BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“ KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES 3 PUNKTO PAŽEIDIMO

  • 2000 07 10
  • Nutarimo Nr.: 11/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams L.Kasperavičienei, A.Mačiokui, V.Aleksienei, L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei, A.Žegūnaitei,
dalyvaujant proceso šalims:
Pareiškėjo atstovai: UAB „Klevo lapas“ direktorius Vytautas Kabaila, advokatas Egidijus Morkūnas,
Įtariamo pažeidėjo atstovai: AB „Mažeikių nafta“ Marketingo direktoriaus pavaduotojas rinkotyrai S.Ilakis, Juridinio skyriaus viršininkas Giedrius Raudys, įgaliotas atstovas Aleksandras Abišala, advokato padėjėjas Šarūnas Keserauskas,
viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl AB „Mažeikių nafta“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo Nr.VIII-1099 9 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų nuostatoms.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas dėl AB „Mažeikių nafta“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 9 str. 1 d. 3 p. buvo pradėtas 1999 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr.29, tyrimo terminas buvo pratęstas 2000 03 10 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.23 ir 2000 05 11 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.51. Tyrimas pradėtas UAB „Klevo lapas“ 1999 12 06 pareiškimo Nr.478 pagrindu. Tyrimas baigtas 2000 06 01 (Konkurencijos tarybos 2000 06 01 tvarkomojo posėdžio protokolas Nr.17). Tyrimo laikotarpis: 1997-1999 m.
UAB „Klevo lapas“ teigė, kad AB „Mažeikių nafta“ produkciją sėkmingai platino iki 1999 m. kovo 1 d., kada minėta bendrovė nutarė išskirtines sąlygas savo produkcijos platinimui suteikti iki tol buvusiems jo pagrindiniams konkurentams - naftos produktų importu besiverčiančioms bendrovėms. Pareiškėjas prašė ištirti, ar AB „Mažeikių nafta“ nepažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo, nuo 1999 m. kovo mėnesio suteikdama išskirtines savo produkcijos platinimo sąlygas tik BĮ „Lukoil Baltija“, BĮ „Uotas“, BĮ „Pakrijas“ ir UAB „Statoil Lietuva“ ir nustatydama minėtoms bendrovėms oficialiuose kainų ir nuolaidų protokoluose neskelbiamas 60 Lt/t išskirtines nuolaidas benzinui ir dyzeliniam kurui.
Apie atliktą tyrimą posėdyje informavo Konkurencijos tarybos pareigūnė L.Kasperavičienė. Tyrimo išvadose teigiama, kad:
1. AB „Mažeikių nafta“ yra vienintelis naftos produktų gamintojas ir pagrindinis naftos produktų tiekėjas Lietuvos rinkoje. AB „Mažeikių nafta“ 1997 - 1999 m. m., užimdama dominuojančią padėtį benzino A-80, taip pat benzinų A-92, 95, 98 rinkose bei dyzelinio kuro rinkoje, pajėgė daryti vienpusišką lemiamą įtaką jose, pasirašant sutartis su pirkėjais dėl minėtų naftos produktų pirkimo;
2. 1999 03 15 AB „Mažeikių nafta“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 109 „Dėl papildomų priemonių Rinkos dalies padidinimui“ buvo numatytos diskriminacinio pobūdžio priemonės, t. y. kainų nuolaidas (60 Lt/t) taikyti tik įmonėms, turinčioms naftos produktų importo licencijas bei jų dukterinėms įmonėms su sąlyga, kad jos neimportuos naftos produktų į Lietuvos Respubliką. Taigi, AB „Mažeikių nafta“ susiejo nuolaidas su benzino ir dyzelinio kuro neimportavimu į Lietuvą;
3. 1999 03 02 AB „Mažeikių nafta“ pasirašydama sutartis su UAB „Uotas“ (Nr. 99-252B), 1999 03 04 - su UAB „Lukoil Baltija“ (Nr. 99-259B), 1999 03 25 - su UAB „Pakrijas“ (Nr. 99-313B) 10.7 punkte įpareigojo pirkėjus neimportuoti naftos produktų į Lietuvą, išskyrus tuos naftos produktus, kurie nėra gaminami AB „Mažeikių nafta“ arba tais atvejais, kada AB „Mažeikių nafta“ negali atkrauti naftos produktų ir tuo apribojo pirkėjų pasirinkimo teisę ir elgesio laisvę minėtose rinkose. Taip pat sutarčių su UAB „Lukoil Baltija“ ir UAB „Pakrijas“ 10. 8 punkte numatė ir sankciją, t. y. baudinį reikalavimą lygų importo licenzijos dydžiui, jeigu nebus vykdomas sutarčių 10.7 punktas;
4. AB „Mažeikių nafta“ pasirašytoje sutartyje su UAB „Lukoil Baltija servisas“ (1999 03 05 Nr.99-261 B) taip pat numatė pirkėjo savarankiškos veiklos apribojimus, t. y. įpareigojo pirkėją nupirktus naftos produktus realizuoti tik jo mažmeninės prekybos tinkle. Pažeidus šį reikalavimą AB „Mažeikių nafta“ numatė 50000,0 Lt dydžio baudą;
5. Tokiais veiksmais AB „Mažeikių nafta“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punktą, kuris draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, kai kitai sutarties šaliai primetami papildomi įsipareigojimai, kurie pagal komercinį pobūdį ar paskirtį nėra tiesiogiai susiję su sutarties objektu.
6. AB „Mažeikių nafta“, pasinaudodama dominuojančios įmonės vienpuse lemiama įtaka rinkose, pasirašytose panašaus pobūdžio sutartyse su UAB „Klevo lapas“ (1998 12 29 Nr. 99-47 B), UAB „Vaizga“ (1999 01 27 Nr. 99-181 DY, 1999 03 02 Nr.99-249DY ), Gedimino Jurėno firma „Ksilenas“ (1998 12 21 Nr. 99-21 B) ir su UAB „Pakrijas“ (1999 03 25 Nr. 99-313B, 1999 03 25 Nr. 99 - 314B) nustatė, kad minėtos bendrovės pirks po 5000 t naftos produktų per kalendorinį mėnesį, tačiau tik pastaroji gavo 60 Lt nuolaidą. Be to, AB „Mažeikių nafta“ pasirašytose sutartyse su UAB „Klevo lapas“, UAB „Vaizga, Gedimino Jurėno firma „Ksilenas“ nustatė 40000, 0 litų dydžio netesybas, jeigu pirkėjas neišsiveš per kalendorinį mėnesį minėtų 5000,0 tonų naftos produktų, o sutartyje su UAB „Pakrijas“ tokios netesybos nėra nustatytos;
7. AB „Mažeikių nafta“ pasirašytose panašiose sutartyse su prekybos įmone „Gindana“ (1999 01 04 Nr. 99 - 65B), UAB „Shell Lietuva“ (1999 10 11 Nr. 99-879 B) numatė pirkėjui parduoti produkciją (benziną A-80, A-92, A-95, A- 98 ir DK) pagal jo pateiktą paraišką, bet tik UAB „Shell Lietuva“ nustatė 60 Lt/t nuolaidą, nors, pavyzdžiui, 1999 metais UAB „Shell Lietuva“ dyzelinio kuro pirko apie 6 kartus mažiau negu prekybos įmonė „Gindana“. Be to, panašiose sutartyse su TŪB „Skulas“ (1999 02 22 Nr.99-230 A) ir UAB „Gazolinas“ (1999 03 29 Nr.99-320) AB „Mažeikių nafta“ įpareigojo minėtus pirkėjus pirkti ne mažiau kaip 500 t per mėnesį, o kainą nustatė be 60 litų už toną nuolaidos, nors 1999 metais UAB „Shell Lietuva“ benzino A-92 pirko (403,3 t) 6 kartus mažiau negu UAB „Gazolinas“(2487,9 t), dyzelinio kuro 2 kartus mažiau negu TŪB „Skulas“ ir 7 kartus mažiau negu UAB „Gazolinas“.
8. Tuo, išvadų 6 ir 7 punktais AB „Mažeikių nafta“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą, kuris draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, kai panašaus pobūdžio sutartyse taikomos nevienodos (diskriminacinės) sąlygos atskiriems ūkio subjektams, tuo sudarant jiems skirtingas konkurencijos sąlygas;
9. Dėl neteisėtų AB „Mažeikių nafta“ veikų, nurodytų 5 ir 8 punktuose buvo apribotas benzino A-80, taip pat benzinų A-92, 95, 98 bei dyzelinio kuro importas į Lietuvą, taip pat buvo pasirašytos panašios sutartys, kurios sudarė bendrovėms nelygias konkurencines sąlygas, dėl ko buvo padaryta neigiama įtaka konkurencijos plėtimuisi minėtų naftos produktų rinkose.
Tyrimą atlikusi pareigūnė L.Kasperavičienė pasiūlė:
1. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgiant į tai, kad pažeidimas truko ilgą laiką ir ūkio subjektams buvo padaryta didelė materialinė žala ir nesant lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių, siūloma už Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų pažeidimą skirti AB „Mažeikių nafta“ piniginę baudą - 100000 Lt.
2. Įpareigoti AB „Mažeikių nafta“ nutraukti veikas, pažeidžiančias Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktus, ir apie įpareigojimo įvykdymą informuoti Konkurencijos tarybą.
Pareiškėjo nuomone, AB „Mažeikių nafta“, 1999 03 15 pasirašyto įsakymo Nr.109 pagrindu suteikdama išskirtines 60 Lt/t nuolaidas naftos produktus importuojančioms kompanijoms, į sutartis įtraukdama sankcijas už naftos produktų importavimą, dirbtinai įtakojo naftos produktų importo, o tuo pačiu ir naftos produktų pasiūlos Lietuvos rinkoje vienpusiškumą. Pirkdama produkciją didesnėmis nei konkurentų kainomis ir didesnėmis kainomis ją realizuodama, UAB „Klevo lapas“ neišvengiamai neteko didelės dalies rinkos, kurią perėmė išskirtines produkcijos pirkimo nuolaidas iš AB „Mažeikių nafta“ gavę konkurentai. Dėl neteisėtų AB „Mažeikių nafta“ veiksmų UAB „Klevo lapas“ nuo 1999 m. kovo mėn. patyrė apie 10 mln Lt materialinę žalą. Detalesni UAB „Klevo lapas“ argumentai Konkurencijos tarybai pateikti 2000 06 19 rašte Nr.248. Pareiškėjo teigimu, tyrimas atliktas visapusiškai ir išvada, kad AB „Mažeikių nafta“ pažeidė Konkurencijos įstatymą, yra teisinga.
AB „Mažeikių nafta“ atstovų nuomone, AB „Mažeikių nafta“ nepažeidė Konkurencijos įstatymo, pažeidimas tyrimo metu neįrodytas ir byla turi būti nutraukta neesant Konkurencijos įstatymo pažeidimo sudėties. AB „Mažeikių nafta“ plačiau savo argumentus pateikė Konkurencijos tarybai 2000 06 23 rašte Nr.00-27/96 ir 2000 07 05 rašte Nr.6279.
Konkurencijos taryba konstatavo:
1. Dėl atitinkamos rinkos
Atitinkama rinka apibrėžiama vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 str. 5, 6, 7 d. ir Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 2000 02 24 nutarimu Nr. 17 patvirtintais „Konkurencijos tarybos paaiškinimai dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo“.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 str. 5 d., atitinkama rinka suprantama kaip tam tikros prekės rinka tam tikroje geografinėje teritorijoje. Prekės rinka apibrėžiama kaip visuma prekių, kurios pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas (Konkurencijos įstatymo 3 str. 6 d.) o geografinė rinka – kaip teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš esmės panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prekės rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama lyginant su greta esančiomis teritorijomis (Konkurencijos įstatymo 3 str. 7 d.)
Nagrinėjamas ūkio subjektas - AB „Mažeikių nafta“ – yra naftos produktų tiekėjas. Lietuvos vidaus rinkoje prekiaujama įvairiais naftos produktais - benzinu, dyzeliniu kuru, reaktyviniu kuru, mazutu ir kt. Atsižvelgiant į tai kad kitos naftos produktų rūšys sudaro nedidelę dalį AB „Mažeikių nafta“ pardavimų, buvo analizuojamos dvi naftos produktų rūšys: benzinas ir dyzelinis kuras. Pirkėjo požiūriu benzinas, kaip ir dyzelinis kuras, neturi artimų pakaitalų ir pagal savo savybes, panaudojimą ir kainą negali būti lengvai pakeičiamas kitu naftos produktu. Benziną galima nagrinėti detaliau suskirstant jį į benzinų rūšis. Kaip matyti iš tyrimo medžiagos, priklausomai nuo galimybės vienos rūšies benziną pakeisti kitos rūšies benzinu, išskiriama A-80 benzino rinka ir A-92, 95, 98 benzinų rinka.
Taigi nagrinėjamu atveju apibrėžiamos tokios atitinkamos prekės rinkos: dyzelinio kuro rinka, A-80 benzino rinka ir A-92, 95, 98 benzinų rinka.
Naftos produktai - benzinas A-80, 92, 95, 98 ir dyzelinis kuras Lietuvoje realizuojami per didmeninę ir mažmeninę prekybą. 1998 metais AB „Mažeikių nafta“ pirkėjais buvo 658 subjektai, 1999 m. - 333 ūkio subjektai. Transporto išlaidos benzino savikainoje yra nežymios (vidutiniškai apie 2 %), todėl pirkėjai, esantys įvairiose Lietuvos teritorijose nepatiria kliūčių pirkdami ar pristatydami minėtus produktus į bet kurią šalies teritoriją. Vadinasi, minėti naftos produktai yra pakankamai vienodai prieinami visoje Lietuvos teritorijoje ir todėl visi pirkėjai visoje Respublikos teritorijoje susiduria su pakankamai vienodomis konkurencijos sąlygomis. Šiuo metu galiojantys importo apribojimai neleidžia pirkėjams ženkliai padidinti importuojamų naftos produktų pirkimą už Lietuvos ribų, be to, nedidelė importo apimtis nerodo, kad geografinė rinka yra platesnė nei Lietuvos Respublikos teritorija. Todėl benzino rinka (benzino A-80, benzinų A-92, 95, A-98) ir dyzelinio kuro geografinė rinka apima visą Respublikos teritoriją ir apibrėžiama kaip nacionalinė rinka.
2. Dėl dominuojančios padėties nustatymo
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 str. 11 d., dominuojanti padėtis suprantama kaip vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri įgalina daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją. Vadovaujantis Konkurencijos tarybos 2000 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 52 patvirtintais paaiškinimais dėl dominuojančios padėties nustatymo, vienpusė lemiama įtaka suprantama kaip ūkio subjekto galimybė veikti atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurentų, tiekėjų ar pirkėjų ir galiausiai nuo vartotojų, darant poveikį prekių kainoms, įėjimo į rinką galimybėms ar kitoms veiklos sąlygoms, dėl ko veiksmingai ribojama konkurencija toje rinkoje. Ūkio subjekto užimama rinkos dalis yra vienas pagrindinių veiksnių leidžiančių daryti išvadą apie ūkio subjekto gebėjimą daryti vienpusę lemiamą įtaką rinkoje. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, jeigu jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 procentų.
Tyrimo metu nustatyta, kad 1997 - 1999 m. m. minėtą benziną A-80, A-92, A-95, A-98 ir dyzelinį kurą Lietuvoje gamino tik AB „Mažeikių nafta“. AB „Mažeikių nafta“ - vienintelė naftos ir naftos produktų perdirbimo įmonė ir pagrindinė naftos produktų tiekėja Lietuvoje.
Pagal AB „Mažeikių nafta“ (2000 01 27 raštas Nr. 00-27/16) ir Statistikos departamento prie LRV (2000 02 14 raštas Nr. 212-29-62) pateiktus duomenis 1997 m. AB „Mažeikių nafta“ rinkos dalis benzino A-80 rinkoje buvo apie 91 %, benzinų A-92, 95, 98 rinkoje - 67 %, dyzelinio kuro rinkoje - 89 %. 1998 m. atitinkamai apie 95 %, 76 %, 89 %, o 1999 m. benzino A-80 rinkoje - apie 98 %, benzinų A-92, 95, 98 rinkoje - apie 80 % ir dyzelinio kuro rinkoje užėmė - 94 %. Tyrimo byloje esantys duomenys rodo, kad naftos produktų importas į Lietuvą pastoviai mažėjo. Taigi, AB „Mažeikių nafta“ užimama rinkos dalis yra santykinai didelė ir stabili, kas, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 str. 11 d. įtvirtinta dominavimo prezumpcija, leidžia teigti, kad AB „Mažeikių nafta“ užima dominuojančią padėtį nacionalinėse benzino A-80, benzinų A-92, 95, A-98 ir dyzelinio kuro rinkose.
Vadovaujantis Konkurencijos tarybos 2000 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 52 patvirtintais paaiškinimais dėl dominuojančios padėties nustatymo, Konkurencijos taryba, nustatydama ar AB „Mažeikių nafta“ užima dominuojančią padėtį, papildomai atsižvelgia į įėjimo į rinką kliūtis - griežtesnių prekybos taisyklių naftos produktais įvedimą, muitinio įvertinimo kainų nustatymą, muito naftos produktams įvedimą ir jo laipsnišką didinimą, AB „Mažeikių nafta“ finansinius resursus, gamybinius pajėgumus.
Taigi, atsižvelgiant į AB „Mažeikių nafta“ pakankamai pastovias ir dideles rinkos dalis, importo rinkos dalis, taip pat į neišnaudojamą gamybinį potencialą ir kitus veiksnius, nustatyta, kad AB „Mažeikių nafta“ gali daryti vienpusišką lemiamą įtaką benzino A-80, taip pat benzinų A-92, 95, 98 rinkose bei dyzelinio kuro rinkoje, taigi užima dominuojančią padėtį šiose rinkose.
3. Dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir Konkurencijos įstatymo 9 str. 1d. 3p.
Įstatymas nedraudžia ūkio subjektui dominuoti tam tikroje rinkoje, tačiau numato tam tikrus apribojimus dominuojančių ūkio subjektų ūkinei veiklai, kadangi dominuojantis ūkio subjektas gali daryti vienpusę lemiamą įtaką rinkoje ir tuo riboti konkurenciją ar varžyti kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje. Kad būtų apsaugoti kitų rinkos dalyvių interesai, Konkurencijos įstatymo 9 str. numato draudimą piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi. Šiame straipsnyje nustatytas draudimas yra labai platus ir apima visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus. Toliau yra pateiktas pavyzdinis sąrašas veiksmų, kurie laikomi piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. Vienas iš veiksmų, draudžiamų Konkurencijos įstatymo 9 str. kaip piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, yra nevienodų (diskriminacinių) sąlygų taikymas atskiriems ūkio subjektams panašaus pobūdžio sutartyse, tuo sudarant jiems skirtingas konkurencijos sąlygas.
4. AB „Mažeikių nafta“ veiksmų įvertinimas pagal Konkurencijos įstatymo 9 str. 1 d. 3 p.
Tyrimo metu buvo išnagrinėtos sutartys, pagal kurias 1999 m. Lietuvoje AB „Mažeikių nafta“ pardavė apie 95 % benzino ir dyzelinio kuro. Analizuojamos sutartys yra panašaus pobūdžio, nes sudarytos tarp naftos produktų tiekėjo - AB „Mažeikių nafta“ – ir jos klientų (pirkėjų), užsiimančių naftos produktų prekyba ir liečia naftos produktų pirkimo sąlygas.
1999 03 02 AB „Mažeikių nafta“ pasirašė su UAB „Uotas“ sutartį Nr. 99-252B, 1999 03 04 - su UAB „Lukoil Baltija“ (Nr. 99-259B), kurių 10.7 punkte yra nuostata „Pirkėjas įsipareigoja neimportuoti naftos produktų į Lietuvą, išskyrus tuos naftos produktus, kurie nėra gaminami AB „Mažeikių nafta“ arba tais atvejais, kada AB „Mažeikių nafta“ negali atkrauti naftos produktų…“. Sutarties su UAB „Lukoil Baltija“ 10.8 punkte yra numatyta ir sankcija „Pirkėjui pažeidus Sutarties p. 10.7 reikalavimą, Pardavėjas turi teisę vienašališkai išstatyti pirkėjui baudinį reikalavimą, lygų importo licenzijos dydžiui. Baudinį Pardavėjo reikalavimą Pirkėjas privalo patenkinti per 10 kalendorinių dienų po reikalavimo pateikimo Pirkėjui. Laiku nepatenkinus baudinio reikalavimo, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui 0,2 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos, už kiekvieną uždelstą dieną „.
Minėtų sutarčių nuostatas AB „Mažeikių nafta“ apibendrino ir 1999 03 15 išleido įsakymą Nr. 109 „Dėl papildomų priemonių Rinkos dalies padidinimui“. Minėto įsakymo išleidimo tikslas buvo „padidinti rinkos dalį Lietuvoje ir siekti importo apimčių sumažinimo“. Šiam tikslui pasiekti buvo numatytos diskriminacinio pobūdžio priemonės:
„1. Iki kovo 26 d. pravesti derybas su visomis įmonėmis, turinčiomis naftos produktų importo į LR licencijas bei jų dukterinėmis įmonėmis, dėl N/P pirkimo iš AB „Mažeikių naftos „.
2. Sudaryti metines sutartis su šio įsakymo 1 - ame punkte nurodytomis įmonėmis nustatant šias sąlygas:
Produktų pardavimo kainas nustatyti su pastovia „premija/nuolaida“ remiantis pasaulinėmis kainomis spausdinamomis PLATT'S kainų biuleteniuose;
Numatyti sutarčių sąlygose, kad kainų „premijos / nuolaidos“ taikomos tik šio įsakymo 1-ame punkte nurodytomis įmonėms neimportuojančioms naftos produktų į Lietuvos Respubliką. Sutarties galiojimo laikotarpyje įmonei, pradėjusiai importuoti naftos produktus į LR, kainų „nuolaidos/premijos“ nebetaikomos.
Įpareigoti nupirkti sutarties sąlygose nurodytus naftos produktų kiekius, už sąlygų nevykdymą nustatant sankcijas“.
Po minėto įsakymo išleidimo 1999 03 25 buvo pasirašyta su UAB „Pakrijas“ sutartis Nr. 99-313B, kurioje buvo analogiška nuostata ir sankcija kaip ir sutarties su UAB „Lukoil Baltija“ 10.7 ir 10. 8 punktuose.
Taigi, minėtų sutarčių 10.7 ir 10. 8 punktuose numatytos nuostatos susiejo nuolaidas su benzino ir dyzelinio kuro neimportavimu į Lietuvą.
AB „Mažeikių nafta“ pasirašytoje sutartyje su UAB „Lukoil Baltija servisas“ (1999 03 05 Nr.99-261 B) numatytas reikalavimas, t. y. „Pirkėjas įsipareigoja nupirktus naftos produktus pagal šią Sutartį realizuoti tik savo mažmeninės prekybos tinkle“. Jeigu pirkėjas pažeidžia šį reikalavimą „Pardavėjas turi teisę vienašališkai išstatyti Pirkėjui baudinį reikalavimą lygų 50000,0 Lt dydžiui. Baudinį Pardavėjo reikalavimą Pirkėjas privalo patenkinti per 10 kalendorinių dienų po reikalavimo pateikimo Pirkėjui. Laiku nepatenkinus baudinio reikalavimo Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui 0,2% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos, už kiekvieną uždelstą dieną“.
Šios sutarties nuostatos yra diskriminacinio pobūdžio, apriboja atskirų bendrovių (pirkėjų) teises veikti naftos produktų rinkose ir tuo pažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą.
AB „Mažeikių nafta“ pasirašytose sutartyse su UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Lukoil Baltija servisas“, UAB „Pakrijas“, UAB „Uotas“, UAB „Lietuva Statoil“ kainos už naftos produktus yra skaičiuojamos remiantis PLATT,S publikacijų vidurkiu pridedant arba atimant fiksuotą sumą litais, taikant joms 60 Lt/t nuolaidą, negu yra nurodyta AB „Mažeikių nafta” kainų protokoluose kitiems pirkėjams. Visose minėtose sutartyse yra numatyta, jei minėtoms bendrovėms nustatoma kaina bus aukštesnė už AB Mažeikių nafta“ kainų protokoluose esančias pardavimo kainas kitiems pirkėjams, jos bus papildomai peržiūrimos.
Bendrovių, kurios gavo nuolaidas, pirkimai žymiai išaugo ir 1999 m. sudarė didžiąją dalį AB „Mažeikių nafta” pardavimuose, o bendrovių, kurioms 1999 m. pagal sutartis nebuvo taikomos 60 Lt/t nuolaidos, pirkimų apimtys žymiai sumažėjo, pavyzdžiui UAB „Klevo lapas“ benzino A - 80 sumažėjo apie 3,7 kartus lyginant su 1998 m., UAB „Vaizga“ - apie 11 kartų, dyzelinio kuro atitinkamai - apie 3,5 ir 6,4 kartus.
AB „Mažeikių nafta“ pasirašytose sutartyse su UAB „Klevo lapas“ (1998 12 29 Nr. 99-47 B), UAB „Vaizga“ (1999 01 27 Nr. 99-181 DY, 1999 03 02 Nr.99-249DY ), Gedimino Jurėno firma „Ksilenas“ (1998 12 21 Nr. 99-21 B) buvo numatyta, kad minėtos bendrovės pirks po 5000 t naftos produktų per kalendorinį mėnesį (geležinkeliu ir autotransportu), kaip ir sutartyse su UAB „Pakrijas“ (1999 03 25 Nr. 99-313B, 1999 03 25 Nr. 99 - 314B, 3500 t (geležinkeliu) +1500 t (autotransportu) per kalendorinį mėnesį), tačiau pastaroji gavo 60 Lt/t nuolaidą, o UAB „Klevo lapas“, UAB „Vaizga“, firma „Ksilenas“ kainos formavimas buvo numatytas remiantis AB „Mažeikių nafta“ kainų protokoluose nurodytomis kainomis, t. y. be 60 Lt/t nuolaidos.
Tokiu būdu, AB „Mažeikių nafta“ pasirašydama panašaus pobūdžio sutartis su bendrovėmis nustatė joms nevienodas (diskriminacines) nuolaidas ir tuo pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą.
Be to, AB „Mažeikių nafta“ pasirašytose sutartyse su UAB „Klevo lapas“, UAB „Vaizga, Gedimino Jurėno firma „Ksilenas“, buvo numatyta nuostata „jeigu „Pirkėjas“ neįvykdo įsipareigojimo išvežti per kalendorinį mėnesį 5000,0 +/- 10 % tonų naftos produktų (išskyrus tuos atvejus, kada naftos produktai neišvežami dėl AB „Mažeikių Nafta“ kaltės), „Pirkėjas” privalo „Pardavėjui“ pareikalavus sumokėti 40000,00 litų dydžio netesybas“, o sutartyje su UAB „Pakrijas“ tokios netesybos nebuvo nustatytos.
Minėta nuostata diskriminuoja UAB „Klevo lapas“, UAB „Vaizga, Gedimino Jurėno firmą „Ksilenas“, nes panašioje sutartyje su UAB „Pakrijas“ nėra numatytos netesybos už analogiškų įsipareigojimų neįvykdymą.
AB „Mažeikių nafta“ pasirašytoje sutartyje (atkrovimas autotransportu) su UAB „Shell Lietuva“ (1999 10 11 Nr. 99-879 B) AB „Mažeikių nafta“ įsipareigoja pirkėjui produkciją (benziną A-80, A-92, A-95, A- 98 ir DK) parduoti pagal jo pateiktą paraišką ir prekės kaina nustatoma „pagal tai dienai galiojantį kainų protokolą minus 60 Lt“. Analogiškoje sutartyje su prekybos įmone „Gindana“ (1999 01 04 Nr. 99 - 65B, atkrovimas autotransportu) AB Mažeikių nafta“ produkciją parduoda „pakrovimo dieną (nust. pagal atitinkamo transporto dokumento datą) galiojančiomis „Pardavėjo“ didmeninėmis kainomis“, t.y. be 60 Lt/t nuolaidos. Minėti pirkėjai už produkciją privalėjo apmokėti analogiškai, per 20 kalendorinių dienų.
Panašiose sutartyse su TŪB „Skulas“ (1999 02 22 Nr.99-230 A) ir UAB „Gazolinas“ (1999 03 29 Nr.99-320) AB „Mažeikių nafta“ įpareigoja minėtus pirkėjus pirkti ne mažiau kaip 500 t per mėnesį, o kaina nustatoma „pakrovimo dieną galiojančiomis Pardavėjo didmeninėmis kainomis“, t. y. be 60 litų nuolaidos. Tai patvirtina ir pateikti PVM sąskaitų faktūrų duomenys. UAB „Gazolinas“ kaip ir UAB „Shell Lietuva“ už produkciją privalėjo apmokėti per 20 kalendorinių dienų.
Be to, AB „Mažeikių nafta“ minėtose sutartyse su UAB „Shell Lietuva“ nustatė, kad laiku neatsiskaičius už atkrautą produkciją pirkėjas moka 0,05% dydžio delspinigius nuo įsiskolinimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną, o prekybos įmonei „Gindana“, TŪB „Skulas“ ir UAB „Gazolinas“ nustatė 0,2% dydžio delspinigius.
1999 metais UAB „Shell Lietuva“ benzino A-92 pirko (403,3 t) 6 kartus mažiau negu UAB „Gazolinas“(2487,9 t), dyzelinio kuro 2 kartus mažiau negu TŪB „Skulas“, 5,8 kartus mažiau negu prekybos įmonė „Gindana“ ir 7 kartus mažiau negu UAB „Gazolinas“, bet gavo 60 Lt/t nuolaidą.
Taigi, AB „Mažeikių nafta“ po sutarties pasirašymo su UAB „Shell Lietuva“ nepritaikė 60 Lt/t nuolaidos anksčiau pasirašytoms panašioms sutartims su prekybos įmone „Gindana“, TŪB „Skulas“ ir UAB „Gazolinas“ ir tuo pastarąsias diskriminavo.
Vadovaudamasi išdėstytu bei remdamasi tyrimo byloje esančia medžiaga, Konkurencijos taryba konstatuoja, kad AB ”Mažeikių nafta” panašaus pobūdžio sutartyse su pirkėjais numatė nevienodas (diskriminacines) nuolaidas bei kitas pirkimo sąlygas ir tuo pažeidė Konkurencijos įstatymo VIII-1099 9 str. 1 d. 3 p.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 9 str. 1 d. 3 p., 23 str. 1 d. 2 p., 41 straipsnio 1 dalimi,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. Už Konkurencijos įstatymo Nr.VIII-1099 9 straipsnio 1 dalies 3 punkto pažeidimą skirti AB „Mažeikių nafta“ 100000 Lt baudą.
2. Įpareigoti AB „Mažeikių nafta“ nutraukti Konkurencijos įstatymo Nr.VIII-1099 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą pažeidžiančius veiksmus ir apie įpareigojimo įvykdymą per du mėnesius nuo šio nutarimo gavimo dienos informuoti Konkurencijos tarybą.
 
Konkurencijos tarybos pirmininkas R.Stanikūnas

Teismo procesas baigtas