BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS REIKALAVIMO ATLIEKAMO TYRIMO METU UAB „PLUNGĖS DUONA“ PATEIKTI INFORMACIJĄ NEVYKDYMO

  • 2012 02 23
  • Nutarimo Nr.: 2S-3
  • Nustatytas pažeidimas
Peržiūrėti dokumentą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) viešame bylos nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Konkurencijos tarybos reikalavimo atliekamo tyrimo metu UAB „Plungės duona“ pateikti informaciją nevykdymo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
(1) Tyrimas dėl Konkurencijos tarybos reikalavimo pateikti informaciją UAB „Plungės duona“ nevykdymo pradėtas Konkurencijos tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1S-179 „Dėl UAB „Plungės duona“ duotų nurodymų pateikti informaciją nevykdymo tyrimo pradėjimo“[1], įtarus, kad UAB „Plungės duona“ pažeidžia Konkurencijos įstatymo reikalavimus, nevykdydama Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų teisėto tyrimo metu UAB „Plungės duona“ duoto reikalavimo pateikti informaciją, reikalingą atliekamam tyrimui dėl ūkio subjektų, užsiimančių maisto gaminių gamybos ir pardavimo veikla, bei jų asociacijų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 straipsnio reikalavimams.
(2) Tyrimo metu buvo susirašinėjama su tiriamu ūkio subjektu, buvo prašoma pateikti tyrimui reikšmės turinčios informacijos. Analizuojami UAB „Plungės duona“ veiksmai yra susiję su Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimo pateikti informaciją nevykdymu. 
1. UAB „Plungės duona“ veiksmai
(3) Konkurencijos taryba 2010 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 1S-172 pradėjo bei 2010 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1S-178 ir 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 1S-35 papildė šiuo metu atliekamą tyrimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių maisto gaminių gamybos ir pardavimo veikla ir jų asociacijų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams (toliau – Tyrimas). Šis Tyrimas yra atliekamas ir UAB „Plungės duona“ atžvilgiu.
(4) Atlikdami Tyrimą Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai (Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų skyriaus specialistai) 2010 m. spalio 22 d. raštu[2] informavo UAB „Plungės duona“ apie jos atžvilgiu pradėtą Tyrimą, kartu su raštu UAB „Plungės duona“ pateikdami ir Konkurencijos tarybos 2010 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1S-172 bei Konkurencijos tarybos 2010 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1S-178 išrašus.
(5) Šiame Draudžiamų susitarimų skyriaus 2010 m. spalio 22 d. rašte, įgyvendindami Konkurencijos įstatymo 26 straipsnyje nurodytas tyrimo metu turimas teises, įgalioti pareigūnai įpareigojo UAB „Plungės duona“ iki 2010 m. lapkričio 10 d. pateikti šiuos dokumentus ir informaciją:
1. Bendrovės registracijos pažymėjimo kopiją;
2. Bendrovės aktualios įstatų redakcijos kopiją;
3. Bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentų (balanso bei pelno/nuostolio ataskaitos) už 2010 m. kopijas;
4. Bendrovės 2010 m. galiojusių sutarčių, sudarytų su UAB „Palink”, UAB „MAXIMA LT“, UAB „NORFOS MAŽMENA“ (ir/arba su UAB „Rivona“) ir UAB „Rimi Lietuva“, kopijas su visais priedais;
5. Pateikite visus Jūsų gaminamos duonos ir duonos gaminių pardavimo minėtiems prekybos tinklams kainoraščius (vietoj kainoraščio gali būti įsakymai dėl kainų ir kainų pakeitimo ar kiti panašaus pobūdžio dokumentai, naudojami Jūsų įmonės veikloje) su visais pakeitimais už 2010 metus.
6. Nurodykite darbuotojų vardą, pavardę ir telefono numerį, kurie atsakingi už Jūsų gaminamos produkcijos kainų nustatymą ir kurie bendrauja kainų klausimais su minėtų prekybos tinklų darbuotojais“.
(6) Prašoma informacija Tyrimo tikslais turėjo padėti Konkurencijos tarybai įvertinti UAB „Plungės duona“ taikomą kainodarą, sutarčių, kurių pagrindu vykdoma veikla rinkoje, turinį, turėjo atskleisti jos organizacinę ir finansinę padėtį. Minėtu 2010 m. spalio 22 d. raštu Draudžiamų susitarimų skyrius taip pat nurodė dokumentų bei kitos informacijos pateikimo Konkurencijos tarybai tvarką ir komercinių paslapčių apsaugos taisykles pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento[3] 113-115 punktus.
(7) Konkurencijos tarybos 2010 m. spalio 22 d. raštas 2010 m. spalio 27 d. buvo įteiktas UAB „Plungės duona“ darbuotojai (buhalterei) L. A.[4] Vis dėlto, prašoma Konkurencijos tarybos informacija nei 2010 m. lapkričio 10 d., nei vėliau nebuvo gauta. Konkurencijos tarybos administracijoje taip pat nebuvo gautas ir UAB „Plungės duona“ prašymas pratęsti terminą informacijai pateikti ar kitoks raštas, nurodantis aplinkybes, kodėl informacija nepateikta ar negali būti pateikta nurodytu laiku.
(8) Pakartotinis reikalavimas UAB „Plungės duona“ buvo išsiųstas 2011 m. birželio 3 d.[5], nustatant terminą iki 2011 m. birželio 17 d. pateikti reikalautą to paties turinio informaciją, kokios buvo prašoma 2010 m. spalio 22 d. rašte. Papildomai 2011 m. birželio 3 d. rašte UAB „Plungės duona“ buvo informuota, kad vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 3 ir 4 dalimis, už informacijos nepateikimą, neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą ar pateikimą ne laiku ūkio subjektams gali būti taikomos Konkurencijos įstatyme numatytos sankcijos. 2011 m. birželio 8 d. šis 2011 m. birželio 3d. raštas buvo įteiktas tai pačiai UAB „Plungės duona“ darbuotojai L. A.[6] Nurodytu terminu, t. y. 2011 m. birželio 17 d., prašomi duomenys Konkurencijos tarybos administracijoje nebuvo gauti.
(9) 2011 m. liepos 18 d.[7] UAB „Plungės duona“ darbuotojas A. K.[8] elektroniniu paštu Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų papildomai buvo informuotas apie UAB „Plungės duona“ išsiųstą reikalavimą dėl informacijos pateikimo.
(10) Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai dar kartą į UAB „Plungės duona“ dėl minėtos informacijos pateikimo kreipėsi 2011 m. rugpjūčio 3 d. raštu[9]. Šiame rašte buvo priminta, kad už informacijos nepateikimą, neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą ar pateikimą ne laiku ūkio subjektams gali būti taikomos Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje ar 4 dalyje numatytos sankcijos. Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų skyrius taip pat nurodė, kad UAB „Plungės duona“ nepateikus jau trečią kartą prašomos informacijos, bus siūloma Konkurencijos tarybai pradėti tyrimą dėl Tyrimo metu duoto reikalavimo UAB „Plungės duona“ pateikti informaciją nevykdymo. Ūkio subjektui buvo nustatytas terminas pateikti prašomus dokumentus ir kitą informaciją iki 2011 m. rugpjūčio 19 d. Šis raštas 2011 m. rugpjūčio 5 d. įteiktas UAB „Plungės duona“ darbuotojai L. A.[10], tačiau nurodytu laiku informacija Konkurencijos tarybos administracijoje nebuvo gauta.
(11) Be to, 2011 m. birželio – liepos mėnesiais prašomos informacijos pateikimo klausimais Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai kelis kartus kalbėjo su UAB „Plungės duona“ darbuotoja L. A. ir direktoriumi A. K. telefonu ir šie UAB „Plungės duona“ darbuotojai patvirtindavo, kad informacija yra ruošiama ir bus pateikta.
(12) Vis dėlto, atsižvelgus į tai, kad iki 2011 m. rugsėjo 12 d. Konkurencijos taryboje nebuvo gauta jokių iš UAB „Plungės duona“ prašomų dokumentų ir kitos informacijos, Konkurencijos tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1S-179 buvo pradėtas tyrimas dėl UAB „Plungės duona“ duotų reikalavimų pateikti informaciją nevykdymo.
(13) Draudžiamų susitarimų skyrius 2011 m. rugsėjo 21 d.[11] informavo UAB „Plungės duona“ apie jos atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl reikalavimų pateikti informaciją nevykdymo, pateikdamas Konkurencijos tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. nutarimo kopiją, bei išaiškino teisę pateikti paaiškinimus dėl Konkurencijos tarybos reikalautos informacijos nepateikimo. UAB „Plungės duona“ taip pat buvo paprašyta paaiškinti, kokios aplinkybės nulėmė Konkurencijos tarybos tyrimui reikalingos informacijos nepateikimą, bei nurodyti kitas šio klausimo įvertinimui, UAB „Plungės duona“ nuomone, svarbias aplinkybes. Šis 2011 m. rugsėjo 21 d. raštas UAB „Plungės duona“ darbuotojai L. A. įteiktas 2011 m. rugsėjo 22 d.[12]
(14) 2011 m. spalio 5 d. Konkurencijos tarybos administracijoje buvo gautas UAB „Plungės duona“ 2011 m. spalio 3 d. raštas[13], su kuriuo buvo pateikta dalis dar 2010 m. spalio 22 d. raštu prašytos informacijos, tačiau UAB „Plungės duona“ nenurodė priežasčių ar kitų aplinkybių, paaiškinančių, kodėl prašoma informacija nebuvo pateikta anksčiau. UAB „Plungės duona“ nurodė tik tai, kad visa pateikiama informacija yra konfidenciali.
(15) Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai, peržiūrėję gautą informaciją, informavo[14] UAB „Plungės duona“, kad buvo pateiktos ne visos prašomos 2010 m. galiojusios sutartys, šių sutarčių priedų (priedų pakeitimų ir papildymų) kopijos, taip pat, kad nebuvo tinkamai vadovautasi informacijos pateikimo Konkurencijos tarybai tvarka. Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų skyrius 2011 m. spalio 7 d. raštu[15] nurodė iki 2011 m. spalio 21 d. pateikti trūkstamus dokumentus ir kitą informaciją pagal nurodytą tvarką. Pastarasis Konkurencijos tarybos raštas 2011 m. spalio 10 d. buvo įteiktas UAB „Plungės duona“ darbuotojai L. A.[16]
(16) Konkurencijos tarybos administracijoje 2011 m. spalio 24 d. buvo gautas UAB „Plungės duona“ 2011 m. spalio 20 d. raštas[17], su kuriuo buvo pateikta likusi Konkurencijos tarybos prašyta informacija. Pateikiamą informaciją UAB „Plungės duona“ prašė laikyti konfidencialia.
(17) Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai, peržiūrėję gautą informaciją, UAB „Plungės duona“ nurodė[18], kad UAB „Plungės duona“ pateikė Tyrimui atlikti reikalingą informaciją, tačiau papildomai paprašė iki 2011 m. lapkričio 18 d. pateikti UAB „Plungės duona“ 2011 m. spalio 3 d. rašte ir 2011 m. spalio 20 d. rašte bei jų prieduose pateiktos informacijos išrašus be komercinių paslapčių (konfidencialios informacijos)[19] bei kiekvienos siekiamos užslaptinti informacijos dalies aprašymą ir tokio užslaptinimo motyvus, taip pat visos pateiktos informacijos išrašų elektroninę kopiją PDF formatu (el. paštu ar kompaktiniame diske). 2011 m. lapkričio 21 d. Konkurencijos taryba gavo prašytą informaciją iš UAB „Plungės duona“.[20]
2. Tyrimo išvados ir UAB „Plungės duona“ pateikta nuomonė bei paaiškinimai
(18) Išanalizavus ir apibendrinus tyrimo dėl Konkurencijos tarybos reikalavimo UAB „Plungės duona“ pateikti informaciją nevykdymo metu surinktą informaciją bei nustatytas aplinkybes, Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų skyriaus 2011 m. gruodžio 22 d. pranešime apie atliktą tyrimą Nr. 5S-47[21] (toliau – Pranešimas) buvo padaryta išvada, kad yra pagrindas pripažinti, jog UAB „Plungės duona“, nepateikdama Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalautos Tyrimui reikalingos informacijos, pažeidė Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 6 dalies ir 41 straipsnio 3 dalies reikalavimus, už ką UAB „Plungės duona“ turėtų būti skiriama Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje numatyta bauda.
(19) Pranešimas buvo įteiktas UAB „Plungės duona“ bei jai sudaryta galimybė susipažinti su tyrimo byloje esančiais dokumentais ir kita medžiaga, kad galėtų pateikti rašytinius paaiškinimus dėl įtariamo Konkurencijos įstatymo reikalavimų pažeidimo. UAB „Plungės duona“ taip pat buvo sudarytos galimybės pateikti paaiškinimus žodžiu ir būti išklausytai Konkurencijos tarybos bylos nagrinėjimo posėdžio, įvykusio 2012 m. vasario 2 d.[22], metu
(20) UAB „Plungės duona“ 2012 m. sausio 9 d. Konkurencijos tarybai raštu pateiktoje nuomonėje[23] dėl Pranešime padarytų išvadų pripažino, kad vėlavo vykdyti Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimą dėl informacijos pateikimo, tačiau mano, kad už tai neturėtų būti skirta Konkurencijos įstatyme numatyta sankcija, kadangi tokia situacija susiklostė dėl objektyvių priežasčių, nesant UAB „Plungės duona“ kaltės ar piktybiškų veiksmų bei nesukėlė jokių neigiamų pasekmių. Tokios pačios pozicijos UAB „Plungės duona“ atstovai laikėsi ir 2012 m. vasario 2 d. Konkurencijos tarybos bylos nagrinėjimo posėdžio metu.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
(21) Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta, kad Konkurencijos taryba tiria pažeidimus, kai nurodymai pateikti informaciją nevykdomi ar vykdomi ne laiku, pateikiama neteisinga ar ne visa informacija, Konkurencijos įstatymo nustatytais atvejais informacija nepateikiama nustatytu laiku, kliudoma Konkurencijos tarybos pareigūnams atlikti tyrimą. Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų teisė peržiūrėti tyrimui reikalingus dokumentus ir gauti jų kopijas bei išrašus, o 26 straipsnio 1 dalies 8 punkte, be kita ko, nurodyta, kad Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai, atlikdami tyrimą, turi teisę paimti dokumentus ir daiktus, kurie tiriant bylą turi įrodomosios reikšmės. Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimai, duoti atliekant Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, yra privalomi ūkio subjektams ir jų organų nariams bei administracijos darbuotojams, o už duotų reikalavimų nevykdymą taikomos įstatymų numatytos sankcijos. Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje yra numatytos sankcijos, kurias Konkurencijos taryba gali skirti ūkio subjektams už informacijos, reikalingos tyrimui atlikti, nepateikimą, taip pat neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą Konkurencijos įstatyme numatytais atvejais.
(22) Atsižvelgus į nurodytas Konkurencijos įstatymo nuostatas, nagrinėjamu atveju yra svarbu nustatyti, ar nurodyti UAB „Plungės duona“ veiksmai nepateikiant prašytos informacijos gali būti laikomi Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimo pateikti informaciją, reikalingą tyrimui atlikti, neįvykdymu Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 6 dalies ir 41 straipsnio 3 dalies prasme. Siekiant tai nustatyti, būtina įvertinti Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalautos iš UAB „Plungės duona“ informacijos pobūdį bei su šios informacijos nepateikimu susijusius UAB „Plungės duona“ veiksmus.
3. Informacija, kurią pateikti buvo reikalauta UAB „Plungės duona“
(23) Konkurencijos įstatymo 26 straipsnyje yra numatytos Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų teisės atliekant tyrimo veiksmus, įskaitant ir pareigą ūkio subjektams vykdyti tyrimo tikslais pateiktus pareigūnų reikalavimus. Viena iš pagrindinių pareigūnų teisių, įtvirtinta Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 ir 8 punktuose, yra susipažinti ir gauti iš ūkio subjektų informaciją, dokumentus, jų kopijas, kai tokia informacija yra reikalinga atliekant konkretų tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo (ir SESV 101 ir 102 straipsnių) pažeidimo.
(24) Kaip matyti iš šio nutarimo 1 dalyje nustatytų aplinkybių, Konkurencijos taryba atlieka tyrimą, kuris šio nutarimo priėmimo metu dar nėra baigtas, dėl ūkio subjektų, užsiimančių maisto gaminių gamybos ir pardavimo veikla ir jų asociacijų veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio reikalavimams. Šis tyrimas vykdomas ir UAB „Plungės duona“ atžvilgiu, esant pagrindui įtarti, kad UAB „Plungės duona“ gali dalyvauti konkurenciją ribojančiuose susitarimuose su kitais ūkio subjektais.
(25) Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų UAB „Plungės duona“ 2010 m. spalio 22 d. raštu prašoma pateikti informacija apėmė UAB „Plungės duona“ sutarčių (ir jų priedų) su mažmeninės prekybos tinklais UAB „Palink“, UAB „Maxima LT“, UAB „Norfos mažmena“, UAB „Rimi Lietuva“ kopijas, UAB „Plungės duona“ gaminamos produkcijos 2010 m. kainoraščių ir kainų pasikeitimų kopijas. Taip pat buvo prašoma pateikti informaciją apie UAB „Plungės duona“ darbuotojus, kurie atsakingi už UAB „Plungės duona“ gaminamos produkcijos kainų nustatymą ir kurie bendrauja su kainomis susijusiais klausimais su minėtų prekybos tinklų darbuotojais.
(26) Ši prašyta pateikti informacija yra susijusi su UAB „Plungės duona“ tiesiogine veikla ir tik pats ūkio subjektas turi visus šiuos išsamius bei teisingus duomenis, taigi, tik pati UAB „Plungės duona“ galėjo juos pateikti. Konkurencijos taryba negalėjo šios informacijos gauti iš valstybės registrų ar kitų valstybės ar savivaldybės informacinių sistemų.
(27) Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų 2010 m. spalio 22 d. raštu prašyti (bei pakartotinai 2011 m. birželio 3 d. ir 2011 m. rugpjūčio 3 d. raštais prašyti) pateikti dokumentai ir informacija buvo būtini Konkurencijos tarybos pareigūnams atliekant Tyrimą, kad jie galėtų įvertinti, ar UAB „Plungės duona“ bei kiti į šį Tyrimą įtraukti ūkio subjektai sudarė konkurenciją ribojančius susitarimus, kokia galimo pažeidimo apimtis, trukmė, kokie yra kiti ūkio subjektai, galimai dalyvavę vykdant Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo draudžiamus veiksmus. Prašoma informacija turėjo padėti Konkurencijos tarybai įvertinti UAB „Plungės duona“ taikomą kainodarą, sutarčių, kurių pagrindu vykdoma veikla rinkoje, turinį, turėjo atskleisti ūkio subjekto organizacinę struktūrą ir finansinę padėtį. Neturėdami šių UAB „Plungės duona“ dokumentų ir informacijos, tiek Tyrimą atliekantys Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai, tiek Konkurencijos taryba, priimdama atitinkamą nutarimą dėl Tyrimo eigos, neturėtų galimybės tinkamai įvertinti ne tik UAB „Plungės duona“, tačiau ir kitų ūkio subjektų veiksmų, galimai dalyvaujant konkurenciją ribojančiuose susitarimuose, bei priimti tinkamus ir pagrįstus sprendimus tiek dėl tolimesnių tyrimo veiksmų (atitinkamų duomenų analizės, sutarčių nagrinėjimo ir kt.), tiek dėl Tyrimo išvadų.
(28) Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimas pateikti 2010 m. spalio 22 d. rašte nurodytą informaciją (pakartotinai nurodžius tai padaryti taip pat ir 2011 m. birželio 3 d. ir 2011 m. rugpjūčio 3 d. raštais), laikytinas teisėtu Tyrimo metu pateiktu privalomu reikalavimu UAB „Plungės duona“ pateikti Tyrimui atlikti reikalingą informaciją Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 1 ir 6 dalies prasme, už kurio nevykdymą gresia Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta atsakomybė.
(29) Atsižvelgus į tai, toliau vertinami UAB „Plungės duona“ veiksmai, susiję su minėto reikalavimo pateikti informaciją nevykdymu.
4. UAB „Plungės duona“ veiksmai, nevykdant reikalavimo pateikti informaciją
(30) 2010 m. spalio 22 d. raštu Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai nurodė UAB „Plungės duona“ iki 2010 m. lapkričio 10 d. pateikti Tyrimui reikalingą informaciją. Šios informacijos UAB „Plungės duona“ iki nurodyto termino nepateikė, bei neprašė Konkurencijos tarybos pratęsti termino jos pateikimui. Pakartotiniai reikalavimai pateikti tą pačią Tyrimui reikalingą informaciją UAB „Plungės duona“ buvo išsiųsti Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų 2011 m. birželio 3 d. ir 2011 m. rugpjūčio 3 d. raštais, nurodant informaciją pateikti atitinkamai iki 2011 m. birželio 17 d. ir 2011 m. rugpjūčio 19 d.
(31) Visais šiais atvejais reikalavimai pateikti informaciją buvo įteikti UAB „Plungės duona“ darbuotojai (tai patvirtina šio nutarimo 10, 13, 15 pastraipose nurodytos aplinkybės bei įrodymai[24]), be to, raginimai pateikti informaciją buvo pateikiami ir elektoriniu paštu[25] bei telefonu, todėl UAB „Plungės duona“ turėjo žinoti apie nagrinėjamus Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimus pateikti Tyrimui reikalingą informaciją.
(32) Nepaisant net ir pakartotinių raginimų vykdyti reikalavimą pateikti Tyrimui reikalingą informaciją, UAB „Plungės duona“ jos nepateikė nei iki pirminio termino, nei iki pakartotinių raginimų terminų pabaigos, bei nepateikė jokių paaiškinimų, kodėl informacijos negalėjo pateikti anksčiau. Kaip minėta, informacija buvo pateikta tik 2011 m. spalio 24 d., t. y. tik po to, kai UAB „Plungės duona“ sužinojo apie atliekamą tyrimą dėl informacijos nepateikimo..
(33) Kadangi Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų dar 2010 m. spalio 22 d. raštu reikalauta pateikti visa informacija iš UAB „Plungės duona“ buvo gauta tik 2011 m. spalio 24 d., t. y. po vienų metų, darytina išvada, kad UAB „Plungės duona“ akivaizdžiai neįvykdė Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų 2010 m. spalio 22 d. reikalavimo pateikti Tyrimui reikalingą informaciją, nors tokio pareigūnų reikalavimo vykdymo privalomumas įtvirtintas Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 6 dalyje ir 41 straipsnio 3 dalyje.
(34) Pastebėtina, kad ūkio subjektų veiksmai, kuriais yra nevykdomi teisėti Konkurencijos tarybos pareigūnų reikalavimai, įskaitant ir atliekamiems tyrimams reikalingos informacijos pateikimą nurodytais terminais ir sąlygomis, kelia grėsmę Konkurencijos tarybos tyrimų vientisumui ir Konkurencijos tarybos darbo, užtikrinant Konkurencijos įstatymo (ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnių) laikymąsi, efektyvumui ir vertintini kaip trukdymas tyrimui ir Konkurencijos įstatymo taikymui. Tokie pažeidimais įtariamų ūkio subjektų veiksmai tyrimo metu, kuriais trukdoma atlikti tyrimą, yra pavojingas procedūrinio pobūdžio Konkurencijos įstatymo reikalavimų pažeidimas, todėl tokius veiksmus atliekantis ūkio subjektas iš tokių savo veiksmų negali tikėtis jokios naudos (pavyzdžiui, tyrimo nutraukimo, nes be jo nepateiktos informacijos tyrimo atlikimas yra apsunkinamas ar net tampa neįmanomu), lyginant su tais ūkio subjektais, kurie vykdo Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimus.
(35) Taigi, UAB „Plungės duona“ savo veiksmais, kuriais akivaizdžiai nevykdė Konkurencijos tarybos pareigūnų reikalavimo pateikti informaciją (UAB „Plungės duona“ sutarčių (ir jų priedų) su mažmeninės prekybos tinklais UAB „Palink“, UAB „Maxima LT“, UAB „Norfos mažmena“, UAB „Rimi Lietuva“ kopijas, įmonės gaminamos produkcijos 2010 m. kainoraščius ir kainų pasikeitimus atspindinčių dokumentų kopijas, informaciją apie UAB „Plungės duona“ darbuotojus, kurie atsakingi už UAB „Plungės duona“ gaminamos produkcijos kainų nustatymą ir kurie bendrauja su minėtų prekybos tinklų darbuotojais dėl su produktų kainomis susijusių klausimų, o Tyrimui reikalingą informaciją pateikė tik po to, kai Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl reikalavimo pateikti informaciją nevykdymo, pažeidė Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 6 dalies ir 41 straipsnio 3 dalies reikalavimus.
5. UAB „Plungės duona“ taikytinos sankcijos
(36) Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje yra nurodyta, kad už informacijos, reikalingos tyrimui atlikti, nepateikimą, taip pat neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą Konkurencijos įstatyme numatytais atvejais Konkurencijos taryba gali skirti ūkio subjektams piniginę baudą iki 1 procento bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Nustatant konkretų baudos dydį turi būti atsižvelgiama į Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje numatytas aplinkybes: pažeidimo pavojingumą, pažeidimo trukmę, ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Baudos dydis skaičiuojamas vadovaujantis Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1591 (Žin., 2004, Nr. 177-6567) (toliau – Baudos nustatymo taisyklės)[26].
(37) Baudos nustatymo taisyklių 2 punkte nurodyta, kad baudos dydis nustatomas apskaičiuojant baudos dydžio už pažeidimo pavojingumą ir baudos dydžio už pažeidimo trukmę sumą.
5.1. Baudos dydis už pažeidimo pavojingumą ir trukmę
(38) Baudos nustatymo taisyklių 3 punkte nurodyta, kad nustatant pažeidimo pavojingumą, atsižvelgiama į pažeidimo pobūdį, pažeidimo sukeltas pasekmes atitinkamai rinkai (kai tai įmanoma nustatyti) ir su pažeidimu susijusios atitinkamos geografinės teritorijos (geografinės rinkos) plotą.
(39) Atsižvelgus į tai, kad nagrinėjamas UAB „Plungės duona“ pažeidimas yra susijęs su Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimo pateikti Tyrimui reikalingą informaciją nevykdymu, t. y. procedūrinio pobūdžio reikalavimų pažeidimas, nagrinėjamu atveju vertinti pažeidimo įtaką atitinkamai rinkai ir geografinei teritorijai nėra objektyvaus pagrindo.
(40) Tačiau vertinant UAB „Plungės duona“ padaryto pažeidimo pobūdį, darytina išvada, kad kaip procedūrinis pažeidimas, darantis tiesioginę įtaką Konkurencijos tarybos vykdomai Konkurencijos įstatymo (ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo) priežiūrai ir jos efektyvumui (šiuo atveju – Tyrimo dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo eigai), toks pažeidimas vertintinas kaip pavojingas ir sunkus.
(41) Tokia išvada darytina dėl to, jog UAB „Plungės duona“ akivaizdžiai nevykdė ne tik pirminio Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimo pateikti Tyrimui reikalingą informaciją, tačiau ir pakartotinių Konkurencijos tarybos pareigūnų reikalavimų pateikti šią informaciją. Toks pažeidimas vertintinas kaip trukdymas atlikti tyrimą, nes, neturėdami šios informacijos, tiek Tyrimą atliekantys Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai, tiek Konkurencijos taryba, priimdama atitinkamą nutarimą dėl Tyrimo eigos, neturėjo galimybės tinkamai ir laiku įvertinti ne tik UAB „Plungės duona“, tačiau ir kitų ūkio subjektų veiksmų, galimai dalyvaujant konkurenciją ribojančiuose susitarimuose, bei priimti pagrįstus sprendimus tiek dėl tolimesnių tyrimo veiksmų (atitinkamų duomenų analizės, sutarčių nagrinėjimo ir kt.), tiek dėl Tyrimo išvadų.
(42) Atsižvelgiant į išdėstytą, UAB „Plungės duona“ pažeidimas vertintinas kaip sunkus Konkurencijos įstatymo pažeidimas, todėl UAB „Plungės duona“ nustatomas baudos dydis už pažeidimo pavojingumą sudaro 0,6 proc. jos bendrųjų metinių pajamų 2010 m.
(43) Baudos nustatymo taisyklių 4 punkte nurodyta, kad jei pažeidimas truko ilgiau kaip metus, baudos už pažeidimo trukmę dydis sudaro iki 10 proc. baudos dydžio už pažeidimo pavojingumą už kiekvienus pažeidimo metus.
(44) UAB „Plungės duona“ padarytas pažeidimas prasidėjo 2010 m. lapkričio 11 d. (kitą dieną po Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų 2010 m. spalio 22 d. rašte nurodyto termino pateikti dokumentus ir informaciją pabaigos) ir truko ne trumpiau negu iki 2011 m. spalio 20 d. (UAB „Plungės duona“ likusios nepateiktos informacijos išsiuntimo diena). Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad pažeidimo trukmė neviršija vienerių metų, pagrindinis UAB „Plungės duona“ skirtinos baudos dydis lygus aukščiau nurodytam dydžiui už pažeidimo pavojingumą, t. y. 0,6 proc. jos bendrųjų metinių pajamų 2010 m.
5.2. UAB „Plungės duona“ atsakomybę sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės
(45) Ūkio subjekto atsakomybę sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės yra nurodytos Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Tačiau, įvertinus visas su UAB „Plungės duona“ padarytu pažeidimu susijusias aplinkybes, darytina išvada, kad šio ūkio subjekto atžvilgiu taikyti atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes nėra pagrindo.
(46) Šios išvados nepaneigia ir UAB „Plungės duona“ pateikti argumentai dėl, jos nuomone, egzistuojančių atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Vertinant šiuos argumentus, pastebėtina, kad pagal Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 dalį atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad ūkio subjektai, padarę pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms, padėjo Konkurencijos tarybai tyrimo metu, atlygino nuostolius, pašalino padarytą žalą, savo valia nutraukė pažeidimą, neįgyvendino konkurenciją ribojančių veiksmų, pripažino Konkurencijos tarybos tyrimo metu nustatytas esmines aplinkybes, taip pat tai, kad pažeidimą sudarantis elgesys buvo nulemtas valdžios institucijų veiksmų, ir labai sunki ūkio subjekto finansinė padėtis.
(47) UAB „Plungės duona“ mano, kad jos atžvilgiu turėtų būti taikoma atsakomybę lengvinanti aplinkybė, nes ji neįgyvendino jokių konkurenciją ribojančių veiksmų. Atsakant į tai, pastebėtina, kad ši atsakomybę lengvinanti aplinkybė turi būti taikoma atsižvelgiant į konkretaus nagrinėjamo pažeidimo pobūdį. Kadangi nagrinėjamas UAB „Plungės duona“ pažeidimas yra procedūrinio pobūdžio, darytina išvada, kad ši atsakomybę lengvinanti aplinkybė objektyviai negali būti pritaikyta nagrinėjamu atveju. Procedūrinio pobūdžio pažeidimas objektyviai negali sukelti konkurencijos ribojimo, todėl tai, kad dėl UAB „Plungės duona“ veiksmų nebuvo ribojama konkurencija, negali būti vertinama kaip UAB „Plungės duona“ atsakomybę lengvinanti aplinkybė už konkurenciją ribojančių veiksmų neįgyvendinimą.
(48) UAB „Plungės duona“ teigia, kad ji savo valia geranoriškai ir savarankiškai įvykdė Konkurencijos tarybos reikalavimą pateikti informaciją. Vertinant šį UAB „Plungės duona“ argumentą, vis dėlto atkreiptinas dėmesys į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, t. y. tai, kad Draudžiamų susitarimų skyrius UAB „Plungės duona“ keletą kartų pakartotinai raštu (2011 m. birželio 3 d. raštas, 2011 m. liepos 18 d. elektroninis laiškas, 2011 m. rugpjūčio 3 d. raštas) ir žodžiu prašė pateikti dar 2010 m. spalio 22 d. raštu pareikalautos Tyrimui reikalingos informacijos, tačiau UAB „Plungės duona“ minėtus prašymus ignoravo, ir galutinai visa informacija buvo gauta tik 2011 m. spalio 24 d. (po to, kai buvo pradėtas tyrimas dėl Konkurencijos tarybos duotų teisėtų reikalavimų UAB „Plungės duona“ nevykdymo). Dėl šių priežasčių negalima sutikti su UAB „Plungės duona“ prašymu taikyti atsakomybę lengvinančią aplinkybę už savo valia nutrauktą pažeidimą.
(49) UAB „Plungės duona“ taip pat teigia, kad jai turėtų būti pritaikyta ir atsakomybę lengvinanti aplinkybė dėl padėjimo Konkurencijos tarybai tyrimo metu, nes ji laisva valia Konkurencijos tarybai pateikė visą prašomą informaciją. Tačiau ir ši atsakomybę lengvinanti aplinkybė negali būti taikoma nagrinėjamu atveju, nesUAB „Plungės duona“ savo iniciatyva jokios tyrimui dėl Konkurencijos tarybos duotų reikalavimų pateikti informaciją reikšmingos informacijos nepateikė. Tuo tarpu Konkurencijos tarybos ir jos įgaliotų pareigūnų reikalavimų vykdymas ir prašomos informacijos teikimas yra ūkio subjektų pareiga, už kurios nevykdymą, kaip matyti ir iš nagrinėjamo atvejo, gali būti taikoma atsakomybė. Atitinkamai įstatyme numatytos pareigos teikti reikalaujamą informaciją vykdymas negali būti vertinamas kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis byloje Nr. A444-1433/2011).
(50) UAB „Plungės duona“ raštu pateiktoje Nuomonėje dėl Pranešime apie atliktą tyrimą padarytų išvadų ir 2011 m. vasario 2 d. įvykusiame Konkurencijos tarybos bylos nagrinėjimo posėdyje nurodė, kad ji pripažįsta tyrimo metu nustatytas esmines aplinkybes, t. y., kad ji nepateikė Konkurencijos tarybos prašytos pateikti informacijos. Tačiau tuo pačiu nenurodė, kad pripažįsta tokiais veiksmais padariusi Konkurencijos įstatymo pažeidimą, nes informacijos nepateikimas įvyko dėl, jos nuomone, objektyvių priežasčių, susijusių su UAB „Plungės duona“ vadovų pasikeitimu bei su tuo, kad UAB „Plungės duona“ niekada nebuvo susidūrusi su Konkurencijos tarybos reikalavimais pateikti informaciją, todėl nežinojo su tuo susijusių procedūrų.
(51) Vertinant šį UAB „Plungės duona“ argumentą, pastebėtina, kad Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje nurodyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė – tyrimo metu nustatytų esminių aplinkybių pripažinimas – taikytina tik tuo atveju, jei UAB „Plungės duona“ besąlygiškai ir eksplicitiškai būtų sutikusi, jog, nevykdydama Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimų pateikti Tyrimui reikalingą informaciją, padarė Konkurencijos įstatymo reikalavimų pažeidimą. Toks pripažinimas turėtų būti aiškus, nedviprasmiškas ir besąlyginis (Lietuvos vyriausio administracinio teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-294/2011). Tačiau įvertinus UAB „Plungės duona“ poziciją tyrimo metu, bei atsižvelgus į padaryto pažeidimo pobūdį, vien tik UAB „Plungės duona“ pripažinimas, jog atitinkama informacija nebuvo pateikta (ypač kai tai buvo pakankamai akivaizdu ir lėmė šiame nutarime nagrinėjamo pažeidimo tyrimo pradėjimą), negali būti laikoma esminių tyrimo metu nustatytų aplinkybių pripažinimu kaip atsakomybę lengvinančia aplinkybe Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 dalies prasme, sudarančia pagrindą mažinti baudos, skirtinos už pažeidimą, dydį.
(52) UAB „Plungės duona“ taip pat prašė atsižvelgti į tai, kad jos finansinė padėtis yra itin sunki. Tačiau šios atsakomybę lengvinančios aplinkybės taikyti UAB „Plungės duona“ atžvilgiu taip pat nėra pagrindo. Atkreiptinas dėmesys, kad ši Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė, leidžianti sumažinti skiriamos baudos dydį labai sunkioje finansinėje padėtyje atsidūrusiam ūkio subjektui, taikoma tik išimtiniais atvejais, tuo tarpu nuostolių patyrimas, mokėtinų sumų ar trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas ar panašios aplinkybės savaime nereiškia itin sunkios finansinės ūkio subjekto padėties Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 dalies prasme.
(53) Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, už padarytą Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 6 dalies ir 41 straipsnio 3 dalies pažeidimą nevykdant privalomų Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimo pateikti Tyrimui reikalingą informaciją UAB „Plungės duona“ skiriama 86 400 Lt dydžio bauda.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 6 dalimi, 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 41 straipsnio 3 dalimi ir 42 straipsniu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti, kad UAB „Plungės duona“, nevykdydama Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų privalomų reikalavimų pateikti Konkurencijos tarybos atliekamam tyrimui reikalingą informaciją, pažeidė Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 6 dalies ir 41 straipsnio 3 dalies reikalavimus.
2. Už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą UAB „Plungės duona“ skirti 86 400 Lt (aštuoniasdešimt šešis tūkstančius keturis šimtus litų) piniginę baudą.
3. Įpareigoti UAB „Plungės duona“ per 5 (penkias) dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte numatytos baudos sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
Šis nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skundo padavimas nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymo.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 44 straipsniu, paskirta piniginė bauda per tris mėnesius nuo nutarimo gavimo dienos turi būti sumokėta į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6920.
 
Pirmininkas Šarūnas Keserauskas
 
[1] Bylos I tomas, 1-2 lapai.
[2] Bylos tomas II, 1-5 lapai
[3] Žin., 2004, Nr. 149-5453.
[4] Tai patvirtina pašto pateiktas įteikimo pranešimas. Bylos tomas II, 6 lapas.
[5] Lietuvos pašto įteikimo pranešimas. Bylos tomas II, 7-15 lapai.
[6] Bylos tomas II, 16 lapas.
[7] Bylos tomas II, 17-19 lapai.
[8] Nuo 2011 m. birželio 29 d. laikinai einantis direktoriaus pareigas. Bylos tomas II, 28 lapas.
[9] Bylos tomas II, 20 lapas.
[10]Lietuvos pašto įteikimo pranešimas. Bylos tomas II, 21 lapas.
[11] Bylos tomas II, 22-25 lapai.
[12] Lietuvos pašto įteikimo pranešimas. Bylos tomas II, 26 lapas.
[13] Bylos tomas II, 27-101 lapai.
[14] Bylos tomas II, 102-104 lapai.
[15] Bylos tomas II, 102-104 lapai.
[16] Bylos tomas II, 105 lapas.
[17] Bylos tomas II, 106-152 lapai, bylos tomas III, 1-160 lapai.
[18] Bylos IV tomas, 1-2 lapai.
[19] UAB „Plungės duona“ prašė laikyti jos pateiktą informaciją konfidencialia, tačiau neįvykdė nurodytos komercinių paslapčių apsaugos tvarkos.
[20] Bylos tomas IV, 4-123 lapai.
[21] Bylos tomas I, 3-10 lapai.
[22] Konkurencijos tarybos 2012 m. vasario 3 d. bylos nagrinėjimo posėdžio protokolas Nr. 4S-48 (bylos tomas I, 38-41 lapai).
[23] Bylos tomas I, 26-29 lapai.
[24] Bylos tomas II, 6, 16, 21 lapai.
[25] Bylos tomas II, 17-19 lapai.
[26] Šios taisyklės taikytos, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 64 „Dėl baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2 punktą, kuris nurodo, kad baudų, skiriamų už Konkurencijos įstatymo pažeidimus, kai pagal Konkurencijos įstatymo 32 straipsnį proceso šalims apie Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų išvadas dėl konkurenciją ribojančių veiksmų raštu pranešta iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos (šis Vyriausybės nutarimas įsigaliojo 2012 m. sausio 27 d.). UAB „Plungės duona“ apie tyrimo išvadas buvo pranešta Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų skyriaus 2011 m. gruodžio 22 d. Pranešimu apie atliktą tyrimą.

Teismo procesas baigtas – nutarimas pakeistas iš dalies