Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „TELE 2“ SKELBTOS REKLAMOS ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

  • 2002 07 11
  • Nutarimo Nr.: 9/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams: P.Kvietkauskienei, A. Karpavičiui, A.Žegūnaitei,
dalyvaujant proceso šalims: UAB „Omnitel“ įgaliotai atstovei Loretai Andziulytei ; UAB „Bitė GSM“ įgaliotam atstovui Mindaugui Jablonskiui; UAB „Tele 2“ įgaliotam advokatui Linui Sesickui,
viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Tele 2“ skelbtos reklamos atitikimo Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2000 m. gegužės mėnesį į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą (toliau – Konkurencijos taryba) kreipėsi UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė GSM“ su prašymais ištirti, ar visuomenės informavimo priemonėse nuo gegužės 15 d. UAB „Tele 2“ skelbiama išankstinio mokėjimo plano „Pildyk“ reklama nėra nesąžiningos konkurencijos veiksmai pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 16 straipsnį ir ar atitinka Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnyje lyginamajai reklamai keliamus reikalavimus. Konkurencijos taryba 2002 m. gegužės 23 dieną nutarimu Nr.53 priėmė sprendimą atlikti tyrimą dėl UAB „Tele 2“ skelbiamos reklamos atitikimo Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus.
Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Tele 2“ spaudoje ir televizijoje skelbė reklamą, kurioje lygino UAB „Tele 2“ teikiamo išankstinio mokėjimo plano „Pildyk“ paslaugas ir kainas su kitų bendrovių UAB „Bitė GSM“ mokėjimo planu „Labas“ ir UAB „Omnitel“ mokėjimo planu“ Ekstra - „Para“. Pateikiant plano „Ekstra - „Para“ – 0,72 Lt., plano „Labas“ – 0,71 Lt. ir plano „Pildyk“ – 0,56 Lt. vidutines minutės kainas buvo remtasi Baltijos ekonomikos vadybos instituto atliktu bazinių tarifų tyrimu.
Nustatyta, kad UAB „Omnitel“ siūloma paslauga „Ekstra“ turi keturis skirtingus mokėjimo planus – „Diena“, „Naktis“, „Para“ ir „eSaMes“, tuo sudarant sąlygas vartotojams pasirinkti priimtiniausią planą bei, pageidaujant, jį pakeisti. Pasirinkus planą „Diena“ pokalbio minutės kaina yra 0,50 Lt/min, skambinant į kitus tinklus – 0,70 Lt/min. Plano „Naktis“ pokalbio minutės kaina savo tinkle yra 0,30 Lt/min. UAB „Omnitel“ paslauga „Ekstra“ taip pat teikia papildomas paslaugas – balso pašto, „Geriausi draugai“, „Išrinktieji“, bonusų sistemą, galimybes naudotis mobiliuoju ryšiu užsienyje bei papildyti pokalbių sąskaitą internete. Pasirinkus tris pašnekovus, su jais „Ekstra“ paslaugos gavėjai turi galimybę kalbėtis už 0,30 Lt/min. visą parą.
UAB „Bitė GSM“ sudaro galimybę vartotojams, užsisakiusiems tris paslaugas – „Mano Labas Laiko“, „Labas miesto“ ir „Geriausių draugų“ – kalbėtis mokant 0,49 Lt/min dienos metu, 0,24 Lt/min – vakaro metu bei 0,12 Lt/min – nakties metu.
UAB „Tele 2“ buvo paprašyta pagrįsti savo reklamoje pateikiamus teiginius. Atsakydama į paklausimą, UAB „Tele 2“ patvirtino, kad pateikiant reklamą buvo remiamasi Baltijos ekonomikos vadybos instituto studijos metu gautomis išvadomis. Objektyviam palyginimui užtikrinti tarpusavyje turėtų būti lyginamos mobilaus ryšio operatorių atskiros kainos vienodomis skambinimo sąlygomis (pvz. dieną, naktį, savame ar svetimame tinkle, siunčiant SMS žinute ir pan.). Tyrimo metu UAB „Tele 2“ Konkurencijos tarybą informavo, kad 2002 m. gegužės 28 d. baigė reklaminę kampaniją „ Jūs gaunate tą patį, o mokate?“ bei nenumato jos pratęsti ateityje.
Tyrimą atlikęs pareigūnas Konkurencijos tarybai pateikė tyrimo išvadą, kad UAB „Tele 2“ reklama galėjo pažeisti Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus ir pasiūlė UAB „Tele 2“ naudotą reklamą, pripažinti neleistina lyginamąja reklama, įpareigoti UAB „Tele 2“ per 5 dienas nuo nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo dienos paneigti naudotą reklamą, paskelbiant apie tai dienraščiuose „Lietuvos rytas“ bei „Respublika“ ir įspėti, kad nenutraukus minėtos lyginamosios reklamos naudojimo, bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 straipsnyje nustatytos baudos.
Bylų nagrinėjimo posėdžio metu UAB „Bitė GSM“ įgaliotas atstovas teigė, kad UAB „Tele 2“ pažeidė Konkurencijos įstatymą pateikdamas nepagrįstą informaciją apie savo paslaugos tarifus, nes reali vidutinė UAB „Tele 2“ abonentų kaina yra visai ne tokia, kokia buvo paskelbta minėtoje reklamoje. Taip pat buvo pažeisti lyginamosios reklamos reikalavimai neobjektyviai lyginant paslaugas, nes neatsižvelgta į pagrindines savybes, tarifus, kurie suteikiami atskiruose miestuose, taip pat į kokybės reikalavimus. M.Jablonskio nuomone, reali vidutinė minutės kaina yra didesnė, nei UAB „Tele 2“ pateikė reklamoje. Atsakydamas į klausimus atstovas paaiškino, kad realią vidutinę minutės kainą galima suskaičiuoti padalinus gaunamas pajamas iš minučių skaičiaus.
Posėdyje dalyvavusi UAB „Omnitel“ įgaliota atstovė teigė, kad UAB „Tele 2“ pažeidė Reklamos įstatyme lyginamajai reklamai keliamus reikalavimus, nes minėtoje reklamoje paslaugų kainos buvo lyginamos neobjektyviai ir paaiškino, kad paslauga „Ekstra“ turi keturis skirtingus mokėjimo planus, kuriuos vartotojas gali rinktis pagal savo poreikius, o tuo tarpu reklamoje paimtas tik vienas planas „Para“. Jos nuomone, pateikta reklamoje kaina neatspindi realių „Ekstra“ paslaugos tarifų. Taip pat ji teigė, kad reklamos teiginys „Jūs gaunate tą patį, o mokate?“ yra klaidinantis ir minėta reklama yra klaidinanti ir paaiškino, kad UAB „Omnitel“ teikiama paslauga „Ekstra“ skiriasi nuo „Tele 2“ teikiamų išankstinio apmokėjimo paslaugų, nes abonentai gauna ne tą patį. Jos nuomone iš posėdyje pateiktų „Tele 2“ atstovo paaiškinimų galima daryti išvadą, kad, norint gauti išsamia informaciją, reikėjo išstudijuoti visą Baltijos ekonomikos vadybos instituto tyrimo medžiagą, o to negalėjo padaryti paprastas reklamos vartotojas. L.Andziulytė atkreipė dėmesį, kad UAB „Tele 2“ minėtoje reklamoje palyginimui pateikė patį naudingiausią sau BEVI tyrimo rodiklį.
UAB „Tele 2“ įgaliotas atstovas paaiškino, kad visi bendrovės argumentai buvo pateikti Tarybai raštu. Atstovas teigė, kad minėta reklama atitinka Reklamos įstatymo 6 str. keliamus lyginamosios reklamos reikalavimus. Reklamos pagrindas buvo Baltijos ekonomikos vadybos instituto tyrimo išvados, ir atstovo nuomone, esminis klausimas, ar galima remtis tokio pobūdžio, kai priimamos tam tikros sąlygos, prielaidos, tyrimo išvadomis lyginant paslaugas ir pateikti tą informaciją vartotojui lyginamosios reklamos pavidalu. UAB „Tele 2“ atstovas paaiškino, kad Baltijos ekonomikos vadybos instituto naudotas terminas „sąlyginė minutės kaina“ rodo tik tai, kad tyrimas rėmėsi tam tikromis sąlygomis bei prielaidomis ir jų pagrindu Baltijos ekonomikos vadybos institutas atliko UAB „Omnitel“, UAB „Bitė GSM“ ir UAB „Tele 2“ kainų palyginimą. Jo nuomone, tokiu būdu apskaičiuoti kainų vidurkiai yra tapatūs vidutinei minutės kainai. Atsakydamos kodėl reklamos tekste nebuvo įvardintos minėtos prielaidos, atstovas paaiškino, kad reklamos tekste yra pasakyta „atlikus tyrimą“, taip pat reklamos tekste yra nuoroda į Baltijos ekonomikos vadybos instituto atliktą tyrimą, kuris yra UAB „Tele 2“ tinklapyje. Atstovo nuomone, bet kuris vartotojas galėjo susipažinti su Baltijos ekonomikos vadybos instituto tyrimo turiniu ir padarytomis prielaidomis. Jis atkreipė dėmesį, kad nėra detalesnių lyginamosios reklamos taisyklių paaiškinimo ir nėra susiformavusi Reklamos įstatymo 6 straipsnio taikymo praktika, todėl kyla problemų. Jis taip pat pabrėžė, kad bendrovė neketino menkinti ar diskredituoti konkurentų ir buvo manoma, kad minėta reklama atitinka lyginamosios reklamos reikalavimus. Tai įrodo ir bendrovės veiksmai, nes, iškilus abejonėms, 2002 m. gegužės 28 dieną bendrovė paskelbė, kad reklaminė kampanija baigta ir šio įsipareigojimo bendrovė laikosi. Atsakydamas į klausimus, ar iš tikrųjų vartotojas visais trimis lyginamais atvejais gauna tą patį, atstovas paaiškino, kad paslaugą reikia suprasti taip, kaip ji yra apibrėžta Baltijos ekonomikos vadybos instituto tyrime. Taip pat jis paaiškino, kad tyrimas buvo atliktas UAB „Tele 2“ užsakymu nepriklausomo ūkio subjekto - Baltijos ekonomikos vadybos instituto. Šis tyrimas atliktas instituto savarankiškai ir jis atsako už tyrimo rezultatus.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, reklama yra bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis nurodo, kad lyginamąja reklama laikoma tokia reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos.
Reklamos įstatymo 6 straipsnis nustato atvejus, kada lyginamoji reklama gali būti leidžiama. Šio straipsnio 1 dalies 3 punktas nurodo, kad lyginamoji reklama yra leidžiama jeigu joje objektyviai lyginamos viena ar daugiau esminių, tikrinamų ir būdingų prekių ar paslaugų savybių, taip pat gali būti lyginama ir kaina.
UAB „Tele 2“ visuomenės informavimo priemonėse skelbta informacija yra reklama, kaip tai apibrėžta Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, nes vartotojai buvo skatinami įsigyti UAB „Tele 2“ išankstinio mokėjimo planą „Pildyk“. UAB „Tele 2“ spaudoje bei per televiziją skelbė reklamą, kurioje buvo lyginamos UAB „Tele 2“, UAB „Omnitel“, UAB „Bitė GSM“ išankstinio mokėjimo paslaugos ir kainos. Šioje reklamoje buvo pateikiama nuoroda į Baltijos ekonomikos vadybos instituto atliktą bazinių tarifų tyrimą. Baltijos ekonomikos vadybos instituto išvadose nurodoma, kad apskaičiuojant sąlyginės vienos pokalbio minutės vidurkį ( reklamoje jis pateiktas kaip vidutinė minutės kaina), buvo naudojamasi eile prielaidų: (1) nebuvo atsižvelgta į papildomas – SMS, balso pašto – paslaugas, (2) įsivaizduojamas asmuo kalba po 1 minutę kiekvieną savaitės valandą; (3) skaičiavimai neatsižvelgia į „specialiųjų“ sąrašų („Geriausi draugai“, „Išrinktieji“) paslaugas bei bonusų sistemą; (4) daroma prielaida, kad abonentas pusę skambučių padaro savo tinkle. Studijoje taip pat nebuvo vertinama atskirų operatorių užimamos rinkos dydis, ryšio kokybė, padengimo teritorija.
Šis institutas savo pateiktame tyrime teigia, kad „(…) dėl skirtingų apmokestinimo, kompensavimo bei paslaugų įkainių išdėstymo laike yra praktiškai neįmanoma absoliučiai tiksliai palyginti identiškų abonentų išlaidas skritingos kompanijose, tad studijoje naudojami skaičiavimai remiasi prielaidomis, kurių pagalba palyginimai yra kiek įmanoma tikslesni ir atsižvelgia į kiekvieno operatoriaus specifiką. Daugumas metodų atsiriboja nuo kompensacijų mechanizmų specialiųjų sąrašų bei bonusų sistemos, nes dėl skirtingo jų pobūdžio įtraukimas į skaičiavimus pareikalautų dar daugiau prielaidų (...)“. Minėtas institutas išvadas pateikia nurodydamas ne vidutinę minutės kainą, kaip teigiama reklamoje, o sąlyginį vienos pokalbio minutės vidurkį.
Tuo tarpu UAB „Tele 2“ savo reklamoje tokį vidurkį pateikė kaip vidutinę minutės kainą. Konkurencijos taryba konstatuoja, kad šie rodikliai nėra tapatūs, nes sąlyginis minutės vidurkis reiškia, kad minutės kaina gali keistis nuo tam tikrų sąlygų, o vidutinės minutės vidurkis reiškia, kad minutės kaina yra apskaičiuojama paėmus analogiškų paslaugų minutės kainas, jas sudėjus, padalinus ir gavus tokios minutės kainos vidurkį.
Pagrindinis reikalavimas nustatytas Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punkte, yra tas, kad prekių ar paslaugų savybės bei kaina turi būti lyginamos objektyviai. Vidutinė minutės kainos sąvoka UAB „Tele 2“ skelbtos reklamos atveju neturėtų būti naudojama, kadangi skirtingos atskirų operatorių teikiamų paslaugų kainos tomis pačiomis sąlygomis skiriasi, todėl jų vidurkis negali atspindėti realios padėties. Norint objektyviai palyginti išankstinio mobilaus mokėjimo paslaugos kainas, tarpusavyje turėjo būti lyginamos tokios paslaugos kaina vienodomis skambinimo sąlygomis ( pvz .dieną, naktį, siunčiant SMS žinutes ir pan.). Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad be kainos, mobilaus ryšio bendrovės, kartu su savo pateikiamais išankstinio mokėjimo planais siūlo įvairias papildomas paslaugas dėl kurių vartotojas gali pasirinkti vieną ar kitą paslaugą. Kadangi UAB „Tele 2“ reklamoje yra toks teiginys „Jūs gaunate tą patį, o mokate?“, šioje reklamoje turėjo būti lyginama ne tik kaina, bet ir šių paslaugų savybės, kurios leistų nustatyti, kad būtent UAB „Tele 2“ siūloma išankstinio mokėjimo paslauga yra ne tik pigiausia bet ir geriausia. Todėl, neatsižvelgus į minėtas sąlygas, UAB „Tele 2“ reklama, kurioje buvo lyginamos išankstinio mokėjimo planų - UAB „Tele 2“ –“Pildyk“, UAB „Omnitel“ – „Extra - „Para“, UAB „Bitė GSM“ – „Labas“ – kainos, yra neleistina, nes joje nebuvo objektyviai palyginta tokių paslaugų vienos minutės kaina bei šių paslaugų savybės.
Konkurencijos taryba netyrė ar UAB „Tele 2“ neatliko nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudžiamų Konkurencijos įstatymo 16 straipsniu, nes pagal Konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalį Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jeigu šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Kadangi tyrimo metu nebuvo gauta duomenų, kad UAB „Tele 2“ veiksmai pažeidė daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus, tyrimas buvo atliktas tik dėl šios bendrovės skelbtos reklamos atitikimo lyginamosios reklamos reikalavimus, nustatytus Reklamos įstatymu.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsniu, 19 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 5, 7, 9 dalimis,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti UAB „Tele 2“ spaudoje bei per televiziją skelbtą reklama, kurioje lyginamos UAB „Tele 2“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė GSM“ išankstinio mokėjimo paslaugos ir jų kainos, neleistina lyginamąja reklama;
2. Įpareigoti UAB „Tele 2“ nedelsiant nutraukti neleistinos lyginamosios reklamos naudojimą, nuo nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ per 5 dienas dienraščiuose „Lietuvos rytas“ arba „Respublika“ paneigti naudotą neleistiną lyginamąją reklamą ir per 14 dienų informuoti Konkurencijos tarybą apie nutarimo įvykdymą.
3. Įspėti UAB „Tele 2“, kad nenutraukus neleistinos lyginamosios reklamos naudojimo, bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 straipsnyje nustatytos baudos.
 
Pirmininkas R.Stanikūnas

Teismo procesas baigtas