Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2004-05-14 ĮSAKYMO NR. 1V-167 „DĖL SAUGAUS VALSTYBINIO DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO NUOSTATŲ IR SAUGAUS VALSTYBINIO DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 2 PUNKTO BEI ŠIUO ĮSAKYMU PATVIRTINTŲ SAUGAUS VALSTYBINIO DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO NUOSTATŲ IR SAUGAUS VALSTYBINIO DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2006 02 15
  • Nutarimo Nr.: 1S-19
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2006 m. vasario 15 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004-05-14 įsakymo Nr. 1V-167 „Dėl saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų ir saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtintų Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (toliau – Saugus tinklas) nuostatų (toliau – Nuostatai) ir Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių (toliau – Taisyklės) atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 4 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryba 2005 m. sausio 13 d. nutarimu Nr.1S-1 pradėjo tyrimą dėl Vidaus reikalų ministro 2004-05-14 įsakymo Nr. 1V-167 “Dėl saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų ir saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punkto atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Tyrimas papildytas dėl šiuo įsakymu patvirtintų Nuostatų ir Saugaus tinklo paslaugų teikimo Taisyklių atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.
AB „Lietuvos telekomas“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė GSM“ (toliau – Pareiškėjai) 2004-12-17 raštu Nr. 1260-2201 kreipėsi į Konkurencijos tarybą, prašydamos įvertinti ar Vidaus reikalų ministro 2004-05-14 įsakymo Nr.1V-167 2 punktas, kuriuo pavedama valstybės įmonei „Infostruktūra“ vykdyti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo operatoriaus funkcijas“, neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Kaip teigia Pareiškėjai, šiuo įsakymu VĮ „Infostruktūra“ suteikiamos išimtinės teisės teikti saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo – duomenų perdavimo, telefono ryšio ir kitas paslaugas visoms Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms. Pareiškėjų manymu, išimtinės teisės teikti saugaus duomenų perdavimo tinklo paslaugas vienam ūkio subjektui suteikimas yra nesuderinamas su sąžiningos konkurencijos principu ir prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms. Pareiškėjai AB „Lietuvos telekomas“ ir UAB „Omnitel“ raštuose Konkurencijos tarybai taip pat teigia, kad atskiri Saugaus tinklo Taisyklių bei Nuostatų punktai yra susiję ne su specifinėmis Saugaus tinklo funkcijomis ir numatomomis paslaugomis, o su viešaisiais tinklais teikiamomis duomenų perdavimo, telefonijos ir kitomis elektroninių ryšių paslaugomis. Pareiškėjų nuomone, saugaus tinklo operatoriui priskiriant ir viešųjų elektroninių paslaugų teikimą diskriminuoja kitus analogiškų paslaugų teikėjus, nes atima iš jų galimybę Lietuvos Respublikos institucijoms siūlyti viešąsias duomenų perdavimo, telefono ryšio ir kitas paslaugas.
Saugaus tinklo kūrimas numatytas keliuose teisės aktuose. Lietuvos nacionalinės informacinės plėtros strateginio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 984, 2.10 punkte nustatytas tikslas: integruoti valstybinius ryšio ir duomenų perdavimo tinklus, nustatyti integruoto tinklo valdymą. Analogiška priemonė įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 22 d. nutarime Nr.1625 “Dėl informacijos technologijų saugos valstybinės strategijos ir jos įgyvendinamo plano patvirtinimo“. Šio plano 2 priemonėje numatyta sukurti Saugų tinklą VIKT pagrindu. Elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1468, 3 priemonė numato sukurti ir plėtoti saugų valstybės institucijų tinklą. Atsakingu vykdytoju už Saugaus valstybės duomenų perdavimo tinklo sukūrimą ir plėtojimą paskirta VĮ „Infostruktūra“. Valstybių narių dalyvavimas kuriant IDA programą numatomas Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 1719/1999/EB. 2003 m. gruodžio 31 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.1705 „Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Bendrijos elektroninio keitimosi duomenimis tarp administracijų programoje IDA“, kuriuo Vidaus reikalų ministerija buvo įgaliota koordinuoti Lietuvos dalyvavimą šioje Europos Bendrijų programoje. Nutarimo 2 punkte nustatyta, kad susijungti su Europos Bendrijos elektroninio keitimosi duomenimis tarp administracijų programos (IDA) paslaugų tinklais naudojamas Saugus tinklas, administruojamas valstybės įmonės „Infostruktūra“. Vykdant šį nutarimą, 2004 m. kovo mėnesį Saugus tinklas sujungtas su Europos administracijų duomenų perdavimo tinklu TESTA. Galiausiai Vidaus reikalų ministro 2004-05-14 įsakymu Nr.1V-167 buvo patvirtinti Saugaus tinklo nuostatai, Saugaus tinklo paslaugų teikimo taisyklės, taip pat šio įsakymo 2 punktu pavesta Saugaus tinklo operatoriaus funkcijas vykdyti VĮ „Infostruktūra“. Remiantis minėtu įsakymu patvirtintų Nuostatų 14 punktu, operatorius ne tik užtikrina Saugaus tinklo funkcijų vykdymą, bet ir dalyvauja IDA programos ir jos tęsinio IDABC veikloje, atstovaudamas Lietuvos Respublikos nacionaliniam valstybės institucijų tinklo domenui ir yra TESTA nacionalinis techninis atstovas.
VĮ „Infostruktūra“ įkurta kaip valstybės įmonė, kurios savininko teises įgyvendinanti institucija yra Vidaus reikalų ministerija. VĮ „Infostruktūra“ - ūkio subjektas, veikiantis duomenų perdavimo rinkoje, įskaitant interneto, skirtosios linijos, skaitmeninės abonentinės linijos, internetinės telefonijos ir kitas paslaugas. Duomenų perdavimo rinkoje VĮ „Infostruktūra“ konkuruoja su kitais ūkio subjektais, teikiančiais analogiškas paslaugas, įskaitant ir Pareiškėjus.
VĮ „Infostruktūra“ padėtis duomenų perdavimo rinkoje ypatinga tuo, kad ji aptarnauja valstybinių institucijų kompiuterinį tinklą (toliau – VIKT), kurį sukūrė tapusi 1994 m. Ryšių ir informatikos ministerijos skelbto konkurso nugalėtoja. Sukūrusi tarpinstitucinį tinklą, VĮ „Infostruktūra“ tapo šio tinklo operatore, aptarnauja ir teikia administravimo paslaugas (įskaitant ir duomenų perdavimą) valstybinėms institucijoms. Tačiau kiekviena institucija turi galimybę pirkti duomenų perdavimo paslaugas iš bet kurio ūkio subjekto, teikiančio šias paslaugas.
Vidaus reikalų ministerija 2005-04-20 rašte Nr. 1D-2773-(13) nurodė pagrindinį VIKT ir Saugaus tinklo skirtumą: VIKT nebuvo atskirtas nuo interneto ir juo galėjo naudotis tiek valstybinės, tiek privačios įmonės bei fiziniai asmenys, o Saugus tinklas yra atskirtas nuo interneto ir juo gali naudotis tik valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos.
Tyrimo metu apibrėžta atitinkama paslaugos rinka – saugaus duomenų tarp Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių (toliau – Lietuvos Respublikos institucijos), tarp Lietuvos Respublikos valstybės institucijų struktūrinių padalinių bei tarp Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir Europos Sąjungos valstybių narių institucijų perdavimo paslaugų rinka, kai duomenys perduodami saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklu. Saugaus duomenų perdavimo paslaugos teikimas užtikrina Saugaus tinklo funkcijų, kurios išvardintos 2004 m. gegužės 14 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-167 patvirtintuose Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatuose III skirsnyje, vykdymą. Saugus tinklas šiame įsakyme apibrėžiamas kaip „kamieninis tinklas visoms Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms <...>, atliekantis vietinio domeno funkciją Lietuvos Respublikoje ir turintis vartus į Europos domeną. Saugus valstybinis duomenų perdavimo tinklas yra atskirtas ir apsaugotas nuo viešojo interneto“.
Atkreiptinas dėmesys, kad Saugaus tinklo operatorius neatitinka Elektroninių ryšių įstatymo 3 straipsnio 29 dalyje esančio operatoriaus apibrėžimo: „Operatorius – ūkio subjektas, teikiantis ar turintis teisę teikti viešąjį ryšių tinklą ar susijusias priemones“. Saugiu tinklu teikiamos paslaugos fiziniams asmenims susijusios su Europos Sąjungos keitimosi tarp institucijų duomenimis programos įgyvendinimu. Fiziniai asmenys galės naudotis šiuo tinklu tik labai siauroje srityje, bendraudami su institucijomis, o ne tarpusavyje. Dėl šios priežasties nėra pagrindo laikyti Saugaus tinklo viešuoju elektroninių ryšių tinklu.
Tyrimo metu nustatyta, kad:
1) Saugus tinklas kuriamas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos sprendimuose (1719/1999/EB, 1720/1999/EB ir kt.) išdėstytus tikslus,
2) savo funkcijomis ir paskirtimi nėra viešas tinklas,
3) Saugus tinklas atskirtas nuo interneto,
4) Saugiu tinklu teikiamų paslaugų kainos nustatomos (reguliuojamos) Vidaus reikalų ministro įsakymu, suderinus su Konkurencijos taryba.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms nustato pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, vykdant joms pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis detalizuoja 1 dalyje įtvirtintą nuostatą ir apibrėžia, kad valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama priimti teisės aktus ar kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes, dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Taigi, vadovaujantis įstatymu, valstybės valdymo ar savivaldos institucijos veiksmai gali būti traktuojami kaip Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų pažeidimas, kai egzistuoja šių aplinkybių visuma:
1) institucijos teisės aktas ar sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes;
2) dėl tokio teisės akto ar sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams;
3) skirtingos konkurencijos sąlygos nėra sąlygotos Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų vykdymu.
Saugus tinklas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos teisės aktais, ir atlieka specifines nustatytas funkcijas, o jo vartotojai – išskirtinai Lietuvos Respublikos institucijos, taip pat jis vienintelis prijungtas prie Europos Bendrijos elektroninio keitimosi duomenimis tarp administracijų IDA programos tinklų, todėl negali būti pakeičiamas kitais duomenų perdavimo tinklais. Tyrimo metu nustatytos tokios tik šiam tinklui būdingos savybės: Saugaus duomenų perdavimo paslauga (atitinkama paslauga) apima išskirtinai šio tinklo administravimo ir su nustatytų funkcijų atlikimu susijusias paslaugas; šis tinklas savo funkcijomis nėra viešasis ryšių tinklas; tinklas atskirtas nuo interneto; Saugiu tinklu teikiamų paslaugų kainos nustatomos Vidaus reikalų ministro įsakymu, suderinus su Konkurencijos taryba. Saugaus tinklo funkcijų ir tikslų specifiškumas sąlygoja duomenų Saugiame tinkle perdavimo paslaugų priskyrimą prie monopolinio pobūdžio paslaugų.   Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad Saugiu tinklu teikiamos paslaugos nėra laisvoje rinkoje esanti prekė, o Saugus tinklas skirtas specifiniams tikslams pasiekti, o ne komercinei-ūkinei veiklai vykdyti, kai paslaugos teikiamos komerciniais pagrindais. Tokioje situacijoje, kai dėl atitinkamos rinkos specifinių bruožų, joje nėra ir negali būti konkuruojančių ūkio subjektų, šioje rinkoje negali būti ir konkurencijos sąlygų skirtumų.
Atsižvelgus į išdėstytą, Vidaus reikalų ministro 2004-05-14 įsakymo Nr. 1V-167 „Dėl saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų ir saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktas, kuriuo valstybės įmonei „Infostruktūra“ yra pavedama vykdyti Saugaus tinklo operatoriaus funkcijas, nevertintinas kaip Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimas.
Vidaus reikalų ministro 2004-05-14 įsakymu Nr. 1V-167 patvirtinti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatai reglamentuoja Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paskirtį, funkcijas, duomenų saugos užtikrinimo, tinklo administravimo ir paslaugų teikimo tarifų nustatymo tvarką (Nuostatų 1 punktas).
Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių pirmame punkte nustatyta, kad Taisyklės reglamentuoja prijungimo prie Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir šio tinklo paslaugų teikimo tvarką.
Atsižvelgiant į tokią šių teisės aktų paskirtį, visi Nuostatų bei Taisyklių punktai turi būti aiškinami, kaip sąlygojantyas tam tikras Saugaus tinklo operatoriaus teises ar pareigas teikiant paslaugas Saugaus tinklo ribose. Jokios Nuostatų ar Taisyklių normos negali būti traktuojamos kaip suteikiančios Saugaus tinklo operatoriui privilegijas ar išimtines teises veikti už saugaus tinklo ribų (teikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas).
Nuostatų 7.8.2 punkte ir Taisyklių 18.3.2 punktuose yra nurodoma viena iš Saugiame tinkle teikiamų paslaugų – tinklalapių priegloba. Kaip jau minėta aukščiau, Nuostatuose ir Taisyklėse yra reglamentuojamas būtent Saugaus tinklo darbas ir šių aktų normos negali būti aiškinamos plečiamai, kaip apimančios ir veiklą kituose tinkluose ar rinkose. Saugaus tinklo operatorius, remiantis šiais punktais, gali teikti prie Saugaus tinklo prisijungusioms institucijoms tinklalapių prieglobos paslaugą Saugiame tinkle. Tai turėtų būti tinklalapiai prieinami išimtinai Saugiame tinkle (pvz., portalai, kurių vardai baigiasi galūne lt.eu-admin.net). Pati VĮ „Infostruktūra“ turi teisę teikti tinklalapių prieglobą ir už Saugaus tinklo ribų (viešajame internete), tačiau šiuo atveju ji neturi jokių privilegijų kitų atitinkamą paslaugą teikiančių subjektų atžvilgiu. Teikdama tinklalapių prieglobą Saugiame tinkle ir internetiniuose tinkluose, įmonė neturėtų sieti šių paslaugų. Todėl šiomis nuostatomis nėra diskriminuojami kiti tinklalapių prieglobos paslaugas viešajame internete teikiantys subjektai.
Nuostatų 7.9.2 ir 16.5 punktuose numatyta Saugaus tinklo funkcija bei tinklo operatoriaus teisė organizuoti centralizuotus didmeninius programinės įrangos, duomenų perdavimo, interneto ir telefono ryšio paslaugų, skirtų Lietuvos Respublikos institucijoms, pirkimus pagal Lietuvos Respublikos institucijų įgaliojimus, suteiktus vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsniu (po 2006-01-31 įsigaliojusių Viešųjų pirkimo įstatymo pakeitimų analogiškos nuostatos yra Viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsnyje). Nors interneto paslaugų pirkimą galima laikyti nespecifine Saugaus tinklo, kuris yra atsietas nuo interneto, funkcija, ir šioms paslaugoms nėra Vyriausybės nutarimu patvirtintų įkainių, pažymėtina, kad Nuostatuose nėra nustatyta prievolė institucijoms vykdyti pirkimus tik per VĮ „Infostruktūra“, todėl ši nuostata nesuteikia Saugaus tinklo operatoriui privilegijų veikiant už saugaus tinklo ribų.
Taisyklių 18.14 punkte numatoma galimybė Saugiu tinklu teikti institucijų tarpusavio tarnybinio telefono ryšio bei ryšio su Lietuvos ir užsienio fiksuoto ir mobilaus telefono ryšio operatoriais paslaugas. Kitiems tinklų operatoriams šia Taisyklių nuostata neužkertamas kelias siūlyti ir teikti telefono ryšio paslaugas institucijoms, nes Taisyklėse nėra prievolės valstybės institucijoms šias paslaugas pirkti tik iš VĮ „Infostruktūra“, ir todėl laikytina, kad šiai įmonei nėra suteikiamos privilegijos.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004-05-14 įsakymo Nr. 1V-167 „Dėl saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų ir saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtintų Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų ir Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams nutraukti.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas

Teismo procesas baigtas