Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL PANEVĖŽIO MIESTO VALDYBOS VEIKSMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

  • 2001 03 08
  • Nutarimo Nr.: 30
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko: R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams: V.Aleksienei, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei, D.Stadalnikienei, J.Šovienei, V.Vyšniauskienei,
Privačių vežėjų asociacijos „Maršrutas“ prezidentui Laimui Valavičiui,
Lietuvos vežėjų automobiliais federacijos prezidentui Algiui Basijokui,
Panevėžio miesto savivaldybės: Teisės skyriaus vedėjai Irmai Masiliūnienei, Miesto transporto poskyrio inžinieriui-kontrolieriui Andriui Danilevičiui, Miesto ūkio skyriaus vedėjui Gediminui Juozaičiui,
Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą Dėl Panevėžio miesto valdybos veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo Nr.VIII-1099 4 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas pradėtas 2000 m. lapkričio 23 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.132 privačių vežėjų asociacijos „Maršrutas“ pareiškimo pagrindu. Pareiškėjas nurodė, kad Panevėžio miesto savivaldybės sprendimu Nr.331v UAB „Panevėžio autobusų parkas“ reguliaraus vietinio (miesto) susisiekimo transporto priemonių (autobusų) apipavidalinimas atidėtas iki 2005 m. gruodžio 31 d. Tuo tarpu maršrutiniams taksi, važinėjantiems tais pačiais maršrutais, keleivinio transporto priemonių apipavidalinimas turi būti baigtas iki 2001 m. sausio 1 d. Autobusai ir maršrutiniai taksi, vežantys keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, kuriems savivaldybė išduoda leidimus vežti keleivius, priskiriami tapataus pobūdžio veiklai, todėl, pareiškėjo nuomone, sąlygos ir reikalavimai atliekantiems šią paslaugą turi būti sudarytos vienodos.
Tyrimo metu nustatyta, kad nagrinėjama paslauga apibrėžiama kaip keleivių, neturinčių lengvatų, vežimas keleivinėmis transporto priemonėmis (autobusais ir maršrutiniais taksi) nustatytu dažnumu ir maršrutu. Paslauga teikiama Panevėžio miesto gatvių trasa, kuria keleiviai vežami reguliariais reisais Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje. Nors tarp autobusų ir maršrutinių taksi, kaip transporto priemonių, yra tam tikrų skirtumų, tačiau šie skirtumai neturi esminio poveikio keleiviui, norint pakeisti vieną transporto priemonę kita, todėl UAB „Panevėžio autobusų parkas” ir privatūs vežėjai maršrutiniais taksi konkuruoja tarpusavyje, teikiant keleivinio vežimo paslaugas Panevėžio mieste.
LR Susisiekimo ministerijos 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.55 „Dėl keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo“ 2.1 punkte nustatyta, kad šių nuostatų įgyvendinimo tvarką ir terminus keleivinio kelių transporto priemonių vietiniuose vežiojimuose nustato savivaldybės.
Panevėžio miesto valdyba 1998 12 12 sprendimu Nr.446v patvirtino „Keleivinio transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų įgyvendinimo tvarką ir terminus“. Šiuo sprendimu nustatyti galutiniai apipavidalinimo terminai: reguliaraus vietinio (miesto) susisiekimo transporto priemonėms (autobusams) - iki 2000 m. gruodžio 31 d.; maršrutinių taksi transporto priemonėms - iki 1999 m. gruodžio 1 d. Panevėžio miesto valdybos 1999 12 07 sprendimu Nr.492v buvo pakeistas Valdybos sprendimas Nr.466v ir suvienodinti apipavidalinimo terminai visoms transporto priemonėms taksi ir maršrutiniams taksi atidedant šį terminą iki 2000 m. gruodžio 31 d.
Siekdama padėti UAB „Panevėžio autobusų parkas“ sumokėti skolą valstybės biudžetui, Panevėžio miesto valdyba pakeitė minėtą sprendimą ir reguliaraus vietinio (miesto) susisiekimo transporto priemonėms (autobusams) apipavidalinimą atidėjo iki 2005 m. gruodžio 31 d. (Panevėžio miesto valdybos 2000 08 29 sprendimas Nr.331v).
Panevėžio miesto savivaldybė yra išdavusi 45 leidimus aptarnauti reguliaraus keleivių vežiojimo maršrutus UAB „Panevėžio autobusų parkas“ ir 79 leidimus - privatiems vežėjams.
UAB „Panevėžio autobusų parkas“ steigėjas yra Panevėžio miesto savivaldybė. Panevėžio miesto savivaldybė yra suinteresuota gera UAB „Panevėžio autobusų parkas“ finansine padėtimi.
Vienos transporto priemonės pilnas apipavidalinimas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 55 Privačių vežėjų asociacijos „Maršrutas” duomenimis sudarytų 514 Lt. Įvykdžiusios transporto priemonių apipavidalinimą, įmonės tam, kad padengtų šias išlaidas, bus priverstos padidinti bilietų kainas, dėl ko nukentėtų vartotojas, o tuo pačiu rinkoje atsirastų skirtingos konkurencinės sąlygos.
Paslaugų skyriaus pareigūnų nuomone, Panevėžio miesto valdybos 2000 08 29 sprendimas Nr.331v sudaro nevienodas (diskriminacines) sąlygas ir dėl to atsiranda konkurencijos sąlygų skirtumai, dėl ko yra būtina įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybę, kad būtų pakeistas Panevėžio miesto valdybos 2000 08 29 sprendimas Nr.331v ir būtų nustatyti vienodi apipavidalinimo terminai privatiems vežėjams, vežantiems maršrutiniais taksi, ir UAB „Panevėžio autobusų parkas“.
Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavęs privačių vežėjų asociacijos prezidentas L.Valavičius pabrėžė, kad, jei buvo atidėtas apipavidalinimo terminas autobusų parkui, tai minėtas terminas turėjo būti atidėtas ir privatiems vežėjams.
Panevėžio miesto savivaldybės atstovas A.Danilevičius teigė, kad savivaldybės nuomone, maršrutiniai taksi ir autobusai veikia skirtingose konkurencijos sąlygose, kurias sąlygoja atitinkami norminiai dokumentai: Transporto lengvatų įstatymas, Keleivių bagažo vežimo kelių transportu taisyklės ir kt. Autobusais gali būti vežami keleiviai, turintys lengvatas, tuo tarpu maršrutiniams taksi už lengvatinių keleivių vežimą nekompensuojama. Skirtingai negu autobusai, maršrutiniai taksi gali vežti tik sėdinčius keleivius, jų tvarkaraštis kontroliuojamas tik galinėse stotelėse. Maršrutiniams taksi reikalingi plafonai, tuo tarpu autobusams to nereikia, taip pat Susisiekimo ministerijos 1998 02 12 įsakyme Nr.55 numatyti skirtingi reikalavimai dėl reklamos talpinimo vietos. Dėl šių ir kitų skirtumų keleivių pervežimas maršrutiniais taksi yra artimesnis keleivių pervežimui lengvaisiais automobiliais taksi, o ne autobusais, todėl maršrutiniai taksi ir autobusai veikia skirtingose rinkose, ir skirtingo apipavidalinimo termino nustatymas nesudaro konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje. A.Danilevičius taip pat paaiškino, kad privatūs vežėjai pasirašė sutartis su miesto savivaldybe, kuriose yra punktas, numatantis, kad transporto priemonės bus geros išvaizdos, nustatyta tvarka apipavidalintos bei kad apipavidalinimo kaina (514 Lt), pateikta pagal privačių vežėjų duomenis, yra padidinta, kadangi kol kas savivaldybė nereikalauja keisti maršrutinio taksi atpažinimo ženklų - plafonų, todėl ši kaina galėtų būti tik 150-200 Lt.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas sąžiningos konkurencijos laisvės principas ir jo gynimo mechanizmas yra realizuotas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme. Šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalis nurodo, kad valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 str. nustatyta, kad kelių transporto valstybinį valdymą vykdo Susisiekimo ministerija ir savivaldybės. Susisiekimo ministerija pagal savo kompetenciją leidžia savivaldybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims privalomus teisės aktus, reguliuojančius kelių transporto veiklą ir keleivių bei krovinių vežimą, o savivaldybės valdo ir organizuoja keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais – taksi, pagal savo kompetenciją leidžia vežėjams privalomus teisės aktus. Savivaldybė, vykdydama jai pavestas funkcijas, tame tarpe teisės aktų priėmimą, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę bei vienodas konkurencijos sąlygas visiems rinkos dalyviams. Panevėžio miesto valdyba 2000 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 331v nustatė, kad reguliaraus vietinio (miesto) susisiekimo transporto priemonėms (autobusams) apipavidalinimas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytus reikalavimus atidedamas iki 2005 m. gruodžio 31 d., tuo tarpu privatiems vežėjams, vežantiems maršrutiniais taksi, šis terminas lieka toks pat, kaip nustatyta Panevėžio miesto valdybos 1999 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr.492v, t.y. iki 2000 m. gruodžio 31 d.
Pagal Konkurencijos įstatymo 3 str. atitinkama rinka apibrėžiama kaip tam tikros prekės rinka tam tikroje geografinėje teritorijoje, o prekės rinka – visuma prekių, kurios pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas. Taip pat 2000 m. vasario 24 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 17 patvirtintuose Konkurencijos tarybos paaiškinimuose dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, nustatyta, kad apibrėžiant prekės rinką iš pradžių analizuojamas paklausos pakeičiamumas, t.y. pirkėjų galimybės keisti vieną prekę kita ar pirkti ją kitoje teritorijoje. Paklausos pakeičiamumas yra tiesioginis ir veiksmingiausias ūkio subjekto elgesį rinkoje varžantis veiksnys.
Nagrinėjamų ūkio subjektų – UAB „Panevėžio autobusų parkas” bei privačių vežėjų, vežančių maršrutiniais taksi, teikiamos keleivių vežimo paslaugos reguliariais reisais Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje, yra pakeičiamos viena kita pagal paslaugos savybes ir kainą (autobuso vienkartinis bilietas kainuoja 0.70 Lt, maršrutinio taksi atitinkamos paslaugos tarifas – 0,60 Lt). Skirtumų tarp autobusų ir maršrutinių taksi kaip transporto priemonių bei jais teikiamų paslaugų (vežant autobusais keleiviai įlaipinami ir išlaipinami tam tikslui nustatytose stotelėse, o vežant maršrutiniais taksi keleiviai įlaipinami ir išlaipinami jų pageidaujamose tam tikrose vietose) neužtenka, kad būtų galima paneigti paklausos pakeičiamumą, kadangi jis vertinamas tik vartotojų, t.y. keleivių požiūriu. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos transporto įstatymą transporto lengvatos netaikomos keleiviams važiuojant maršrutiniais taksi, ir todėl nagrinėjami ūkio subjektai konkuruoja tik dėl keleivių, neturinčių lengvatų, vežimo, atitinkama rinka apibrėžiama kaip keleivių, neturinčių lengvatų, vežimo keleivinėmis transporto priemonėmis (autobusais ir maršrutiniais taksi) reguliariais reisais Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje paslaugų rinka.
Panevėžio miesto valdybos sprendimu atidėti transporto priemonių apipavidalinimo terminą 5 metams UAB „Panevėžio autobusų parkas” kiti ūkio subjektai, užsiimantys keleivių pervežimu reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutais, yra diskriminuojami. Šio sprendimo pasėkoje gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumai aukščiau apibrėžtoje atitinkamoje rinkoje, kadangi skirtingi terminai sąlygoja nevienodą ūkio subjektų galimybę paskirstyti išlaidas, susijusių su transporto priemonių apipavidalinimu, laiko atžvilgiu, ir tam, kad jas padengti, ūkio subjektai, kuriems apipavidalinimo terminas nebuvo pratęstas, gali būti priversti didinti teikiamų paslaugų kainas.
Remdamasi išdėstytu, Konkurencijos taryba konstatuoja, kad Panevėžio miesto valdybos 2000 08 29 sprendimas Nr.331v pažeidė Konkurencijos įstatymo Nr.VIII-1099 4 str. 2 dalį.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi ir 19 straipsnio 1 dalies 4 punktu,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. Įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybę pakeisti Panevėžio miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr.331v nustatant vienodus apipavidalinimo terminus privatiems vežėjams, vežantiems maršrutiniais taksi, ir UAB „Panevėžio autobusų parkas“.
2. 1 punkte nurodytas įpareigojimas turi būti įvykdytas ir apie tai pranešta Konkurencijos tarybai per vieną mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos.
 
Pirmininkas R.Stanikūnas

Teismo procesas baigtas