Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


Jeigu turite įrodymų apie galimą konkurenciją ribojantį susitarimą, pateikite juos Konkurencijos tarybai ir gaukite atlygį. Kaip numatyta Konkurencijos įstatyme, išmoka už įrodymus gali sudaryti 1 proc. nuo pažeidėjams paskirtų baudų, bet ne mažiau kaip 1000 eurų ir ne daugiau kaip 100 tūkst. eurų.

Draudžiamo susitarimo įrodymais laikomi pagrįsti duomenys, kuriais remdamasi Konkurencijos taryba atlieka tyrimą ir nustato įstatymo pažeidimą.

Išmoka gali būti skiriama jums, jeigu:

 • pirmasis pateiksite įrodymus apie konkurenciją ribojantį susitarimą iki Konkurencijos tarybos tyrimo pradžios;
 • pateiksite įrodymus, kurie nebus gauti įvykdžius nusikalstamą veiklą.

Įrodymus apie draudžiamą susitarimą galite pateikti:

 • el. paštu praneskmums@kt.gov.lt;
 • paštu (Jogailos g. 14, Vilnius);
 • atvykę į Konkurencijos tarybą;
 • užpildę el. formą Konkurencijos tarybos svetainėje kt.gov.lt

Svarbu: jeigu pageidausite, jūsų tapatybė nebus atskleidžiama procedūros dalyviams, įskaitant ir ūkio subjektus, kurie įtariami pažeidę Konkurencijos įstatymą.

Nesate tikri?

Jei svarstote pateikti įrodymus apie draudžiamą susitarimą ir norite gauti daugiau informacijos, galite anonimiškai kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl konsultacijos telefonu +370 5  212 6641 arba el. paštu praneskmums@kt.gov.lt. Jei po konsultacijos nuspręsite neteikti įrodymų, jūsų pateikta informacija liks konfidenciali.

Daugiau informacijos apie išmokų mokėjimo tvarką rasite čia.

Vartotojai patiria didžiausią naudą tuomet, kai įmonės konkuruoja tarpusavyje paslaugų ar prekių kokybe, kaina, novatoriškomis idėjomis. Plačiąja prasme kartelis yra vienoje rinkoje veikiančių bendrovių susitarimas, užuot konkuravus tarpusavyje, veikti kartu ir riboti konkurenciją. Tokių susitarimų tikslas yra padidinti kartelio narių pelną vartotojų sąskaita. Bendrai nustatydamos kainas arba pasidalindamos rinkas bendrovės nustoja konkuruoti, nejaučia spaudimo tiekti į rinką naujus produktus, gerinti kokybę ar mažinti kainas. Rezultatas – vartotojams tenka mokėti brangiau.

Karteliai yra vieni sunkiausių konkurencijos teisės pažeidimų – juos draudžia ir Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnis. Už dalyvavimą kartelyje bendrovėms yra skiriamos itin didelės baudos.

Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis draudžia visas bendradarbiavimo formas, kurios riboja ar gali riboti konkurenciją – bet kokia forma (raštu ar žodžiu) sudarytas sutartis, suderintus veiksmus, bendrovių asociacijų priimtus sprendimus, neformalius susitarimus.

Beveik visais atvejais neteisėtais laikomi bendrovių susitarimai:

 • nustatyti kainas;
 • riboti gamybą;
 • dalytis rinkomis ar klientais;
 • keistis komerciškai jautria informacija;
 • derinti teikiamus pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose;
 • nustatyti perpardavimo kainas (tarp gamintojo ir platintojų).

Įtariate kartelį? Praneškite mums!

Jei turite informacijos apie galimą kitų bendrovių sudarytą kartelį, praneškite mums! 

Vertikalieji susitarimai

Konkurencijos įstatymas yra taikomas ir vertikaliesiems ūkio subjektų susitarimams, sudarytiems tarp dviejų arba daugiau ūkio subjektų, veikiančių skirtinguose gamybos arba platinimo grandinės lygmenyse, pavyzdžiui, susitarimams tarp tiekėjo ir platintojo. 

Vertikaliųjų susitarimų vertinimas

Dažniausiai vertikalieji susitarimai, nustatantys konkretaus pardavimo ir pirkimo sandorio kainą ir kiekį, konkurencijos neriboja. Konkurencija gali būti ribojama, jeigu susitarimas suvaržo prekių pirkimą, pardavimą ar perpardavimą. Tiesa, kartais tokie apribojimai gali daryti ir teigiamą poveikį, pavyzdžiui, dėl jų gamintojui gali būti sudarytos palankios sąlygos patekti į naują rinką. Ar vertikalusis susitarimas iš tiesų riboja konkurenciją, vertinama kiekvienu atveju atskirai.   

 • Teisėtumo prezumpcija. Vertikaliesiems susitarimams taikoma teisėtumo prezumpcija, jei nei tiekėjo rinkos dalis, nei platintojo rinkos dalis neviršija 30 proc. atitinkamos rinkos, kurioje kiekvienas iš jų parduoda sutartyje nurodytas prekes ar paslaugas (Europos Komisijos Bendrosios išimties reglamentas). Atitinkama rinka apibrėžiama, vadovaujantis Konkurencijos tarybos paaiškinimais dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo. 
 • Kai tiekėjo arba platintojo užimama atitinkamos rinkos dalis viršija 30 proc., teisėtumo prezumpcija netaikoma. Tokie susitarimai nėra laikomi savaime neteisėtais, tačiau tokiu atveju reikia atlikti detalesnę susitarimo poveikio konkurencijai analizę.

Siekdama padėti įmonėms įsivertinti susitarimus, Europos Komisija patvirtino Vertikaliųjų apribojimų gaires. Į jas atsižvelgia ir Konkurencijos taryba. Gairėse apibrėžiamos pagrindinės vertikaliųjų susitarimų vertinimo taisyklės pagal atskiras susitarimų rūšis. Iš šių Gairių matyti, kad sutarties poveikis konkurencijai priklauso nuo susitarimo šalių užimamų rinkos dalių, patekimo į rinką kliūčių, ribojimų trukmės, rinkos koncentracijos ir kitų aplinkybių. 

Draudžiami apribojimai

Nepriklausomai nuo užimamos rinkos dalies, vertikalieji susitarimai, apimantys draudžiamus („sunkius“) apribojimus (Bendrosios išimties reglamento 4 str.), yra laikomi pažeidžiantys konkurencijos teisės reikalavimus, nes daro žalą vartotojams.

 • Pagrindinis apribojimas yra susijęs su perpardavimo kainos palaikymu: tiekėjams draudžiama nustatyti minimalią arba fiksuotą kainą, kokia platintojai gali perparduoti jų produktus. Tačiau paprastai nėra draudžiama nustatyti maksimalias perpardavimo kainas arba nustatyti rekomenduojamas perpardavimo kainas.
 • Prekybos internetu ribojimas taip pat yra draudžiamas, nebent tokį ribojimą pateisina objektyvios priežastys, pavyzdžiui, prekių pardavimas internetu neatitinka būtinų kokybės standartų arba parduodant prekes yra būtina kvalifikuota specialistų konsultacija, kuri gali būti suteikiama tik fizinėje parduotuvėje.

Vertikaliųjų susitarimų pavyzdžiai: 

 • Išskirtinis platinimas – tiekėjo įsipareigojimas parduoti savo produktus tik vienam platintojui, kuris juos perparduotų konkrečioje teritorijoje arba konkrečiai vartotojų grupei. Vis dėlto, netgi apribojus platintojo veiklos teritoriją, draudžiama apriboti įgalioto platintojo galimybę vykdyti klientų, esančių kitoje nei įgaliotas platintojas teritorijoje, užsakymus (t. y., vykdyti pasyvius pardavimus). Gairių 151167 punktai. 
 • Pasirinktinis platinimas – platintojų skaičiaus apribojimas, taikant tam tikrus pasirinkimo kriterijus. Platintojai turėtų būti pasirenkami remiantis objektyviais kokybiniais kriterijais (pavyzdžiui, susijusiais su platintojo ir jo darbuotojų profesine kvalifikacija, platintojo prekybos patalpų tinkamumu), šios sąlygos turi būti vienodos visiems potencialiems platintojams. Nors ir gali būti ribojamos įgalioto platintojo galimybės parduoti produkciją neįgaliotiems platintojams, tačiau platintojai privalo turėti galimybę savo nuožiūra pirkti sutarties produktus iš kitų tinklui priklausančių pasirinktų platintojų. Gairių 174188 punktai.
 • Įsipareigojimas nekonkuruoti – platintojo prievolė nepirkti konkuruojančių tiekėjų prekės ženklų. Pavojus konkurencijai gali kilti tada, jei dėl įsipareigojimų pirkti iš vieno tiekėjo trukmės arba rinkos aprėpties, konkuruojantiems tiekėjams būtų pastebimai apribotos galimybės pasirinkti kitą platintoją. Tokiu būdu gali būti apribota skirtingų prekių ženklų konkurencija (angl. single branding). Gairių 129148 punktai.
 • Išskirtinis tiekimas – tiekėjo prievolė tiekti prekes tik konkrečiam platintojui. Tokiais susitarimais gali būti ribojamos kitų platintojų galimybės rasti tiekėją. Kuo didesnė rinkos dalis, kurioje taikomos išskirtinės tiekimo sąlygos ir kuo ilgesnė tokio susitarimo trukmė, tuo labiau tikėtina, kad konkurencija rinkoje bus apribota. Gairių 192201 punktai.
 • Frančizė – intelektinės nuosavybės teisių, ypač susijusių su prekės ženklu ar žymeniu ir praktine patirtimi naudojant ir platinant prekes bei paslaugas, licencijos. Gairių 4345, 189191 punktai.

Daugiau informacijos taip pat galite rasti rekomendaciniame Europos Komisijos leidinyje „Tiekimo ir platinimo susitarimams taikomos konkurencijos taisyklės“.

Dalyvavimo kartelyje pasekmės:

 • bauda iki 10 proc. bendrųjų metinių pasaulinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais;
 • individuali atsakomybė bendrovės vadovui – draudimas nuo 3 iki 5 metų eiti vadovaujančias pareigas bei bauda iki 14 481 EUR;
 • iki 3 metų diskvalifikavimas iš viešųjų pirkimų;
 • privatūs ieškiniai dėl žalos atlyginimo;
 • reputacijos praradimas.

Daugiau informacijos apie galimas sankcijas rasite čia.

Ūkio subjekto vadovui už prisidėjimą prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų susitarimo ar piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi gali būti apribojama teisė 3–5 metams eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu.

Ūkio subjekto vadovui už prisidėjimą prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų susitarimo ar piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, papildomai gali būti skiriama bauda iki 14 481 Eur.

Ūkio subjekto vadovas laikomas prisidėjusiu prie pažeidimo padarymo, kai jis:

 • tiesiogiai prisidėjo prie pažeidimo padarymo;
 • tiesiogiai neprisidėjo prie pažeidimo padarymo, tačiau turėjo pagrindą įtarti, kad jo vadovaujamas ūkio subjektas daro pažeidimą, bet nesiėmė veiksmų užkirsti kelią šiam pažeidimui;
 • nežinojo, nors privalėjo žinoti, kad jo vadovaujamas ūkio subjektas padarė ar daro pažeidimą.

Svarbu:

 • Vien tai, kad darbo santykiai tarp ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto, padariusio pažeidimą, pasibaigė dar iki Konkurencijos tarybos nutarimo dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo priėmimo nešalina ūkio subjekto vadovo atsakomybės.
 • Bendrovių vadovai gali išvengti atsakomybės, jei ūkio subjekto vadovas dar iki tyrimo pradžios pirmasis pateikia visą jam žinomą informaciją apie konkurenciją ribojantį susitarimą arba tokią informaciją pateikia jo atstovaujamas ūkio subjektas. Daugiau informacijos apie atleidimą nuo baudų programą čia.

Sankcijos vadovams gali būti skiriamos tik įsigaliojus Konkurencijos tarybos nutarimui, kuriuo nustatytas atitinkamas Konkurencijos įstatymo pažeidimas. Bendrovių vadovams sankcijas, įvertinęs Konkurencijos tarybos prašymą, skiria Vilniaus apygardos administracinis teismas. Skiriant baudas teismas atsižvelgia į ūkio subjekto padaryto pažeidimo pavojingumą, ūkio subjekto padaryto pažeidimo trukmę, ūkio subjekto vadovo prisidėjimo prie ūkio subjekto padaryto pažeidimo pobūdį, taip pat ūkio subjekto vadovo elgesį Konkurencijos tarybos atliekamo tyrimo dėl ūkio subjekto padaryto pažeidimo metu.

Ūkio subjektų vadovų, kuriems galioja teismų paskirtos sankcijos, sąrašas

Jeigu manote, kad esate kartelio dalyvis, galite būti visiškai atleistas nuo baudos!

Draudžiamo susitarimo dalyvis atleidžiamas nuo baudos, jei:

Kreipdamasis į Konkurencijos taryba atitinka šias sąlygas:

 • nėra susitarimo iniciatorius (t. y. nesiėmė veiksmų, kad priverstų kitą (-us) ūkio subjektą (-us), panaudodamas spaudimą, sudaryti draudžiamą susitarimą);
 • savanoriškai pateikia visą jam žinomą informaciją apie sudarytą konkurenciją ribojantį susitarimą;
 • yra pirmasis iš konkurenciją ribojančio susitarimo dalyvių, kurio pateikta informacija ir įrodymai sudaro pagrindą Konkurencijos tarybai atlikti patikrinimą dėl įtariamo draudžiamo susitarimo arba yra pakankama pažeidimui konstatuoti ir Konkurencijos taryba iki ūkio subjekto kreipimosi neturėjo pakankamų įrodymų tiksliniam patikrinimui atlikti arba pažeidimui konstatuoti;
 • neatskleidė ketinimo kreiptis į Konkurencijos tarybą;
 • svarstydamas kreiptis į Konkurencijos tarybą nenaikino ir nenuslėpė reikšmingos informacijos ar įrodymų;
 • nutraukė dalyvavimą draudžiamame susitarime (išskyrus atvejus, kai dalyvavimas reikalingas siekiant užtikrinti atliekamo tyrimo sėkmę).

Nuo kreipimosi į Konkurencijos tarybą iki tol, kol institucija priima galutinį sprendimą, bendradarbiauja su ja ir atitinka šias sąlygas:

 • suteikia Konkurencijos tarybai visą su konkurenciją ribojančiu susitarimu susijusią informaciją, kuri jam tampa žinoma;
 • atsako į bet kurį Konkurencijos tarybos tyrimui reikšmingą klausimą;
 • užtikrina, kad Konkurencijos taryba galėtų apklausti esamus ir, jei įmanoma, buvusius darbuotojus;
 • nenaikino ir nenuslėpė reikšmingos informacijos ar įrodymų;
 • niekam neatskleidė, kad kreipėsi į Konkurencijos tarybą iki jos tyrimo išvadų išsiuntimo susitarimo dalyviams.

Ūkio subjektas, kuris organizavo, koordinavo draudžiamą susitarimą ar padėjo jį sudaryti, gali būti atleidžiamas nuo baudos už dalyvavimą tokiame draudžiamame susitarime ar padėjimą jį sudaryti.

Jeigu tyrimas dėl draudžiamo susitarimo jau yra pradėtas, bauda bendrovei (šio susitarimo dalyvei) gali būti sumažinta iki 75 procentų, jei ji Konkurencijos tarybai suteikia papildomos informacijos apie šį draudžiamą susitarimą.

Nesate tikri?

Jei svarstote pateikti prašymą dėl atleidimo nuo baudos ar jos sumažinimo arba norite gauti daugiau informacijos, galite anonimiškai kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl konsultacijos telefonu +370 5 212 6641 arba el. paštu praneskmums@kt.gov.lt. Jei po konsultacijos nuspręsite neteikti prašymo, jūsų pateikta informacija liks konfidenciali.

Daugiau informacijos apie atleidimo nuo baudų tvarką rasite čia.

Atnaujinta: 2015 11 30