102 straipsnis) reikalavimus, jam skirtos Konkurencijos įstatyme numatytos sankcijos. Šiuo atveju VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas taip pat pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus, už kurių nesilaikymą buvo baustas jau 2 kartus. Atsižvelgus į tai, kad per trumpą laikotarpį (nuo pirmojo Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo TVOU buvo pakirtos sankcijos, priėmimo nepraėjo net treji metai) TVOU padarė jau trečiąjį konkurencijos teisės normų pažeidimą, skirtina bauda už šią sunkinančią aplinkybę didintina 30 procentų.
Pastebėtina, kad tiriamu laikotarpiu dar galiojo Konkurencijos įstatymo 43 straipsnio 2 dalis, numačiusi atleidimo nuo baudos galimybę piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi atvejais36. Remiantis minėta teisės norma37, dominuojantis ūkio subjektas, įvykdęs draudžiamus veiksmus, numatytus šio įstatymo 9 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 punktuose, galėjo būti atleistas nuo baudos, numatytos už šiuos pažeidimus, esant visoms numatytoms sąlygoms. Nagrinėjamu atveju ši nuostata negali būti taikoma net ir pripažįstant, kad ji galiojo tiriamu laikotarpiu, kadangi nėra tenkinamos atleidimui nuo baudos numatytos sąlygos. Visų prima, atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju negalima pripažinti, jog padaryti draudžiami veiksmai nesukėlė esminės žalos kitų ūkio subjektų ar visuomenės interesams. Padarytas pažeidimas vertintinas kaip pavojingas, juo buvo trukdoma vienintelio konkurento veikla, tuo ribojant konkurenciją rinkoje, o kartu ir laisvą aviakompanijų pasirinkimą. Be to, kaip jau buvo minėta, nebuvo nustatytas ir veiksmų, susijusių su vietos degalų talpyklose paskirstymu, nutraukimas, nepateikti žalos atlyginimo įrodymai. Taigi, šiuo atveju pažeidimą padariusiam ūkio subjektui turi būti skiriama Konkurencijos įstatyme numatyta bauda.
Vadovaujantis minėtomis teisės normomis bei Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-12-06 nutarimu Nr.1591, VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui skirtina 76 000 (septyniasdešimt šešių tūkstančių) litų bauda.
7. Dėl rekomendacijų Susisiekimo ministerijai
Antžeminių paslaugų rinkos liberalizavimą reglamentuojančioje Direktyvoje įtvirtinti pagrindiniai principai, turintys sudaryti sąlygas nuo oro uostų administracijos nepriklausomų antžeminių paslaugų teikėjų veiklai. Šie principai apima oro uosto infrastruktūros įrenginių naudojimą sąžiningomis lygios konkurencijos sąlygomis, oro uostų infrastruktūros valdymo ir reguliavimo veiklos atskirumą ir kt. Minėti principai įtvirtinti ir Antžeminių paslaugų teikimo taisyklėse, kurių laikymosi priežiūra pavesta Susisiekimo ministerijai.
Antžeminių paslaugų teikimo taisyklių 45 punkte numatyta, kad, jei oro uosto administracija nustato tam tikras naudojimosi oro uosto įrenginiais sąlygas, pagal kurias gali būti naudojamasi oro uosto įrenginiais, šios sąlygos turi būti tinkamos, objektyvios, viešos ir nediskriminuojančios. Apie tokių sąlygų nustatymą oro uosto administracija raštu informuoja Susisiekimo ministeriją. Taisyklių 46 punktas numato, kad oro uosto teritoriją, skirtą antžeminėms paslaugoms, oro uosto administracija, jei tai būtina, turi paskirstyti įvairiems tiekėjams ir savateikiams, įskaitant naujus dalyvius, kad šie galėtų pasinaudoti savo teisėmis, bei leisti veiksmingą ir teisingą konkurenciją, remdamasi tinkamomis, objektyviomis, viešomis ir nediskriminuojančiomis taisyklėmis bei kriterijais. Antžeminių paslaugų teikimo taisyklių 47 punkte numatyta pareiga oro uosto administracijai nustatyti už naudojimąsi oro uosto įrenginiais imamus mokėjimų tarifus pagal tinkamumo, objektyvumo, viešumo ir nediskriminavimo kriterijus bei šiuos tarifus suderinti su Susisiekimo ministerija.
Įvertinus Antžeminių paslaugų teikimo taisyklėse oro uosto administracijai keliamus reikalavimus bei šiame nutarime išdėstytas aplinkybes, susijusias su kuro talpų bei Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijos paskirstymu, tikslinga rekomenduoti Susisiekimo ministerijai imtis priemonių dėl panašaus pobūdžio pažeidimų išvengimo ateityje. Siekiant užtikrinti tinkamą konkurencijos teisės normų laikymąsi, kaip reikšminga priemonė vertintina oro uosto infrastruktūros įrenginių bei teritorijos paskirstymo ir naudojimo tvarkos nustatymas, vadovaujantis Antžeminių paslaugų teikimo taisyklėse nustatytais principais.
Kaip buvo nustatyta, VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas kuro talpų kvotas paskirsto derybų su pageidaujančiais šiomis talpomis naudotis ūkio subjektais būdu. Tokios kvotų paskirstymo sąlygos sudaro prielaidas neobjektyviam, sąžiningos konkurencijos principus pažeidžiančiam TVOU elgesiui. Analogiška situacija egzistuoja ir paskirstant oro uosto teritoriją antžeminių paslaugų teikimo reikmėms, t.y. TVOU suteikta teisė vienašališkai spręsti visus su tuo susijusius klausimus, o detali tokios teisės įgyvendinimo tvarka nėra numatyta. Tai sudaro prielaidas neteisėtam TVOU elgesiui ir neleidžia pilna apimtimi įgyvendinti antžeminių paslaugų rinkos liberalizavimo.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas vienašališkai nustato savo teikiamų valdymo ir organizavimo paslaugų kainą, įskaitant ir kuro talpų naudojimo bei automobilių laikymo aikštelės nuomos tarifus. Tyrimo metu išreikštas UAB „RSS MOTORS“ nepasitenkinimas neskaidria kuro bazės nuomos kainos nustatymo tvarka išryškina dar vieną antžeminių paslaugų rinkos liberalizavimo problemą, kurią rekomenduotina spręsti Antžeminių paslaugų teikimo taisyklėse numatytu būdu, t.y. suderinti visus TVOU imamų už naudojimąsi oro uosto įrenginiais mokėjimų tarifus su Susisiekimo ministerija.
Antžeminių paslaugų teikimo taisyklių 7 punkte numatyta pareiga TVOU atskirti antžeminių paslaugų teikimo veiklos apskaitą nuo kitos savo veiklos apskaitos, tuo tarpu tyrimo metu nagrinėjant galimą „grobuonišką“ TVOU kainodarą kilo neaiškumų dėl tinkamo tokios pareigos vykdymo. Nagrinėjant konkurencijos teisės normų pažeidimą šioje byloje, bylai reikšmingos aplinkybės buvo nustatomos remiantis ir kitais surinktais įrodymais, o ne vien tik TVOU pateikta informacija apie reaktyvinių degalų tiekimo veiklos rodiklius. Vis dėlto, pastebėtina, kad tinkamas apskaitų atskyrimo pareigos vykdymas ir priežiūra yra reikšmingi siekiant išvengti galimo kryžminio subsidijavimo, todėl rekomenduotina Susisiekimo ministerijai imtis visų reikiamų priemonių, kad šios TVOU pareigos vykdymas būtų detaliai patikrintas ir griežtai prižiūrimas ateityje.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, kaip jau buvo minėta, VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas per pastaruosius keletą metų buvo jau 2 kartus baustas už konkurencijos taisyklių pažeidimus (piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi), dėl kurių buvo apsunkintos aviacinių degalų tiekėjų veiklos sąlygos Tarptautiniame Vilniaus oro uoste.
Atsižvelgiant į tai, kad Susisiekimo ministerija yra VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto steigėja bei už tinkamą Antžeminių paslaugų teikimo taisyklių įgyvendinimą atsakinga valstybės institucija, rekomenduotina šiai institucijai imtis aktyvių veiksmų ir priemonių, kad reaktyvinių degalų teikimo rinkoje būtų užtikrinta sąžininga konkurencija.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsniu, 36 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 40 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 41 straipsnio 1 dalimi, 42 straipsniu, 47 straipsniu, Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-12-06 nutarimu Nr. 1591, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsniu, Tarybos Reglamento (EB) Nr.1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo 5 straipsniu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti, kad Valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus oro uostas, nepagrįstai atsisakydama suteikti UAB „RSS MOTORS“ papildomą kuro talpų kvotą bei vietą degalų pylimo automobiliui laikyti, pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus.
2. Už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą Valstybės įmonei Tarptautiniam Vilniaus oro uostui skirti 76 000 (septyniasdešimt šešių tūkstančių) litų baudą.
3. Įpareigoti Valstybės įmonę Tarptautinį Vilniaus oro uostą per 5 (penkias) dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte numatytos baudos sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
4. Įpareigoti Valstybės įmonę Tarptautinį Vilniaus oro uostą nutraukti neteisėtą veiklą, jeigu ji iki šiol yra nenutraukta, t.y. ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ suteikti UAB „RSS MOTORS“ kuro talpų kvotą, atsižvelgiant į gautus prašymus bei vadovaujantis nediskriminaciniais ir aiškiais pagrindais.
5. Tyrimą dėl Valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmų atitikties Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams nutraukti.
6. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai imtis aktyvių veiksmų ir priemonių, kad reaktyvinių degalų teikimo orlaiviams rinkoje būtų užtikrinta sąžininga konkurencija.
 
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 44 straipsniu, paskirta piniginė bauda per tris mėnesius nuo nutarimo gavimo dienos turi būti sumokėta į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6920.
 
Pirmininkas Jonas Rasimas

1http://www.vno.lt/lt/apie_oro_uosta/faktai/; prisijungimo laikas: 2009-09-25.
2http://www.kaunasair.lt/index.php?lang=lt&page=statistika; prisijungimo laikas: 2009-09-25.
3http://www.palanga-airport.lt/?do=apieuosta; prisijungimo laikas: 2009-09-25.
4Bylos IV tomas, 6 lapas.
5Apskaičiuojant rinkos dalį atsižvelgta į 2006 m. gegužės-gruodžio mėn. pardavimus, kadangi UAB „RSS MOTORS“ savo veiklą pradėjo 2006 m. gegužės mėnesį.
6http://www.vno.lt/lt/skrydziu_tvarkarastis/index.php?show=departures; prisijungimo laikas 2009-09-25.
7http://www.vno.lt/lt/skrydziu_tvarkarastis/index.php?show=arrivals; prisijungimo laikas 2009-09-25.
8Ši aplinkybė nustatyta 2007-06-07 Konkurencijos tarybos nutarime Nr. 2S-14 (6 psl.), patvirtinta ir detalizuota 2008-11-06 Konkurencijos tarybos nutarime Nr. 2S-23 (3 psl.).
9Atitinkami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-12-22 įsakymai Nr. 3-505 ir Nr. 3-506.
10Analogiškus minėtiems ūkio subjektams suteiktus reaktyvinių degalų saugojimo limitus VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nurodė ir Konkurencijos tarybai tyrimo metu (2009-06-15 raštas Konkurencijos tarybai, bylos IV tomas, 37 lapas).
11TVOU įsigytų reaktyvinių degalų kainos bei pirkėjams taikytos kainos pateikiamos atitinkamose lentelėse (bylos I tomas, 54 lapas, 151-152 lapai; bylos II tomas, 14 lapas, 36 lapas). UAB „RSS Motors“ įsigytų reaktyvinių degalų kainos pateikiamos lentelėje (bylos II tomas, 58 lapas).
121998-06-11 Europos Komisijos sprendimas 98/513/EC byloje Nr. IV/35.613 (Alpha Flight Services/Aéroports de Paris), OL, 1998 L, 230/10, 59 punktas.
13Ši aplinkybė nustatyta Konkurencijos tarybos 2008-11-06 nutarime Nr. 2S-23. (8 psl.).
141993-12-21 Europos Komisijos sprendimas byloje Nr. 94/119/EC (Port of Rodby), OL, 1994 L 055, p. 52.
15Ten pat, 12 punktas.
161998-11-26 Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. C-7/97 (Bronner), ECR, 1998 I-7791, 41 punktas.
17Ten pat, 43-44 punktai.
181979-02-13 Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. 85/76 (Hoffmann-La Roche), ECR, 1979 461, 41 punktas.
19OL, 1994 L 015, p. 8.
20Dabartinis Sutarties 102 straipsnis.
211993-12-21 Europos Komisijos sprendimas byloje Nr. 94/119/EC (Port of Rodby), OL, 1994 L 055, p. 52.
221991-07-03 Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. C-62/86 (AKZO), ECR, 1991 I-03359, 70 punktas.
232008-11-06 Konkurencijos tarybos nutarimas Nr. 2S-23 (atitinkamo tyrimo metu gauta informacija pateikta 2008-03-12 TVOU rašte Konkurencijos tarybai, bylos IX tomas, 47 lapas).
24Išduotas degalų kiekis kartu atspindi ir atitinkamo ūkio subjekto tam tikru laikotarpiu parduotą degalų kiekį.
252008-10-23 bei 2009-05-19 TVOU raštai (bylos I tomas, 51-52 lapai, 153 lapas; bylos IV tomas, 19, 21 lapai).
26Laikytas degalų kiekis atspindi kiekvieno konkretaus ūkio subjekto įsigytą degalų kiekį, kuriuo atitinkamą mėnesį buvo papildytos jo turimos reaktyvinių degalų atsargos (bylos II tomas, 37-38 lapai).
27Šią aplinkybę patvirtina UAB „RSS MOTORS“ pateikti dokumentai (bylos IV tomas, 44-45 lapai; 56-64 lapai).
28Toks reikalavimas numatytas 2005-02-18 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 64 patvirtintų Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių 452 punkte.
291998-01-14 Europos Komisijos sprendimas byloje 98/190/EB (Flughafen Frankfurt/Main AG), OL, 1998 L72/30, 93 punktas.
301991-07-03 Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. C-62/86 (AKZO), ECR, 1991 I-03359.
31Ten pat, 71 punktas.
32Ten pat, 72 punktas.
33Ūkio subjekto vidutiniai kaštai (1 tonai produkcijos) apskaičiuojami bendruosius kaštus (atitinkamai kintamuosius kaštus) padalijus iš pagamintos (parduotos) produkcijos kiekio atitinkamais metais.
34Ši bauda 2008-07-08 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu buvo sumažinta, tačiau baudos sumažinimo pagrindas dėl neaiškiai išreikšto pareiškėjo prašymo suteikti vietą degalų pylimo automobiliui laikyti nagrinėjamu atveju nėra aktualus, kadangi Pareiškėjo prašymai šiuo atveju buvo aiškiai išreikšti keletą kartų.
352008-11-06 nutarimu Nr. 2S-23 TVOU buvo skirta 171 000 litų bauda.
36Ši nuostata neteko galios nuo 2009-04-25.
37Žin., 1999, Nr. 30-856 redakcija.

Teismo procesas baigtas – nutarimas paliktas nepakeistas