BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL VIASAT WORLD LIMITED IR VIASAT AS VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO IR SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 102 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2011 11 22
  • Nutarimo Nr.: 1S-233
  • Nutrauktas tyrimas prisiėmus įsipareigojimus
Peržiūrėti dokumentą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2011 m. lapkričio 22 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Viasat World Limited ir Viasat AS veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 102 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
(1) Konkurencijos tarybos tyrimas dėl Viasat World Limited ir Viasat AS veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau tekste – SESV) 102 straipsnio reikalavimams atliktas 2009 m. balandžio 2 d. nutarimo Nr. 1S-52 ir 2010 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1S-182 pagrindu, gavus pareiškėjų TEO LT, AB ir UAB „Kavamedia“ pareiškimus dėl Viasat World Limited ir Viasat AS veiksmų platinant „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalą. Tyrimo terminas buvo pratęstas Konkurencijos tarybos 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1S-135, 2009 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1S-184, 2010 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 1S-26, 2010 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 1S-86, 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 1S-150, 2010 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1S-207 bei 2011 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 1S-40. Išnagrinėjus bylą Konkurencijos tarybos 2011 m. birželio 2 d. bylos nagrinėjimo posėdyje ir įvertinus Viasat World Limited, Viasat AS, TEO LT, AB ir UAB „Kavamedia“ pateiktus paaiškinimus dėl tyrimo išvadų, Konkurencijos tarybos 2011 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 2S-15 byla dalyje dėl Viasat World Limited ir Viasat AS veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir SESV 102 straipsnio reikalavimams grąžinta papildomam tyrimui atlikti.
(2) Tyrimo metu, atsižvelgus į TEO LT, AB ir UAB „Kavamedia“ skunduose pateiktą bei tyrimo metu surinktą informaciją, buvo nagrinėjama, ar Viasat World Limited ir Viasat AS, skirtingomis sąlygomis platindami „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalą, nepiktnaudžiavo dominuojančia padėtimi ir tokiu būdu neribojo konkurencijos atitinkamoje rinkoje.
(3) Tyrimo metu nustatyta, jog Viasat World Limited sutarčių su daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugų teikėjais pagrindu nuo 2009 m. platinamas „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalas sukurtas Baltijos valstybių, įskaitant ir Lietuvos, žiūrovams, į jį įtraukiant didelį populiarumą Lietuvoje turinčių prestižinių sporto renginių transliacijas. Šiuo kanalu išimtinėmis teisėmis rodomos krepšinio (Eurolygos, Baltijos krepšinio lygos), futbolo (UEFA Čempionų lygos, Anglijos taurės, Vokietijos futbolo lygos), automobilių sporto (Formulės 1, Moto GP), ledo ritulio, kitų sporto šakų čempionatų varžybos.
(4) Įvertinus sąlygas, kuriomis buvo platinamas „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalas, nustatyta, jog Viasat World Limited taikė skirtingas šio kanalo retransliavimo sąlygas jį norintiems įsigyti ūkio subjektams. Skirtingai nei kitiems daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugas teikiantiems ūkio subjektams, pareiškėjams TEO LT, AB ir UAB „Kavamedia“ „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalas buvo siūlomas tik kartu su Viasat „Auksiniu“ paketu, kurį, be jau minėto „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo, sudaro komplektas įvairių kitų televizijos kanalų (pažintiniai, muzikos, sporto, informaciniai, bendro pobūdžio ir kiti). Įvertinus šiuos „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sąlygų skirtumus daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugas teikiantiems ūkio subjektams bei atsižvelgus į tai, kad tokiais veiksmais galėjo būti paveikta prekyba tarp Europos Sąjungos valstybių narių, nustatyta, jog Viasat World Limited tokiu būdu galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir SESV 102 straipsnio reikalavimus.
(5) 2011 m. birželio 22 d. Viasat World Limited, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir siekdama pašalinti bet kokias galimas abejones dėl jos elgesio atitikties konkurencijos teisės reikalavimams, Konkurencijos tarybai pateikė su „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimu susijusius įsipareigojimus bei prašymą Konkurencijos tarybai tyrimą dėl Viasat World Limited veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir SESV 102 straipsnio reikalavimams nutraukti.
(6) Viasat World Limited 2011 m. rugsėjo 7 d. Konkurencijos tarybai pateikė pataisytus įsipareigojimus:
1) Visiems daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjams, įsigyjantiems „Viasat Sport Baltic“ kanalą jo platinimui daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų pirkėjams, taikyti nediskriminacines „Viasat Sport Baltic“ kanalo platinimo sąlygas visą prisiimamų įsipareigojimų galiojimo laikotarpį.
2) Bendrovės įsipareigojimai yra taikomi sandoriams, sudaromiems po Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo būtų patvirtinti Viasat World Limited įsipareigojimai, rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos. Sutartys, kurios sudarytos iki Viasat World Limited įsipareigojimų prisiėmimo dienos ir kuriose nustatytos kitokios „Viasat Sport Baltic“ kanalo įsigijimo ir platinimo sąlygos, lieka galioti iki šių sutarčių galiojimo termino, numatyto tokiose sutartyse, pabaigos, tačiau negali būti pratęsiamos.
3) Bendrovės įsipareigojimai prisiimami 2 metų laikotarpiui, tačiau pasibaigia anksčiau, jei panaikinamas „Viasat Sport Baltic“ kanalas.
(7) 2011 m. rugsėjo 27 d. raštu Viasat World Limited Konkurencijos tarybą taip pat informavo apie tai, jog nutraukė konkurencijos taisyklėms galimai prieštaraujančius veiksmus parengdama naują „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sistemą, kurią visiems daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjams išplatino 2011 m. rugsėjo 23-27 dienomis. Ši naujai parengta „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sistema, susidedanti iš kelių šio kanalo platinimo pasiūlymų, sudaro galimybę visiems daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjams įsigyti šį kanalą vienodomis sąlygomis, nediskriminuojant nė vieno iš jų.
(8) Siekiant įvertinti Viasat World Limited Konkurencijos tarybai 2011 m. rugsėjo 7 d. pateiktų įsipareigojimų priimtinumą ir tinkamumą, šie įsipareigojimai buvo paskelbti Konkurencijos tarybos internetinėje svetainėje. Pastabas ir pasiūlymus pateikė pareiškėjai TEO LT, AB ir UAB „Kavamedia“, taip pat Lietuvos kabelinės televizijos asociacija bei Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacija.
(9) TEO LT, AB nepritarė Viasat World Limited siūlomiems įsipareigojimams ir tyrimo nutraukimui Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, nes, šio ūkio subjekto manymu, nagrinėjamoje situacijoje nėra teisinio pagrindo remtis Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu, o šie įsipareigojimai nesudaro prielaidų efektyviam konkurencijos problemos eliminavimui.
(10) Remdamasi iš esmės tais pačiais argumentais, Viasat World Limited siūlomiems įsipareigojimams nepritarė ir UAB „Kavamedia“. Ji Konkurencijos tarybai nurodė, jog nediskriminacines sąlygas Viasat World Limited įsipareigoja taikyti tik skaitmeninės daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugų teikėjams, kas reiškia, kad „Viasat Sport Baltic“ kanalas skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjams ir toliau bus teikiamas nevienodomis sąlygomis lyginant su analoginės televizijos paslaugų teikėjais. Be to, UAB „Kavamedia“ manymu, minėti įsipareigojimai nepašalins atskirų ūkio subjektų diskriminavimo, nes retransliuotojai, jau sudarę „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sutartis, ilgą laiko tarpą turės galimybę platinti šį kanalą geresnėmis sąlygomis nei naujai šias sutartis sudarantys ūkio subjektai.
(11) Lietuvos kabelinės televizijos asociacija ir Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacija pateikė nuomonę, jog abejoja, ar yra reikalingas Konkurencijos tarybos įsikišimas į šioje rinkoje veikiančių ūkio subjektų tarpusavio santykius, nes dėl šio įsikišimo gali būti dar labiau iškraipyta ir apribota konkurencija atitinkamose rinkose. Šių asociacijų manymu, jei toks įsikišimas ir galėtų būti pateisintas, turėtų būti įvertintos skirtingos skaitmeninės televizijos technologijos ir jų sąlygojamos skirtingos konkurencijos sąlygos.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
(12) Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia ūkio subjektams piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti atitinkamoje rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus. Jei dėl tokių veiksmų gali būti paveikta prekyba tarp valstybių Europos Sąjungos narių, tokiems veiksmams taip pat taikomas ir SESV 102 straipsnyje įtvirtintas draudimas ūkio subjektams piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi.
(13) Tyrimo metu nustatyta, jog pareiškėjams TEO LT, AB ir UAB „Kavamedia“, teikiantiems daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugas, „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalas buvo siūlomas tik kartu su Viasat „Auksiniu“ paketu, nors kitiems daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjams šis kanalas buvo siūlomas ir atskirai nuo Viasat „Auksinio“ paketo. Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytą aplinkybę, jog „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalas pasižymi turinio išskirtinumu, dėl ko gali būti laikomas nepakeičiamu kitais televizijos kanalais, toks skirtingų jo retransliavimo sąlygų sudarymas gali lemti konkurencijos ribojimą tarp daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugas teikiančių ūkio subjektų, kas atitinkamai gali būti laikoma Viasat World Limited ir Viasat AS piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi.
(14) Atsižvelgiant į tai, jog „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalu išimtinėmis teisėmis yra platinami tokie prestižiniai tarptautiniai sporto renginiai kaip UEFA Čempionų lyga, Eurolyga, Formulė 1 ir pan., kurie išimtinėmis teisėmis priklauso tokių sporto rengininių organizatoriams iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių, tyrimo metu nustatyta, jog tokiais Viasat World Limited ir Viasat AS veiksmais galėjo būti paveikta ir prekyba tarp Europos Sąjungos valstybių narių, kas atitinkamai gali lemti ir SESV 102 straipsnio taikymą tokių veiksmų atžvilgiu.
(15) Tačiau atsižvelgiant į tai, jog Viasat World Limited Konkurencijos tarybai pateikė informaciją ir įrodymus, jog nebeatlieka veiksmų, keliančių įtarimą dėl jų atitikimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir SESV 102 straipsnio nuostatoms, o konkrečiai – parengė naują „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sistemą, vienodai taikomą visiems daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjams, ir išplatino ją 2011 m. rugsėjo 23-27 dienomis, bei pateikė su „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimu susijusius įsipareigojimus, yra pagrindas vertinti tyrimo dėl Viasat World Limited ir Viasat AS veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams baigimo galimybę, patvirtinant atitinkamus Viasat World Limited įsipareigojimus pagal Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktą bei 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento EB Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“ (toliau – Reglamentas 1/2003) 5 straipsnį.
(16) Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra nurodyta, kad tyrimas nutraukiamas, jei veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams, o ūkio subjektas, įtariamas įstatymo pažeidimu, geranoriškai nutraukė veiksmus ir pateikė Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą tokių veiksmų nebeatlikti. Kaip yra konstatavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau tekste – LVAT) 2006 m. vasario 10 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A7-783-06, ši Konkurencijos įstatymo nuostata aiškintina atsižvelgus į Reglamento 1/2003 9 straipsnio 1 dalį, kurioje yra įtvirtinta iš esmės analogiška Europos Komisijos teisė nagrinėjant ūkio subjektų veiksmų atitiktį SESV 101 ir 102 straipsnių reikalavimams patvirtinti ūkio subjektų pateiktus įsipareigojimus.
(17) LVAT 2006 m. vasario 10 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A7-783-06) yra nurodęs, jog nutraukdama tyrimą Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, Konkurencijos taryba neprivalo nustatyti konkurencijos pažeidimo fakto. Užtenka pagrįstos abejonės, kad atsižvelgiant į surinktą medžiagą yra tikėtinas pažeidimo padarymas, o ši aplinkybė sąlygoja ir tai, kad Konkurencijos taryba neprivalo nustatinėti įmonės dominavimo fakto, nei atlikti tą pagrindžiančio tyrimo, kurio metu būtų nustatoma konkreti ūkio subjekto užimama rinkos dalis. Kai ūkio subjektas pasiūlo Konkurencijos tarybai priimtinus įsipareigojimus, kurie tinkami ir pakankami tam, kad juos vykdant būtų panaikintas įtarimas, jog ūkio subjekto veiksmai pažeidžia konkurencijos teisę, tolesnis Konkurencijos tarybos veiksmų tęsimas nebūtų veiksmingesnis rezultato prasme, todėl nėra pateisinamas.
(18) Taigi, atsižvelgiant į Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punkto formuluotę bei minėtus LVAT išaiškinimus, darytina išvada, jog tyrimas gali būti baigtas vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Reglamento 1/2003 5 straipsniu, kai yra konstatuojama, jog egzistuoja šių aplinkybių visuma: pirma, Konkurencijos įstatymo pažeidimu įtariamo ūkio subjekto veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymo saugomiems interesams, antra, ūkio subjektas, įtariamas įstatymo pažeidimu, geranoriškai nutraukė tokius veiksmus ir, trečia, ūkio subjektas, įtariamas Konkurencijos įstatymo pažeidimu, Konkurencijos tarybai pateikė įsipareigojimus tokių veiksmų nebeatlikti ateityje, o šie įsipareigojimai, Konkurencijos tarybos vertinimu, yra tinkami ir pakankami įtariamiems konkurencijos teisės pažeidimams pašalinti, dėl ko tolesnis Konkurencijos tarybos veiksmų tęsimas nebūtų veiksmingesnis rezultato prasme.
(19) Vertinant Viasat World Limited Konkurencijos tarybai pateiktus įsipareigojimus bei tai, ar yra tenkinama Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta viena iš sąlygų dėl esminės žalos įstatymo saugomiems interesams nebuvimo, pastebėtina, jog nors TEO LT, AB ir UAB „Kavamedia“ vartotojai neturėjo galimybės matyti „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo, vis dėlto, šie vartotojai turėjo galimybę matyti kitus sporto renginius transliuojančius kanalus, pavyzdžiui, Eurosport, Eurosport2, Sport1 ir pan., kurie tiriamuoju laikotarpiu transliavo visuomenei aktualius sporto renginius. Be to, šie vartotojai galėjo matyti atskirus sporto renginius kitais būdais, pavyzdžiui, kai šie renginiai buvo transliuojami nespecializuotais kanalais ar internetu. Tyrimo metu surinkta informacija taip pat nesudaro pagrindo teigti, jog aplinkybė, kad TEO LT, AB ir UAB „Kavamedia“ negalėjo retransliuoti ir savo vartotojams pasiūlyti „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo, būtų buvusi esminė kliūtis šiems ūkio subjektams veiksmingai konkuruoti su kitais daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugas teikiančiais ūkio subjektais. Pastarąją išvadą Konkurencijos tarybai leidžia daryti tyrimo metu surinkta informacija, iš kurios matyti, jog per 2009 – 2010 m. laikotarpį, t. y. laikotarpį, kai TEO LT, AB neturėjo galimybės platinti „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo, TEO LT, AB IPTV ir DTT abonentų skaičius padidėjo nuo 66 800 abonentų iki 121 700 abonentų, kas reiškia, kad tokių abonentų skaičius išaugo 82 procentais (Ryšių reguliavimo tarnybos Elektroninių ryšių veiklos ataskaitos už 2009 m. I ketv. ir 2010 m. III ketvirtį duomenys).
(20) Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog nors Viasat World Limited „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalą pareiškėjams siūlė platinti skirtingomis sąlygomis nei kitiems daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugas teikiantiems ūkio subjektams, vis dėlto, nėra pagrindo teigti, jog dėl to buvo padaryta esminė žala Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams.
(21) Vertinant, ar yra tenkinama antroji iš Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintų sąlygų, t. y. ar ūkio subjektas, įtariamas Konkurencijos įstatymo pažeidimu, gali būti laikomas geranoriškai nutraukusiu konkurencijos taisyklėms galimai prieštaraujančius veiksmus, pažymėtina, jog 2011 m. rugpjūčio 27 d. Konkurencijos tarybai siųstu raštu Viasat World Limited informavo Konkurencijos tarybą apie naujai parengtas ir 2011 m. rugpjūčio 23-27 dienomis išplatintas „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sąlygas, vienodai taikomas visoms be išimties daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugas teikiančioms įmonėms. Pagal šias naujai parengtas „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sąlygas, visoms daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugas teikiančioms įmonėms Viasat World Limited įsipareigojo siūlyti įsigyti „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalą vienodomis sąlygomis, vienu iš keturių būdų, t. y. arba Viasat „Auksiniame“ televizijos kanalų pakete; arba Viasat sporto televizijos kanalų pakete, kurį sudaro „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalas ir kiti sporto turinio televizijos kanalai; arba Viasat sporto ir filmų televizijos kanalų paketuose (COMBO); arba vieną „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalą atskirai.
(22) Atsižvelgiant į tai, jog visiems daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjams Viasat World Limited parengė ir 2011 m. rugsėjo 23-27 dienomis išplatino vienodas „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sąlygas, nediskriminuojančias nė vieno iš jų, Konkurencijos tarybos vertinimu, yra pagrindas laikyti, jog konkurencijos taisyklėms galimai prieštaraujantys veiksmai, kurie buvo tiriami Konkurencijos tarybos atliekamo tyrimo metu, Viasat World Limited parengus ir išplatinus minėtas sąlygas, buvo nutraukti.
(23) Galiausiai, analizuojant, ar yra tenkinama paskutinioji Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta sąlyga, t. y. ar ūkio subjektas, įtariamas konkurencijos taisyklių pažeidimu, Konkurencijos tarybai pateikė tinkamus ir pakankamus įsipareigojimus tokių veiksmų nebeatlikti ateityje, pažymėtina, jog 2011 m. rugsėjo 7 d. Viasat World Limited Konkurencijos tarybai pateikė įsipareigojimus visiems daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjams, įsigyjantiems „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalą jo platinimui daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų pirkėjams, taikyti nediskriminacines šio televizijos kanalo platinimo sąlygas visą prisiimamų įsipareigojimų galiojimo laikotarpį, t. y. 2 metus. Tokias nediskriminacines sąlygas Viasat World Limited įsipareigojo taikyti visiems sandoriams, sudaromiems po Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo būtų patvirtinti šie įsipareigojimai, rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos. Sutartis, sudarytas iki šių įsipareigojimų prisiėmimo dienos ir kuriose nustatytos kitokios „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo įsigijimo ir platinimo sąlygos, bendrovė įsipareigojo palikti galiojančias iki šių sutarčių galiojimo termino, numatyto tokiose sutartyse, pabaigos, su sąlyga, kad tokios sutartys nebus pratęsiamos.
(24) Konkurencijos tarybos vertinimu, Viasat World Limited pasiūlyti įsipareigojimai yra tinkami ir pakankami Konkurencijos tarybos įžvelgtiems konkurencijos teisės pažeidimams pašalinti bei sudarantys prielaidas tokių pažeidimų išvengti ateityje. Tokią savo poziciją Konkurencijos taryba grindžia tyrimo metu surinkta informacija, iš kurios matyti, jog skirtingai nei kitiems daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugas teikiantiems ūkio subjektams, pareiškėjams TEO LT, AB ir UAB „Kavamedia“ „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalas buvo siūlomas tik kartu su Viasat „Auksiniu“ paketu. Įsipareigojusi visiems daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjams taikyti nediskriminacines „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sąlygas, bendrovė nebegalės pareiškėjams TEO LT, AB ir UAB „Kavamedia“ siūlyti skirtingų šio kanalo įsigijimo sąlygų ir turės siūlyti lygiai tas pačias sąlygas, kurias siūlo kitiems skaitmeniniu būdu televizijos kanalus platinantiems ūkio subjektams.
(25) Įsipareigojimas, numatantis Viasat World Limited pareigą nediskriminacines „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sąlygas taikyti tik sandoriams, sudaromiems po Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo būtų patvirtinti šie įsipareigojimai, rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos, ir įsipareigojimas iki šių įsipareigojimų patvirtinimo sudarytas sutartis palikti galiojančiomis iki tokių sutarčių galiojimo pabaigos, su sąlyga, kad tokios sutartys nebus pratęsiamos, Konkurencijos tarybos manymu, į įsipareigojimų tekstą įtraukti pagrįstai. Tokie įsipareigojimai sudaro sąlygas ūkio subjektams, su kuriais jau yra sudarytos „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sutartys, per tam tikrą laiko tarpą prisitaikyti prie naujai taikomų šio televizijos kanalo platinimo sąlygų. Konkurencijos tarybos vertinimu, tai yra svarbu atsižvelgiant į interesų pusiausvyros, teisinio saugumo bei teisėtų lūkesčių principus, pagal kuriuos vienų ūkio subjektų interesai neturėtų būti iškeliami aukščiau kitų ūkio subjektų interesų, o valstybės institucijų sprendimai, net jei jais ir nustatomi įpareigojimai nutraukti tam tikrus veiksmus, neturėtų drastiškai ir staiga pakeisti teisinės aplinkos, kurioje veikia ūkio subjektai. Tai, kad valstybės valdžią įgyvendinančioms ir kitoms valstybės institucijoms kyla pareiga užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti teisinių santykių dalyvių teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, yra ne kartą konstatavęs ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d., 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. kovo 4 d. ir 2003 m. kovo 17 d. nutarimai).
(26) Taigi ir nagrinėjamu atveju Konkurencijos tarybos nutarimu patvirtinami Viasat World Limited įsipareigojimai savaime neturėtų lemti to, jog atskirų ūkio subjektų, kurie turi dar tam tikrą laiką galiosiančias sutartis su Viasat World Limited dėl „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo jiems priimtinomis sąlygomis, teisėti lūkesčiai ir interesai būtų pažeisti. Kadangi tokių sutarčių galiojimo laikotarpis santykinai nėra ilgas, t. y. visos sutartys pasibaigia ne vėliau kaip 2012 m. sausio mėn. ir tik viena sutartis lieka galioti iki 2012 m. rugpjūčio 31 d., Konkurencijos tarybos nuomone, Viasat World Limited pateikti įsipareigojimai, įskaitant juose daromą išimtį šiuo metu galiojančių sutarčių atžvilgiu, vertintini kaip tinkami, pakankami ir proporcingi siekiant išvengti galimo konkurencijos ribojimo dėl skirtingomis sąlygomis platinamo „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo.
(27) Toliau analizuojant Viasat World Limited Konkurencijos tarybai pateiktus įsipareigojimus, pažymėtina, jog Viasat World Limited įsipareigojimas nediskriminacines „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sąlygas visiems daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugas teikiantiems ūkio subjektams taikyti dvejus metus, Konkurencijos tarybos vertinimu, taip pat nustatytas pagrįstai. Tokią savo išvadą Konkurencijos taryba grindžia nagrinėjamų daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugų specifika, o konkrečiai – jų dinamiškumu, kuris pasireiškia besikeičiančiu tiek pačių paslaugų turiniu, kuris priklauso nuo jį sudarančių įvairių televizijos kanalų komplektų, tiek ir teikiant šias paslaugas retransliuojamų televizijos kanalų kintančiu turiniu (pavyzdžiui, kokie populiarūs ir visuomenei aktualūs renginiai bei programos yra transliuojami konkrečiu televizijos kanalu). Atsižvelgiant į tai, manytina, jog Viasat World Limited Konkurencijos tarybai siūlomas įsipareigojimas nediskriminacines „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sąlygas taikyti dvejus metus, yra pakankamas.
(28) Nors tokias nediskriminacines „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sąlygas Viasat World Limited įsipareigoja taikyti dvejus metus nuo Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo būtų patvirtinti Viasat World Limited įsipareigojimai, rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos, Konkurencijos taryba laikys netinkamu įtariamo pažeidimo nutraukimu ir netinkamu prisiimamų nediskriminavimo įsipareigojimų vykdymu tokius Viasat World Limited veiksmus, kuriais esamos dar galiojančios sutartys iki šio nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos būtų pakeistos (įskaitant nuostatas, susijusias su jų galiojimo trukme) tokiu būdu, kuris neatitiktų Viasat World Limited parengtų ir 2011 m. rugsėjo 23-27 dienomis išplatintų „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sąlygų. Tokius Viasat World Limited veiksmus Konkurencijos taryba laikytų netinkamu įtariamo pažeidimo nutraukimu ir netinkamu prisiimamų nediskriminavimo įsipareigojimų vykdymu, jei juos Viasat World Limited atliktų nuo 2011 m. rugsėjo 23 d., t. y. nuo tos dienos, kada Viasat World Limited pradėjo platinti naujai paregtas „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo įsigijimo sąlygas.
(29) Galiausiai, vertinant, ar įsipareigojimai, prisiimami tik Viasat World Limited, yra tinkami ir pakankami galimiems konkurencijos teisės pažeidimams pašalinti, ir ar Viasat World Limited, prisiimdama tokius įsipareigojimus, galės visiems daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjams, pageidaujantiems įsigyti „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalą, pasiūlyti šį kanalą įsigyti Viasat „Auksiniame“ televizijos kanalų pakete, kurį šiuo metu Lietuvoje platina Viasat AS, pažymėtina, jog kaip Konkurencijos tarybai 2011 m. liepos 18 d. siųstu raštu yra paaiškinęs Viasat World Limited, Viasat AS Lietuvoje veikia mažmeninės daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugų rinkoje. Tuo tarpu didmeninėje rinkoje būtent Viasat World Limited, o ne Viasat AS platina Viasat kanalus ir jų paketus, įskaitant Viasat „Auksinį“ televizijos kanalų paketą, daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugų teikėjams. Atsižvelgiant į šiuos Viasat World Limited Konkurencijos tarybai pateiktus paaiškinimus bei į tyrimo metu nustatytą aplinkybę, jog santykiuose su Lietuvoje veikiančiais daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugų teikėjais dėl Viasat kanalų platinimo Viasat AS iš esmės veikia tik kaip Viasat World Limited atstovė, t. y. išreiškia Viasat World Limited valią ir įgyvendina Viasat World Limited priimtus sprendimus, manytina, jog įsipareigojimai, prisiimami tik Viasat World Limited, yra tinkami ir pakankami įtartiems konkurencijos teisės pažeidimams pašalinti bei sudarantys sąlygas tokių pažeidimų išvengti ateityje.
(30) Nors nei pareiškėjai TEO LT, AB ar UAB „Kavamedia“, nei Lietuvos kabelinės televizijos asociacija ar Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacija nepritarė 2011 m. rugsėjo 7 d. Viasat World Limited Konkurencijos tarybai pateiktiems įsipareigojimams, Konkurencijos tarybos vertinimu, šių suinteresuotų asmenų nuomonėse išsakyti argumentai dėl pateiktų įsipareigojimų vertinimo yra nepagrįsti ir nesudarantys pagrindo toliau tęsti tyrimo dėl galimo Viasat World Limited ir Viasat AS Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir SESV 102 straipsnio pažeidimo.
(31) Vertinant pareiškėjų TEO LT, AB bei UAB „Kavamedia“ išreikštą pastabą, jog Viasat World Limited Konkurencijos tarybai pateikti įsipareigojimai nesudaro prielaidų efektyviam konkurencijos problemos eliminavimui, kadangi pagal tokius įsipareigojimus „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalas skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjams galės ir toliau būti teikiamas nevienodomis sąlygomis lyginant su analoginės televizijos paslaugų teikėjais, kurie priskirtini vienai atitinkamai rinkai, pažymėtina, jog, kaip jau paaiškinta aukščiau, tyrimą baigiant Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir Reglamento 1/2003 5 straipsnio pagrindu, yra vertinama, ar tiriami veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymo saugomiems interesams, ar tokie veiksmai buvo nutraukti, ar pateikti įsipareigojimai yra tinkami ir pakankami įtariamiems konkurencijos teisės pažeidimams pašalinti, dėl ko tolesnis Konkurencijos tarybos veiksmų tęsimas nebūtų veiksmingesnis rezultato prasme. Taigi tokiu atveju Konkurencijos taryba neturi pagrindo ir jai nėra būtinybės tiksliai identifikuoti atitinkamas rinkas, jei vis dėlto nustatoma, kad yra tenkinamos minėtos sąlygos.
(32) Dėl šių priežasčių preliminarios tyrimo išvados dėl galimo atitinkamų rinkų apibrėžimų nagrinėjamu atveju nėra reikšmingos, nes Konkurencijos taryba, gavusi Viasat World Limited įsipareigojimus, turi įvertinti ne konkrečias atitinkamas rinkas, o tai, ar šie įsipareigojimai yra pakankami ir tinkami Konkurencijos tarybos atliekamo tyrimo metu įžvelgtoms konkurencijos problemoms pašalinti.
(33) Kaip jau paaiškinta aukščiau, Konkurencijos taryba, tyrimo metu vertinusi pareiškėjų TEO LT, AB ir UAB „Kavamedia“ galimą diskriminavimą kitų ūkio subjektų, teikiančių daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugas, atžvilgiu, ir nenustačiusi, jog dėl tokių veiksmų būtų padaryta esminė žala įstatymų saugomiems interesams, mano, jog Viasat World Limited Konkurencijos tarybai pateikti įsipareigojimai taikyti nediskriminacines „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo įsigijimo sąlygas visiems ūkio subjektams, kurie kaip ir TEO LT, AB bei UAB „Kavamedia“ teikia daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugas, yra pakankami ir tinkami galimiems konkurencijos teisės pažeidimams pašalinti.
(34) Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog jau minėti pareiškėjų argumentai dėl prielaidų efektyviam konkurencijos problemų eliminavimui nebuvimo, lygiai taip pat kaip ir TEO LT, AB argumentai, jog Konkurencijos taryba, patvirtindama tokius Viasat World Limited įsipareigojimus, nukryps nuo tyrimo metu padarytų preliminarių išvadų, susijusių su atitinkamų rinkų apibrėžimu, vis dėlto neįrodo, jog tokie įsipareigojimai būtų netinkami ar nepakankami.
(35) Dėl tų pačių priežasčių yra nepagrįsti ir Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos bei Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacijos išreikšti priekaištai, jog Viasat World Limited pasiūlyti įsipareigojimai yra netikslūs, kadangi juose nėra įvertinamos skirtingos skaitmeninės televizijos technologijos. Tokie prieštaravimai neįrodo, jog Viasat World Limited Konkurencijos tarybai pasiūlyti įsipareigojimai nėra tinkami galimiems konkurencijos teisės pažeidimams pašalinti.
(36) Šios išvados nepaneigia ir pareiškėjų TEO LT, AB ir UAB „Kavamedia“ išsakyta pastaba, jog pasiūlyti įsipareigojimai negali pašalinti esminio pažeidimo, kadangi ūkio subjektams, jau sudariusiems „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sutartis, yra sudaromos galimybės ilgą laiko tarpą turėti geresnes šio kanalo platinimo sąlygas nei ūkio subjektams, tokias sutartis su Viasat World Limited sudarantiems naujai. Kaip jau paaiškinta aukščiau, atsižvelgus į interesų pusiausvyros, teisinio saugumo bei teisėtų lūkesčių principus, darytina išvada, jog Konkurencijos tarybos patvirtinti Viasat World Limited įsipareigojimai yra tinkami ir pakankami, kadangi juose numatyta išimtis bus taikoma tik nedideliam ūkio subjektų skaičiui ir santykinai neilgą laikotarpį.
(37) Taigi, nustačius, jog Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir SESV 102 straipsnio pažeidimu įtariamas Viasat World Limited geranoriškai nutraukė galimai konkurencijos taisyklėms prieštaraujančius veiksmus ir prisiėmė tinkamus bei pakankamus įsipareigojimus platinant „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalą bei nenustačius esminio konkurencijos taisyklių saugomo intereso pažeidimo, konstatuotina, kad Konkurencijos tarybai nėra pagrindo tęsti tyrimo, nes tolesnis Konkurencijos tarybos tyrimo tęsimas nebūtų veiksmingesnis rezultato prasme (LVAT 2006 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-783-06). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog yra pagrindas baigti tyrimą dėl Viasat World Limited ir Viasat AS veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir SESV 102 straipsnio reikalavimams patvirtinant Viasat World Limited pateiktus įsipareigojimus vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Reglamento 1/2003 5 straipsniu. Šio tyrimo nutraukimas nepažeidžia Europos Komisijos, Europos Sąjungos valstybių narių konkurencijos institucijų ir teismų galimybių vertinti Viasat World Limited ir Viasat AS veiksmus bei priimti atitinkamus sprendimus dėl šių veiksmų atitikties konkurencijos taisyklėms.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 9 straipsniu, 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsniu, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“ 5 straipsniu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Tyrimą dėl Viasat World Limited ir Viasat AS veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams nutraukti ir pripažinti, jog toliau tęsti tyrimą dėl šio tyrimo metu nagrinėtų Viasat World Limited ir Viasat AS veiksmų atitikties Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams nėra teisinio pagrindo.
2. Patvirtinti šiuos Viasat World Limited įsipareigojimus ir jų įgyvendinimo sąlygas:
2.1. Visiems daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjams, įsigyjantiems „Viasat Sport Baltic“ kanalą jo platinimui daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų pirkėjams, taikyti nediskriminacines „Viasat Sport Baltic“ kanalo platinimo sąlygas visą prisiimamų įsipareigojimų galiojimo laikotarpį.
2.2. Bendrovės įsipareigojimai yra taikomi sandoriams, sudaromiems po Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo būtų patvirtinti Viasat World Limited įsipareigojimai, rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos. Sutartys, kurios sudarytos iki Viasat World Limited įsipareigojimų prisiėmimo dienos ir kuriose nustatytos kitokios „Viasat Sport Baltic“ kanalo įsigijimo ir platinimo sąlygos, lieka galioti iki šių sutarčių galiojimo termino, numatyto tokiose sutartyse, pabaigos, tačiau negali būti pratęsiamos.
2.3. Bendrovės įsipareigojimai prisiimami 2 metų laikotarpiui, tačiau pasibaigia anksčiau, jei panaikinamas „Viasat Sport Baltic“ kanalas.
3. Įpareigoti Viasat World Limited ir Viasat AS per vieną mėnesį nuo Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo dienos informuoti Lietuvoje veikiančius daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjus apie prisiimtus įsipareigojimus ir per 5 dienas nuo šio įsipareigojimo įvykdymo dienos Konkurencijos tarybai pateikti įrodymus apie informavimą.
Šis nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Šarūnas Keserauskas

Teismo procesas baigtas – grąžinta nagrinėti iš naujo