BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

2024–2029 M. STRATEGIJOJE – NAUJA VIZIJA IR TIKSLAI

Konkurencijos taryba pasitvirtino šių ir artimiausių penkerių metų strategiją, kurioje, be kita ko, paskelbė naują institucijos veiklos viziją ir strateginius tikslus bei uždavinius.

2024–2029 m. strategija yra pagrindinis Konkurencijos tarybos veiklos vystymo ir ilgalaikio planavimo dokumentas, apibrėžiantis institucijos veiklos viziją, misiją, vertybes, strateginius tikslus ir uždavinius, nustatantis jų įgyvendinimo kriterijus.

Institucijos misija yra saugoti veiksmingą konkurenciją dėl vartotojų gerovės, ir ji tai nuosekliai daro vykdydama savo funkcijas: įgyvendindama Lietuvos konkurencijos politiką bei prižiūrėdama, kaip rinkos dalyviai ir viešojo administravimo subjektai laikosi Konkurencijos įstatymo ir kitų institucijos kompetencijai priskirtų įstatymų reikalavimų.

Savo veikla užtikrindama veiksmingą konkurenciją rinkose ir kurdama naudą vartotojams, Konkurencijos taryba prisideda prie spartesnio ekonomikos, kuri yra visos šalies klestėjimo pagrindas, vystymosi. Atsižvelgdama į tai, institucija atnaujino viziją ir įvardijo, jog siekia daryti reikšmingą poveikį Lietuvos ekonomikai, didinant rinkų konkurencingumą ir vartotojų gerovę.

„Siekiame, kad mūsų institucijos indėlis į stipresnės ekonomikos kūrimą būtų reikšmingas, t. y. realus – apčiuopiamas ir juntamas ne tik trumpalaikėje, bet ilgalaikėje perspektyvoje, taip pat – aktualus, atliepiantis visuomenės poreikius, ir suprantamas – tinkamai išaiškintas, atskleidžiant konkurencijos taisyklių turinį ir jų laikymosi svarbą“, – pabrėžė Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė.

Įgyvendindama viziją Konkurencijos taryba kasdienėje veikloje vadovaujasi trimis vertybėmis: profesionalumu, bendradarbiavimu ir vertės kūrimu. Institucija šias vertybes išsikėlė dar 2018 m. ir nuo to laiko sistemiškai puoselėja bei suvokia jų, kaip visumos, svarbą bei vadovaujasi palaikydama ryšius su suinteresuotosiomis šalimis bei įgyvendindama strateginius tikslus. Pastarieji, atsižvelgus į institucijos veiklos aktualijas bei netolimos ateities iššūkius, taip pat atnaujinti.

Pirmuoju strateginiu tikslu siekiama kurti naudą vartotojams ir (ar) didinti rinkų konkurencingumą, taikant konkurencijos taisykles. Kad pašalinus ar užkardžius pažeidimus būtų sukuriama didžiausia nauda, institucija kasmet, nustatydama veiklos prioritetus, stengiasi nukreipti savo ribotus išteklius ir taikyti konkurencijos taisykles ekonomikai reikšmingose ir sparčiai besivystančiose srityse.

Aukštesnis konkurencijos kultūros lygis leistų Konkurencijos tarybai dar tikslingiau naudoti savo išteklius ir dėmesį skirti sisteminėms konkurencijos problemoms spręsti bei pažeidimų prevencijai. Todėl antrasis strateginis tikslas yra didinti tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus atstovų supratimą apie konkurencijos naudą ir taisykles.

Konkurencijos taryba taip pat siekia didinti savo veiklos efektyvumą ir kelti kompetencijas. Toks trečias strateginis tikslas suformuluotas dedant pastangas racionaliai valdyti išteklius ir gerinti savo, kaip darbdavio, įvaizdį. Nuolat tobulindama vidinius procesus ir diegdama efektyvų projektinio valdymo modelį, institucija stengiasi eliminuoti vertės nekuriančius procesų etapus, įgyvendinti veiklos standartizavimo ir supaprastinimo galimybes.

Ketvirtasis strateginis tikslas – siekti aukšto skaitmeninės brandos lygio – susijęs su Konkurencijos tarybos planais kurti modernią ir saugią vidaus skaitmeninę aplinką. Integruojant naujus instrumentus ir pasinaudojant skaitmeninės transformacijos galimybėmis, planuojama optimaliai išnaudoti skaitmeninius įrankius, kad būtų pagerintas veiklos našumas, efektyvumas, išnaudojamas inovacijų potencialas.

2024–2029 m. strategija parengta atsižvelgiant į Konkurencijos tarybos vidinių strateginių sesijų ir savianalizės rezultatus bei gerąją kitų šalių konkurencijos priežiūros institucijų patirtį. Strategijai įgyvendinti rengiami planai, numatant iki 1–3 metų trukmės konkrečias priemones ir projektus, kurie bent kartą per pusmetį peržiūrimi.

Atnaujinta: 2024 02 01