Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ ĮVAŽIUOTI MECHANINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS Į VALSTYBĖS SAUGOMĄ KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRUOJAMĄ TERITORIJĄ LENGVATŲ, PATVIRTINTŲ NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMU NR. T1-271 ATITIKTIES KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2007 12 13
  • Nutarimo Nr.: 2S-27
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Rimanto Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: Vytauto Kavaliausko, Jono Rasimavičiaus;
sekretoriaujant Zitai Balsienei;
dalyvaujant Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojams: Medeinai Augustinavičienei, Andriui Sinkevičiui, Elenai Navickaitei, Elonui Šatui;
viešame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją lengvatų, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr.T1-271, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.
Neringos savivaldybė apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuota registruotu laišku, tačiau atstovai posėdyje nedalyvavo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas dėl Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją lengvatų, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-271 (toliau – Lengvatos) (papildytas Neringos savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 4 d. sprendimu Nr. T1-1), atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams pradėtas Konkurencijos tarybos iniciatyva 2007 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 1S-53, esant pagrindo manyti, jog priimtu sprendimu nustačius vietinę rinkliavą ir taikant vietinės rinkliavos lengvatas yra diskriminuojami ūkio subjektai, veikiantys atitinkamoje rinkoje, tuo galimai pažeidžiant Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.
Lengvatų 1 punkte numatyta, jog: „Nuo vietinės rinkliavos atleidžiami subjektai, važiuojantys su transporto priemone, Neringos savivaldybės administracijos Alksnynės ar Nidos kontrolės poste, pateikę atitinkamą dokumentą: <...> 1.2 Neringos savivaldybės teritorijoje registruotą buveinę turinčių juridinių asmenų atstovai, pateikę leidimą įvažiuoti į Neringą lengvajam automobiliui arba įvažiuoti į Neringą autobusui ir krovininiam automobiliui pažymėtas tipas „Verslui“ ir transporto priemonės registracijos liudijimą; <....> 1.9 keleivinio transporto įmonių autobusai, kuriais vežami keleiviai tolimojo susisiekimo maršrutais;“
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Lengvatų 1.2 ir 1.9 punktai įtakoja keleivių (turistų) vežimo į Kuršių neriją užsakomaisiais, specialiaisiais reisais, vietiniais (priemiestiniais) bei tolimaisiais maršrutais paslaugos mažiausiai Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskrityse rinkoje veikiančių ūkio subjektų veiklą.
Tyrimo metu buvo nagrinėjamos Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-271 patvirtintų Lengvatų nuostatos, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas ir kiti teisės aktai, susiję su savivaldybių įgalinimais nustatyti vietines rinkliavas. Be to, buvo analizuojama informacija, gauta iš ūkio subjektų, siekiant nustatyti atitinkamą rinką, kurios dalyvių veiklai daro įtaką aukščiau paminėtos Lengvatų nuostatos.
Tyrimo išvados, kuriose Lengvatų 1.2 ir 1.9 punktus siūloma pripažinti pažeidžiančiais Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas, buvo išsiųstos Neringos savivaldybei. Neringos savivaldybės administracija pastabų dėl tyrimo išvadų neturėjo ir informavo Konkurencijos tarybą, jog šiuo metu yra rengiamas aukščiau paminėto Neringos savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimo projektas, kuriame bus atsižvelgta į Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo metu pastebėtus trūkumus.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms nustato pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, vykdant joms pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu.
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis detalizuoja 1 dalyje įtvirtintą nuostatą ir apibrėžia, kokius veiksmus valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama atlikti. Tai – priėmimas teisės aktų ar kitų sprendimų, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes, dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Taigi, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, valstybės valdymo ar savivaldos institucijos veiksmai gali būti traktuojami kaip Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų pažeidimas, kai egzistuoja šių aplinkybių visuma:
1) institucijos teisės aktas ar sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes;
2) dėl tokio teisės akto ar sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams;
3) skirtingos konkurencijos sąlygos nėra sąlygotos Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų vykdymu.
Siekiant įvertinti, ar dėl Neringos savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų Lengvatų nuostatų atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, bei tai, ar dėl tomis nuostatomis vieniems ūkio subjektams suteikiamos privilegijos kitų ūkio subjektų atžvilgiu, svarbu nustatyti, kokia atitinkama rinka gali būti įtakojama.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi, atitinkama prekės rinka yra visuma prekių, kurios pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas.
Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr.T1-271 patvirtintos vietinės rinkliavos lengvatos, be kitų ūkio subjektų, taikomos Neringos savivaldybės teritorijoje registruotą buveinę turinčių juridinių asmenų atstovams, pateikusiems leidimą įvažiuoti į Neringą autobusui, įskaitant ir autobusų nuomos ar keleivių pervežimo paslaugas teikiančius ūkio subjektus; taip pat keleivinio transporto įmonių autobusams, kuriais vežami keleiviai tolimojo susisiekimo maršrutais. Atsižvelgiant į keleivių (turistų) vežimo į Neringos savivaldybės teritoriją specifiką ir į Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18 straipsnyje nurodytus keleivių vežimo būdus, atitinkama paslauga gali būti apibrėžta kaip keleivių (turistų) vežimo į Kuršių neriją užsakomaisiais reisais, vietiniais (priemiestiniais) bei tolimaisiais maršrutais paslauga.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 7 dalimi, geografinė rinka apibrėžiama kaip teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš esmės panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prekės rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama nuo gretimų teritorijų. Siauriausia geografinė teritorija, kurioje vežėjai konkuruoja teikdami atitinkamą paslaugą ir kurioje Neringos savivaldybės tarybos sprendimas gali turėti poveikį, – Neringos ir Klaipėdos miesto bei rajono savivaldybės, taip pat, kaip nurodė Klaipėdos vežėjai, ir kaip matyti pagal geografinį išsidėstymą - gretimos Klaipėdos rajonui savivaldybės, t.y. Plungės, Kretingos, Šilutės ir kitų rajonų savivaldybės (šios savivaldybės priklauso Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskritims). Nors iš bylos medžiagos matyti, kad tam tikrais atvejais turizmo agentūros nuomojasi transporto priemones ir iš tolimesnėse teritorijose esančių vežėjų, tačiau tokie atvejai yra atsitiktiniai ir tolimesnių rajonų vežėjai nesudaro konkurencijos arti Kuršių nerijos veikiantiems vežėjams dėl didelio nuotolio ir dėl to atsirandančio kainų skirtumo. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, siauriausia geografinė rinka, kurioje vežėjai konkuruoja teikdami atitinkamą paslaugą ir kurioje Neringos savivaldybės tarybos sprendimas gali turėti poveikį, apibrėžtina kaip Neringos ir Klaipėdos miesto bei rajono savivaldybės, Plungės, Kretingos, Šilutės ir kitų rajonų savivaldybės.
Apibendrinus tai, kas išdėstyta, atitinkama rinka yra keleivių (turistų) vežimo į Kuršių neriją užsakomaisiais, specialiaisiais reisais, vietiniais (priemiestiniais) bei tolimaisiais maršrutais paslauga mažiausiai Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskrityse.
Lengvatų 1.2 punkte numatyta, jog lengvata suteikiama Neringos savivaldybės teritorijoje registruotą buveinę turinčių juridinių asmenų atstovams, pateikusiems leidimą įvažiuoti į Neringą lengvajam automobiliui arba autobusui bei krovininiam automobiliui su pažymėtu tipu „Verslui“ ir transporto priemonės registracijos liudijimą. Lengvatų 1.9 punkte nustatyta, kad lengvata suteikiama keleivinio transporto įmonių autobusams, kuriais vežami keleiviai tolimojo susisiekimo maršrutais. Kaip matyti iš aukščiau paminėtų nuostatų, - turintys registruotą buveinę Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybėse ūkio subjektai, kurie vykdo keleivių vežimą užsakomaisiais reisais vietiniais (priemiestiniais) maršrutais (nekerta daugiau, nei dviejų savivaldybių teritorijų) Neringos savivaldybėje, vietinės rinkliavos lengvatos negauna. Tuo tarpu visiems kitiems ūkio subjektams yra taikoma vietinės rinkliavos lengvata, kadangi jie: 1) yra registruoti Neringos savivaldybėje, arba 2) veža tolimojo susisiekimo maršrutais. Kadangi visi aukščiau paminėti ūkio subjektai, veikia atitinkamoje rinkoje, akivaizdu, kad atleidžiant nuo rinkliavos dvi ūkio subjektų grupes ir tik vienai ūkio subjektų grupei paliekant prievolę mokėti rinkliavą, pastaroji yra diskriminuojama kitų ūkio subjektų atžvilgiu.
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis draudžia ne bet kokią diskriminaciją, o tik tą, dėl kurios atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Neringos savivaldybės taryba, nustačiusi vietinės rinkliavos lengvatas, tokiu būdu suteikė pranašumą Neringos savivaldybėje registruotiems ūkio subjektams ir tolimojo susisiekimo maršrutais keleivius vežantiems ūkio subjektams, kadangi pastarųjų ūkio subjektų paslaugų kaštai dėl vietinės rinkliavos lengvatų tampa žemesni, nei Klaipėdos miesto ir rajono ūkio subjektų, teikiančių atitinkamas paslaugas. Lengvatų nuostatomis buvo suteiktos nepagrįstos privilegijos vieniems ūkio subjektams, registruotiems Neringos savivaldybėje bei vežantiems keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais, o atitinkamoje rinkoje konkuruojantys ūkio subjektai – kurie nėra registruoti Neringos savivaldybėje bei kurie neveža keleivių tolimojo susisiekimo maršrutais tokiomis Lengvatų nuostatomis yra diskriminuojami, dėl ko jiems galėjo atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų.
Remiantis Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, valstybės valdymo ir savivaldos institucijų veiksmai nelaikomi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų pažeidimu, jei skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Tyrimo metu nenustatyta įstatymų reikalavimų, kurių vykdymas sąlygotų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatytos išimties taikymą. Pabrėžtina, kad nei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, nei kiti savivaldybių veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenustato jokių reikalavimų, kuriuos vykdant būtų būtina priimti teisės aktus, sąlygojančius nelygias konkurencijos sąlygas atskiroms ūkio subjektų grupėms, veikiančiom nagrinėjamoje atitinkamoje rinkoje.
Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją lengvatų, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-271, 1.2 ir 1.9 punktai ta dalimi, kuria reglamentuojama keleivių (turistų) vežimo į Kuršių neriją užsakomaisiais, specialiaisiais reisais, vietiniais (priemiestiniais) bei tolimaisiais maršrutais paslaugos mažiausiai Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskrityse rinkoje veikiančių ūkio subjektų veikla, prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniu, 19 straipsnio 1 dalies 4 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją lengvatų, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr.T1-271, 1.2 ir 1.9 punktus ta dalimi, kuria reglamentuojama atitinkamoje rinkoje veikiančių ūkio subjektų veikla, pažeidžiančiais Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.
2. Įpareigoti Neringos savivaldybės tarybą per vieną mėnesį nuo Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio “Valstybės žinios” priede “Informaciniai pranešimai” pakeisti šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytus punktus taip, kad jie neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.
3. Įpareigoti Neringos savivaldybės tarybą informuoti Konkurencijos tarybą apie šio nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte nurodyto įpareigojimo įvykdymą per 14 dienų po įvykdymo, pateikiant tai patvirtinančius įrodymus.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas

Teismo procesas baigtas