BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

  • Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Konkurencijos taryboje ar norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome informaciją pateikti paštu, el. paštu: prevencija@kt.gov.lt arba pristatyti į instituciją adresu Jogailos g. 14, Vilnius. Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų.
  • Pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Informacijos apie pažeidimą Konkurencijos taryboje pateikimo būdai skelbiami čia.
  • Visą parą galite kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu +370 5 266 3333, el. paštu pranesk@stt.lt arba užpildę pranešimo formą internetu.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Konkurencijos taryba, vykdydama Konkurencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei įgaliojimus, pagal kompetenciją prisideda prie Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 m. programos įgyvendinimo.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu, savarankiškos įstaigos veiklos srities korupcijos prevencijos veiksmų planai ir (ar) viešojo sektoriaus subjekto korupcijos prevencijos veiksmų planai gali būti rengiami viešojo sektoriaus subjekto vadovo sprendimu.

Šiuo metu Konkurencijos tarybos pirmininkas nėra priėmęs sprendimo rengti savarankiškos įstaigos veiklos srities korupcijos prevencijos veiksmų planus ir (ar) viešojo sektoriaus subjekto korupcijos prevencijos veiksmų planus. Korupcijos prevencija Konkurencijos taryboje yra užtikrinama įgyvendinant kitas teisės aktuose nustatytas korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsniu, viešojo administravimo subjektas, rengiantis norminio teisės akto projektą, Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka šio teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, jeigu teisės aktu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius įstatyme nustatytose srityse (tarp šių sričių yra teisės pažeidimų tyrimas, atsakomybės už teisės pažeidimus sąlygos).

Viešojo administravimo subjektas taip pat gali atlikti ir kito savo rengiamo norminio teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, jeigu rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali kelti korupcijos riziką.

Konkurencijos taryba atlieka rengiamų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, jeigu šiuose rengiamų norminių teisės aktų projektuose numatoma reguliuoti visuomeninius santykius Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytose srityse arba jeigu rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali kelti korupcijos riziką.

Konkurencijos tarybos parengtos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos skelbiamos Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų ir jų projektų informacinėje sistemoje, kartu su atitinkamais projektais, kaip jų priedai.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsniu, viešojo sektoriaus subjektas, valdydamas korupcijos riziką, savo nuožiūra gali atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą konkrečioje savo veiklos srityje. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas gali būti atliekamas viešojo sektoriaus subjekto iniciatyva.

Viešojo sektoriaus subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo patvirtina išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, priima sprendimus dėl korupcijos rizikos ir jos veiksnių (jeigu jie nustatyti) pašalinimo ar mažinimo, apie tai paskelbia viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje.

Viešojo sektoriaus subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip po vienų metų nuo šio straipsnio 4 dalyje nurodytų sprendimų priėmimo viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje paskelbia, kokie veiksmai buvo atlikti ir kokie rezultatai pasiekti mažinant korupcijos riziką ir (ar) šalinant jos veiksnius (reikalavimas įsigalioja nuo 2022 m.).

Konkurencijos tarybos pirmininko pasirašytos išvados ir kita susijusi informacija skelbiama šiame puslapyje:

2018 m. išvada

2019 m. išvada

2021 m. išvada

2022 m. išvada

Rekomendacijas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos tvirtina Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsniu, viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kaip jie apibrėžti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, korupcijos rizikos valdymo vertinimas planuojamas ir atliekamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka.

Viešojo sektoriaus subjektuose, kuriuose nėra įsteigtos vidaus audito tarnybos, korupcijos rizikos valdymo vertinimą ar analogišką procedūrą atlieka kitas už viešojo sektoriaus subjekto veiklos vidaus kontrolę, atitiktį teisės aktų reikalavimams atsakingas padalinys ar darbuotojas jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Viešojo sektoriaus subjekto vadovas išnagrinėja jam pateiktą korupcijos rizikos valdymo vertinimą, kitus susijusius dokumentus, prireikus priima sprendimus dėl korupcijos rizikos valdymo tobulinimo ir apie priimtus sprendimus paskelbia viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje.

Konkurencijos taryba vidaus audito paslaugas įsigyja Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, kaip numatyta Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje.

Pagal vidaus auditoriaus 2021 m. atliktą Konkurencijos tarybos rizikos valdymo vertinimą ir kitus susijusius dokumentus nebuvo nustatytas poreikis Konkurencijos tarybos primininkui priimti sprendimus dėl korupcijos rizikos valdymo tobulinimo ir juos paskelbti institucijos interneto svetainėje.

Atsižvelgiant į korupcijos prevencijos ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimo svarbą, Konkurencijos tarybos pirmininko patvirtintame 2021 m. vidaus audito plane buvo numatytas ir atliktas „Etiško elgesio kultūros, korupcijos prevencijos, privačių ir viešųjų bei lobistinių interesų deklaravimo ir derinimo vertinimas“. Vidaus auditorius pateikė išvadą – „<..> Remiantis atliktu vertinimu, vidaus kontrolės sistema yra priimtina <..>“. Ataskaitoje pateikta viena vidutinio reikšmingumo ir keturios mažareikšmės rekomendacijos dėl proceso patobulinimo yra įgyvendinamos.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsniu, nustatant atsparumo korupcijai lygį vertinama, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta viešojo sektoriaus subjekte, šių priemonių diegimo kokybė ir praktinis pritaikomumas bei jas taikant pasiekti rezultatai. Pagal šiuos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įdiegimo elementus apskaičiuojamas viešojo sektoriaus subjekto atsparumo korupcijai lygis, kuris pagal iš anksto nustatytą skalę gali būti nuo labai žemo iki labai aukšto.

Savarankiškų įstaigų atsparumo korupcijai lygio nustatymą atlieka pačios įstaigos.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo rezultatai skelbiami savarankiškos įstaigos interneto svetainėje.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką tvirtina Vyriausybė.

Reikalavimas įstaigoms atlikti atsparumo korupcijai lygio nustatymą įsigalioja nuo 2022 m., atitinkamai Konkurencijos taryba atsparumo korupcijai lygio nustatymą planuoja atlikti metodikoje nustatyta tvarka ir terminais.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 13 straipsniu, savarankiška įstaiga privalo turėti antikorupcinio elgesio kodeksą ar taisykles. Šiame dokumente, atsižvelgiant į įstaigos veiklos specifiką, išsamiai nustatomi pagrindiniai darbuotojų skaidrios veiklos ir antikorupcinio elgesio standartai, kuriais siekiama užtikrinti sąžiningumą, atsakingumą, korupcijos netoleravimą.

Pagrindiniai Konkurencijos tarybos vidaus dokumentai, nustatantys antikorupcinio elgesio standartus:

  • Konkurencijos tarybos vidaus tvarkos taisyklės (IV skyrius „Elgesio reikalavimai ir etika“);
  • Konkurencijos tarybos etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas;
  • Konkurencijos tarybos dovanų politika;
  • Konkurencijos tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas;
  • Informacijos apie pažeidimus Konkurencijos taryboje teikimo tvarkos aprašas.

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas Konkurencijos taryboje atliekamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka.

Konkurencijos tarybos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

Konkurencijos tarybos darbuotojų privačių interesų deklaracijos skelbiamos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos privačių interesų registre PINREG.

Informacija apie priimtus Konkurencijos tarybos valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nusišalinimus teisės aktų nustatyta tvarka skelbiama čia: 

Dėl Konkurencijos tarybos pirmininkės Jolantos Ivanauskienės nusišalinimo (2023-05-11).

Konkurencijos tarybos administracijos pareigybių, į kurias skiriant asmenį prašoma Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti informaciją pagal Korupcijos prevencijos įstatymą, sąrašas yra tvirtinamas Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymu – patvirtintas sąrašas.

Antikorupcinio sąmoningumo didinimas vykdomas kaip neatskiriama švietimo dalis ir ugdymas, siekiant puoselėti asmens teisių ir pareigų visuomenei, Lietuvos valstybei sampratą ir didinti visuomenės, viešojo ir privataus sektorių sąmoningumą veikti skaidriai ir sąžiningai, netoleruoti korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio, pranešti apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.

Konkurencijos taryba darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimą įgyvendina rengdama kasmetinius kvalifikacijos kėlimo (mokymo) planus, vykdydama darbuotojų konsultavimą ir informavimą, taip pat bendradarbiaudama su kitomis institucijomis (pvz., Specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri vykdo veiklas, orientuotas į visuomenės antikorupcinio sąmoningumo didinimą, organizuoja mokymus, seminarus, metodinės pagalbos renginius).

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, korupcijos rizikos analizę atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba šios įstaigos direktoriaus nustatyta tvarka, kuri yra skelbiama viešai.

Specialiųjų tyrimų tarnyba apie priimtą sprendimą atlikti korupcijos rizikos analizę raštu informuoja viešojo sektoriaus subjektą, kurio veikla bus analizuojama.

Specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi korupcijos rizikos analizę, pateikia viešojo sektoriaus subjektui korupcijos rizikos analizės išvados projektą, kuriame pateikia informaciją apie nustatytą korupcijos riziką ir (ar) jos veiksnius bei rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus sumažinti nustatytą korupcijos riziką ir (ar) pašalinti jos veiksnius.

Viešojo sektoriaus subjektas, gavęs iš Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvadą, jeigu joje yra nustatyta korupcijos rizika ir (ar) jos veiksniai bei rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai sumažinti nustatytą korupcijos riziką ir (ar) pašalinti jos veiksnius, per tris mėnesius nuo išvados gavimo dienos viešai paskelbia savo interneto svetainėje informaciją, kaip yra ar bus įgyvendinami šioje išvadoje pateikti pasiūlymai, ir pateikia Specialiųjų tyrimų tarnybai nuorodą į šią informaciją.

Konkurencijos taryba nėra gavusi iš Specialiųjų tyrimų tarnybos informacijos apie priimtus sprendimus atlikti Konkurencijos tarybos korupcijos rizikos analizę, taip pat nėra gavusi korupcijos rizikos analizės išvadų projektų.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 23 straipsniu, viešojo sektoriaus subjektai savo interneto svetainėje viešina nuasmenintą informaciją apie per paskutinius trejus metus jų nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, jų pobūdį, skaičių, atliktus veiksmus juos tiriant ir taikytas teisinio poveikio ar kitas priemones, skirtas tokių pažeidimų padariniams pašalinti ir užkirsti kelią tokiems pažeidimams ateityje.  

Konkurencijos taryba per paskutinius trejus metus nėra nustačiusi korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų.

Konkurencijos tarybos pirmininko 2021-12-23 įsakymas  Nr. 2V-73 „Dėl už Konkurencijos tarybos korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcijų“.

Atnaujinta: 2023 09 06