Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMU NR. 3D-236 PATVIRTINTŲ „PARAMOS PIENO SUPIRKIMO KAINOMS PALAIKYTI TEIKIMO PERDIRBIMO ĮMONĖMS TAISYKLIŲ“ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATAS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2004 04 01
  • Nutarimo Nr.: 1S-53
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau-Konkurencijos taryba) 2004 m. balandžio 1 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus atlikto tyrimo medžiagą dėl Žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-236 patvirtintų ir 2003 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-334 pakeistų „Paramos pieno supirkimo kainoms palaikyti teikimo perdirbimo įmonėms taisyklių“ (toliau-Taisyklės) atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas 2003 m. gruodžio 24 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-153 pagal UAB „Žalmargės pienas“ (toliau-Pareiškėjas) 2003 m. gruodžio 15 d. prašymą. Pareiškėjas nurodė, kad 2003 m. birželio 16 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-236 patvirtintos Taisyklės neteisėtai ribojo ir šiuo metu riboja Pareiškėjo ūkinę veiklą o priėmus įsakymą Nr. 3D-334, nebuvo pilnutinai panaikinti įmonių konkurenciją ribojantys veiksniai ir ūkinės veiklos apribojimai, kadangi skiriasi suteikiama parama pieno perdirbimo įmonėms:
1. Taisyklių 1 priede pateiktas sąrašas su 11-kos įmonių pavadinimais, jų parduotų pieno produktų vidaus bei užsienio rinkose procentais ir skirtomis paramos sumomis, kurių tarpe UAB „Žalmargės pienas“ buvo nenurodyta. Likusios įmonės buvo įvardintos kaip „Kitos įmonės“, užimančios 0,91 proc. vidaus rinkos ir nurodyta jų bendra paramos suma - 254 tūkst. Lt.
2. Apskaičiuojant paramos sumą „Kitoms įmonėms“ nebuvo atsižvelgta į įmonių, pradėjusių veiklą 2003 metais, perdirbto pieno kiekius, todėl šioms įmonėms apskaičiuota rinkos dalis neatitinka realaus pasiskirstymo rinkoje.
3. „Kitoms įmonėms“ vienai tonai supirkto pieno skiriama žymiai mažesnė parama nei konkrečiai įvardintoms įmonėms, pavyzdžiui, UAB „Žalmargės pienas“ gauna daugiau nei dvigubai mažesnę paramą nei AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Žemaitijos pienas“ ir žymiai mažesnę nei kitos pieno perdirbimo įmonės.
4. Įmonėms, pradėjusioms savo veiklą 2003 metais, skiriama parama negali viršyti 70 Lt. už bazinio pieno toną, t.y. šioms įmonėms nustatyta galimai suteiktinos paramos riba.
5. įmonėms pradėjusioms veiklą 2003 m. ir anksčiau veikusioms numatytos skirtingos paramos gavimo sąlygos, t.y. pirmosios paramą gauna j ei jos „<...> pieno gamintojams moka ne mažesnes kainas, negu buvo mokėtos pagal rūšis 2002 m. tais pačiais mėnesiais šalyje vidutinės kainos<...>„. Tuo tarpu antrosios -jei jos „<...>pieno gamintojams moka ne mažesnes kainas, negu buvo mokėtos pagal rūšis 2002 m. tais pačiais mėnesiais <.. .>„.
6. Žemės ūkio ministerija 2003 metais pradėjusioms veiklą įmonėms paramos skyrimo tvarką patvirtino 2003 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu, todėl UAB „Žalmargės pienas“, skirtingai negu anksčiau pradėjusios veiklą įmonės, birželio mėnesį paramos negavo.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 725 įpareigojo Žemės ūkio ministeriją parengti ir patvirtinti 56 mln. litų paramos teikimo pieną superkančioms ir/ar perdirbančioms įmonėms taisykles. Vykdydama šį Vyriausybės sprendimą, Žemės ūkio ministerija 2003 m. birželio 16 d. ministro įsakymu Nr.3D-236 patvirtino „Dėl paramos pieno supirkimo kainoms palaikyti teikimo perdirbimo įmonėms taisyklių patvirtinimo“ ir 2003 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-334 minėtas Taisykles papildė. Pagal patvirtintas Taisykles parama teikiama įmonėms, kurios „2003 metais birželio-gruodžio mėnesiais superka visą joms pateiktą parduoti rūšinį pieną ir pieno gamintojams moka ne mažesnes kainas, negu buvo mokėtos pagal rūšis 2002 metais tais pačiais mėnesiais už tokį patį pieno kiekį, kuris buvo supirktas ir perdirbtas per tą patį laiką 2002 m., pridedant prognozuojamą 3 proc. pieno supirkimo didėjimą“. įmonei, supirkus mažiau pieno negu buvo supirkta atitinkamą 2002 m. mėnesį, paramos suma mažinama tokiu procentu, kiek sumažėjo pieno supirkimas. Pagal Taisyklių 5 p. „Kiekvienai įmonei lėšos apskaičiuojamos pagal jai skirtą bendrą paramą kuri nustatyta atsižvelgus į tai, kokią dalį visos 2002 m. eksportuotos ir vidaus rinkoje suvartotos produkcijos, skaičiuojant perdirbtu pienu, sudarė tos įmonės produkcija“.
Tyrimo metu buvo kreiptasi į Žemės ūkio ministeriją pateikti paaiškinimus apie paramos kiekvienai įmonei apskaičiavimo principus bei paramos teikimo tvarką ir sąlygas. Gautos medžiagos ir kitų duomenų analizė parodė, kad 11-os įmonių sąrašą paramai gauti, kuris buvo pateiktas Taisyklių 1 priede, Žemės ūkio ministerija sudarė remdamasi Statistikos departamento duomenimis apie atskirų įmonių ir visą Respublikoje superkamą pieną bei pačioje Ministerijoje turimu pieną superkančių įmonių sąrašu. Įmonės, pradėjusios savo veiklą 2003 m. ir neteikusios minėtų duomenų, į sąrašą nebuvo įtrauktos. 2003 m. rugpjūčio 13 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-334 minėtos Taisyklės buvo papildytos ir UAB „Žalmargės pienas“ parama nuo liepos mėnesio buvo skirta.
Pagal patvirtintas Taisykles bendra paramos suma kiekvienai įmonei buvo apskaičiuojama atsižvelgiant į tai, kokią dalį visos 2002 m. eksportuotos ir vidaus rinkoje suvartotos produkcijos (skaičiuojant perdirbtu pienu) sudarė kiekvienos konkrečios įmonės produkcija. Tokiems paramos skyrimo principams buvo pritarta ministrų pasitarime (2003 m. birželio 16 d. protokolas Nr. 25, pasirašytas Ministro Pirmininko). Visa paramos suma buvo padalinta pusiau ir viena jos dalis (28 mln. Lt.) paskirstyta įmonėms pagal eksportui perdirbto pieno dalį, o kita - pagal vidaus rinkai perdirbtą pieną Kadangi paramos dydis atskiroms įmonėms buvo apskaičiuotas vadovaujantis tais pačiais kriterijais, suma, tenkanti vienai perdirbto pieno tonai skirtingose įmonėse svyruoja nežymiai - nuo 47,8 Lt. (UAB „Pakalniškių pieninė) iki 49,3 Lt. (ŽŪB „Šaltekšnis“), todėl negalėjo įtakoti įmonių ūkinės veiklos rezultatus ir sukurti joms skirtingas konkurencijos sąlygas. Tuo tarpu Pareiškėjas, nurodydamas, kad UAB „Žalmargės pienas“ gauna vienai tonai mažesnę sumą negu kitos įmonės, pateikė ne 2002 m. duomenis, pagal kuriuos buvo apskaičiuojama paramos suma, bet 2003 m. perdirbto pieno kiekius. UAB „Žalmargės pienas“, kuri pagal Žemės ūkio ministerijos pateiktus paramai gauti duomenis, 2003 m. perdirbo 3932 tonas pieno, kas sudaro 70 proc. „Kitų įmonių“ 2002 m. perdirbto pieno, gavo analogišką „Kitoms įmonėms“ skirtos paramos dalį, kuri sudarė 175,5 tūkst. Lt. Vadovaujantis tokiais pačiais principais skirstoma ir kiekvienam mėnesiui skirta parama. Nemažesnių nei 2002 m. supirkimo kainų taikymas, pagal patvirtintas Taisykles, yra sąlyga paramai gauti, o bendra paramos suma nuo to nepriklauso. UAB „Žalmargės pienas“ bendra paramos suma buvo apskaičiuota iš „kitoms įmonėms“ skirtų lėšų pagal šių įmonių rinkos dalį ir jos gavimui skirtingos sąlygos dėl kainų lygio, kurias akcentuoja Pareiškėjas, įtakos neturėjo. Paramos Taisyklių nuostata, kad įmonėms, pradėjusioms gaminti ir eksportuoti pieno produktus 2003 metais, skiriama parama yra ne didesnė kaip 70 litų tonai bazinio pieno, įrašyta siekiant išvengti paramos lėšų pereikvojimo, nes paramos dydis, tenkantis skirtingų įmonių tonai pieno yra nevienodas, o naujų įmonių pieno supirkimo apimtys nežinomos ir nepalyginamos su 2002 metais. Anksčiau negu 2003 m. šioje rinkoje veikiančioms įmonėms paramos dydis irgi ribojamas - Taisyklių 10 punkte nustatyta, kad „už 2003 m. birželio-gruodžio mėnesiais supirktą ir perdirbtą pieną, viršijant 2002 m. atitinkamu laikotarpiu supirkto pieno kiekį pridėjus prognozuojamą 3 proc. supirkimo padidėjimą, atsiskaitoma sutartinėmis kainomis“.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis draudžia valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-236 patvirtintose bei 2003 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-334 pakeistose Taisyklėse paramos teikimo ir paramos sumų apskaičiavimo principai ir kriterijai visoms pieno perdirbimo įmonėms nustatyti vienodi. Kiekvienai įmonei skirta valstybės paramos suma priklausė nuo įmonės padėties 2002 m. pieno perdirbimo rinkoje ir parama buvo skiriama jei tenkinama pagrindinė sąlyga - taikyti tokias pačias pieno supirkimo kainas, kokios buvo mokėtos 2002 m, atitinkamą laikotarpį. Atskirų įmonių paramos dydžių skirtumai vienai bazinio pieno tonai susidarė ne dėl paramos nustatymo principų bei apskaičiavimo kriterijų, bet dėl atskirų pieno perdirbimo įmonių 2003 m. veiklos rezultatų.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi bei Konkurencijos tarybos darbo reglamento 96.1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl Žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-236 patvirtintų „Paramos pieno supirkimo kainoms palaikyti teikimo perdirbimo įmonėms taisyklių“ atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimus nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas

Teismo procesas baigtas